https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
GENERATIE XVIII bisGeneratie 18 (edelouders)

235528 Menne Houwerda van Appingedam [Gen. 18 Nr.: 235528 EDELOUDER], geboren omstreeks 1440. Menne is overleden omstreeks 1514, ongeveer 74 jaar oud.

Notitie bij Menne:

Hij was Hoofdeling te Appingedam [stad gelegen naast Delfzijl; naast de stad Groningen was Appingedam de enige plaats in de provincie met middeleeuwse stadsrechten]. Menno komt daar als hoofdeling voor in de jaren 1465-1478.

Interessant is het wapen van de familie Houwerda: In het rode veld een zilveren leeuw. Het wapen van Appingedam is daaraan ontleend.
 


 


De krijgshaftige Menno Houwerda had in 1462 het Borchhuis te Reyde in handen [recht onderaan de afbeelding hierboven]. Volgens een latere getuigenverklaring had hij de oorspronkelijke borgbezitter verjaagd. Later viel het in handen van de stad Groningen [Menno was een felle tegenstander van deze stad].

1465 Hoeftlinghe ten Damme

 
Inden nhame Godes Amen etc. Inder schelinghe des weeges die Suidwendinghe gehieten gheleegen bij den Buren tusschen Dijckeshorne end Buerster Redschap deel weghes dattet voerschreven redschap pleghet tho maklen verresen tusschen den Eersamen abt ennde convente ten Buren voerschreven andie eene sijd, End den ghemeenen richters end Meenten des Ooster end Wester deell des Westeer amptes van Fijwelinghe lannd ande ander zijd, Hebben wij Johan Potter Wigbolt Lewe Johan Thedema end Roleff Hughinghe inder tijt Borgemesteren in Groeninghen overmans van begeerte der perten voers. end bevele onses raedes, Eene wthspraecke ghedaen mijtten Eersamen Mester Albert Vriese persoen end kerckheeren to Baffelt Heeren Arende Sijghers kercheer to Fermessum. Goessen vander Grave raedsheer binnen onsz stadt, Ennd Menne Hauwerda hoeftlinghen ten Damme soenslude vulmachtich van beijdenn perten voerg. daer to gehooren end an ons stede vast end onverbrooken to eewighen daghen to holden gheblevenn end anghenomen In maneeren hijr nha beschreven Alsoo dattet oester emd wester deel des voerg. Westeramptes wthgeseghet Buerster redschap voerg. sullen maeken end staende holden tot eewighen tijden, die drie deel des voers. weghes, an to tasten an dat oester eijnde van Buerster Redschap deell weghes, End dat Clooster vandenn Buer voerschreven dat Vierendell vanden voerschreven Weghe voort oestwert hen an Dijckeshorne streckende. Voort is gheseghet dat een ijewelijck vanden voerschreven perten sullen betalen na grootheijt des voerschreven weghes wes hie nu ter tijt hevet ghekoftet to maken, Sunder Argelist. In Orkunde der waerheijt hebben Wij Borgermesteren voerschreven mit consent onses ghemeenen rades onsz stad seghell beneden an dessen Brieff gehangen. Wthgesproken ende Overgegheven inden jaere ons Heeren dusent vierhondert vijffendtsestich des dinghsdages na Elven dusent Magede dach.
 
1465 oktober 22 (dingsdaags na elven duisend maagdendagh): Johan Potter, Wigbold Leewe, Johan Thedema en Roeleff Huginga, burgemesters van Groningen, meester Vriese, pastoor en kerkheer van Baffelt, Arent Sygers, kerkheer van Farmsum, Goesen van den Grave, raadsheer van Groningen, en Menno Houwerda, hoofdeling ten Damme, rechters, doen uitspraak in een geschil tussen abt en klooster van ten Beuren enerzijds en de "gemeenen regteren en meente" van het Ooster- en Westerdiel van het Westeramptes van Fyvelingoland anderzijds, over de op beide partijen berustende verplichting tot onderhoud van de weg, genaamd de Suydwendinge, gelegen bij den Beuren tussen Dijxhorne en Beurster rechtstoel (redschap).


Hij trouwde met
235529 - Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 235529 EDELOUDER]. - is overleden.

Notitie bij -: De moeder van Snelger Houwerda had waarschijnlijk hetzelfde wapen als Esse Popinge Terborch, het wapen staat op haar zoon Snelgers grafsteen.
 


Kind uit dit huwelijk:
I. Snelger Mennos Houwerda van Appingedam [Gen. 17 Nr.: 117764 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1465 (zie 117764).235648 Elteko Ubbens [Gen. 18 Nr.: 235648 EDELOUDER], geboren na 1511 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk.

Notitie bij de geboorte van Elteko: Born Between 1440 - 1450
Elteko is overleden na 1470 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, minstens 25 jaar oud.

Notitie bij Elteko: ----Elteko lived in Finsterwolde. In 1511 the inheritance of Focko Petels is distributed by the court of Count Edzard of Ost-Friesland to 4 people, among which" Elteke Ubbens toe Fynzerwolde" [NB. zie ook Snelger Mennos Houwerda van Appingedam [Gen. 17 Nr.: 117764 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER].
 

Graaf Edzard I

1511 November 20 "Gheven in den jaere uns Heren dusent vijffhondert unde Elven des daghes na sunte Slysabeth weduwe". Heer Johan van Munster commendator, heer Johan van Rene, prior, en de conventualen van Oosterwerum, verklaren, verkocht en overgedragen te hebben aan Mr. Roloff Poppnick, cureet ten Damme, Eggerick Ripperda, hoveling te Wijtwart en Focko Ewens, voogden der kapel van 't H. Sacrament te Zolwert, 3 vierde gedeelten van alle goederen, die Teetken Hemmen “suster toe Reijde" en Yken Tammens, hun conventszuster, benevens Elteken Ubbens te Fynzerwolde (die hun daartoe volmacht gegeven heeft) geërfd hebben van Focko Petels, en hun door het hofgericht toegewezen zijn, van welke erfenis ook ’t laatste 4e gedeelte gerechtelijk aan Hemmen toe Reijde toegewezen is; alles met de bepaling dat, bij eventuele nadere aanspraken op genoemde erfenis, de conventualen met de voogden der kapel naar verhouding van hun aandelen de kosten zullen dragen en dat laatstgenoemden de conventualen schadeloos zullen stellen voor de aanspraken die Heer Hero (nu ter tijd op de H. plaats wonende) en zijn broeders mochten doen gelden, met verdere regeling der schulden en baten van de nalatenschap.
“Hier synt mede bij an unde over gewest als dedinges unde entlike seggeslude van beide parten vors. Evert Hoernekens unde Melle Tyackens”.
Oorspr.; met 2 aanhangende zegels in groene was, van de commanderij Oosterwerum (ovaal) en van de getuige Evert Hoernekens (rond) beide geschonden.
Hij trouwde met:
235649 N. N. [Gen. 18 Nr.: 235649 EDELOUDER]. (dezelfde als 122289 in generatie 17). N. is overleden na 1470 in Lotharingen en het Duitse Rijk.
Kind van Elteko en N.:
I. Ayle Eltekens [Gen. 17 Nr.: 117824 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (Zie 117824)
235650 Foppe Wijpckens [Gen. 18 Nr.: 235650 EDELOUDER]
, geboren omstreeks 1480 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Foppe is overleden.
Hij trouwde met:
235651 N. N. [Gen. 18 Nr.: 235651 EDELOUDER]. N. is overleden.
Kind van Foppe en N.:
I. Foppe N. [Gen. 17 Nr.: 117825 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (Zie 117825)
235656 Phebo N. [Gen. 18 Nr.: 235656 EDELOUDERS]. (dezelfde als 122296 in generatie 17). Phebo is overleden.
Hij trouwde met:
235657 N. N. [Gen. 18 Nr.: 235657 EDELOUDERS]. (dezelfde als 122297 in generatie 17). N. is overleden.
Kind van Phebo en N.:
I. Hero Phebens [Gen. 17 Nr.: 117828 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (Zie 117828)
235658 Albert N. [Gen. 18 Nr.: 235658 EDELOUDERS]. (dezelfde als 122298 in generatie 17). Albert is overleden.
Hij trouwde met:
235659 N. N. [Gen. 18 Nr.: 235659 EDELOUDERS]. (dezelfde als 122299 in generatie 17). N. is overleden.
Kind van Albert en N.:
I. Hille Alberts [Gen. 17 Nr.: 117829 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (Zie 117829)
235660 Herman N. [Gen. 18 Nr.: 235660 EDELOUDER], (dezelfde als 122300 in generatie 17). Geboren omstreeks 1445. Herman is overleden.
Hij trouwde met:
235661 N. N. [Gen. 18 Nr.: 235661 EDELOUDER]. (dezelfde als 122301 in generatie 17). N. is overleden.
Kind van Herman en N.:
I. Autke Hermans [Gen. 17 Nr.: 117830 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (Zie 117830)
235732 Olde Remmo [Gen. 18 Nr.: 235732 EDELOUDER], geboren omstreeks 1478 in Zuidbroek Lotharingen en het Duitse Rijk. Olde is overleden vóór 12-01-1563 in Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 85 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Olde: Uit "Oldambt en Ommelanden, Rechtshistorische opstellen met bijlagen", van A.S. de BlÚcourt, het volgende:1563, Jan.12. Ebele Edzekens, optredende voor zijn huisvrouw, procedeert tegen haar broers Rembo, Ipo en Eitko Eppens, vorderende scheiding en deeling van de landerijen, nagelaten door Rembo, den grootvader van partijen (klaarblijkelijk de grootvader van vaderskant) 1). In deze zaak had de ambtman der beide Oldambten een vonnis gewezen. waarvan beroep van weerszijden was ingesteld. Het beroep van Ebele q. q. betrof de quaestie van de vererving van goederen van ooms en tantes. Burgemeesteren en Raad van Groningen beslissen in hooger beroep: a) op het appel van Rembo c.s. wordt het vonnis goed en het appel kwaad verklaard; b) voorzoover het appel van Ebele betreft, wordt de zaak teruggewezen naar den ambtman.
Dat wy etc. in der schelinge tusschen Ebele Edzekens, wegen syner huesfrouwen anclagher, eens-, ende Rembo sampt Ipo ende Eltke Eppens, gebroederen, verantwoerders, anderdeels, heerkomende, dat ghemelte Ebele van wegen als vss. eysschende was eene rechte erffscheydinghe ende delinghe van alle de landen ende arven als de
olde Remmo dessen vss. Remmen ende syner broederen ende Ebelen vss. huesfrouwen oldevader ghewest, vorarvet hefft, etc., daer de erb. borgemester Johan Wyfringe, unse amptman der beyden Oldenampten, eenen doem van ghegeven, den Rembo mit synen broederen vss., insgelyken Ebele vg. in eenen artykell, des oems ende moyen goederen betreffende, an uns beroepen;
Hebben wy, b. ende r. upgemelt, na guetlicke verhoer beyder parten, Rembo Eppens ende syner medeparten ghedane beroepinghe quaet ende den doem in dem valle gueth gekant; oeverst soe voele Ebelen vss. beroepinghe ende voerghewanthe beswaringhe belanghen doeth, hebben wy deselve sake weder tho landtrechte ghewesen. Actum den XII dach Januarii anno XVCLXIII.


Hij trouwde met:
235733 N. N. [Gen. 18 Nr.: 235733 EDELOUDER]. N. is overleden.
Kind van Olde en N.:
I. Eppo Remmens [Gen. 17 Nr.: 117866 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (Zie 117866)
235760 Luppo Hermans [Gen. 18 Nr.: 235760 EDELOUDER], geboren omstreeks 1477. Luppo is overleden.
Hij trouwde met:
235761 N. N. [Gen. 18 Nr.: 235761 EDELOUDER]. N. is overleden.
Kind van Luppo en N.:
I. Meecko Luppens [Gen. 17 Nr.: 117880 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (Zie 117880)
244576 Ubbo Ubbo [Gen. 19 Nr.: 471296 EDELGROOTOUDER], geboren omstreeks 1415 in Lotharingen en het Duitse Rijk. Ubbo is overleden na 1440 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, minstens 25 jaar oud.
Hij trouwde met
244577 - Nomen Nescio [Gen. 19 Nr.: 471297 EDELGROOTOUDER]. - is overleden na 1440 in Lotharingen en het Duitse Rijk.
Kind uit dit huwelijk:
I. Elteko Ubbens [Gen. 18 Nr.: 235648 EDELOUDER], geboren omstreeks 1445 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 122288).255874 Nomen Nescio Kolkmann [Gen. 18 Nr.: 255874 EDELOUDER]. Nomen is overleden vóór 1441 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Hij trouwde met
255875 Christine (Styne) ten Kolke [Gen. 18 Nr.: 255875 EDELOUDER]. Styne is overleden na 1441 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij Styne: Als das Gut Kolkerhof im Jahre 1441 verkauft wurde, war Styne auf dem Kolck lt. Urkunden mit einem Werth in der Ruhr behandigt. Da nur sie genannt wurde, war ihr Ehemann zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Über ihn gibt es keine urkundlichen Nachrichten.
 


 


Namengebend für den Hof und die Familie wurde ein vom Wasser gebildeter Kolk (Vertiefung). Diese Benennung wird kaum vor 1200 entstanden sein, doch es läßt sich auch der Fall denken, dass das Gut früher einmal einen anderen Namen geführt hat. Der „Kolkerhof“, auch „Kolkmannshof“, ist der südöstlichste der Dümptener Höfe und liegt in den Ruhrauen nahe der alten Ruhrfähre, der „Aakerfähre“. Der Hof gehört heute zum Gebiet der Stadt Mülheim und wird noch bewirtschaftet.

Der Hof ist erstmals 1334 erwähnt, als er von Eberwin von Götterswick an einen Wetzel von Landsberg verkauft wurde. Im Spätmittelalter war der Hof im Besitz der Herren von Limburg-Styrum, später im Besitz der Abtei Hamborn.
Territorien drei Ländern: Haus und Herrschaft der Graven von Broich / Haus und Herrscahft der Herrn von Götterswich [=Duisburg - Merderich] / Stadt Duisburg
 
Am Kolkerhof stießen die Grenzen von drei Gerichtsbezirken zusammen: Duisburg, Meiderich (Herrlichkeit Meiderich) und Mülheim (Herrlichkeit Broich). Daher bildete "das Haus, geheißen der Kolk", oder "das hohe Haus opgen Colck" eine in spätmittelalterlichen Grenzbeschreibungen oft genannte Orientierung. So heist es "op guedesdag (Mittwoch) vur sunte Servatii dach Episcopi (9. Mai 1487): "Und is to weten (wissen), dat die alten, unse vurvaders, plagen tho seggen (sagen), dat die steynen gevel (Giebel) van den huys then Kolck scheyden dry herren gericht, als dat Bergsche gericht van dem kirspel Mülheim und dat Guetterswicker gericht (= Meiderich) und dat gericht van Duysburg". So heißt es in einer Beschreibung aus dem Jahre 1487. Mit dem "hohen Haus" ist der Spieker (= Speicher, hier ursprünglich daws Wohnhaus) gemeint, der sich noch 1737 auf dem Kolkerhof befand. Die Ländereien erstreckten sich auf Meidericher, Duisburger und Mülheimer Gebiet, der größte Teil lag im Bereich des Kirchspiels Meiderich. Nach der Meidericher Katasterkarte von 1735 betrug der Umfang der damals zum Kolkerhof auf Meidericher Gebiet gehörenden Ländereien etwa 90 Morgen (26 holländische Morgen und 194 Ruten), wovon 1 Morgen und 23 Ruten als "Kolkmanns Erb" bezeichnet werden. Das älteste Wohnhaus lag auf Meidericher Boden, weshalb sich die Familie kirchlich auch nach Meiderich hielt.


Im "Steinern Haus" des Kolkerhofes wohnte einst eine Zweiglinie der Herren von Linburg - Styrum. Vorher noch ist Dietrich de Havekesceyde (Hoefkenscheidt) daselbst nachzuweisen, denn von ihm kaufte der Edelherr Everwin von Götterswick das Gut. Dieser und sein gleichnamiger Sohn verkauften es ("curtis nostram dictam oppn Kolke") am 4. Juli 1334 dem Wetzel von Landsberg, laut der noch heute im Familienarchiv Kolkmann vorhandenen Pergament Urkunde. Von den Landsberg gelangte das Gut bald darauf an die Herren von Linburg - Styrum, von denen Angehörige bis zum Jahre 1412 dort, wohl im Steinern Haus, wohnten: 1364 Ritter Dyderich von Lymborgh "wonende to oppen Kolke", 1391 dessen Sohn gleichen Namens, "wonende to oppen Kolke" [Dietrich von Limburg, heer van Kolkerhof, +4.12.1412/13]. Des letzteren Tochter Conegont und ihr Ehemann Wilhelm Podick verkauften im Dezember 1441 den Kolkerhof an Abt Diderich Estas und den Convent des adeligen Praemonstratenser Klosters Hamborn. Damals wohnte Wilhelm Becker auf dem Hof. Mit dem dabei gelegenen Werth an der Ruhr war Styne (Christine) ten Kolke behandigt.


Kind uit dit huwelijk:
I. Nomen Nescio Kolkmann [Gen. 17 Nr.: 127937 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1420 (zie 127937).
257792 Arnout Jansz Vervloet [Gen. 18 Nr.: 257792 EDELOUDER]
, geboren 01-01-1514 Wernhout, Lotharingen en het Duitse Rijk. Arnout is overleden 14-03-1472 Wernhout, Lotharingen en het Duitse Rijk, minstens 53 jaar oud.
 

Wapen van der Vloet

Arnout van der Vloet ~ Achtmaal

18 Nr.: 257792 Hij wordt vermeld vanaf 1472 door de Leenkamer Wernhout: de Hofstadacker, 1 veertel erf, gelegen tot Achtmaal:

1 veertel erf [= vier lopen ~ een inhoudsmaat voor graan;
bunder = 1,29 hectare
lopenzaad = 1/6 bunder (0,21 ha.)
vier lopen = 0,86 ha.

Note: Het goed bleef sinds 1435 lang in de familie, zo'n 147 jaar en in totaal vijf generaties:

1435 Jan van der Vloet (de vader van Arnout)
1472 Arnout van der Vloet (bij dode van Jan van der Vloet)
1474 Peter Arnoutsz. van der Vloet
1474 Antonis Arnoutszn. van der Vloet
1550 Bernard Anthonisz. van der Vloet
1565 Cornelis Bernard Anthonisz. van der Vloet
1582 Verkoop aan Joost Jan Wouters


1435 Hofstadeacker tot Achtmaal [Wernhout Zundert]

1435 Jan van der Vloet


1472 Hofstadeacker tot Achtmaal [Werhout Zundert]

1472 [9 maart] Arnout van der Vloet bij dode van Jan van der Vloet


1474 Hofstadeacker tot Achtmaal [Wernhout Zundert]

1474 Peter Arnoutsz. van der Vloet
1474 Antonis Arnoutszn. van der Vloet
onder zijn jaren zijnde, in broederlijke en zusterlijke rechte. Zijn geset man Cornelis, zijn broer


1550 Hofstadeacker tot Achtmaal [Wernhout Zundert]

1550 Bernard Anthonisz. van der Vloet


1565 Hofstadeacker tot Achtmaal [Wernhout Zundert]

1565 Cornelis Bernard Anthonisz. van der Vloet
1582 [21 november] verkoop aan Joost Jan Wouters


Het dorp Wernhout. [Eertijds vormde de voormalige gemeente Zundert drie heerlijkheden met name: Zundert-Hertog, Zundert-Nassau en Wernhout. Een heerlijkheid was een bepaald gebied, dat door de landsheer, de koning, hertog of graaf aan een ondergeschikte leenman in leen werd gegeven].


1472 Huyshoutacker tot Achtmaal [Wernhout Zundert]

Hij wordt eveneens vermeld vanaf 1472 door de Leenkamer Wernhout: de Huyshoutacker, 2 1/2 lopens land, gelegen tot Achtmaal.

1472 Arnout van der Vloet
1472 Anthonis Arnoutsz. van der Vloet
1474 > Jan Ve... de bate met Vloet (?) bij versterf
1474 > Nout zijn zoon bij versterf
1550 Verkoop aan Willem Wouter Jan Rombouts

[bron Jaap Vervloet uit Nederland]1472 Huyshoutacker tot Achtmaal [Wernhout Zundert]

1472 [9 maart] Arnout van der Vloet


1472 Huyshoutacker tot Achtmaal [Wernhout Zundert]

1472 [23 maart] & 1474 Anthonis Arnoutszn. van der Vloet
onder zijn jaren zijnde, in broederlijke en zusterlijke rechte. Zijn geset man Cornelis, zijn broer.


Van de(r) Vloet, Van der Vloe(d)t, Van der Vloot, Vervloe(d)t, Vervloed
Plaatsnaam ’Vloed’: watervloed, beek, stroom. Op diverse plaatsen in Vlaanderen.


Hij trouwde met
257793 Lijsbeth Peters van den Broeck [Gen. 18 Nr.: 257793 EDELOUDER], geboren ca, 1419 in Wuustwezel Lotharingen en het Duitse Rijk. Lijsbeth is overleden omstreeks 1485 in Lotharingen en het Duitse Rijk.18-11-1487

Jan Peters van den Broeke en Peter van der Vloet, waarvan Lijsbeth (Peters) van den Broeke moeder was, verkopen aan Aert Neels van Aerde 1 G erf "den Neervoert" , belast met 1/2 braspenning aan de kerk van Wuustwezel.
(ORA Wuustwezel inv. nr. 1 fol. 22vo.)


Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Nouten Vervloet [Gen. 17 Nr.: 128896 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1450 in Zundert Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 128896).
257794 Jan Willems [Gen. 18 Nr.: 257794 EDELOUDER]. Jan is overleden.
Hij trouwde met
257795 Kathelijn Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 257795 EDELOUDER]. Kathelijn is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Marie Jan Willems [Gen. 17 Nr.: 128897 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (zie 128897).257796 Jan Pullekens [Gen. 18 Nr.: 257796 EDELOUDER], geboren omstreeks 1420 in Wuustwezel Lotharingen en het Duitse Rijk. Jan is overleden na 26-05-1492 Wuustwezel Lotharingen en het Duitse Rijk.

Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1445 in Lotharingen en het Duitse Rijk met de ongeveer 25-jarige
 

29 april 1447 :
Schepenakte - Antwerpen

Jan ende Claus vanden Schrieke gebruedere ende Jacop Hermans haere suster zone alse
erfgenamen van Jacope vanden Schrieke haeren brueder ende oem ex una, Jan ende
Godevaerde Pullekens gebruedere pro se ende inden name van Margriete Pullekens haeren suster
quos in se susceperunt als erfgenamen van Beatrice Pullekens haeren suster ex altera
bekenden onderlinge dat zij over alle onruste ende moeysel van dinghene ende
anders te schuwene met malcander zeker vorwaerden gemaect hebben ende
ende overcomen sijn ...
Bronnen: Schepenregister Antwerpen R 39, fº108 vº, 29.4.1447

13 juni 1467 :
Schepenakte - Antwerpen

Ghisel vande Velde meerssenier vercocht Janne Pullekens Janssone ende Katline Goessems
sBackers dochter eius uxor, omtrent 5 buynder beemds cum fundo et pertinentiis, gelegen bynnen
Wuestwesele, op’t Gooreynde, tusschen Michiel Reyns aende oostzide ende Jan Wils
vanden Bleke aende westzyde, comende metten zuyteynde aen Henric Jan Aerts erve
gelyc hij dat voer ’t gebrec van 1 halster rox erflic dat hij daer op met scepen brief
van Wuestwesele heffende was metten rechte tot Wuestwesele voerseyt voer daer
ende nu daer uutgewonnen heeft. Daer op te waerne van allen die hij etcetera

Bronnen: Schepenregister Antwerpen R 72, f° 98, 13.6.1467

--- :

Huwelijk (met Katheline Goesem BACKERS)

--- :

Huwelijk (met Marie Rombout Aeylen)

--- :

Huwelijk (met Lysbeth Jan Aerts)

10 juni 1483 :
Schepenakte (met Lysbeth Jan Aerts) - Wuustwezel

Thonys Jan Aeylen verkoopt aan Jan Pullekens gehuwd met Lysbeth Jan Aerts "den Bleeckacker" 5 meukenzaad.
Bronnen: Schepenregister Wuustwezel R 1, fº9, 10.6.1483

17 februari 1484 :
Schepenakte (met Lysbeth Jan Aerts) - Wuustwezel

Jan Jan Aerts, Willem, Peeter, Lysbeth Jan Aerts gehuwd met Jan Pullekens en Margriete Jan
Aerts gehuwd met Jan Heyn Pullekens zijn bij vonnis rechterlijk gedeeld.

Bronnen: Schepenregister Wuustwezel R 1, fº11, 17.2.1484

3 april 1485 :
Schepenakte (met Lysbeth Jan Aerts) - Wuustwezel

Jan Goosem en Heynric Jan Pullekens zonen; Cornelie gehuwd met Jacob Jan Jacobs en
Margriete gehuwd met Tys Coels, hun zusters, garanderen Lysbeth Jan Aerts gehuwd met Jan
Pullekens haar behoud van de herberg te Doorne en "den Bleeckacker".

Bronnen: Schepenregister Wuustwezel R 1, fº20 vº, 3.4.1485

19 november 1500 :
Schepenakte (met Lysbeth Jan Aerts) - Wuustwezel

Janne Jan Pullekens, waarvan Lysbeth Jan Aerts moeder was, gehuwd met Wouteren Jan
Mertens sone, Marie, Kathelyne, Cornelis en Peeter, Jan Pullekens wettige kinderen waarvan
Lysbeth Jan Aerts moeder was, geven in erfwinning Goesem Jan Pullekens gehuwd met Lucye
een stede met toebehoren gelijk Jan Pullekens gehuwd met LysbethJan Aerts, ouders van vs
personen, die te gebruiken plachten, op een erfpacht van renten aan joncvrou Janne Scuyts,
Marie Jan Beelen weduwe en kinderen, Anthonis Jan Pullekens sone, de H. Geest van
Wuustwezel, Heynrick Goesem Backers, Dictus vander Moelen, Faes kinderen vanden Broeke,
Jans kinderen vanden Br... en aan de vs verkopers.
Bronnen: Schepenregister Wuustwezel R 3, fº7 vº, 19,11,150003 mei 1485 Jan, Goessem en Heynric, kinderen van Jan Pullekens x & Katheline Goesem Backers, geven in erfwinning aan hun halfbroer Thonys Jan Pullekens waarvan + Mary Rombout Aeylen de moeder was, hun herberg te Gooreind, groot 14 meukenzaad. Idem 1 veertelzaad land in de akker, 1 1/2 B goor, een eeusel genaamd "den Bruel" 1/2 B, 1/2 B moer gekomen van Jan den Scoenmaker aan "Scoeyts heyninge". Belast met 1 sister rogge aan Luyc Verelst, te leveren te Antwerpen op de Berckhage, en 1 sister rogge aan Katheline Scoeyts. Thonys Jan Pullekens verpandt voor 1 sister rogge nl. 1 halster op Jan van Tygelt in de Heerstrate, 1 veertel op Meus de Moleneer ook aldaar en 1 veertel op Jan Pullekens stede te Doorne.


na 26 mei 1492 : Overlijden ~ 19 november 1500 :
Schepenakte (met Lysbeth Jan Aerts) - Wuustwezel
Janne Jan Pullekens, waarvan Lysbeth Jan Aerts moeder was, gehuwd met Wouteren Jan
Mertens sone, Marie, Kathelyne, Cornelis en Peeter, Jan Pullekens wettige kinderen waarvan
Lysbeth Jan Aerts moeder was, geven in erfwinning Goesem Jan Pullekens gehuwd met Lucye
een stede met toebehoren gelijk Jan Pullekens gehuwd met LysbethJan Aerts, ouders van vs
personen, die te gebruiken plachten, op een erfpacht van renten aan joncvrou Janne Scuyts,
Marie Jan Beelen weduwe en kinderen, Anthonis Jan Pullekens sone, de H. Geest van
Wuustwezel, Heynrick Goesem Backers, Dictus vander Moelen, Faes kinderen vanden Broeke,
Jans kinderen vanden Br... en aan de vs verkopers.

Bronnen: Schepenregister Wuustwezel R 3, fº7 vº, 19,11,1500


257797 Katheline Goesem Backers [Gen. 18 Nr.: 257797 EDELOUDER]
, geboren omstreeks 1420 in Lotharingen en het Duitse Rijk. Katheline is overleden op 03-05-1485 in Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 65 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Jansz van der Pulle [Gen. 17 Nr.: 128898 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1445 in Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 128898).257798 Hendrik van Tichelt [Gen. 18 Nr.: 257798 EDELOUDER], geboren omstreeks 1430 in Lotharingen en het Duitse Rijk. Hendrik is overleden omstreeks 19-05-1501 in Wuustwezel Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 71 jaar oud.
Beroep: Leenman van Wuustwezel in 1483 en Schepen in 1484.
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1450 in Lotharingen en het Duitse Rijk met de ongeveer 26-jarige
 
1447:
Henric van Tichelt de jonge te Wuestwesele verc Amelen dochter Jans vanden Perre op goede te Loenhout.
Brechte. (Inventarisnr SR#39)


1466:
Gielijs vanden Wijngaerde Jans zone wilen vanden Wijngaerde te Loenhout verc Henricke van Tichelt Henricxzone wilen x Agnezen sByen Denijs dochter wilen te Wuystwezele goede te Loenhout.
(Inventarisnr SR#70)


1478:
Jan vander Eycke Janss te Loenhout verc Kerstinen, Agneesen en Digne dochters Henricx van Tichelt te Wuestweselen bij Agneese sByen op lant geh den Gansacker te Loenhout; hoeymade ald opte beke.; Denijse, Henricke en Heylwigen kinderen Henricx voers x Angneese sByen op stede te Loenhout bijde plaetse tuss sheerenstrate ane dander drie zijden; lant geh Brekelen ald tuss de beke oostwaert en sheerenwarande aende westzijde.
(Inventarisnr SR#94)


Fonds Wuustwezel akte 10.6.1483
Leenmannen Heynric van Tyghelt en Jan de Bye verklaren dat Thonys Aeylen aan Jan Pullekens x Lysbeth N. een stede 1/2 B verkocht heeft en 1 muekenzaad land in de "Bleeckacker".


Fonds Wuustwezel akte 21 februari 1484
Berthelomeus de Moleneer heeft gecocht tegen Heynricke van Tyghelt den jongen ende heffende is opten Esschendonck. die Jan Luyck Verguelt in handen heeft, verschinende tot Lichtmisse bynnen Wezele, na vuytwyzen van de schepen brieven daer desen doer gesegelt is. Berthelomeus verkoopt die zester aan Matheys van der Huysen.


Fonds Wuustwezel, Akte 19 mei 1501. Schepenen van Wuestwezel, maken connd dat voor ons verscenen is, Denys en Henric voir hen selve, Korstyne ende Digne Heynricx wittige kynderen Heyndrick van Tyghel met haeren voichden ende momboiren huer ghegeven voir hen selven. Peeter Bouwens daer moeder af was Lysbeth Henricxdochter van Tyghelt, kenden ende lyden, hebben gedeylt aen erve ende hove als de voerscreven personen verstorven is vanden doet Henricx van Tyghel huers vaders... Krystyne van Tygelt krijgt de stede op de Biest. Denys van Tygelt krijgt de landerijen. Henric Henricx van Tyghelt krijgt het landgoed "Santcelle". Peeter Brouwens krijgt de Kleine Marle.


257799 Agnes Denijs Augustijns Bijen [Gen. 18 Nr.: 257799 EDELOUDER], geboren omstreeks 1424 in Lotharingen en het Duitse Rijk. Agnes is overleden omstreeks 1483 in Wuustwezel Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 59 jaar oud.
Functie: Vrouwe van Chatthem
Notitie bij Agnes: Ook bekend als De Bie!
 
Fonds Wuustwezel [141 - 1493]


Kind uit dit huwelijk:
I. Christien Hendriks van Tichelt [Gen. 17 Nr.: 128899 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1452 in Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 128899).
257812 Jan Claeus/Clays [Gen. 18 Nr.: 257812 EDELOUDER]. Jan is overleden.

Huybrecht Jan Beckersz heeft de erfpacht op A., B., C. en D. vercoft aen Dyrck van Meer. En om de erfpacht te bat te versekeren heeft Jan de Becker, vader van Huybrecht Jan Beckersz, te bijpande geset E. en F. [Vestbrief 11-01-1500]11-05-1500 Vestbrief BavelHij trouwde met
257813 - Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 257813 EDELOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Peter Janszn van den Voirtbosch [Gen. 17 Nr.: 128906 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren vóór 1501 (zie 2128906).
257814 Peter de Boyter [Gen. 18 Nr.: 257814 EDELOUDER]. Peter is overleden voor 1516 Teteringen,De Zeventien Provinciën.

Bredase cijnsregisters Tafel Heilige Geest van Breda

Willem Witloc ende Heyn Zwerten, (1) op enen acker, gheheiten den Boegaertacker, ende gheleghen is in dat goet, dat Zebrechs van Ypelaer was; (2) ende op enen bemt, gheheiten den Boegaertbeemt, aen die een side gheleghen neven dat goet dat Zebrechs was ende Peter Boyter aen die ander side; (3) ende op enen acker, heyt den Huysacker, daer aengheleghen. Vier loepen rogs.
(i.m.) Tatringe

Willem Witlocs ende Heyn Zwert, van goede, dat Jacops van der Tatheringhen was, gheleghen ter Tatheringhen, dat beleghen hevet Peter die Boyter met sinen erve aen die noertzide ende jonghe Jan Alaert met sinen erve aen die zuytside. {twe} IIII loepen rogs, van Wouter ende Jacops weghen van Amelenberghe.

Peter die Boiter, op twee buynder heyden, weyde ende lants, gheleghen ter Tateringhen, tusschen Heyn Zwerten aen deen side ende Ghielijs Key an dander side. Van Wouter Vertrisen soens weghen, twee loepen rogs.02-09-1516 Vestbrief Breda; Wijlen Peter de Boyter

XVIII/257814 Jan Janssone de Bont, nu gronthouder van A., bekent B. sculdich te zijn aen de kynderen van wijlen Peter de Boyter, en dat hij vanwege de penningen die hij van Margriet en Adriane, Peter de Boyter dochteren ontfangen heeft, hij B. nu sculdich is tegen de penning 16.


Hij trouwde met
257815 Katlijn Goscalcx [Gen. 18 Nr.: 257815 EDELOUDER]. Kathelijn is overleden voor 1524 Teteringen De Zeventien Provinciën.

Willem de Boyter, wittich nasoon wijlen Peter de Boyter, voir hem selven, en oic als vgd van Peterken en Hanneken, witiige onm kindr van Jan Schoemakers, dair moeder af was wijlen Adriane Peter de Boyters nadochter, en Marie Peter de Boyters nadochter met man en vgd Peter Jacopssen van den Kyeboom, van welcke Willem de Boyter, Adriane en Marie de Boyter moeder was wijlen Kathelijn Godscalcx, alle in d' een parthije;
Partij Elze Sijmon Henricxzdr, dair moeder af was de voirs Kathelijn Godscalcx met Cornelis Belgiaert heuren vgd, Heer Sijmon Jan Laureijssone priester en persoon tot Mer voir hen selven, Gheryt Cornelis Claessen, woonende tot Wormchem, als man van Kathelijn Jan Laureijssendr, Henric de Keijser Cornelissone, woonende tot Sgrevenwesel als man van Lijsbeth Jan Laureijsdr d' oude, en Peter de Kersmaker wijlen Jan de Kersmakers sone, woonende tot Antwerpen, als man van Lijsbeth Jan Laureijsdr de jonge, van welcke Heer Sijmon en zijn susteren oudemoeder was wijlen Kathelijn Godscalcx voirs, alle in d' ander parthije;
bekenden dat zij bij tusschenspreken van Meester Sijmon van Wesel, meester Adriaen Clincker, Cornelis Kijen Cornelisz en Cornelis Jan Bergiaertssone met malcanderen geaccordeert zijn van alle questien als voirs Elze Sijmon Henricxzdr en Heer Sijmon Janssen met zijn susteren hadde opte nakindr wijlen Peter de Boyter,
ter saicken van de achtergelaten goeden wijlen Kathelijn Godscalcx voirs, en van wijlen Mathijs de Boyter, Kathelijn en Margriet de Boyter, alle wijlen Peter de Boyter nasoon en nadochteren waren, dair moeder af was wijlen Kathelijn Godscalcx voirs, te weten:
Dat de voirs Elze Sijmon Henricxzdr en Heer Sijmon en zijn susteren boven tgene dat zij voirtijts hadden aen de achtergelaten goeden wijlen Kathelijn Godscalcx, Mathijs, Kathelijn en Margriete Boyters heure kindr voirs, tesamen hebben sullen goed A., en dat Willem de Boyter geloofde te betalen. Met welcke somme en tgene zij eertijt hebben gehadt Elze Sijmon Henricxzdr en heer Sijmon met zijne zwagers in de name van henre huysfrouen bekenden wel verlijct te zijn tegen al tgene Willem de Boyter cum suis van de goeden behouden hebben en besittende sijn.

Behoudelic oic Elze Sijmon Henricxzdr en Heer Sijmon met zijn susteren hon recht en gedeelte van goed B.

NASCHRIFT:
geloofde Willem de Boyter uit naam van partij 1 te betalen zijn wederpartij 2 de 340 rijnsgld tot sulcke termijn oft termijnen als de 4 goede mannen bij wijders tusschenspreken zijn geaccordeert.
[Vestbrief 02-04-1524]02-04-1524 Vestbrief TeteringenSijmon Janssen, persoon tot Mer, voir hem selven, Henric Cornelisz de Keijser, woonende tot Sgrevenwesel, als man en vgd van Lijsbeth Jan Laureijsdr de oude, zijn huysfrou, en Peter de Kersmaker wijlen Jan de Kersmakersz, als man en vgd van Lijsbeth Jan Laureijsdr de jonge, en Heer Sijmon Janssen, Henric Cornelisz de Keijser en Peter de Kersmaker oic samentlic in den name van Gheryt Cornelis Claesz en Kathelijn Jan Laureijsdr zijn huysfrou, van welcken Heer Sijmon Janssen en zijne susteren voirs moeder was wijlen Kathelijn Godscalcx Peter de Boyters nahuysfrou, bekenden dat hen Willem de Boyter met sijne mede consorten van den nabedde wijlen Peter de Boyter het gelt deuchdelic betaelt hebben.

NASCHRIFT:
Gheryt Cornelis Claesz, als man en vgd van zijn huysfrou, bekent zijn deel van de 170 rijnsgld ontfangente hebben. [Vestbrief 01-06-1524]01-06-1524 Vestbrief BredaKind uit dit huwelijk:
I. Michiele Petersdr de Boyter [Gen. 17 Nr.: 128907 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (zie 128907).NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE