https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
GENERATIE XVII bisGeneratie 17 (stamoudbetovergrootouders)

117764 Snelger Mennos Houwerda van Appingedam [Gen. 17 Nr.: 117764 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1465. Snelger is overleden op 23-10-1523 in Appingedam Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Snelger: Grabstein. Nicolaïkerk zu Appingedam.

Notitie bij Snelger: Häuptling zu Appingedam [1508-1523], Drost / Ambtman periode 1506-1514 te Oterdum. Onder de pachters van de jaartaxen en accijnzen vinden we hem ook terug:

Na de aanneming van Edzard van Oost-Friesland als heer van de stad Groningen in 1506 horen we opmerkelijk genoeg vrijwel niets van pogingen van adellijke zijde om een specifieke rol in het nieuwe bestuur te spelen. Zelfs felle tegenstanders van de stad nemen deel aan de nieuwe regering of voegen zich althans passief naar het nieuwe regime. Zo was Asinga to Rasquert een van de twee adellijke gedeputeerden van het hofgerecht, was Rembt Jensema gedeputeerde met betrekking tot belastingheffing en Snelger Houwerda ambtman te Oterdum.


Interessant is het wapen van de familie Houwerda: In het rode veld een zilveren leeuw. Het wapen van Appingedam is daaraan ontleend.
 


 
1508 Hovetlinck ten Damme unnd Droste toe Oterdum

1508 Juni 28: Eggert Ripperda, hoofdling in Wijtwart, Dijckhusen etc., Snelger Houwerda, drost in Oterdum en hoofdling then Damme, Luert Kater, hoofdling tho Frama en Husinga, en Dethmer Rengers then Dyke verklaren hunne zegels te hebben gehangen aan de oorkonde, houdende de huwelijksvoorwaarden van Luert Kater en Bawe Eggertsdochter Ripperda.
In den jaer ons Heren dusent vijffhundert unde achte op sancte Peter ende Pauwels avent


1511 Hovetlinck ten Damme unnd Droste toe Oterdum

Inder schelinge tusschen denn Erbaren Eggherick Ripperda hovetlinck toe Wytwerth eens unnde Evert Ripperda hovetlinck toe Godlynse myt synen susteren Eggericks voerbenoempten kynderen anderdeels hebben wy Johan van Buckhorst toe Buxbergen Junckheren unnd Boelo Ripperda provest hovetlinck toe Fermpsum unnd ten Damme van weghen Egghericks vorscr. unnd Mester Bewo Mensumma Cureet toe Godlynse unnd
Snelger Houwerda hovetlinck ten Damme unnd Droste toe Oterdum van wegen Everds myt synen susteren sampt entlike volmechtige vruntschappes dedinges luden stede unnd vast toe holden uutghesproken dat alle schelinge voer dessen dage van up boeren unnd uutgheven als unnd alss wat schelinge se ghehat hebben sal wesen doet Beholtlick dat Eggerick vorbenoempt sal bruken dat part van Herman Tettens heert toe Leermens (welck he unnd syn selige huusfrouwe to samen gekoft hebben) syn levent lanck unnd daer na sal dat arvent up synen eersten kynderen ghelijck dat ander toeghekofte guet unnd nicht up den lesten kynderen unnd de eerste kynderen vorscr. sullen bruken de ander goeder als se sus lange gedaen hebben. Oeck alle de schulde de in de mande bij desser kynder moeder unde grotemoeder seliger dechtnissen tyden angelecht synt sullen se samptlick betalen Alle argelist uutghe sproken To orkunde der waerheyt hebben wy dedingeslude upgenompt unse Seghelen beneden an dessen breeff gehangen Gheven inden Jare ons heren dusent vyffhondert unnd elvenn des neghesten dages na der gebuerten unser lever vrouwen.


1523 hovetling ten Damme bekenne ende betuge

Snelger Houwerda hovetling ten Damme bekenne ende betuge myt dessen scrifften ....rent X iaren verleden als yck van wegen des edlen unde wallgeboren .... Edzardt graven to Oestfresslant etc........... was Ter Munte ......... lden Ampte yo voer my gekomen Tydden ter tydt Ter Munte .... ende .....gende unde sprekende van syner mod...wegen Hydde gen....mpt op salige Ffocko Petels nagelaten goederen ...vole als oer myt rechte daer van to komen mochte Daer de Er...dige Commelduer to Oesterwerum van wegen syns convents professy..suster een darde art unde ook saligen Hemmo to Reyde voer sick ook een darde part van anspreken unde hem myt rechte to gekent is so dan voer my genochsam bewyset ys datter III lusters synt gewest de van ener sydt allyke na to den doden synt gewest van went wegen dese voergenoempde parten elck van ener suster wegen gesproken hebben Soe ..., trecht dese parten allyke nae to der eerffnisse unde na laten gue.......t also dat Tidde van syner moder wegen sal een daerde part daer ... hebben So wal is de commelduer ende Hemmo verscreven Eelck voer sick to gekent ys Dat oerkunde ick Snelger op ghe noempt myt myn egen segel beneden opgedruckt Datum up den sesten dages des maendages november anno etc. XXIII.
 
1511 November 20 ("Gheven in den jaere uns Heren dusent vijffhondert unde Elven des daghes na sunte Slysabeth weduwe").: Heer Johan van Munster commendator, heer Johan van Rene, prior, en de conventualen van Oosterwerum, verklaren, verkocht en overgedragen te hebben aan Mr. Roloff Poppnick, cureet ten Damme, Eggerick Ripperda, hoveling te Wijtwart en Focko Ewens, voogden der kapel van 't H. Sacrament te Zolwert, 3 vierde gedeelten van alle goederen, die Teetken Hemmen “suster toe Reijde" en Yken Tammens, hun conventszuster, benevens Elteken Ubbens te Fynzerwolde (die hun daartoe volmacht gegeven heeft NB. zie Gen. 18 Nr.: 235648 EDELOUDER) geërfd hebben van Focko Petels, en hun door het hofgericht toegewezen zijn, van welke erfenis ook ’t laatste 4e gedeelte gerechtelijk aan Hemmen toe Reijde toegewezen is; alles met de bepaling dat, bij eventuele nadere aanspraken op genoemde erfenis, de conventualen met de voogden der kapel naar verhouding van hun aandelen de kosten zullen dragen en dat laatstgenoemden de conventualen schadeloos zullen stellen voor de aanspraken die Heer Hero (nu ter tijd op de H. plaats wonende) en zijn broeders mochten doen gelden, met verdere regeling der schulden en baten van de nalatenschap.
“Hier synt mede bij an unde over gewest als dedinges unde entlike seggeslude van beide parten vors. Evert Hoernekens unde Melle Tyackens”.
Oorspr.; met 2 aanhangende zegels in groene was, van de commanderij Oosterwerum (ovaal) en van de getuige Evert Hoernekens (rond) beide geschonden.


A° DOMINI MVC [T]WIN[TICH] ... UP DACH SEVERINI EPISCOPI, STARF DIE ERBAER WND ERENTFEST SNELGER HOUWERDA, HOEVELINCK THEN DHAM, W.Z.G.W.G.S. [WIENS ZIELE GOD WIL GENEDICH SYN]
Kwartieren: I Houwerda. II een omgekeerde wassenaar, vergezeld van een achtpuntige ster [Terborch]. III een lelie [Snelgersma]. IV een adelaar.


Hij trouwde met
117765 Jetke Bolta [Gen. 17 Nr.: 117765 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Jetke is overleden.

Notitie bij Jetke: Familiewapen: drie vogelpijlen, rechtop naast elkaar.
 
Kind uit dit huwelijk:
I. Menne Snelgers Houwerda [Gen. 16 Nr.: 58882 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1520 in Appingedam Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 58882).117766 Poppe Terborch [Gen. 17 Nr.: 117766 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1485 Appingedam Lotharingen en het Duitse Rijk. Poppe is overleden.
 


Hij trouwde met
117767 Nomen Nescio Loegen [Gen. 17 Nr.: 117767 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Nomen is overleden.

Notitie bij Nomen: Lougen
Familiewpaen: In zwart een gouden toren met een kegelvormige spits, een gekanteelde daklijst, twee ramen met halfronde bovenkant en een gelijke deur en een trap van drie treden, de torenspits rechtsboven vergezeld van een gouden ster.
 
Kind uit dit huwelijk:
I. Esse Popinges [Gen. 16 Nr.: 58883 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1525 (zie 58883).
117824 Ayle Eltekens [Gen. 17 Nr.: 117824 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], (dezelfde als 61144 in generatie 16).
Geboren omstreeks 1471 in Beerta, Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Ayle is overleden na 1549 in Finsterwolde, Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 78 jaar oud.
Notitie bij Ayle: Notes for Ayle Eltekens:
---Hij komt voor in een geschil tussen Nomno Hillens en het Armhuiszittendconvent te Groningen uit 1603. Uit een stuk in het archief van dit convent kan worden geconcludeerd dat Ayle Eltekens de vader was van Hille Aylens en de grootvader van Nomno Hillens.
In een document van 6 juni 1544 (GAG stukken Rood voor de Reductie, no 983) verklaren de broers Haycko en Eltko Fresens dat zij "voer wal 5 off 6 yaers Edze en Ayle Eltekens gebroeder in hoegen olders gekomen mit gewelt en mit bloete degens de budell genomen hadden ~ de twee broers Fresens hebben rond 1539 Ayle en zijn broer Edze, die toen oude mannen waren, onder bedreiging met een degen van hun geldbuidel beroofd. [zie hieronder]

Beroep: Landbouwer te Finsterwolde
Hij trouwde met:
117825 Foppe N. [Gen. 17 Nr.: 117825 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], (dezelfde als 61145 in generatie 16).
Geboren omstreeks 1483 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Foppe is overleden na 1500 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 17 jaar oud.
Kind van Ayle en Foppe:
I. Hille Aylens [Gen. 16 Nr.: 58912 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (Zie 58912)
117826 Foppe Wijpckens [Gen. 17 Nr.: 117826 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], (dezelfde als 61146 in generatie 16).
Geboren omstreeks 1480 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Foppe is overleden. Hij is begraven voor 14-01-1558 Finsterwolde in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk.
Hij trouwde met:
117827 N. N. [Gen. 17 Nr.: 117826 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. (dezelfde als 61147 in generatie 16).
N. is overleden.
Kind van Foppe en N.:
I. Auke Foppens [Gen. 16 Nr.: 58913 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (Zie 58913)
117828 Hero Phebens [Gen. 17 Nr.: 117828 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. (dezelfde als 61148 in generatie 16).
Hero is overleden na 1510 in Lotharingen en het Duitse Rijk.
Hij trouwde met:
117829 Hille Alberts [Gen. 17 Nr.: 117829 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. (dezelfde als 61149 in generatie 16).
Hille is overleden na 1510 in Lotharingen en het Duitse Rijk.
Kind van Hero en Hille:
I. Phebo Herens (van Wagenborgen) [Gen. 16 Nr.: 58914 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (Zie 58914)
117830 Autke Hermans [Gen. 17 Nr.: 117830 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], (dezelfde als 61150 in generatie 16).
Geboren omstreeks 1477. Autke is overleden na 1501 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 24 jaar oud.
Hij trouwde met:GAG 17-03-1590 protocollen van civiele zaken


GAG 29-03-1590 protocollen van civiele zaken


GAG 31-07-1593 protocollen van civiele zaken


GAG 07-08-1593 protocollen van civiele zaken


117831 Frouwe Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 117831 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], (dezelfde als 61151 in generatie 16).
Geboren omstreeks 1483. Frouwe is overleden na 1501 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 18 jaar oud.
Kind van Autke en Frouwe:
I. Mene Autkens [Gen. 16 Nr.: 58915 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (Zie 58915)
117864 Edzeke Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 117864 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Edzeke is overleden.
Hij trouwde met:
117865 Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 117865 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Nomen Nescio is overleden.
Kind van Edzeke en N.:
I. Ebelo Edzekens [Gen. 16 Nr.: 58932 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (Zie 58932)
117866 Eppo Remmens [Gen. 17 Nr.: 117866 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1510 Lotharingen en het Duitse Rijk. Eppo is overleden.
Hij trouwde met:
117867 Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 117867 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Nomen Nescio is overleden.
Kind van Eppo en N.:
I. Wija Eppens [Gen. 16 Nr.: 58933 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (Zie 58933)
117880 Mecko Luppens [Gen. 17 Nr.: 117880 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1470. Meecko is overleden.
Hij trouwde met:
117881 Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 117881 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Nomen Nescio is overleden.
Kind van Meecko en N.:
I. Hytko Meckes [Gen. 16 Nr.: 58940 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (Zie 58940)
122288 Elteko Ubbens [Gen. 18 Nr.: 235648 EDELOUDER], geboren omstreeks 1445 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk.
Notitie bij de geboorte van Elteko: Born Bet. 1440 - 1450Elteko is overleden na 1470 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, minstens 25 jaar oud.
Notitie bij Elteko: ----Elteko lived in Finsterwolde. In 1511 the inheritance of Focko Petels is distributed by the court of Count Edzard of Ost-Friesland to 4 people, among which" Elteke Ubbens toe Fynzerwolde" (Gruoninga 39:117, 1994).
Hij trouwde met
122289 - Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 235649 EDELOUDER]. - is overleden na 1470 in Lotharingen en het Duitse Rijk.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ayle Eltekens [Gen. 17 Nr.: 117824 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1471 in Beerta, Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 61144).
122296 Phebo Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 235656 EDELOUDERS]. Phebo is overleden.
Hij trouwde met
122297 - Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 235657 EDELOUDERS]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hero Phebens [Gen. 17 Nr.: 117828 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (zie 61148).
122298 Albert Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 235658 EDELOUDERS]. Albert is overleden.
Hij trouwde met
122299 - Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 235659 EDELOUDERS]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hille Alberts [Gen. 17 Nr.: 117829 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (zie 61149).
122300 Herman Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 235660 EDELOUDER], geboren omstreeks 1445. Herman is overleden.
Hij trouwde met
122301 - Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 235661 EDELOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Autke Hermans [Gen. 17 Nr.: 117830 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1477 (zie 61150).127936 Wilhelm Becker [Gen. 17 Nr.: 127936 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1420. Wilhelm is overleden.
Notitie bij Wilhelm: Wilhelm Podick, der aus dem gleichnamigen Geschlecht stammte, das den klevischen Lehnhof Löhnen im Kirchspiel Götterwick hatte, war verheiratet mit einer Tochter des Dietrich von Limburg; Kunigunde, der, wie in einer Urkunde von 1391 gesagt wird, mit seinem gleichnamigen Vater "wonende to oppen Kolke". Wilhelm Podick erhielt das Gut von seiner Frau KUnigunde von Limburg, die es in die Ehe brachte.
 


Wilhelm Podick nun verkaufte im Jahre 1441 das Gut an das Kloster Hamborn. Das Gericht von Meiderich beurkundete den Übergang des Gutes an die Hamborner Grundherrschaft am 30. November 1441. Am 11. Dezember tat dies das Mülheimer Gericht und am 23. Dezember das Gericht zu Duisburg.
Als der Kolkerhof an die Abtei Hamborn kam, wohnte (laut Urkunde) Wilhelm Becker auf dem Hof. Mit einem Werth in der Ruhr war Styne (Christine) ten Kolke behandigt. Es darf angenommen werden, daß Wilhelm Becker eingeheirateter Schwiegersohn der Witwe Christine ten Kolke war. Er war wohl noch nicht lange auf dem Gut, weil ihn die Urkunden von 1441 mit seinem Familiennamen nennen, der dann später der Hofesbezeichnung "auf dem Kolck" gewichen ist. Styne ten Kolke dürfte seine Schwiegermutter gewesen sein. Der Vorname seiner Frau ist nicht überliefert.

Zwei Generationen später ist wieder ein "Wyllem" mit dem Gut behandigt. Er wird, folgt man der Erbnamensitte, nach dem väterlichen Großvater, Wilhelm Becker gt. auf dem Kolck, getauft worden sein.
Hij trouwde metDas Kloster Hamborn


127937 Nomen Nescio Kolkmann [Gen. 17 Nr.: 127937 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1420. Nomen is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johann op dem Kolck [Gen. 16 Nr.: 63968 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (zie 63968).128896 Jan Nouten Vervloet [Gen. 17 Nr.: 128896 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1450 in Zundert Lotharingen en het Duitse Rijk. Jan is overleden omstreeks 1514 in Zundert Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij Jan: Ook bekend als Van der Vloet!
Hij trouwde, ten hoogste 35 jaar oud, vóór 1485 in Lotharingen en het Duitse Rijk metZundert
Familiewapen familie Vervloet


128897 Marie Jan Willems [Gen. 17 Nr.: 128897 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Marie is overleden vóór 1516 in Lotharingen en het Duitse Rijk.
Kind uit dit huwelijk:
I. Arnout Jansz Vervloet [Gen. 16 Nr.: 64448 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1485 in Zundert Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 64448).128898 Johannes (Jan) Jansz van der Pulle [Gen. 17 Nr.: 128898 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1445 in Lotharingen en het Duitse Rijk. Jan is overleden omstreeks 20-05-1514 Wuustwezel Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Jan: Ook bekend als Jan van Pulle de Jonge & Jan Pullekens!
Beroep: Leenman van Wuustwezel.
Religie: Kerkmeester te Wuustwezel 1488.
 
03 mei 1485 Jan, Goessem en Heynric, kinderen van Jan Pullekens x & Katheline Goesem Backers, geven in erfwinning aan hun halfbroer Thonys Jan Pullekens waarvan + Mary Rombout Aeylen de moeder was, hun herberg te Gooreind, groot 14 meukenzaad. Idem 1 veertelzaad land in de akker, 1 1/2 B goor, een eeusel genaamd "den Bruel" 1/2 B, 1/2 B moer gekomen van Jan den Scoenmaker aan "Scoeyts heyninge". Belast met 1 sister rogge aan Luyc Verelst, te leveren te Antwerpen op de Berckhage, en 1 sister rogge aan Katheline Scoeyts. Thonys Jan Pullekens verpandt voor 1 sister rogge nl. 1 halster op Jan van Tygelt in de Heerstrate, 1 veertel op Meus de Moleneer ook aldaar en 1 veertel op Jan Pullekens stede te Doorne.


10-04-1486 Peeter Thys x Katheline Willem Aeylen geven in erfwinning voor 6 sister rogge aan Jan van Pulle de jonge x Cristine van Tyghelt: "den Groeten beemt, 3/4 B, "Tongelaer" 1 V, 3 meukenzaad land aan de stede, "den Hesselinc" en de "Ossenblokke", belast met 3 sister rogge aan de erfgn. Jan van Santvliet. Wordt verder veronderpand met 6 veertel rogge jaarlijks van Henric van Tygelt op "den Hesselinc" van Jan Aerts.


Fonds Loenhout, Akte 18-08-1488


Hij trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1480 in Lotharingen en het Duitse Rijk met de ongeveer 28-jarige
128899 Christien [Chrystyn] Hendriks van Tichelt [van Tyghel] [Gen. 17 Nr.: 128899 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1452 in Lotharingen en het Duitse Rijk. Christien is overleden.De naam Tichelt verwijst naar de oude heerlijkheid (tegenwoordig buurtschap) Tichelt. Zij behoort tot de vijf gehuchten van Rijsbergen! Tichelt is vermoedelijk afgeleid van "Tichel-ood", "het goed bij afgodbeeld",
vermoedelijk in verband te brengen met de altaarsteen die in 1812 op "den Tichelakker" werd gevonden
De van Tiggelen’s behoren tot die families waarvan men het wapen heeft kunnen achterhalen. Waarschijnlijk is dat te danken aan de adelijke tak van de familie. Op een charter van 23 maart 1355 is de zegel van Gerard van Tichelt, de schout van Santvliet, teruggevonden. Deze zegel vertoonde drie vijfpuntige sterren. Het wapen van van Tichelt vertoont: van azuur drie vijfpuntige sterren met als helmteken een uitkomende wezel.XVII/128899 Akte 27 juni 1491;

Jan Luycx Verguelt heeft gezet tot erfonderpand Jan Jan Pullekensoens, waarvan Cristine Heynric van Tygelt de moeder is, 2 stukken erf genaamd "den Gagel" en een beemd, voor 5 sister rogge jaarlijks. Idem "dat Essenblock" 1 1/2 bnd. Belast met 1 halster rogge aan Laureys vander Goerbraken. NB zie Fonds Wuustwezel akte 21 februari 1484 bij Heynric van Tygelt XVIII/257798 't goed Esschendonck!

Jan Ghys heeft gezet tot onderpand voor dezelfde 1/2 bnd erf genaamd "Tongelaer", voor 4 veertel rogge jaarlijks. Idem een veertel rogge jaarlijks op "tGoer" van Matheus Braeckvens.

Jan Aert tSlaets heeft gezet tot erfonderpand voor dezelfde 5 meuken rogge jaarlijks van Diel Bracht Loeycx op de Herstrate.


Fonds Wuustwezel, Akte 19 mei 1501. Schepenen van Wuestwezel, maken connd dat voor ons verscenen is, Denys en Henric voir hen selve, Korstyne ende Digne Heynricx wittige kynderen Heyndrick van Tyghel met haeren voichden ende momboiren huer ghegeven voir hen selven. Peeter Bouwens daer moeder af was Lysbeth Henricxdochter van Tyghelt, kenden ende lyden, hebben gedeylt aen erve ende hove als de voerscreven personen verstorven is vanden doet Henricx van Tyghel huers vaders... Krystyne van Tygelt krijgt de stede op de Biest. Denys van Tygelt krijgt de landerijen. Henric Henricx van Tyghelt krijgt het landgoed "Santcelle". Peeter Brouwens krijgt de Kleine Marle.


Fonds Wuustwezel [141 - 1493]


Notitie bij Christien: Vernoemd bij de verdeling van de goederen van haar ouders op 19 januari 1501 te Wuustwezel. Zij krijgt dan de stede gelegen op de Biest. Zij wordt tevens vernoemd op 22 september 1535 te Wuustwezel, wanneer zij samen met haar kinderen en Peeteren Bouwens (zoon van haar overleden zuster Lysbeth de helft van een mour (moeras) erft van Digne van Tichelt, haar overleden zuster.
Kind uit dit huwelijk:
I. Agnees Jans van Pulle [Gen. 16 Nr.: 64449 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1490 in Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 64449).
128904 Anthonis van der Put [Gen. 17 Nr.: 128904 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Anthonis is overleden.
Hij trouwde met
128905 - Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 128905 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Michiel Anthonisz van der Put [Gen. 16 Nr.: 64452 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (zie 64452).NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE