https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
GENERATIE XVII bisGeneratie 17 (stamoudbetovergrootouders)

117764 Snelger Mennos Houwerda van Appingedam [Gen. 17 Nr.: 117764 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1465. Snelger is overleden op 23-10-1523 in Appingedam Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Snelger: Grabstein. Nicolaïkerk zu Appingedam.

Notitie bij Snelger: Häuptling zu Appingedam [1508-1523], Drost / Ambtman periode 1506-1514 te Oterdum. Onder de pachters van de jaartaxen en accijnzen vinden we hem ook terug:

Na de aanneming van Edzard van Oost-Friesland als heer van de stad Groningen in 1506 horen we opmerkelijk genoeg vrijwel niets van pogingen van adellijke zijde om een specifieke rol in het nieuwe bestuur te spelen. Zelfs felle tegenstanders van de stad nemen deel aan de nieuwe regering of voegen zich althans passief naar het nieuwe regime. Zo was Asinga to Rasquert een van de twee adellijke gedeputeerden van het hofgerecht, was Rembt Jensema gedeputeerde met betrekking tot belastingheffing en Snelger Houwerda ambtman te Oterdum.


Interessant is het wapen van de familie Houwerda: In het rode veld een zilveren leeuw. Het wapen van Appingedam is daaraan ontleend.
 


 
1508 Hovetlinck ten Damme unnd Droste toe Oterdum

1508 Juni 28: Eggert Ripperda, hoofdling in Wijtwart, Dijckhusen etc., Snelger Houwerda, drost in Oterdum en hoofdling then Damme, Luert Kater, hoofdling tho Frama en Husinga, en Dethmer Rengers then Dyke verklaren hunne zegels te hebben gehangen aan de oorkonde, houdende de huwelijksvoorwaarden van Luert Kater en Bawe Eggertsdochter Ripperda.
In den jaer ons Heren dusent vijffhundert unde achte op sancte Peter ende Pauwels avent


1511 Hovetlinck ten Damme unnd Droste toe Oterdum

Inder schelinge tusschen denn Erbaren Eggherick Ripperda hovetlinck toe Wytwerth eens unnde Evert Ripperda hovetlinck toe Godlynse myt synen susteren Eggericks voerbenoempten kynderen anderdeels hebben wy Johan van Buckhorst toe Buxbergen Junckheren unnd Boelo Ripperda provest hovetlinck toe Fermpsum unnd ten Damme van weghen Egghericks vorscr. unnd Mester Bewo Mensumma Cureet toe Godlynse unnd
Snelger Houwerda hovetlinck ten Damme unnd Droste toe Oterdum van wegen Everds myt synen susteren sampt entlike volmechtige vruntschappes dedinges luden stede unnd vast toe holden uutghesproken dat alle schelinge voer dessen dage van up boeren unnd uutgheven als unnd alss wat schelinge se ghehat hebben sal wesen doet Beholtlick dat Eggerick vorbenoempt sal bruken dat part van Herman Tettens heert toe Leermens (welck he unnd syn selige huusfrouwe to samen gekoft hebben) syn levent lanck unnd daer na sal dat arvent up synen eersten kynderen ghelijck dat ander toeghekofte guet unnd nicht up den lesten kynderen unnd de eerste kynderen vorscr. sullen bruken de ander goeder als se sus lange gedaen hebben. Oeck alle de schulde de in de mande bij desser kynder moeder unde grotemoeder seliger dechtnissen tyden angelecht synt sullen se samptlick betalen Alle argelist uutghe sproken To orkunde der waerheyt hebben wy dedingeslude upgenompt unse Seghelen beneden an dessen breeff gehangen Gheven inden Jare ons heren dusent vyffhondert unnd elvenn des neghesten dages na der gebuerten unser lever vrouwen.


1523 hovetling ten Damme bekenne ende betuge

Snelger Houwerda hovetling ten Damme bekenne ende betuge myt dessen scrifften ....rent X iaren verleden als yck van wegen des edlen unde wallgeboren .... Edzardt graven to Oestfresslant etc........... was Ter Munte ......... lden Ampte yo voer my gekomen Tydden ter tydt Ter Munte .... ende .....gende unde sprekende van syner mod...wegen Hydde gen....mpt op salige Ffocko Petels nagelaten goederen ...vole als oer myt rechte daer van to komen mochte Daer de Er...dige Commelduer to Oesterwerum van wegen syns convents professy..suster een darde art unde ook saligen Hemmo to Reyde voer sick ook een darde part van anspreken unde hem myt rechte to gekent is so dan voer my genochsam bewyset ys datter III lusters synt gewest de van ener sydt allyke na to den doden synt gewest van went wegen dese voergenoempde parten elck van ener suster wegen gesproken hebben Soe ..., trecht dese parten allyke nae to der eerffnisse unde na laten gue.......t also dat Tidde van syner moder wegen sal een daerde part daer ... hebben So wal is de commelduer ende Hemmo verscreven Eelck voer sick to gekent ys Dat oerkunde ick Snelger op ghe noempt myt myn egen segel beneden opgedruckt Datum up den sesten dages des maendages november anno etc. XXIII.
 
1511 November 20 ("Gheven in den jaere uns Heren dusent vijffhondert unde Elven des daghes na sunte Slysabeth weduwe").: Heer Johan van Munster commendator, heer Johan van Rene, prior, en de conventualen van Oosterwerum, verklaren, verkocht en overgedragen te hebben aan Mr. Roloff Poppnick, cureet ten Damme, Eggerick Ripperda, hoveling te Wijtwart en Focko Ewens, voogden der kapel van 't H. Sacrament te Zolwert, 3 vierde gedeelten van alle goederen, die Teetken Hemmen “suster toe Reijde" en Yken Tammens, hun conventszuster, benevens Elteken Ubbens te Fynzerwolde (die hun daartoe volmacht gegeven heeft NB. zie Gen. 18 Nr.: 235648 EDELOUDER) geërfd hebben van Focko Petels, en hun door het hofgericht toegewezen zijn, van welke erfenis ook ’t laatste 4e gedeelte gerechtelijk aan Hemmen toe Reijde toegewezen is; alles met de bepaling dat, bij eventuele nadere aanspraken op genoemde erfenis, de conventualen met de voogden der kapel naar verhouding van hun aandelen de kosten zullen dragen en dat laatstgenoemden de conventualen schadeloos zullen stellen voor de aanspraken die Heer Hero (nu ter tijd op de H. plaats wonende) en zijn broeders mochten doen gelden, met verdere regeling der schulden en baten van de nalatenschap.
“Hier synt mede bij an unde over gewest als dedinges unde entlike seggeslude van beide parten vors. Evert Hoernekens unde Melle Tyackens”.
Oorspr.; met 2 aanhangende zegels in groene was, van de commanderij Oosterwerum (ovaal) en van de getuige Evert Hoernekens (rond) beide geschonden.


A° DOMINI MVC [T]WIN[TICH] ... UP DACH SEVERINI EPISCOPI, STARF DIE ERBAER WND ERENTFEST SNELGER HOUWERDA, HOEVELINCK THEN DHAM, W.Z.G.W.G.S. [WIENS ZIELE GOD WIL GENEDICH SYN]
Kwartieren: I Houwerda. II een omgekeerde wassenaar, vergezeld van een achtpuntige ster [Terborch]. III een lelie [Snelgersma]. IV een adelaar.


Hij trouwde met
117765 Jetke Bolta [Gen. 17 Nr.: 117765 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Jetke is overleden.

Notitie bij Jetke: Familiewapen: drie vogelpijlen, rechtop naast elkaar.
 
Kind uit dit huwelijk:
I. Menne Snelgers Houwerda [Gen. 16 Nr.: 58882 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1520 in Appingedam Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 58882).117766 Poppe Terborch [Gen. 17 Nr.: 117766 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1485 Appingedam Lotharingen en het Duitse Rijk. Poppe is overleden.
 


Hij trouwde met
117767 Nomen Nescio Loegen [Gen. 17 Nr.: 117767 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Nomen is overleden.

Notitie bij Nomen: Lougen
Familiewpaen: In zwart een gouden toren met een kegelvormige spits, een gekanteelde daklijst, twee ramen met halfronde bovenkant en een gelijke deur en een trap van drie treden, de torenspits rechtsboven vergezeld van een gouden ster.
 
Kind uit dit huwelijk:
I. Esse Popinges [Gen. 16 Nr.: 58883 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1525 (zie 58883).
117824 Ayle Eltekens [Gen. 17 Nr.: 117824 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], (dezelfde als 61144 in generatie 16).
Geboren omstreeks 1471 in Beerta, Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Ayle is overleden na 1549 in Finsterwolde, Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 78 jaar oud.
Notitie bij Ayle: Notes for Ayle Eltekens:
---Hij komt voor in een geschil tussen Nomno Hillens en het Armhuiszittendconvent te Groningen uit 1603. Uit een stuk in het archief van dit convent kan worden geconcludeerd dat Ayle Eltekens de vader was van Hille Aylens en de grootvader van Nomno Hillens.
In een document van 6 juni 1544 (GAG stukken Rood voor de Reductie, no 983) verklaren de broers Haycko en Eltko Fresens dat zij "voer wal 5 off 6 yaers Edze en Ayle Eltekens gebroeder in hoegen olders gekomen mit gewelt en mit bloete degens de budell genomen hadden ~ de twee broers Fresens hebben rond 1539 Ayle en zijn broer Edze, die toen oude mannen waren, onder bedreiging met een degen van hun geldbuidel beroofd. [zie hieronder]

Beroep: Landbouwer te Finsterwolde
Hij trouwde met:
117825 Foppe N. [Gen. 17 Nr.: 117825 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], (dezelfde als 61145 in generatie 16).
Geboren omstreeks 1483 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Foppe is overleden na 1500 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 17 jaar oud.
Kind van Ayle en Foppe:
I. Hille Aylens [Gen. 16 Nr.: 58912 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (Zie 58912)
117826 Foppe Wijpckens [Gen. 17 Nr.: 117826 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], (dezelfde als 61146 in generatie 16).
Geboren omstreeks 1480 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Foppe is overleden. Hij is begraven voor 14-01-1558 Finsterwolde in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk.
Hij trouwde met:
117827 N. N. [Gen. 17 Nr.: 117826 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. (dezelfde als 61147 in generatie 16).
N. is overleden.
Kind van Foppe en N.:
I. Auke Foppens [Gen. 16 Nr.: 58913 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (Zie 58913)
117828 Hero Phebens [Gen. 17 Nr.: 117828 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. (dezelfde als 61148 in generatie 16).
Hero is overleden na 1510 in Lotharingen en het Duitse Rijk.
Hij trouwde met:
117829 Hille Alberts [Gen. 17 Nr.: 117829 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. (dezelfde als 61149 in generatie 16).
Hille is overleden na 1510 in Lotharingen en het Duitse Rijk.
Kind van Hero en Hille:
I. Phebo Herens (van Wagenborgen) [Gen. 16 Nr.: 58914 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (Zie 58914)
117830 Autke Hermans [Gen. 17 Nr.: 117830 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], (dezelfde als 61150 in generatie 16).
Geboren omstreeks 1477. Autke is overleden na 1501 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 24 jaar oud.
Hij trouwde met:GAG 17-03-1590 protocollen van civiele zaken


GAG 29-03-1590 protocollen van civiele zaken


GAG 31-07-1593 protocollen van civiele zaken


GAG 07-08-1593 protocollen van civiele zaken


117831 Frouwe Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 117831 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], (dezelfde als 61151 in generatie 16).
Geboren omstreeks 1483. Frouwe is overleden na 1501 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 18 jaar oud.
Kind van Autke en Frouwe:
I. Mene Autkens [Gen. 16 Nr.: 58915 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (Zie 58915)
117864 Edzeke Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 117864 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Edzeke is overleden.
Hij trouwde met:
117865 Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 117865 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Nomen Nescio is overleden.
Kind van Edzeke en N.:
I. Ebelo Edzekens [Gen. 16 Nr.: 58932 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (Zie 58932)
117866 Eppo Remmens [Gen. 17 Nr.: 117866 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1510 Lotharingen en het Duitse Rijk. Eppo is overleden.
Hij trouwde met:
117867 Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 117867 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Nomen Nescio is overleden.
Kind van Eppo en N.:
I. Wija Eppens [Gen. 16 Nr.: 58933 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (Zie 58933)
117880 Mecko Luppens [Gen. 17 Nr.: 117880 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1470. Meecko is overleden.
Hij trouwde met:
117881 Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 117881 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Nomen Nescio is overleden.
Kind van Meecko en N.:
I. Hytko Meckes [Gen. 16 Nr.: 58940 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (Zie 58940)
122288 Elteko Ubbens [Gen. 18 Nr.: 235648 EDELOUDER], geboren omstreeks 1445 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk.
Notitie bij de geboorte van Elteko: Born Bet. 1440 - 1450Elteko is overleden na 1470 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, minstens 25 jaar oud.
Notitie bij Elteko: ----Elteko lived in Finsterwolde. In 1511 the inheritance of Focko Petels is distributed by the court of Count Edzard of Ost-Friesland to 4 people, among which" Elteke Ubbens toe Fynzerwolde" (Gruoninga 39:117, 1994).
Hij trouwde met
122289 - Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 235649 EDELOUDER]. - is overleden na 1470 in Lotharingen en het Duitse Rijk.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ayle Eltekens [Gen. 17 Nr.: 117824 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1471 in Beerta, Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 61144).
122296 Phebo Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 235656 EDELOUDERS]. Phebo is overleden.
Hij trouwde met
122297 - Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 235657 EDELOUDERS]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hero Phebens [Gen. 17 Nr.: 117828 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (zie 61148).
122298 Albert Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 235658 EDELOUDERS]. Albert is overleden.
Hij trouwde met
122299 - Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 235659 EDELOUDERS]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hille Alberts [Gen. 17 Nr.: 117829 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] (zie 61149).
122300 Herman Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 235660 EDELOUDER], geboren omstreeks 1445. Herman is overleden.
Hij trouwde met
122301 - Nomen Nescio [Gen. 18 Nr.: 235661 EDELOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Autke Hermans [Gen. 17 Nr.: 117830 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1477 (zie 61150).127936 Wilhelm Becker [Gen. 17 Nr.: 127936 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1420. Wilhelm is overleden.
Notitie bij Wilhelm: Wilhelm Podick, der aus dem gleichnamigen Geschlecht stammte, das den klevischen Lehnhof Löhnen im Kirchspiel Götterwick hatte, war verheiratet mit einer Tochter des Dietrich von Limburg; Kunigunde, der, wie in einer Urkunde von 1391 gesagt wird, mit seinem gleichnamigen Vater "wonende to oppen Kolke". Wilhelm Podick erhielt das Gut von seiner Frau KUnigunde von Limburg, die es in die Ehe brachte.
 
Zie Gen. 21/1708684 Dietrich von Limburg Styrim / Gen. 22 3417368 & 3417369 Johann van Limburg & Agnes van Wildenburg / Gen. 23/8634736 & 6834737 Dietrich von Limburg Isenburg & Adelheid von Sayn.


Wilhelm Podick nun verkaufte im Jahre 1441 das Gut an das Kloster Hamborn. Das Gericht von Meiderich beurkundete den Übergang des Gutes an die Hamborner Grundherrschaft am 30. November 1441. Am 11. Dezember tat dies das Mülheimer Gericht und am 23. Dezember das Gericht zu Duisburg.
Als der Kolkerhof an die Abtei Hamborn kam, wohnte (laut Urkunde) Wilhelm Becker auf dem Hof. Mit einem Werth in der Ruhr war Styne (Christine) ten Kolke behandigt. Es darf angenommen werden, daß Wilhelm Becker eingeheirateter Schwiegersohn der Witwe Christine ten Kolke war. Er war wohl noch nicht lange auf dem Gut, weil ihn die Urkunden von 1441 mit seinem Familiennamen nennen, der dann später der Hofesbezeichnung "auf dem Kolck" gewichen ist. Styne ten Kolke dürfte seine Schwiegermutter gewesen sein. Der Vorname seiner Frau ist nicht überliefert.

Zwei Generationen später ist wieder ein "Wyllem" mit dem Gut behandigt. Er wird, folgt man der Erbnamensitte, nach dem väterlichen Großvater, Wilhelm Becker gt. auf dem Kolck, getauft worden sein.
Hij trouwde metDas Kloster Hamborn


127937 Nomen Nescio Kolkmann [Gen. 17 Nr.: 127937 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1420. Nomen is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johann op dem Kolck [Gen. 16 Nr.: 63968 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (zie 63968).128896 Jan Nouten Vervloet [Gen. 17 Nr.: 128896 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1450 in Zundert Lotharingen en het Duitse Rijk. Jan is overleden omstreeks 1514 in Zundert Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij Jan: Ook bekend als Van der Vloet!
Hij trouwde, ten hoogste 35 jaar oud, vóór 1485 in Lotharingen en het Duitse Rijk metXVII/128896 Jan van der Vloet wordt in 1474 in de stukken van de Heerlijkheid Wernhout [Zundert] genoemd waarbij zijn land ten oosten grenst aan die van het Hostacker. Zijn vader en grootvader bezaten land in dezelfde Heerlijkheid.


Zundert
Familiewapen familie Vervloet


128897 Marie Jan Willems [Gen. 17 Nr.: 128897 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Marie is overleden vóór 1516 in Lotharingen en het Duitse Rijk.
Kind uit dit huwelijk:
I. Arnout Jansz Vervloet [Gen. 16 Nr.: 64448 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1485 in Zundert Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 64448).128898 Johannes (Jan) Jansz van der Pulle [Gen. 17 Nr.: 128898 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1445 in Lotharingen en het Duitse Rijk. Jan is overleden omstreeks 20-05-1514 Wuustwezel Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Jan: Ook bekend als Jan van Pulle de Jonge & Jan Pullekens!
Beroep: Leenman van Wuustwezel.
Religie: Kerkmeester te Wuustwezel 1488.
 
03 mei 1485 Jan, Goessem en Heynric, kinderen van Jan Pullekens x & Katheline Goesem Backers, geven in erfwinning aan hun halfbroer Thonys Jan Pullekens waarvan + Mary Rombout Aeylen de moeder was, hun herberg te Gooreind, groot 14 meukenzaad. Idem 1 veertelzaad land in de akker, 1 1/2 B goor, een eeusel genaamd "den Bruel" 1/2 B, 1/2 B moer gekomen van Jan den Scoenmaker aan "Scoeyts heyninge". Belast met 1 sister rogge aan Luyc Verelst, te leveren te Antwerpen op de Berckhage, en 1 sister rogge aan Katheline Scoeyts. Thonys Jan Pullekens verpandt voor 1 sister rogge nl. 1 halster op Jan van Tygelt in de Heerstrate, 1 veertel op Meus de Moleneer ook aldaar en 1 veertel op Jan Pullekens stede te Doorne.


10-04-1486
Schepenakte (met Cristine Heynric van Tygelt) - Wuustwezel

Peeter Thys gehuwd met Katheline Willem Aeylen geven in erfwinning voor 6 sister rogge aan Jan van Pulle de jonge gehuwd met Cristine van Tygelt: "den Groeten beemt, ¾ bnd, "Tongelaer" 1 veertel, 3 meukenzaad land aan de stede, "den Hesselinc" en "de Ossenblokke", belast met 3 sister rogge aan de erfgenamen Jan van Santvliet. Wordt verder veronderpand met 6 veertel rogge jaarlijks van Henric van Tygelt op "den Hesselinc" van Jan Aerts.

Bronnen: Schepenregister Wuustwezel R 1, fº15, 10.1.1486


Fonds Loenhout, Akte 18-08-1488


Na 1514. Nout vanden Vloet & Agnese en Jan Van Pulle & Anna Wil Maes Ghijsels verdelen de erfgoeden hen verstorven van Janne van Pulle, hun vader. Nout vanden Vloet & Agnesen zijn gedeeld op een stede gestaan tot Westdoerne, Heyn vanden Bleke W, Sthyn Huybrechts en haar kinderen O, tsheerenstrate N. Item nog op "den Bleeckacker" gelegen ook aldaar, Jan Luycx de jonge N, Dictus Vermolen erfgenamen Z, Heyn vanden Bleke, Aert Rommens en Willem de Bye O, belast met renten aan heer Gheryt Loemans erfprochiaen tot Ww en den H. Gheest alhier. Een rogrente op Thoen Pullekens goeden van Jan van Pulle en Agnese zijn zuster komt nu aan Nout en zijn huisvrouw ten goede. Item nog is Nout gepaert op saet lant in de Dorense acker onder de berge teynden gelegen, Meeus Pullekens N, Peter Jan Aerts O, de gemeyne wech Z. Jan van Pulle is gedeeld op een rogrente op de stede waarop Nout vanden Vloet gedeeld is, rente die hij te leen gekregen had na overlijden van Jan van Pulle zijn vader. Item nog een geldrente op de percelen waar Nout en zijn huisvrouw op gedeeld zijn. Deze laatsten zijn nog gedeeld op "de Lissen" gelegen te Doren bij de stede, Heyn vanden Bleke N, Willem van Wou W, Huyb Thoen Pullekens kinderen Z. Cristina van Tygelt (hun moeder) mag deze beemd gebruiken haar leven lang. Daarna komt hij aan Nout vanden Vloet mits een geldrente aan Jan van Pulle. De vs personen zijn akkoord met de vs verdeling.


26.7.1536 Jan van Pulle Janssone en Agnese zijn zuster & Arnout vanden Vloet, meyer, verdelen de erfgoeden hen verstorven van Cristine van Tyghelt Henricxs dochter, hun moeder. Item Agnese Jans zuster met haar man is gedeeld op de stede op de byest waar vs Cristine uitgestorven is. Item nog op een eeusel geheten "tBlockhuys". Item nog een eeusel geheten "Schoeyten goet". Item op saetlant op de ackere. Item nog "den Poorthoff.." en nog op een rogrente op Huyb Thoen Pullekens erfgenamen goeden. Item op Lambrecht Nout Bo... kinderen stede. Item op Willem Wouter Hagen goeden een rogrente. Item op Jacop Aert Rommens goeden een rogrente. Item op Huyb Thoen Pullekens kinderen goeden een geldrente. Item Jan van Pulle is gedeeld op een beemd gelegen tot Ginhoven. Item nog op een eeusel geheeten "tzuer...". Item nog op een rogrente op Laureys Maes Ghijsels rijt. Item nog een rogrente op Jan Neel Merten Braens goeden. Item op Willem Wouter Hagen goeden. Item op Jacop Aert Rommens goeden. Item een geldrente op Meeusen Pullekens goeden. Item ... . Beide partijen verklaren zich akkoord met vs verdeling.
 
27.1.1553 Jan Jans van Pulle wettige zone, Peter zijn broer, Cornelie hun zuster x Zymon van Yperen, Berbele hun zuster met Gielys Boeye haar voogd, Jan vanden Vloet voogd en Cornelis Willem Maes toesiender van Gabryeelken, Sthijnken en Lenaert Jans van Pulle onbejaarde kinderen waarvan Anna Willem Maes Ghijsels de moeder is, bekennen dat Aernout vanden Vloet x Agnese, de vs Jan van Pulle's zuster, een rog- en een geldrente afgekweten heeft waarop Jan van Pulle, hun vader, gepaart was na overlijden van zijn vader. Pand dezer rente was vs Aernouts stede tot Westdoerne. | WW-135-01 |


Hij trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1480 in Lotharingen en het Duitse Rijk met de ongeveer 28-jarige
128899 Christien [Chrystyn] Heijndricx van Tichelt [van Tyghel] [Gen. 17 Nr.: 128899 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1452 in Lotharingen en het Duitse Rijk. Christien is overleden na 22-09-1535 Lotharingen en het Duitse Rijk.De naam Tichelt verwijst naar de oude heerlijkheid (tegenwoordig buurtschap) Tichelt. Zij behoort tot de vijf gehuchten van Rijsbergen! Tichelt is vermoedelijk afgeleid van "Tichel-ood", "het goed bij afgodbeeld",
vermoedelijk in verband te brengen met de altaarsteen die in 1812 op "den Tichelakker" werd gevonden
De van Tiggelen’s behoren tot die families waarvan men het wapen heeft kunnen achterhalen. Waarschijnlijk is dat te danken aan de adelijke tak van de familie. Op een charter van 23 maart 1355 is de zegel van Gerard van Tichelt, de schout van Santvliet, teruggevonden. Deze zegel vertoonde drie vijfpuntige sterren. Het wapen van van Tichelt vertoont: van azuur drie vijfpuntige sterren met als helmteken een uitkomende wezel.XVII/128899 Akte 27 juni 1491;

Jan Luycx Verguelt heeft gezet tot erfonderpand Jan Jan Pullekensoens, waarvan Cristine Heynric van Tygelt de moeder is, 2 stukken erf genaamd "den Gagel" en een beemd, voor 5 sister rogge jaarlijks. Idem "dat Essenblock" 1 1/2 bnd. Belast met 1 halster rogge aan Laureys vander Goerbraken. NB zie Fonds Wuustwezel akte 21 februari 1484 bij Heynric van Tygelt XVIII/257798 't goed Esschendonck!

Jan Ghys heeft gezet tot onderpand voor dezelfde 1/2 bnd erf genaamd "Tongelaer", voor 4 veertel rogge jaarlijks. Idem een veertel rogge jaarlijks op "tGoer" van Matheus Braeckvens.

Jan Aert tSlaets heeft gezet tot erfonderpand voor dezelfde 5 meuken rogge jaarlijks van Diel Bracht Loeycx op de Herstrate.


Fonds Wuustwezel, Akte 19 mei 1501. Schepenen van Wuestwezel, maken connd dat voor ons verscenen is, Denys en Henric voir hen selve, Korstyne ende Digne Heynricx wittige kynderen Heyndrick van Tyghel met haeren voichden ende momboiren huer ghegeven voir hen selven. Peeter Bouwens daer moeder af was Lysbeth Henricxdochter van Tyghelt, kenden ende lyden, hebben gedeylt aen erve ende hove als de voerscreven personen verstorven is vanden doet Henricx van Tyghel huers vaders... Krystyne van Tygelt krijgt de stede op de Biest. Denys van Tygelt krijgt de landerijen. Henric Henricx van Tyghelt krijgt het landgoed "Santcelle". Peeter Brouwens krijgt de Kleine Marle.


Fonds Wuustwezel [141 - 1493]


23 januari 1503 :
Schepenakte (met Cristine Heynric van Tygelt) - Wuustwezel
Anthonys Jan Pullekens is Cornelien Peeter Diericx, waarvan Digne Jan Pullekens moeder was, gehuwd met Jasperen Costen Nouytssone en hun nakomelingen een rogrente schuldig. Pand is een stede met toebehoren op tGoereynde nu toebehorende de vs Anthonys, gelegen Rommen Jan Wils erve noord, Jan Vermoelen west, de herenstrate zuid en oost, belast met renten o.a een tAntwerpen te leveren, een aan Jan Pullekens kinderen waarvan Cristyna van Tygelt moeder is en den heren chijs.
Bronnen: Schepenregister Wuustwezel R 3, fº23, 23.1.15034 mei 1529 : Schepenakte (met Cornelia Jan PULLEKENS) - Wuustwezel Huybrecht en Anthonys Jacob Janssonen, Marie Jacob Jansdr. gehuwd met Cornelise Leenaerts Digne Jacob Jansdr. gehuwd met Aerden Rombout Jan Rombouts en Jacomijne Adriaen Haest dochter (waarvan Kathlyn Jacob Jans dochter moeder was) gehuwd met Peeteren Joes Cornelissone, verdelen alle goeden hen verstorven van Jacob Janssone gehuwd met Cornelien, hun vader en moeder. De vs Huybrecht is gedeylt op den "Codtsbeemt", Ste. Lysbetten godshuys goed oost en zuid, Peeter Nijssone vander Heyen west, Anthonys Jacob Jans N. Item op "de Vosheyninge" gelegen tussen Anthonys Jacob Jans oost, Jan Rombout Jan Rombouts west, de gemeyne beeke zuid, Jannes heer Jans diemen heet Joncker N. De vs Anthonys is gedeylt op "de Legwuyt" met saetlant gelegen tussen Willem Cornelis Herstraets oost, Huybrecht Jacob Jans west, en meer anderen zuid, Cristyn van Tygelt en huerder kinderen N. Item op "de Wils beemt" tussen heer Jans van Huysen, priester oost en zuid, Claus vanden Broeke west en N. Item op "de cleyn Spuye" gelegen tussen Henrick Thomas Weyns oost, Aert Cornelissone van Aerde west, Bertelmeeus Tielens zuid en Bertelmeeus Pullekens N. De vs dochter Marie is gedeylt op een stede met toebehoren gelegen in de katerstrate tussen Cristyn van Tygelt en haar kinderen oost, de katerstrate west, Corijn de Molder zuid en N. Item op 1/3 van den "Vrouwen beemt" waar Willem Maes Ghijsels ook 2/3 van bezit waarvan de helft jaarlijks omgaat tegen de andere helft toebehorende Henricke van Tygelt gehuwd met Berbelen. De hele beemd is gelegen tussen beide beeken oost en noord, Jan Cornelis Lauwer Thijs en meer anderen west. Item op 'tFierendel" gelegen tussen Jan van Eekele oost, Antonys Thijs Coels en meer anderen west, Joes Cornelissone zuid en Ste. Lysbetten Godshuys goed N. De vs dochter Digne is gedeylt op "de Spuye" gelegen tussen Matthijs vanden Bleeken oost, steenbackers beemt en meer anderen west, Bertelmeeus Tielens gaegel zuid en Peeter Aert Thijs erfgenamen N. Item op "den Ouwen hoeff" tussen Peeter Claus Peeters oost, Huybrecht Jacob Jans zuid, de herenstrate west en N. Jacomijn Adriaen Haest dochter is gedeylt op "den Berschot beemt" gelegen Cornelis Peeter Dyps erfgenamen oost en zuid, Henrick Gielys vanden Meeryt erfgenamen west, Henrick Coppens Clercx erfgenamen N. Item op een stuk lands tussen Claus Jan Nijs erfgenamen oost, Adriaen Mr. Adriaenssone west en noord, Jan Cornelis Lauwer Thijs en meer anderen zuid. Item op saetlant tussen Jan Cornelis Lauwer Thijs oost, Ste. Lysbetten goedshuys goed west, den Ackerwech zuid en Jacomijne vs N.


Zij wordt tevens vernoemd op 22 september 1535 te Wuustwezel, wanneer zij samen met haar kinderen en Peeteren Bouwens (zoon van haar overleden zuster Lysbeth de helft van een mour (moeras) erft van Digne van Tichelt, haar overleden zuster.
Kind uit dit huwelijk:
I. Agnees Jans van Pulle [Gen. 16 Nr.: 64449 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1490 in Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 64449).
128904 Anthonis van den Put [Gen. 17 Nr.: 128904 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Anthonis is overleden voor 28-11-1499.

Cornelis Noytsz van der Heijden, Aernout Noytsz van der Heijden en Peter Jacop Peter Batenz sijn pariter et in solidem de som debent aen Adriane, wedue van Anthonis Put. Behoudelic dat de schult daer Lenaert Koelemans, als gemechticht van Anthonis Put, den voirscreven Jan Noytsz van der Heijden in rechte heeft aen de som gelts, niet cortten sal. [Vestbrief 28-11-1499]28-11-1499 Vestbrief BredaMerten Janssen van den Put heeft vercoft aen Adriane Anthonis van den Putte wedue. Met vorwairde dat men A. niet betymmeren sal, zoe dat de licht van den huys Anthonis van den Putte erfgenamen niet benemen sal. [25-02-1502]25-02-1502 Vestbrief Breda(Michiel en Jan begruederen wijlen Anthonius van den Put sonen, bekenden dat Heer Adriaen Roelantsz., alias Heij, priester, hen een som van ruim hondert rijns guldens betailt heeft). [Vestbrief 22-01-1511]22.01.1511 Vestbrief Breda; Ontvangst betalingHij trouwde met
128905 Adriane Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 128905 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Michiel Anthonisz van der Put [Gen. 16 Nr.: 64452 STAMOUDOVERGROOTOUDER] (zie 64452).
128906 Peter Janszn van den Voirtbosch [Gen. 17Nr.: 128906 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Peter is geboren voor 1481 en is overleden na 1516 Teteringen, De Zeventien Provinciën.16-04-1501 Vestbrief Breda; GeŽrfdeelt

Jacop Jan Jacop Alaertsz, sijn suster Mechtelt, met man Laureijs Joosz van der Raick, Jan Lodewijcxz van Brinckel als man van Heijlwych Peter de Boytersdr, en Jan Peter Boytersz bekenden dat Peter Jan Claeus Meeusz, alias Van den Voortbosch, tegens hen geërfdeelt is pte beemd, tegens welcke de personen verlijct sijn met andere oeden dair sij mede te vreden sijn.


29.05.1501 Vestbrief Breda; koop erfpacht

Jacop Jan Jacop Alairtsz, Partij 1.1
Laureijs Joosz van der Raick, Partij 1.2
Peter Jan Claeus Meeusz, Partij 2.1

Partij 1.1 heeft de erfpacht vercoft aen 2.1.


30.01.1503 Vestbrief Breda; koop erfchijns

Marie Engbrechts Ruelenszdr, Partij 1.1
Jan Wouterssen van Kaem, Partij 1.2
Jan Ruelensz, Partij 1.3
Peter Jan Claes Meeusz, Partij 2.1

Partij 1.1, met man 1.2, heeft de erfchijns vercoft aen 2.1. Voort hebben 1.3 en sijn neve Roelof bekent dat bij hun consente is dat 1.1 de erfchijns opt bunder beemden vercoft heeft.


20.02.1505 Vestbrief Breda; koop erfchijns

Willem Heinrixz, Partij 1.1
Peter Jan Claeus Meeusz, Partij 2.1

Partij 1.1 heeft de erfchijns vercoft aen 2.1.


04.03.1505 Vestbrief Breda; koop erfchijns

Cornelie Willem Jan Jacopszdr, Partij 1.1
Jan van den Veken, Partij 1.2
Peter Jan Claeus Meeusz, Partij 2.1

Partij 1.1, met man 1.2, heeft de erfchijns vercoft aen 2.1.


20.01.1507 Vestbrief Breda; koop

Marie Cornelis Smitsdr, Partij 1.1
Cornelis Andries Boussaerts, Partij 1.2
Peter Jan Claeus Meeusz, Partij 2.1

Partij 1.1, met man 1.2, heeft vercoft aen 2.1.


22-10-1522 Vestbrief Breda; erfenis

Peter Janssone van den Vortbosch, man van Michile de Boyter [overleden], in een partij, en zijn nakinderen Jan Peter Janssone van den Vortbosch en Margriet Peter Jansdr van den Vortbosch, met man Michiel van den Put, hebben de goeden geerfdeeld. ~ hij mag alle haeflicken goeden behouden, mair zal die moeten delen als hij een ander hijlic aengaet. [Vestbrief Breda 22.10.1522]

28-11-1523 Vestbrief Breda

Heer Hieronymus van Oosterzeel priester en canonic tot Breda, heeft vercoft aen Peter Janssone van Mer. Oick met erfchijns den huysarmen van Breda, den pastoir tot Oosterhout, Jacop van den Keessel, van zijnen voirfrou wegen, Gielis Peterszone, en Peter Janssen van den Vortbosch. [Vestbrief 28-11-1523]

De naam Voirtbosch

Peter Jan Claeus Meeusz, alias Voirtbosch. Eerste naamdrager Voirtbosch. Voorden vormen de doorgangen op de kruising van wegen en waterlopen. Rivieren en beken waren in de late middeleeuwen nog moeilijk te passeren plaatsen, daar bruggen veelal nog niet aanwezig waren. Voor een goede voorde was het nodig dat de bodem van de waterloop ter plekke hard was; men moest er immers met karren door kunnen rijden zonder dat de kar vastraakte, of nog erger, omsloeg. De oudste vermelding van een voorde-naam komen we tegen in de naam van een gebied van het Voordbos onder Teteringen [gelegen aan de weerszijden van het begin van de Teteringsedijk]; 1280 Verdebosch, later Voirtbosch.


Hij trouwde met
128907 Michiele Petersdr de Boyter [Gen. 17 Nr.: 128907 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Michiele is in 1522 te Breda, De Zeventien Provinciën overleden.29.03.1524 Vestbrief Breda; erf. Peter de Boyter

Partij Jan Peterssone van den Voirtbosch voir hem selven, en Michiel van den Put als man en voogd van zijn huysfrou Margriet Petersdr van den Voirtbosch, als erffg van wijlen Michiele Peter de Boyters voirdochter was moeder van Jan Peterssone van den Voirtbosch en Margriet Petersdr van den Voirtbosch, Godert Jan Jacopssen voir hem selven, Hubrecht Wan…? de Metserssone als man en vgd van Mechtelt Jan Jacopssendr, Peter Gherytszone als man en vgd van Michiele Jan Jacopssendr, als erffg van wijlen Lijsbeth Peter de Boyters voirdochter, moeder was van voirs Godert, Mechtelt en Michiele, Zebrecht Cornelis Wilbraicxsone als man en vgd van Anne wijlen Jan Lodewijcxdr van Brinckel, en oic in den name van Kerstijne Jan Lodewijcxdr van Brinckel, als erffg wijlen Heijlwich Peter de Boyters voirdochter, moeder was van voirs Anne en Kerstijne, Michiel Henric Bootsz als man en vgd van Margriet Jan Peter de Boyters voirsoons dochter, de voirs Michiel Henric Bootsz en de voirs Michiel van den Put in den name van de voirs Jan Peter de Boyters voirsoon en van Kathelijn Jan de Boytersdr, en alle dese in d' een parthije;
en Willem de Boyter wijlen Peter de Boyter nazoon voir hem selven, en als oom en vgd van Peterken en Hanneken Jan Schoemakers onm kindr, dair moeder af was wijlen Adriane, de nadochter van wijlen Peter de Boyter, Marie wijlen Peter de Boyter nadochter, met Peter Jacopssen van den Kyeboom heuren man, en de voirs Willem de Boyter hier inne oic vervangende de voirs Marie sijn suster in d' andere parthije;
kenden dat na verscheijden looven en byeden zijluyden bij tusschenspreken van Claes Vyerlinc, greffier van den rekencamer Mijns Heeren des Graven van Nassou, meester Jan van Hoilten, scepen in Breda, meester Sijmon van Weselt, licentiaet in de rechten, en Cornelis Kijen Cornelisz, zij met malcanderen geaccordeert sijn van alle alsulcke questien als zij d' een tegen den andere hadden ter saicken van de goeden bij wijlen Peter de Boyter achtergelaten en van den testatmente bij hem gemaict, en ter saicken van de goeden bij wijlen Mathijs de Boyter, Margriet en Kathelijn de Boyter, alle wijlen Peter de Boyter nakindr waren, dat de voirkindr van wijlen Peter de Boyter (partij 1) hebben sullen de goeden A. tot en met D. Hyer en boven had partij 1 oic geheischt de punten E. en F. van welcke punten de penen hen te beijder zijden ganselic gestelt.

Kind uit dit huwelijk:
I. Margriet Petersdr van den Voirtbosch [Gen. 16 Nr.: 64453 STAMOUDGROOTOUDER] (zie 32227).NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE