https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
GENERATIE XVI bis58882 Menno Snelgers Houwerda [Gen. 16 Nr.: 58882 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1520 in Appingedam Lotharingen en het Duitse Rijk.

Notitie bij Menno: Menno was een ’Häuptling’ [Termunten is een Nederlandse kustplaats in de provincie Groningen en maakt sinds 1990 deel uit van de gemeente Delfzijl].

Het dorp Termunten is ontstaan op een wierde aan de Eemsmonding. Het lag bij de monding van het riviertje de Munte of Oude Ae. Op oude kaarten zoals die van Jacob van Deventer en de Hattinga-atlas is sprake van twee dorpen: Grote Munte en Lutke Munte. Lutke Munte is de terp ten westen van het Kleine Diep (de voormalige Munte of Ae) terwijl Grote Munte de terp ten oosten van dat riviertje betrof.
 

In het zuiden van Grote Munte bevond zich DE HOLM, de borg van de beruchte Houwerda’s. Begin 15e eeuw beheersten zij met de Gockinga’s van Zuidbroek het Oldambt. Zij hadden zich verbonden met de Hamburgers. Ze werden echter verslagen door de stad Groningen, waarna het Oldambt zijn zelfstandigheid verloor. Het Cley-Oldambt (ongeveer de voormalige gemeente Termunten) kwam onder direct bestuur te staan van een drost van de stad Groningen.

Hij is in 1536 na de verovering van Appingedam door de troepen van Karel V met diens tegenstander Meindert van Ham meegetrokken. In 1536 namelijk, viel Meindert van Ham Groningen binnen namens Denemarken en Karel Hertog van Gelre. Nederland behoorde toen toe aan de Habsburgers [ergo Karel V]. Bij Heiligerlee werd een veldslag gehouden en van Ham werd verslagen. Menne zat in het leger van van Ham en vluchtte met hem mee. Hij kwam echter weer terug en is van 1539 tot 1568 hoofdeling van Appingedam. 
1543 hoofdling en redger ten Damme

1543 Februari 19: Menno Houwerda, hoofdling en redger ten Damme, verklaart, dat Egge Sijnekens te Zuetbroeck heeft verkocht en overgedragen aan zijn zoon Ipe Egges en Ursele diens vrouw eenig land onder ten Post.
Gegeven in den jaere uns Heren dusent vijffhondert drie unde veertich Maendage na Reminiscere in der vasten


1544 Hoeffelinck unnd Redger ten Damme

Menno Houwerda hoeffelinck unnd Redger ten Damme etc. doe konde unnd bekenne myt dessen mynen openen besegelden brieve voer alswem dat voer my in eegener persoenen koemen unnd erscheenen is Eggo Synekes kersspelsman tho Suydtbroeke unnd bekande myt vryen wylle voerbedacht unnd beraede moede voer hem unnd synen aerff genaemen unnd naekoemelinge dat hee heffet verkoefft upgedraegen unnd aevergegeven droge up ende gaff aever in krafft desses breeves in eenen steeden vasten aerffkoep ewentlicken unnd aerfflicken Ursele Boeckholts ten Damme saligen Ipo Eggens naegelaeten weduwe unnd hoeren aerffgenaemen ses graese landes liggende onversceyden inden herdt tho Poste die salige Iohan Rentkes soene Tamme genoempt nu tertydt is gebruickende daer vorscr. Ursule selvest noch beth myt veer graese landes oick onverscheyden inden voerbenoemden herdt is gelandet unnd geswettet unnd Egge vorscr. geloeveth Ursulen vorscr. unnd hoeren aerffge naemen die vorscr. ses graesen myt allen oeren egendoem unnd heerlicheiden unnd thobehoeren die daer upvallen moegen vry to waeren unnd tho leveren voer alle aenspraeke in allen rechten van alswem unde dat voer eene summa van pennongen als naemptlicken een ijder graesen voer vyfftich enckelde bescheedene embder gulden die guedt unnd onstraffelicken synnen offtet dertich groenyn ger stuver voer eenen yderen gulden gerekenth unnd tbetaelen daer tho dree ellen engelse laekens vanden beesten boenen allen den benoemden pennongen vorscr, die Egge vorscr. alle bekande hem vull all deger den lesten pennong mytten eersten tot syner vuller benoegen waell betaelt weren unnd bedanckten der Ursulen vorscr. Gueder betaelonge Alsoe dat Ursule vorscr. die vorscr. ses graese landes mach verkoepen versetten verwesselen verhueren Aerven hoeren rechten aerffgenaemen unnd allen hoeren vryen wyllen daer mede tho doen unnd tho laeten sunder Egge vorscr, offte synen aerffgenaemen straffinge unnd wederseggen unde dyt Bunder alle argelist nye vunden daermen dessen koepbrieff meede straffen muychte desses thoorkunde der waerheit byn nen hyr meede by aever unde aen gewest als tugesluede daer tho geropen unnd gebeeden Henrick Jacobs upt Sandt unnd Roleff Smydt unde omme meere bevestenisse der waerheit hebbe ick Menno Houwerda hoeffelinge ende Redger upgenoempt dorch begerten Egges unnd Ursule vorscr. myn Segell witlicken aen dessen brieff gehangen Gegeven inden Jaeren uns heeren dusenth vyffhunderth unnd veer unnd veertich up maenen daege nae den sonnendage oculi inder vasten.


1552 Gewestelijke rechtelijke instelling1557 Voogd

Testament, waarbij Imela van Doernum tho Esens en Witmundt beschikt over haar goederen ten behoeve van haar zusters Margaretha en Essa van Doernum en van haar man Diederich van Brunckhorst en Batenburch, terwijl zij tot voogden over haar kinderen aanstelt Christoffer van Ewsum, Menno Houwerda tho Farmsum en Mello Broersema tho Sandeweer, 1557. 27 juli


1558 februari Hoefftlinck tom Damme1558 Hoofdeling ten Damme

1558 oktober 3: Cornelius Harmannus, abt te Wittewerum, Johannes Broeckhusen, commandeur te Wijtwert, jonker Roleff van Munster, hoofdeling te Duersum in den Ham en Loppersum, en Menno Houwerda, hoofdeling ten Damme, oorkonden, dat het landschap het mandaat van de gedeputeerden, met name de abt van Aedtwert, heer Johan van Eusum, heer Wigbolt van Eusum, Onno Tammynga, Aepke Onsta, Edzart Rengers, Sweer Rengers, Geert Lewe, Focko Ripperda, Hiddo Jensma, Luel Aykema, Johan dMepsche en Joest Clant, heeft verlengd met opdracht de oude vrijheden te verdedigen speciaal tegen de olderman, en een syndicus aan te stellen.


1566 Getuige huwelijkscontract

1566 Augustus 24: Menno Houwerda, Zeyno Rengers en Eger Beninge hebben op verzoek van Edzert Rengers en Hero van den Cloester als dedingslieden hunne zegels gehangen aan de oorkonde, bevattende de huwelijksvoorwaarden tusschen Hero van den Cloester, hoofdling te Doernum, Witmunde en Petkum, en juffer Gratia Rengers.
In den jaere unses Heren dusent vijffhundert unnd ses unnd tsestich denn veer unde twintigesten dach Augusti


In 1568 moest Menne en zijn vrouw naar Larrelt [bij de stad Emden in Ostfriesland, Niedersachsen] vluchten!

Interessant is het wapen van de familie Houwerda: In het rode veld een zilveren leeuw. Het wapen van Appingedam is daaraan ontleend.

Hij trouwde met
58883 Esse Popinga (Terborch) [Gen. 16 Nr.: 58883 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1525. Esse is begraven 24-02--1597 in Larrelt, Emden, Oost Friesland, ongeveer 72 jaar oud.

Notitie bij Esse: Esse Popinge ~ Ehefrau des Termunter Häuptlings Menno Houwerda.

1576 Borg over rentebrief

1576 Sententie van Eppo Baeukens, geconstitueerd redger te Appingedam en Farmsum, in zake Jurrien Peters en Roleff Ilens als borg van Esse, weduwe van Menno Houwerda, over een rentebrief.


1579 september 1: Edsart Rengers van den Post, overste schepper, en de scheppers van de Delffzijlen doen uitspraak in hoger beroep van een vonnis van Eppe Bauckens, richter in het zijlvest van de Delffsylen, in een geschil tussen de scheppers van Schilwolda, Hellim en Siddeburen en Esse Popinga, weduwe van Menno Houwarda, over een waterloop door de Groeve, Crabbetyll en Heer Boltensijll tot in de Delff.16-12-1585 Proces over wisselbrief

Stuk betreffende het proces tussen Abel Westerhuis en Esse, weduwe Houwerda, over een wisselbrief


'In 't jaar 1597 op den dag Mathias den 24 Februarius is zagt en godzaalig overleden de Vrouw uit den Dam(ster) Esse Popinga van Houwerda Weduwe, wiens gebeenten hier rusten met hoope van eene allerzaaligste Opstandinge, hebben haaren zeergeliefden Moeder, uit liefde tot de ouderen Filippus van Mekkama en Ietien Houwerda Egtelieden met traanen dit gedenkteeken gestelt, sterf op dat gy leeft.'


Anno 1597 Mathiae ipso die 25 Febr. placide pieque defunctae matronae ex Dammone, Esse Popingha ab Houwerda vidnae, cujus hic ossa quiescunt cumspe foelicissimae resurrectionis, dilectae matri pietatis ergo Philippus a Meckhama et Jetien Houwerda cnjuges cum lachrimis.
Notitie bij overlijden van Esse: Van Essa Poppinge is een grafsteen in Larrelt bekend. Om te begrijpen wie de personen zijn op de graftekst:

[Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Phillipus [Pybe] Feyes van Meckema en Jettihe [Jetske Mennedsr] Houwera dochter van wijlen Menno Houwerda en zijn vrouw Esse Houwerda verleden voor Claes Friese to Uttum en Mauritz Ripperda in den Dam hovelingen, in Oostfriesland, 1582 sep. 8, voor Aico Bolman notaris te Emden 1583 apr. 8].

Het geslacht dat zijn naam gegeven heeft aan deze borg komt van de stamvader Omeko Snelghers Appingedam [Gen. 20 Nr.: 942114 EDELOVERGROOTOUDER]. Hij was de betovergrootvader van Menno Snelgers Houwerda.

Omeko’s dochter Hisse, trouwde met de bekende hoofdeling van Termunten Aylko Houwerda [Gen. 19 Nr.: 471056 EDELGROOTOUDER], die omstreeks 1440 stierf. Door dit huwelijk kwam Snelgersma aan de Houwerda's.

Aylko Houwerda en Hisse hadden een zoon Menne Houwerda van Appingedam [Gen. 18 Nr.: 235528 EDELOUDER] die samen met zijn broer hoofdelingen te Appingedam werden 1465-1478. We weten niet met wie hij getrouwd was.

Menne Houerda van Appingedam had een zoon Snelger Mennos Houwerda van Appingedam [Gen. 17 Nr.: 117764 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER] ~ blijkens de wapens bij zijn grafschrift was zijn grootmoeder van vaderszijde een Snelgersma (Hisse bovengenoemd). Hij was getrouwd met een dame Bolta.

Een zoon van Snelger Mennos Houwerda van Appinedam is Menno Snelgers Houwerda en komt tot 1568 voor als hoofdeling te Appingedam. Zijn vrouw Esse Popinga wordt in 1576 weduwe genoemd. Zij stierf in 1597 te Larrelt in Oost-Friesland, waar zij ook begraven is. Haar dochterEsse Mennes Houwerda [Gen. 15 Nr.: 29441 STAMOUDGROOTOUDER] was gehuwd met Goecke Rengers. Haar zus Jetske was getrouwd met Pibe (Philippus) van Meckama. Door dit huwelijk kwam Snelgersma aan de familie Meckama.


Kind uit dit huwelijk:
I. Esse Mennes Houwerda [Gen. 15 Nr.: 29441 STAMOUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1550 (zie 29441).
58896 Menolt Nomen Nescio [Gen. 16 Nr.: 58896 STAMOUDOVERGROOTOUDER]
. Menolt is overleden.
Hij trouwde met:
58897 Nomen Nescio [Gen. 16 Nr.: 58897 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. N. is overleden.
Kind van Menolt en N.:
I. Sjabbe Menoltsz [Gen. 15 Nr.: 29448 STAMOUDGROOTOUDER] (Zie 29448)
58904 Hemmen Nomen Nescio [Gen. 16 Nr.: 58904 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. Hemmen is overleden.
Hij trouwde met:
58905 Nomen Nescio [Gen. 16 Nr.: 58905 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. N. is overleden.
Kind van Hemmen en N.:
I. Ebbo Hemmens [Gen. 15 Nr.: 29452 STAMOUDGROOTOUDER] (Zie 29452)58912 Hille Aylens [Gen. 16 Nr.: 58912 STAMOUDOVERGROOTOUDER], (dezelfde als 30572 in generatie 15).
Geboren omstreeks 1500 in Beerta Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Hille is overleden vóór 18-11-1569 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hille: Died Bef. November 18, 1569
Wapen:

Notitie bij Hille: ---Overleden voor 18 november 1569. Zijn geboortejaar wordt op ca. 1500 gesteld omdat zijn kleinzoon Eltke Nomnes in 1571 voorkomt op de lijst van hoogstaangeslagenen in het Oldambt en zelfstandig (dus meerderjarig) geld leent aan de stad Groningen.
---Op 22 februari 1536 komen Hille en Auke voor het eerst voor wanneer zij 4 akkers land huren van Eppe Edzes. Het land lag in Beersterhamrik met Sibelke Lupkes ten oosten en Tyabbe Foppens ten westen aangezwet (GAG A.H.S. inv nr 51 fol 89.). [zie hieronder]
 
---Van Tyabbe Foppens huurt hij op 29 september 1542 6 akkers land te Beerta waar een zeker Beneke ten oosten en Ayle Eltekens ten westen aangezwet.
---Voor 18 november 1569 is Hille Aylens overleden als blijkt dat zijn erfgenamen de landerijen en goederen scheiden en delen: Eltke, Nomne, Hewe Tunkens n.u. (nomine uxoris), Bonneke, Jurgen Frebes n.u. Aijle angearfft s(alige) Hille Aijles (des vors(chreven) vaeder gewest) landen ende guederen, wairvan Nomne den anparten in die Barne an sich gekofft so sinen bestevaeder (Aijle genaemt) thobehoerich gewest in der tijt daer nhu Pope Tijabbes ant oesten ende Tamme Poppes ant westen naest an thoe swette ffende ten diele midt Renten unsen convents up Poppes lkandes angeslaegen.
---Of zijn vrouw Auke dan ook overleden is blijkt niet. Auke is in ieder geval overleden voor 1 juni 1571, wanneer in een geschil tussen Jurgen Frebes en diens vrouw Ayle Hillens tere ener en Aysso Wijnckens ter andere zijde een zinsnede vermeld wordt: "Hille ende Auke (Ailen vs. vader en moeder gewest)". In dit geschil is sprake van een huis en enige "tilbare" goederen die Aysso Wijnckens gekocht heeft en voordien Hille en Auke toebehoorden.

Beroep: Landbouwer
Hij trouwde ongeveer 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1525 in Graafschap Holland & West Friesland met:
58913 Auke Foppens [Gen. 16 Nr.: 58913 STAMOUDOVERGROOTOUDER], (dezelfde als 30573 in generatie 15).
Geboren omstreeks 1504 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Auke is overleden vóór 01-06-1571 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Auke: Died Bef. June 1, 1571
Kind van Hille en Auke:
I. Nomno Hillens [Gen. 15 Nr.: 29456 STAMOUDGROOTOUDER] (Zie 29456)
58914 Phebo Herens (van Wagenborgen) [Gen. 16 Nr.: 58914 STAMOUDOVERGROOTOUDER], (dezelfde als 30574 in generatie 15).
Geboren omstreeks 1501 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Phebo is overleden na 1576 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Phebo: Dijkrechter en kerkvoogd in 1563, kerkvoogd te Wagenborgen in 1576.
Hij trouwde ongeveer 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1523 in Graafschap Holland & West Friesland met:GAG 17-6-1563 protocollen van civiele zaken


GAG 20-06-1565 protocollen van civiele zaken


GAG 23-5-1565 protocollen van civiele zaken


GAG 15-09-1571 protocollen van civiele zaken


GAG 04-12-1574 protocollen van civiele zaken


GAG 18-02-1575 protocollen van civiele zaken


GAG 08-08-1575 regesten van geextendeerde oordelen in civiele zaken


GAG 18-08-1575 protocollen van civiele zaken


GAG 19-08-1575 protocollen van civiele zaken


GAG 20-10-1575 protocollen van civiele zaken


GAG 17-08-1575 & 20-09-1575 regesten van geextendeerde oordelen in civiele zaken


58915 Mene Onken Auckens [Gen. 16 Nr.: 58915 STAMOUDOVERGROOTOUDER], (dezelfde als 30575 in generatie 15).
Geboren omstreeks 1501 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Mene is overleden na 1530 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 29 jaar oud.
Kind van Phebo en Mene:
I. Reenke Phebens [Gen. 15 Nr.: 29457 STAMOUDGROOTOUDER] (Zie 29457)
58932 Ebele Edzekens [Gen. 16 Nr.: 58932 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1540 in Meeden Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Ebele is overleden na 01-08-1596 in Zuidbroek Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij Ebele: Notes for Ebel Meertens: Ebel lived and worked, in 1577, in Noordbroek.
Functie: Kerkvoogd Zuidbroek. op 1 augustus 1596 is hij aanwezig bij de viering van het Heilig Avondmaal te Midwolde.1563, Jan.12. Ebele Edzekens, optredende voor zijn huisvrouw, procedeert tegen haar broers Rembo, Ipo en Eitko Eppens, vorderende scheiding en deeling van de landerijen, nagelaten door Rembo, den grootvader van partijen (klaarblijkelijk de grootvader van vaderskant) 1). In deze zaak had de ambtman der beide Oldambten een vonnis gewezen. waarvan beroep van weerszijden was ingesteld. Het beroep van Ebele q. q. betrof de quaestie van de vererving van goederen van ooms en tantes. Burgemeesteren en Raad van Groningen beslissen in hooger beroep: a) op het appel van Rembo c.s. wordt het vonnis goed en het appel kwaad verklaard; b) voorzoover het appel van Ebele betreft, wordt de zaak teruggewezen naar den ambtman.
Dat wy etc. in der schelinge tusschen Ebele Edzekens, wegen syner huesfrouwen anclagher, eens-, ende Rembo sampt Ipo ende Eltke Eppens, gebroederen, verantwoerders, anderdeels, heerkomende, dat ghemelte Ebele van wegen als vss. eysschende was eene rechte erffscheydinghe ende delinghe van alle de landen ende arven als de olde Remmo dessen vss. Remmen ende syner broederen ende Ebelen vss. huesfrouwen oldevader ghewest, vorarvet hefft, etc., daer de erb. borgemester Johan Wyfringe, unse amptman der beyden Oldenampten, eenen doem van ghegeven, den Rembo mit synen broederen vss., insgelyken Ebele vg. in eenen artykell, des oems ende moyen goederen betreffende, an uns beroepen;
Hebben wy, b. ende r. upgemelt, na guetlicke verhoer beyder parten, Rembo Eppens ende syner medeparten ghedane beroepinghe quaet ende den doem in dem valle gueth gekant; oeverst soe voele Ebelen vss. beroepinghe ende voerghewanthe beswaringhe belanghen doeth, hebben wy deselve sake weder tho landtrechte ghewesen. Actum den XII dach Januarii anno XVCLXIII.


Beroep: Landbouwer
Hij trouwde ongeveer 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-01-1563 in Zuidbroek Lotharingen en het Duitse Rijk met:
58933 Wija Eppens [Gen. 16 Nr.: 58933 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 11-01-1536 Meeden Lotharingen en het Duitse Rijk. Wija is overleden 22-09-1582 Meeden Lotharingen en het Duitse Rijk, 46 jaar oud.
Kind van Ebele en Wija:
I. Meerten Ebeles [Gen. 15 Nr.: 29466 STAMOUDGROOTOUDER] (Zie 29466)
58940 Hytko Meckes [Gen. 16 Nr.: 58940 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1505 in Midwolda (Groningen) Lotharingen en het Duitse Rijk. Hytko is overleden.
Hij trouwde met:
58941 Sijben Nomen Nescio [Gen. 16 Nr.: 58941 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1509 in Midwolda (Groningen) Lotharingen en het Duitse Rijk. Sijben is overleden.
Kind van Hytko en Sijben:
I. Meko Hittiens [Gen. 15 Nr.: 29470 STAMOUDGROOTOUDER] (Zie 29470)
61144 Ayle Eltekens [Gen. 17 Nr.: 117824 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1471 in Beerta, Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Ayle is overleden na 1549 in Finsterwolde, Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, minstens 78 jaar oud.
Notitie bij Ayle: Notes for Ayle Eltekens:
---Hij komt voor in een geschil tussen Nomno Hillens en het Armhuiszittendconvent te Groningen uit 1603. Uit een stuk in het archief van dit convent kan worden geconcludeerd dat Ayle Eltekens de vader was van Hille Aylens en de grootvader van Nomno Hillens. In een document van 6 juni 1544 (GAG stukken Rood voor de Reductie, no 983) verklaren de broers Haycko en Eltko Fresens dat zij "voer wal 5 off 6 yaers Edze en Ayle Eltekens gebroeder in hoegen olders gekomen mit gewelt en mit bloete degens de budell genomen hadden.
Beroep: Landbouwer te FinsterwoldeHij trouwde met
61145 Foppe Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 117825 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1483 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Foppe is overleden na 1500 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, minstens 17 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hille Aylens [Gen. 16 Nr.: 58912 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1500 in Beerta Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 30572).
61146 Foppe Wijpckens [Gen. 17 Nr.: 117826 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1480 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Foppe is overleden.
Hij trouwde met
61147 - Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 117826 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Auke Foppens [Gen. 16 Nr.: 58913 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1504 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 30573).
61148 Hero Phebens [Gen. 17 Nr.: 117828 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Hero is overleden na 1510 in Lotharingen en het Duitse Rijk.
Hij trouwde met
61149 Hille Alberts [Gen. 17 Nr.: 117829 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Hille is overleden na 1510 in Lotharingen en het Duitse Rijk.
Kind uit dit huwelijk:
I. Phebo Herens (van Wagenborgen) [Gen. 16 Nr.: 58914 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1510 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 30574).
61150 Autke Hermans [Gen. 17 Nr.: 117830 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1477. Autke is overleden na 1501 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 24 jaar oud.
Hij trouwde met
61151 Frouwe Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 117831 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1483. Frouwe is overleden na 1501 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 18 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Mene Auckens [Gen. 16 Nr.: 58915 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1501 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 30575).
63968 Johann op dem Kolck [Gen. 16 Nr.: 63968 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. Johann is overleden vóór 1490 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij Johann: Er ist auf dem Gut geboren, denn seine Frau Gert (Gerta/Gertrud) stammt von einem dem Kloster Werden an der Ruhr gehörigen, wachszinsigen Hof. Diese Erkenntnis ist aus den Werdener Urbaren zu gewinnen. Beroep: Halfmann, Schultheiß.Abtei Werden

Der Kolkmanhof met links Düssern bei Duisburg.

‘Dort Stissten die Grenzen von drei Gerichtsbezirken zusammen: Duisburg, Meiderich (Herrlichkeit Meiderich) und Mülheim (Herrlichkeit Broich). Daher bildete das Haus, geheissen 'der Kolk'; das hohe Haus opgen Colck.’

Die steynen Giebel van den huys then Kolck scheyden dry herren gericht, als dat Bergsche gericht van den kirspel Mülheim und dat Guetterswicker gericht (Meidereich) und dat gericht van Duysburgh

~ die ländereien des Hofes erstreckten sich der Grenzlage entsprechend auf Meiderichter, Duisburger und Mülheimer Gebiet. Der Grötste Teil lag im Bereich des Kirchspiels Meiderich [90 Morgen].
Der Abtei Werden met Mülheim en Schloss Broich in het noorden [midden]. In het westen ligt Duisburg.
Mülheim met Schlos Broich / Brúch
Mülheim met Schlos Broich / Brúch
Mülheim met Schlos Broich / Brúch


Mit Gert op dem Kolck beginnt die durch Urkunden und später durch Kirchenbücher belegte Stammfolge der Familei op dem Kolck, später Kolkmann.


Hij trouwde met
63969 Gertrud (Gert) Nomen Nescio [Gen. 16 Nr.: 63969 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. Gert is overleden vóór 1490 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij Gert:

Von ihr erfahren wir aus den Quellen des Klosters Werden an der Ruhr. - Eine , die Zeit von etwa 1490 bis 1520 umfassende Liste von "Wachszinsigen" der Abtei Werden, nennt für das Kirchspiel Meiderich die Namen "Gert uppen Kolck sowie ihrer beiden Söhne "dominus" Everhardus und Wilhelm (Vylm). Die Mutter Gert (= Gerta/Gertrud) lebt um 1490 nicht mehr. Der Ausdruck dominus bezeichnet hier einen Kleriker, und dessen Buder Wilhelm ist durch den Zusatz "in bonis" als Gutsinhaber (des Kolkerhofes) charakterisiert.
Bei der Wachszinsigkeit handelt es sich ursprünglich um die Verpflichtung der Lieferung von Wachskerzen für kirchliche Zwecke, die Verpflichtung ist dann im Laufe der Zeit mit einer Geldabgabe abgegolten worden. Sie vererbte sich jeweils auf die Kinder (eine frühe Form des Schneeball - Systhems).
So läßt die Werdener Notiz erkennen, daß Gert auf dem Kolk, die Mutter Wilhelms und Everhards, von einem in der Umgebung des Kolkerhofes gelegenen und nach Werden wachszinspflichtigen Gut gekommen war, vielleicht aus Alstaden, wo das Kloster Werden begütert gewesen ist.

Kind uit dit huwelijk:
I. Wyllem (Vylm) op dem Colck [Gen. 15 Nr.: 31984 STAMOUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1465 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 31984).64448 Arnout [Noute] Jansz Vervloet [Gen. 16 Nr.: 64448 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1485 in Zundert Lotharingen en het Duitse Rijk. Arnout is overleden omstreeks 1568 in Wuustwezel Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 83 jaar oud.
Notitie bij Arnout: Ook bekend als Noute van der Vloet!
Religie: Kerkmeester te Wuustwezel [Fonds Wuustwezel Akten 17-02-1533 & 18-01-1536].
 

Wapen van der Vloet

25.6.1526 Lysbet Jan Goesems Backers natuerlycke dochter met Willem Henrick Ryguytssone haar voecht, verklaart dat Henrick Goesems Backers, haar vaders broer, haar bij haar huwelijk een rogrente geschonken heeft op goeden gelegen ter Eycke nu toebehorende Janne Gherdt Wouters Clercx, rente waarvan zij maar kon genieten na de dood van vs Henrick, haar oom. Margriete weduwe wylen Wouters Clercx, oud zijnde meer dan 80 jaar, bevestigt dat zij er bij was toen Henrick Goesems Backers, haar broer, toendertijd gehuwd met Margriete van Houterle, de schenking deed aan Lysbetten Jan Goesems, haar broers natuerlycke dochter. En Margriete van Houterle, weduwe wylen Henrick Goesems, oud omtrent LXXX jaar, confirmeert dit. Peeter Wouter Clercx, Jan Lauwer Thijs in naam van Katlyne zijn huysvrouwe, Nout vander Vloet in naam van Agnesen zijn huysvrouw, Jan Pullekens en meer andere verwanten dragen hier consent toe.
 
21.4.1527 Peeter Willem Couwenberchssone is Cornelyen Jan Aerts dochter vanden Broeke een geldrente schuldig. Pand is een stede met toebehoren gestaen tot Doerne tussen Jans vanden Willaert goeden O, Dictus vander Moelen erfgenamen W, Jan Luycx en meer anderen Z en de herenstrate N. Item nog land gelegen tussen Peeter Dictus goede O en W, Jan Scuyt Z en Nout vander Vloet N. De vs Peeter belooft vs panden vrij te houden behalve renten aan de erfgenamen Jan vander Meeren, de vs Cornelye Jan Aerts dochter, Leenaerde Andriessen, Cornelys Michiels tot Loenhout, Clausen Scuyt en den heren chijs. Hij blijft borg voor verdere lasten.


17.2.1533 Nout Vervloet en Peeter van Eekele, kerkmeesters, Lambrecht Matheeussone en Peeter Verwilt, H. Gheestmeesters, en alle gemene ingesetenen van Wuustwezel, zijn Goesen de Backer, ketelaere, een geldrente schuldig. Als pand zetten de vs schuldenaren al hun huidige en toekomstige bezittingen.


Functie: Meier te Wuustwezel [een vertegenwoordiger van een vorst of landheer]. Schepen en 1547 Schout [een lokale ambtenaar belast met bestuurlijke en gerechtelijke taken en het handhaven van de openbare orde]. Tussen het land van Bergen op Zoom en Merksem lag Wuustwezel.
[bron Jaap Vervloet uit Nederland]22.8.1535 Arnout vanden Vloet meyer x Agnese, Jan van Pulle Agnesen brueder, Jan van Tyghelt, Dierick Danckaert x Gheertruyt Nijs van Tyghelt dr, Huybrecht Michielssone als voecht en Jan van Tyghelt als toesiender van ... waarvan Matte Harman Clercxs dr moeder was, Henrick van Tyghelt met zijn kinderen, Peeter Bouwenssone, verdelen de goeden hen verstorven van Digne van Tyghelt de vs Henricks van Tyghelt zuster, van de andere moeye en van de weeskinderen grootmoeder. Arnout vanden Vloet met zijn huisvrouw samen met Janne van Pulle bekomen een rogrente op de stede die vs meyer en zijn huisvrouw nu toebehoort, gestaan op de biest. Dezelfden nog een rogrente op Willems Wouter Hagen goeden. Item nog een rogrente te betalen door Jacop Aert Rommens zone. Dezelden samen met Peeteren Bouwens de helft van Digne van Tyghelt moer. Henrick van Tyghelt met zijn kinderen en Jan van Tyghelt met zijn zuster en haar kind vs bekomen samen de andere helft van vs moer. Nog is Henrick van Tyghelt en zijn kinderen gedeeld op een rogrente op Jan Wouter Clercxs. Item nog op een rogrente op Jacop Aert Rommens vs. Item nog op een rogrente op des meyers stede. Jan van Tyghelt met zijn zuster en haar kind vs is gepaart op een rogrente op des meyers stede. Item nog op "tcleyn Gemundeken". Item op een rogrente op Claes Derweduwen goed tot Loenhout. Item nog op een geldrente op Huybrecht Thoen Pullekens goed. Peeter Bouwenssone erft een rogrente op Jaspaer vanden Dorpe goeden tot Loenhout. Item een rogrente op Claesen Derweduwen goed tot Loenhout en een rogrente op des meyers stede.


13 september 1540. Aernout van der Vloet, meyer tot Wuestwezele en Agnese Jan Pullekens dochter, daer moeder af was Christina van Tyghelt Hendricxdochter, zyne wittige huysvrouw.


27.3.1555 Gheert heer Claes van Eekele natuurlijke zone, Pauwels zijn broer, Magriete hun zuster x Cornelis Jan Lenaerts zone, Peeter van Eekele voogd en Jan Adriaen Wouters toesiender van Hanneken, Neelken en Claes, de vs heer Claes onbejaarde kinderen waarvan Anne Jans Verheyen dr moeder is, verkopen openbaar aan Aernout vander Vloet x Agnese en hun nakomelingen land gelegen bij de Bondt, de erfgenamen Peters Verwilt en Jan Lodewijcx N, de vs erfgenamen O, Z en W aan tgasthuys van Ste Lysbeth tAntwerpen, belast met renten en den heren chijs. Peeter van Eekele, Jan zijn zone, Claes vanden Broeke en Adriaen van Eekele, van vaders zijde, en Jan Adriaen Wouters, Cornelis Gheerts Verheyen en Anthonis van Santvliet van moeders zijde, zijn hiermee akkoord.


XV/32224 Arnoutszoon van der Vloet wordt genoemd 1556 Wuustwezel
XV/32224 Arnoutszoon van der Vloet Schepenakte 1566 Wuustwezel

28.12.1566 Arnout van der Vloet met zijn kinderen te weten: Jan van der Vloet, Jacop van der Vloet, Cornelis van der Vloet met zijn voogd Jacop van Broeckhoven, vs Jan van der Vloet als voogd van de kinderen van Jacop Verhallen waar moeder van was Anna van der Vloet verkochten aan Peeter van Wouwe x Kathalyne Jan Wyllem Claes dochter een stede met toebehoren te "Dorne" 1/4 B leen zijnde, Jan Thoen Joes O, Jan Leys Z, vs Peeter van Wouwe zijn lenen W en 's Herenstraat N. Nog een "eusel" en een stuk land gelegen aan de stede, Jan Henr W, vs Peeter van Wouwe N, Jan Leys O, Peeter Jan Aerts Z.


Hij trouwde, ten hoogste 30 jaar oud, vóór 1515 met de ten hoogste 25-jarige
64449 Agnees Jans van Pulle [Gen. 16 Nr.: 64449 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1490 in Lotharingen en het Duitse Rijk. Agnees is overleden na 1536 in Lotharingen en het Duitse Rijk, minstens 46 jaar oud.
 
Fonds Wuustwezel, [1518-1526]


Na 1514. Nout vanden Vloet & Agnese en Jan Van Pulle & Anna Wil Maes Ghijsels verdelen de erfgoeden hen verstorven van Janne van Pulle, hun vader. Nout vanden Vloet & Agnesen zijn gedeeld op een stede gestaan tot Westdoerne, Heyn vanden Bleke W, Sthyn Huybrechts en haar kinderen O, tsheerenstrate N. Item nog op "den Bleeckacker" gelegen ook aldaar, Jan Luycx de jonge N, Dictus Vermolen erfgenamen Z, Heyn vanden Bleke, Aert Rommens en Willem de Bye O, belast met renten aan heer Gheryt Loemans erfprochiaen tot Ww en den H. Gheest alhier. Een rogrente op Thoen Pullekens goeden van Jan van Pulle en Agnese zijn zuster komt nu aan Nout en zijn huisvrouw ten goede. Item nog is Nout gepaert op saet lant in de Dorense acker onder de berge teynden gelegen, Meeus Pullekens N, Peter Jan Aerts O, de gemeyne wech Z. Jan van Pulle is gedeeld op een rogrente op de stede waarop Nout vanden Vloet gedeeld is, rente die hij te leen gekregen had na overlijden van Jan van Pulle zijn vader. Item nog een geldrente op de percelen waar Nout en zijn huisvrouw op gedeeld zijn. Deze laatsten zijn nog gedeeld op "de Lissen" gelegen te Doren bij de stede, Heyn vanden Bleke N, Willem van Wou W, Huyb Thoen Pullekens kinderen Z. Cristina van Tygelt (hun moeder) mag deze beemd gebruiken haar leven lang. Daarna komt hij aan Nout vanden Vloet mits een geldrente aan Jan van Pulle. De vs personen zijn akkoord met de vs verdeling.
 
26.7.1536 Jan van Pulle Janssone en Agnese zijn zuster & Arnout vanden Vloet, meyer, verdelen de erfgoeden hen verstorven van Cristine van Tyghelt Henricxs dochter, hun moeder. Item Agnese Jans zuster met haar man is gedeeld op de stede op de byest waar vs Cristine uitgestorven is. Item nog op een eeusel geheten "tBlockhuys". Item nog een eeusel geheten "Schoeyten goet". Item op saetlant op de ackere. Item nog "den Poorthoff.." en nog op een rogrente op Huyb Thoen Pullekens erfgenamen goeden. Item op Lambrecht Nout Bo... kinderen stede. Item op Willem Wouter Hagen goeden een rogrente. Item op Jacop Aert Rommens goeden een rogrente. Item op Huyb Thoen Pullekens kinderen goeden een geldrente. Item Jan van Pulle is gedeeld op een beemd gelegen tot Ginhoven. Item nog op een eeusel geheeten "tzuer...". Item nog op een rogrente op Laureys Maes Ghijsels rijt. Item nog een rogrente op Jan Neel Merten Braens goeden. Item op Willem Wouter Hagen goeden. Item op Jacop Aert Rommens goeden. Item een geldrente op Meeusen Pullekens goeden. Item ... . Beide partijen verklaren zich akkoord met vs verdeling.
 
27.1.1553 Jan Jans van Pulle wettige zone, Peter zijn broer, Cornelie hun zuster x Zymon van Yperen, Berbele hun zuster met Gielys Boeye haar voogd, Jan vanden Vloet voogd en Cornelis Willem Maes toesiender van Gabryeelken, Sthijnken en Lenaert Jans van Pulle onbejaarde kinderen waarvan Anna Willem Maes Ghijsels de moeder is, bekennen dat Aernout vanden Vloet x Agnese, de vs Jan van Pulle's zuster, een rog- en een geldrente afgekweten heeft waarop Jan van Pulle, hun vader, gepaart was na overlijden van zijn vader. Pand dezer rente was vs Aernouts stede tot Westdoerne. | WW-135-01 |


27.1.1553

Jan Jans van Pulle wettige zone, Peter zijn broer, Cornelie hun zuster x Zymon van Yperen, Berbele hun zuster met Gielys Boeye haar voogd, Jan vanden Vloet voogd en Cornelis Willem Maes toesiender van Gabryeelken, Sthijnken en Lenaert Jans van Pulle onbejaarde kinderen waarvan Anna Willem Maes Ghijsels de moeder is, bekennen dat Aernout vanden Vloet x Agnese, de vs Jan van Pulle's zuster, een rog- en een geldrente afgekweten heeft waarop Jan van Pulle, hun vader, gepaart was na overlijden van zijn vader. Pand dezer rente was vs Aernouts stede tot Westdoerne. | WW-135-01 |


Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Arnoutsz Vervloet [Gen. 15 Nr.: 32224 STAMOUDGROOTOUDER], geboren in 1515 in Zundert Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 32224).
64450 Laureys Verhesen [Gen. 16 Nr.: 64450 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. Laureys is overleden omstreeks 1560.
Notitie bij overlijden van Laureys: 08-03-1560: Cornelie Verhesen wijlen Laureysdr, verkoopt beemd te Merksem, haar toebedeelt na het overlijden van haar vader tegen wijlen haar zuster Elisabeth. [Een beemd is het toponiem (veldnaam) dat voornamelijk in Noord-Brabant gebruikt wordt om graslandpercelen in een beekdal aan te duiden].
Hij trouwde met
64451 - Nomen Nescio [Gen. 16 Nr.: 64451 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Neeltje Laureijse Verhesen [Gen. 15 Nr.: 32225 STAMOUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1520 in Merksen Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 32225).
64452 Michiel Anthonisz van der Put [Gen. 16 Nr.: 64452 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. Michiel is geboren ca. 1499 en overleden voor 23-08-1567 Breda, De Zeventien Provinciën [Hapsburgse Nederlanden].22.01.1511 Vestbrief Breda; Ontvangst betaling(Michiel en Jan begruederen wijlen Anthonius van den Put sonen, bekenden dat Heer Adriaen Roelantsz., alias Heij, priester, hen een som van ruim hondert rijns guldens betailt heeft). [Vestbrief 22-01-1511]11-05-1520 Vestbrief BredaMichiel is eerst gehuwd geweest met; Kathelijn Michielsdr van Hijlaer:

Anthonie Michielsdr van Hijlaer met man Cornelis Joossen, Hillegondt Michielsdr van Hijlaer met man Peter van Turnhout, en Kathelijn Michielsdr van Hijlaer met man Michiel van den Put, hebben geerfdeelt. [vestbrief 11-05-1520]11-07-1569 Vestbrief Bred; OUD onroerend goedHij trouwde ca. 1523 met
64453 Margriete Petersdr van den Voirtborch [Gen. 16 Nr.: 64453 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. Margriet is geboren ca. 1502 en overleden voor 26-11-1567 Breda, De Zeventien Provinciën [Hapsburgse Nederlanden].
Notitie: eerst gehuwd geweest met Cornelis Pauwels Meeussensone die in 1520 stief:

Margriet Petersdr van den Vortbosch, wedue van Cornelis Pauwels Meeussensone, met als voogd heur vader Peter van den Vortbosch in 1e parthije, in 2e parthije Joosse Pauwels Meeussen dochter, en zuster van volle bedde van Cornelis Pauwels Meeussensone, met man Jan Godert Dorenssone, en in 3e parthije Jan Pauwels Meeussen sone en Pauwels Meeussen als vader van Lijsbeth en Magriet, hebben geerfdeelt. [Vestbrief 03-11-1520]03-11-1520; Vestbrief Breda, weduwe03-11-1520 We zien hier dat Margriete ca. 1523 gehuwd was met Michiel van der Put:

Joosse Pauwels Meeussendr met man Jan Godert Dorenssone, is de som debet aen Margriet Petersdr van den Vortbosch, wedue van Cornelis Pauwels Meeussen.

IN MARGE: Dese scultbrief is te nyet alsoo Michiel van den Put, man van Margriet Petersdr van den Vortbosch, bekende den 1523-08-11.11.08.1523 Scultbrief29.03.1524 Vestbrief Breda; erf. Peter de Boyter

Partij Jan Peterssone van den Voirtbosch voir hem selven, en Michiel van den Put als man en voogd van zijn huysfrou Margriet Petersdr van den Voirtbosch, als erffg van wijlen Michiele Peter de Boyters voirdochter was moeder van Jan Peterssone van den Voirtbosch en Margriet Petersdr van den Voirtbosch, Godert Jan Jacopssen voir hem selven, Hubrecht Wan…? de Metserssone als man en vgd van Mechtelt Jan Jacopssendr, Peter Gherytszone als man en vgd van Michiele Jan Jacopssendr, als erffg van wijlen Lijsbeth Peter de Boyters voirdochter, moeder was van voirs Godert, Mechtelt en Michiele, Zebrecht Cornelis Wilbraicxsone als man en vgd van Anne wijlen Jan Lodewijcxdr van Brinckel, en oic in den name van Kerstijne Jan Lodewijcxdr van Brinckel, als erffg wijlen Heijlwich Peter de Boyters voirdochter, moeder was van voirs Anne en Kerstijne, Michiel Henric Bootsz als man en vgd van Margriet Jan Peter de Boyters voirsoons dochter, de voirs Michiel Henric Bootsz en de voirs Michiel van den Put in den name van de voirs Jan Peter de Boyters voirsoon en van Kathelijn Jan de Boytersdr, en alle dese in d' een parthije;
en Willem de Boyter wijlen Peter de Boyter nazoon voir hem selven, en als oom en vgd van Peterken en Hanneken Jan Schoemakers onm kindr, dair moeder af was wijlen Adriane, de nadochter van wijlen Peter de Boyter, Marie wijlen Peter de Boyter nadochter, met Peter Jacopssen van den Kyeboom heuren man, en de voirs Willem de Boyter hier inne oic vervangende de voirs Marie sijn suster in d' andere parthije;
kenden dat na verscheijden looven en byeden zijluyden bij tusschenspreken van Claes Vyerlinc, greffier van den rekencamer Mijns Heeren des Graven van Nassou, meester Jan van Hoilten, scepen in Breda, meester Sijmon van Weselt, licentiaet in de rechten, en Cornelis Kijen Cornelisz, zij met malcanderen geaccordeert sijn van alle alsulcke questien als zij d' een tegen den andere hadden ter saicken van de goeden bij wijlen Peter de Boyter achtergelaten en van den testatmente bij hem gemaict, en ter saicken van de goeden bij wijlen Mathijs de Boyter, Margriet en Kathelijn de Boyter, alle wijlen Peter de Boyter nakindr waren, dat de voirkindr van wijlen Peter de Boyter (partij 1) hebben sullen de goeden A. tot en met D. Hyer en boven had partij 1 oic geheischt de punten E. en F. van welcke punten de penen hen te beijder zijden ganselic gestelt.

23-08-1567 Vestbrief Breda; weduwe20.11.1567 notariŽle akte n.a.v. overlijden

Notariële archieven Breda, akte 20 november 1567, N. van den Corput (Protocollen)
Margriet Peters van Voirtbosch, wonende te Breda, Machtiging om mede namens Henrick Witzont te Breda de erfenis van zijn nicht Margriet Peters van Voirtbosch, weduwe van Michiel van Put, te regelen.

01.04.1568 aanstelling zaakwaarnemers

Margriet Peters van Voirtbosch, weduwe van Michiel van den Put; aanstelling zaakwaarnemers namens de erfgenamen Margriete Peter van den Voirtbosch bij de afwikkeling van de erfenis.

18-02-1569 Vestbrief Breda; erfgenamen

XV/32227 Cornelis Peter Hagaertszone als gemechtich van de erfgenamen van wijlen Margriet Petersdr van den Voirtbosch, weduwe was van Michiel van den Put, van vaders zijde, met procuratie van Breda van 1568-02-05, en Robbrecht Jan Robbrechtszone van Huesden namens sijn huysfrou, een van de erfgenamen, bekennen dat de weduwe en kynderen van wijlen Aert Jan Christuszoon hebben gelost.


07.05.1569 Wijlen broer Jan

Genoemd bij Jan Peters van den Voirtbosch, Wijlen.

11.07.1569 Verkoop onroerend goed

Margriet Peters van Voirtbosch, weduwe van Michiel van den Put; Vroegere eigenaar van verkocht onroerend goed [Kinderen van Peter Boge waren vroegere eigenaar van verkocht onroerend goed, dat nadien heeft toebehoord aan Dyrck Kepkens].

Verkoop van huis en landerijen aan en in de nabijheid van de Teteringsedijk, deels vallen binnen de vierschaar van Ginneken

Het gehucht Teteringsedijk was in de zestiende eeuw een van de vijf gehuchten die onder de bijvang (het rechtsgebied buiten de stadswallen) van Breda vielen.

23.09.1569 Vestbrief Breda

Margriete Peters van den Voirtbosch, Wijlen; vrouw van Michiel Anthonis van den Put. Acte staat in de marge.


05.01.1571 Vestbrief Breda

Margriete Peters van den Voirtbosch, Wijlen; vrouw van Michiel Anthonis van den Put.

Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Michiel Anthonisz van der Put [Gen. 15 Nr.: 32226 STAMOUDGROOTOUDER] (zie 32226).NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE