https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
GENERATIE XVI bis58896 Menolt Nomen Nescio [Gen. 16 Nr.: 58896 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. Menolt is overleden.
Hij trouwde met:
58897 Nomen Nescio [Gen. 16 Nr.: 58897 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. N. is overleden.
Kind van Menolt en N.:
I. Sjabbe Menoltsz [Gen. 15 Nr.: 29448 STAMOUDGROOTOUDER] (Zie 29448)
58904 Hemmen Nomen Nescio [Gen. 16 Nr.: 58904 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. Hemmen is overleden.
Hij trouwde met:
58905 Nomen Nescio [Gen. 16 Nr.: 58905 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. N. is overleden.
Kind van Hemmen en N.:
I. Ebbo Hemmens [Gen. 15 Nr.: 29452 STAMOUDGROOTOUDER] (Zie 29452)
58912 Hille Aylens [Gen. 16 Nr.: 58912 STAMOUDOVERGROOTOUDER], (dezelfde als 30572 in generatie 15).
Geboren omstreeks 1500 in Beerta Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Hille is overleden vóór 18-11-1569 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hille: Died Bef. November 18, 1569
Notitie bij Hille: ---Overleden voor 18 november 1569. Zijn geboortejaar wordt op ca. 1500 gesteld omdat zijn kleinzoon Eltke Nomnes in 1571 voorkomt op de lijst van hoogstaangeslagenen in het Oldambt en zelfstandig (dus meerderjarig) geld leent aan de stad Groningen.
---Op 22 februari 1536 komen Hille en Auke voor het eerst voor wanneer zij 4 akkers land huren van Eppe Edzes. Het land lag in Beersterhamrik met Sibelke Lupkes ten oosten en Tyabbe Foppens ten westen aangezwet (GAG A.H.S. inv nr 51 fol 89.). [zie hieronder]---Van Tyabbe Foppens huurt hij op 29 september 1542 6 akkers land te Beerta waar een zeker Beneke ten oosten en Ayle Eltekens ten westen aangezwet.
---Voor 18 november 1569 is Hille Aylens overleden als blijkt dat zijn erfgenamen de landerijen en goederen scheiden en delen: Eltke, Nomne, Hewe Tunkens n.u. (nomine uxoris), Bonneke, Jurgen Frebes n.u. Aijle angearfft s(alige) Hille Aijles (des vors(chreven) vaeder gewest) landen ende guederen, wairvan Nomne den anparten in die Barne an sich gekofft so sinen bestevaeder (Aijle genaemt) thobehoerich gewest in der tijt daer nhu Pope Tijabbes ant oesten ende Tamme Poppes ant westen naest an thoe swette ffende ten diele midt Renten unsen convents up Poppes lkandes angeslaegen.
---Of zijn vrouw Auke dan ook overleden is blijkt niet. Auke is in ieder geval overleden voor 1 juni 1571, wanneer in een geschil tussen Jurgen Frebes en diens vrouw Ayle Hillens tere ener en Aysso Wijnckens ter andere zijde een zinsnede vermeld wordt: "Hille ende Auke (Ailen vs. vader en moeder gewest)". In dit geschil is sprake van een huis en enige "tilbare" goederen die Aysso Wijnckens gekocht heeft en voordien Hille en Auke toebehoorden.

Beroep: Landbouwer
Hij trouwde ongeveer 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1525 in Graafschap Holland & West Friesland met:
58913 Auke Foppens [Gen. 16 Nr.: 58913 STAMOUDOVERGROOTOUDER], (dezelfde als 30573 in generatie 15).
Geboren omstreeks 1504 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Auke is overleden vóór 01-06-1571 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Auke: Died Bef. June 1, 1571
Kind van Hille en Auke:
I. Nomno Hillens [Gen. 15 Nr.: 29456 STAMOUDGROOTOUDER] (Zie 29456)
58914 Phebo Herens (van Wagenborgen) [Gen. 16 Nr.: 58914 STAMOUDOVERGROOTOUDER], (dezelfde als 30574 in generatie 15).
Geboren omstreeks 1501 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Phebo is overleden na 1576 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Phebo: Dijkrechter en kerkvoogd in 1563, kerkvoogd te Wagenborgen in 1576.
Hij trouwde ongeveer 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1523 in Graafschap Holland & West Friesland met:GAG 17-6-1563 protocollen van civiele zaken


GAG 20-06-1565 protocollen van civiele zaken


GAG 23-5-1565 protocollen van civiele zaken


GAG 15-09-1571 protocollen van civiele zaken


GAG 04-12-1574 protocollen van civiele zaken


GAG 18-02-1575 protocollen van civiele zaken


GAG 08-08-1575 regesten van geextendeerde oordelen in civiele zaken


GAG 18-08-1575 protocollen van civiele zaken


GAG 19-08-1575 protocollen van civiele zaken


GAG 20-10-1575 protocollen van civiele zaken


GAG 17-08-1575 & 20-09-1575 regesten van geextendeerde oordelen in civiele zaken


58915 Mene Onken Auckens [Gen. 16 Nr.: 58915 STAMOUDOVERGROOTOUDER], (dezelfde als 30575 in generatie 15).
Geboren omstreeks 1501 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Mene is overleden na 1530 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 29 jaar oud.
Kind van Phebo en Mene:
I. Reenke Phebens [Gen. 15 Nr.: 29457 STAMOUDGROOTOUDER] (Zie 29457)
58932 Ebele Edzekens [Gen. 16 Nr.: 58932 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1540 in Meeden Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Ebele is overleden na 1596 in Zuidbroek Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij Ebele: Notes for Ebel Meertens: Ebel lived and worked, in 1577, in Noordbroek.
Kerkvoogd Zuidbroek. op 1 augustus 1596 is hij aanwezig bij de viering van het Heilig Avondmaal te Midwolde.1563, Jan.12. Ebele Edzekens, optredende voor zijn huisvrouw, procedeert tegen haar broers Rembo, Ipo en Eitko Eppens, vorderende scheiding en deeling van de landerijen, nagelaten door Rembo, den grootvader van partijen (klaarblijkelijk de grootvader van vaderskant) 1). In deze zaak had de ambtman der beide Oldambten een vonnis gewezen. waarvan beroep van weerszijden was ingesteld. Het beroep van Ebele q. q. betrof de quaestie van de vererving van goederen van ooms en tantes. Burgemeesteren en Raad van Groningen beslissen in hooger beroep: a) op het appel van Rembo c.s. wordt het vonnis goed en het appel kwaad verklaard; b) voorzoover het appel van Ebele betreft, wordt de zaak teruggewezen naar den ambtman.
Dat wy etc. in der schelinge tusschen Ebele Edzekens, wegen syner huesfrouwen anclagher, eens-, ende Rembo sampt Ipo ende Eltke Eppens, gebroederen, verantwoerders, anderdeels, heerkomende, dat ghemelte Ebele van wegen als vss. eysschende was eene rechte erffscheydinghe ende delinghe van alle de landen ende arven als de olde Remmo dessen vss. Remmen ende syner broederen ende Ebelen vss. huesfrouwen oldevader ghewest, vorarvet hefft, etc., daer de erb. borgemester Johan Wyfringe, unse amptman der beyden Oldenampten, eenen doem van ghegeven, den Rembo mit synen broederen vss., insgelyken Ebele vg. in eenen artykell, des oems ende moyen goederen betreffende, an uns beroepen;
Hebben wy, b. ende r. upgemelt, na guetlicke verhoer beyder parten, Rembo Eppens ende syner medeparten ghedane beroepinghe quaet ende den doem in dem valle gueth gekant; oeverst soe voele Ebelen vss. beroepinghe ende voerghewanthe beswaringhe belanghen doeth, hebben wy deselve sake weder tho landtrechte ghewesen. Actum den XII dach Januarii anno XVCLXIII.


Beroep: Landbouwer
Hij trouwde ongeveer 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-01-1563 in Zuidbroek Lotharingen en het Duitse Rijk met:
58933 Wija Eppens [Gen. 16 Nr.: 58933 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1542 in Zuidbroek Lotharingen en het Duitse Rijk. Wija is overleden na 1582 in Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 40 jaar oud.
Kind van Ebele en Wija:
I. Meerten Ebeles [Gen. 15 Nr.: 29466 STAMOUDGROOTOUDER] (Zie 29466)
58940 Hytko Meckes [Gen. 16 Nr.: 58940 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1505 in Midwolda (Groningen) Lotharingen en het Duitse Rijk. Hytko is overleden.
Hij trouwde met:
58941 Sijben Nomen Nescio [Gen. 16 Nr.: 58941 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1509 in Midwolda (Groningen) Lotharingen en het Duitse Rijk. Sijben is overleden.
Kind van Hytko en Sijben:
I. Meko Hittiens [Gen. 15 Nr.: 29470 STAMOUDGROOTOUDER] (Zie 29470)
61144 Ayle Eltekens [Gen. 17 Nr.: 117824 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1471 in Beerta, Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Ayle is overleden na 1549 in Finsterwolde, Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, minstens 78 jaar oud.
Notitie bij Ayle: Notes for Ayle Eltekens:
---Hij komt voor in een geschil tussen Nomno Hillens en het Armhuiszittendconvent te Groningen uit 1603. Uit een stuk in het archief van dit convent kan worden geconcludeerd dat Ayle Eltekens de vader was van Hille Aylens en de grootvader van Nomno Hillens. In een document van 6 juni 1544 (GAG stukken Rood voor de Reductie, no 983) verklaren de broers Haycko en Eltko Fresens dat zij "voer wal 5 off 6 yaers Edze en Ayle Eltekens gebroeder in hoegen olders gekomen mit gewelt en mit bloete degens de budell genomen hadden.
Beroep: Landbouwer te FinsterwoldeHij trouwde met
61145 Foppe Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 117825 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1483 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Foppe is overleden na 1500 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, minstens 17 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hille Aylens [Gen. 16 Nr.: 58912 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1500 in Beerta Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 30572).
61146 Foppe Wijpckens [Gen. 17 Nr.: 117826 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1480 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Foppe is overleden.
Hij trouwde met
61147 - Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 117826 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Auke Foppens [Gen. 16 Nr.: 58913 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1504 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 30573).
61148 Hero Phebens [Gen. 17 Nr.: 117828 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Hero is overleden na 1510 in Lotharingen en het Duitse Rijk.
Hij trouwde met
61149 Hille Alberts [Gen. 17 Nr.: 117829 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER]. Hille is overleden na 1510 in Lotharingen en het Duitse Rijk.
Kind uit dit huwelijk:
I. Phebo Herens (van Wagenborgen) [Gen. 16 Nr.: 58914 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1510 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 30574).
61150 Autke Hermans [Gen. 17 Nr.: 117830 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1477. Autke is overleden na 1501 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 24 jaar oud.
Hij trouwde met
61151 Frouwe Nomen Nescio [Gen. 17 Nr.: 117831 STAMOUDBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1483. Frouwe is overleden na 1501 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 18 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Mene Auckens [Gen. 16 Nr.: 58915 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1501 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 30575).
63968 Johann op dem Kolck [Gen. 16 Nr.: 63968 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. Johann is overleden vóór 1490 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij Johann: Er ist auf dem Gut geboren, denn seine Frau Gert (Gerta/Gertrud) stammt von einem dem Kloster Werden an der Ruhr gehörigen, wachszinsigen Hof. Diese Erkenntnis ist aus den Werdener Urbaren zu gewinnen. Beroep: Halfmann, Schultheiß.Abtei Werden

Der Kolkmanhof met links Düssern bei Duisburg.

‘Dort Stissten die Grenzen von drei Gerichtsbezirken zusammen: Duisburg, Meiderich (Herrlichkeit Meiderich) und Mülheim (Herrlichkeit Broich). Daher bildete das Haus, geheissen 'der Kolk'; das hohe Haus opgen Colck.’

Die steynen Giebel van den huys then Kolck scheyden dry herren gericht, als dat Bergsche gericht van den kirspel Mülheim und dat Guetterswicker gericht (Meidereich) und dat gericht van Duysburgh

~ die ländereien des Hofes erstreckten sich der Grenzlage entsprechend auf Meiderichter, Duisburger und Mülheimer Gebiet. Der Grötste Teil lag im Bereich des Kirchspiels Meiderich [90 Morgen].
Der Abtei Werden met Mülheim en Schloss Broich in het noorden [midden]. In het westen ligt Duisburg.
Mülheim met Schlos Broich / Brúch
Mülheim met Schlos Broich / Brúch
Mülheim met Schlos Broich / Brúch


Mit Gert op dem Kolck beginnt die durch Urkunden und später durch Kirchenbücher belegte Stammfolge der Familei op dem Kolck, später Kolkmann.


Hij trouwde met
63969 Gertrud (Gert) Nomen Nescio [Gen. 16 Nr.: 63969 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. Gert is overleden vóór 1490 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij Gert:

Von ihr erfahren wir aus den Quellen des Klosters Werden an der Ruhr. - Eine , die Zeit von etwa 1490 bis 1520 umfassende Liste von "Wachszinsigen" der Abtei Werden, nennt für das Kirchspiel Meiderich die Namen "Gert uppen Kolck sowie ihrer beiden Söhne "dominus" Everhardus und Wilhelm (Vylm). Die Mutter Gert (= Gerta/Gertrud) lebt um 1490 nicht mehr. Der Ausdruck dominus bezeichnet hier einen Kleriker, und dessen Buder Wilhelm ist durch den Zusatz "in bonis" als Gutsinhaber (des Kolkerhofes) charakterisiert.
Bei der Wachszinsigkeit handelt es sich ursprünglich um die Verpflichtung der Lieferung von Wachskerzen für kirchliche Zwecke, die Verpflichtung ist dann im Laufe der Zeit mit einer Geldabgabe abgegolten worden. Sie vererbte sich jeweils auf die Kinder (eine frühe Form des Schneeball - Systhems).
So läßt die Werdener Notiz erkennen, daß Gert auf dem Kolk, die Mutter Wilhelms und Everhards, von einem in der Umgebung des Kolkerhofes gelegenen und nach Werden wachszinspflichtigen Gut gekommen war, vielleicht aus Alstaden, wo das Kloster Werden begütert gewesen ist.

Kind uit dit huwelijk:
I. Wyllem (Vylm) op dem Colck [Gen. 15 Nr.: 31984 STAMOUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1465 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 31984).64448 Arnout [Noute] Jansz Vervloet [Gen. 16 Nr.: 64448 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1485 in Zundert Lotharingen en het Duitse Rijk. Arnout is overleden omstreeks 1568 in Wuustwezel Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 83 jaar oud.
Notitie bij Arnout: Ook bekend als Noute van der Vloet!
Religie: Kerkmeester te Wuustwezel [Fonds Wuustwezel Akten 17-02-1533 & 18-01-1536].
 

Wapen van der Vloet

17.2.1533 Nout Vervloet en Peeter van Eekele, kerkmeesters, Lambrecht Matheeussone en Peeter Verwilt, H. Gheestmeesters, en alle gemene ingesetenen van Wuustwezel, zijn Goesen de Backer, ketelaere, een geldrente schuldig. Als pand zetten de vs schuldenaren al hun huidige en toekomstige bezittingen.


Functie: Meier te Wuustwezel [een vertegenwoordiger van een vorst of landheer]. Schepen en 1547 Schout [een lokale ambtenaar belast met bestuurlijke en gerechtelijke taken en het handhaven van de openbare orde]. Tussen het land van Bergen op Zoom en Merksem lag Wuustwezel.
[bron Jaap Vervloet uit Nederland]

13 september 1540. Aernout van der Vloet, meyer tot Wuestwezele en Agnese Jan Pullekens dochter, daer moeder af was Christina van Tyghelt Hendricxdochter, zyne wittige huysvrouw.


Hij trouwde, ten hoogste 30 jaar oud, vóór 1515 met de ten hoogste 25-jarige
64449 Agnees Jans van Pulle [Gen. 16 Nr.: 64449 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1490 in Lotharingen en het Duitse Rijk. Agnees is overleden na 1536 in Lotharingen en het Duitse Rijk, minstens 46 jaar oud.
 
Fonds Wuustwezel, [1518-1526]


Ca. 1536 Nout vanden Vloet & Agnese en Jan Van Pulle & Anna Wil Maes Ghijsels verdelen de erfgoeden hen verstorven van Janne van Pulle, hun vader. Nout vanden Vloet & Agnesen zijn gedeeld op een stede gestaan tot Westdoerne, Heyn vanden Bleke W, Sthyn Huybrechts en haar kinderen O, tsheerenstrate N. Item nog op "den Bleeckacker" gelegen ook aldaar, Jan Luycx de jonge N, Dictus Vermolen erfgenamen Z, Heyn vanden Bleke, Aert Rommens en Willem de Bye O, belast met renten aan heer Gheryt Loemans erfprochiaen tot Ww en den H. Gheest alhier. Een rogrente op Thoen Pullekens goeden van Jan van Pulle en Agnese zijn zuster komt nu aan Nout en zijn huisvrouw ten goede. Item nog is Nout gepaert op saet lant in de Dorense acker onder de berge teynden gelegen, Meeus Pullekens N, Peter Jan Aerts O, de gemeyne wech Z. Jan van Pulle is gedeeld op een rogrente op de stede waarop Nout vanden Vloet gedeeld is, rente die hij te leen gekregen had na overlijden van Jan van Pulle zijn vader. Item nog een geldrente op de percelen waar Nout en zijn huisvrouw op gedeeld zijn. Deze laatsten zijn nog gedeeld op "de Lissen" gelegen te Doren bij de stede, Heyn vanden Bleke N, Willem van Wou W, Huyb Thoen Pullekens kinderen Z. Cristina van Tygelt (hun moeder) mag deze beemd gebruiken haar leven lang. Daarna komt hij aan Nout vanden Vloet mits een geldrente aan Jan van Pulle. De vs personen zijn akkoord met de vs verdeling.
 
26.7.1536 Jan van Pulle Janssone en Agnese zijn zuster & Arnout vanden Vloet, meyer, verdelen de erfgoeden hen verstorven van Cristine van Tyghelt Henricxs dochter, hun moeder. Item Agnese Jans zuster met haar man is gedeeld op de stede op de byest waar vs Cristine uitgestorven is. Item nog op een eeusel geheten "tBlockhuys". Item nog een eeusel geheten "Schoeyten goet". Item op saetlant op de ackere. Item nog "den Poorthoff.." en nog op een rogrente op Huyb Thoen Pullekens erfgenamen goeden. Item op Lambrecht Nout Bo... kinderen stede. Item op Willem Wouter Hagen goeden een rogrente. Item op Jacop Aert Rommens goeden een rogrente. Item op Huyb Thoen Pullekens kinderen goeden een geldrente. Item Jan van Pulle is gedeeld op een beemd gelegen tot Ginhoven. Item nog op een eeusel geheeten "tzuer...". Item nog op een rogrente op Laureys Maes Ghijsels rijt. Item nog een rogrente op Jan Neel Merten Braens goeden. Item op Willem Wouter Hagen goeden. Item op Jacop Aert Rommens goeden. Item een geldrente op Meeusen Pullekens goeden. Item ... . Beide partijen verklaren zich akkoord met vs verdeling.


Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Arnoutsz Vervloet [Gen. 15 Nr.: 32224 STAMOUDGROOTOUDER], geboren in 1515 in Zundert Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 32224).
64450 Laureys Verhesen [Gen. 16 Nr.: 64450 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. Laureys is overleden omstreeks 1560.
Notitie bij overlijden van Laureys: 08-03-1560: Cornelie Verhesen wijlen Laureysdr, verkoopt beemd te Merksem, haar toebedeelt na het overlijden van haar vader tegen wijlen haar zuster Elisabeth. [Een beemd is het toponiem (veldnaam) dat voornamelijk in Noord-Brabant gebruikt wordt om graslandpercelen in een beekdal aan te duiden].
Hij trouwde met
64451 - Nomen Nescio [Gen. 16 Nr.: 64451 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Neeltje Laureijse Verhesen [Gen. 15 Nr.: 32225 STAMOUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1520 in Merksen Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 32225).
64452 Michiel Anthonisz van der Put [Gen. 16 Nr.: 64452 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. Michiel is overleden.
Hij trouwde met
64453 - Nomen Nescio [Gen. 16 Nr.: 64453 STAMOUDOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrik Michiel Anthonisz van der Put [Gen. 15 Nr.: 32226 STAMOUDGROOTOUDER] (zie 32226).NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE