https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
GENERATIE XV bisGeneratie 15 (stamoudgrootouders)

29448 Sjabbe Menoltsz [Gen. 15 Nr.: 29448 STAMOUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1534 in Hollum Vrijheerschap (!). Sjabbe is overleden.
Hij trouwde met:
29449 Elske Claasen [Gen. 15 Nr.: 29449 STAMOUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1540 in Hollum Vrijheerschap (!). Elske is overleden.
Kind van Sjabbe en Elske:
I. Emme Sjabbes [Gen. 14 Nr.: 14724 STAMOUDOUDER] (Zie 14724)
29452 Ebbo Hemmens [Gen. 15 Nr.: 29452 STAMOUDGROOTOUDER]. Ebbo is overleden.
Notitie bij Ebbo: Notes for Ebbo Hemmens:
Ebbo is mentioned in 1542 and 1563 in Midwolda (BWO 50).

Hij trouwde met:
29453 Nomen Nescio [Gen. 15 Nr.: 29453 STAMOUDGROOTOUDER]. N. is overleden. Kind van Ebbo en Nomen Nescio:
I. Hemmo Ebbens [Gen. 14 Nr.: 14726 STAMOUDOUDER] (Zie 14726)29456 Nomno Hillens [Gen. 15 Nr.: 29456 STAMOUDGROOTOUDER], (dezelfde als 15286 in generatie 14).
Geboren omstreeks 1520 in Finsterwolde, Groningen Lotharingen en het Duitse Rijk. Notitie bij de geboorte van Nomno: Born Bet. 1525 - 1530 in Finsterwolde, Groningen
Nomno is overleden op 18-07-1613 in Finsterwolde, Groningen Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 93 jaar oud.
Notitie bij Nomno: Notes for Nomno Hillens: Nomno was Eigenerfde, Volmacht, Kerkvoogd, and Dijkrechter.
 

Voor het eerst wordt Nomno vermeld in 1554: Maendach 28 Maii 1554 Borgermester en Raedt der Stadt Groninghen hebben hoechgeleerden ende erbare doctor Johan Sikinge, borgermester, ende drost Albert Rolteman, mit de amptman Berneer Jarghes, sampt Lippe Fockens, Tyacke Eets, Eemcke Tonckens en Nomne Hillens gedeputeert ende verordent, um de olde karcke tho Finserwolde aff te breken ende voert enen nije wederum up tho laten maken, szo dat den upgemelten vrunden nut ende best duncken sall. (G.A.G., R.A. III a 1.).

Midwolda - 731-7120 - fol.293 - 14 maart 1620 - Toncko Taeckens, namens [Icka], zijn vrouw, verset aan Hindrick Bartolts en Anna (ehel.) 4 akkers land gelegen in [?] hamrik, strekkende van [?] tot de dijk. Ten oosten Hero Nanckes, ten westen de erfgenamen van Nomno Hillens. Getuigen: Gerdt Jansz, koster te Oostwold, en Aijso Stijes.


Midwolda - 731-7120 - fol.322v - 16 oktober 1622 - Toncko Taeckens [?] en Anna [?] (ehel.), te Finsterwolde, [?] versetten aan Hindrick Bartelts[?] en Anna (ehel.) 4 akkers land in Finsterwolderhamrik van de buitenwech tot an de dijck, ten oosten Hero Nanckens [?], ten westen de erfgenamen van wijlen Nomno Hilles. Tijd: 10 jaar. Getuigen: Toncko Taekens[?] en Gerdt Gerhardi.


Beroep: Landbouwer
Hij trouwde ongeveer 32 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1552 in Graafschap Holland & West Friesland met:

11 aug 1576. Wij Borgemesteren ende Raedt den Stadt Groeningen doen kundt ende betugen in ende vormidts desen / dat wij Ander Schelinge tusschen Heero Phebens eens ende Nomno Hillens anderdeels heerkomende van een keuninngen / soe de erbare Doedo tyackes *onse verorde..te richter in den oldtampts upten xi augusti* tusschen se gewesen **waehyr angehecht** de Nomno voergenoemd an ons beropen / Hebben wij na verlesingen der selver de vorschreven kenningen guedt ende de beropingen quaeth gekandt. Acten den xviii augusti vorschreven an den xvc ses end tsoeventich. Dat oerkunde wij mit onse upgedruckten signete. Hero phebens is .g...t dat koeru(?) dat em Nomno Hillens hefft to slaen laten up enen borgten na dem dat versichtiget sijn sall in to voeren in een sunderlingen bewaerde plaets, ter tydt so dessals in vruntschafft offt richte gesteken sullen sijn ge.. den xi augusti 1576 Doede Tyarckes18 aug 1576 Wij Borgermesteren ende Raedt stadt Groeningen doen .. erbare ondergestaande to weten, won(?) Nomno Hillens sich an ons beckaget dat Hero Phebens sich soll onder staen sodane koeru(?) (:als he onder den selven tho slaen laten:) in tho voeren neet tegenstaende
gedachte Hero / noch geen borge gestelt, oock dattet voerschreven koeru (; na v b. keuninge:) noch moet vorsichtiget sijn. … woe wal wij dan de verschreven keuninge inder macht gekandt is nochtans in menige neet anders dan dat hero voorgenoemde de selve keuninge in alle sijne puncten ende articulen sall daetlick nakomen ende vullentrecken / soe gedan oeck bemonden(?) daer tegens gedaen te hebben sult ghy hem daer voer anderen ten exempell straffen / als de het Recht ende Austicie mit onwarheyt hefft willen versturen. Be.heken .. oeck by pene vijff goud gulden(?) dat ghy de voerschreven parten mit korten onvertogene Rechte van acht dagen tot acht dagen verhelpen. / der wylen de clager Nomno vast lande gelopen ende besheer tot geender endt(?)schafft koenen geraken ende ghy aldaer in loco presenti de saecke na segelt ende brieff sampt ander bescheedt lichtlick sult hebben to richtede hyr inne doende als wij onns des rechts wegen tot vertruwen / den boeden g..emet desen brieff wederomme / sc? under onsen signete den xviii augusti 1576 den erbare doedo Tyarckes onsen verorordenten richter inden Oldampte.
RAG Oldampter Warfsminuten 11-08-1576 regesten van geextendeerde oordelen in civiele zaken RAG Oldampter Warfsminuten 18-08-1576 regesten van geextendeerde oordelen in civiele zaken


RAG Oldampter Warfsminuten 31-07-1577


29457 Reenske Phebens [Gen. 15 Nr.: 29457 STAMOUDGROOTOUDER], (dezelfde als 15287 in generatie 14).
Geboren omstreeks 1527 in Finsterwolde Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Reenke is overleden na 1560 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 33 jaar oud.
Kind van Nomno en Reenke:
I. Menzo Nomnes [Gen. 14 Nr.: 14728 STAMOUDOUDER] (Zie 14728)
29458 Albert Hillebrants [Gen. 15 Nr.: 29458 STAMOUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1528 in Lotharingen en het Duitse Rijk. Albert is overleden na 1565 in Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 37 jaar oud.
Hij trouwde met:
29459 Foske Nomen NEscio [Gen. 15 Nr.: 29459 STAMOUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1534 in Lotharingen en het Duitse Rijk. Foske is overleden na 1565 in Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 31 jaar oud.
Kind van Albert en Foske:
I. Trijntje Alberts [Gen. 14 Nr.: 14729 STAMOUDOUDER] (Zie 14729)
29460 Arent Johans [Gen. 15 Nr.: 29460 STAMOUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1543. Arent is overleden na 1590 in Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 47 jaar oud.
Hij trouwde met:
29461 Meijen Nomen Nescio [Gen. 15 Nr.: 29461 STAMOUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1541. Meijen is overleden na 1590 in Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 49 jaar oud.
Kind van Arent en Meijen:
I. Johan Arents [Gen. 14 Nr.: 14730 STAMOUDOUDER] (Zie 14730)
29464 Reint Eppes [Gen. 15 Nr.: 29464 STAMOUDGROOTOUDER]. Reint is overleden na 1596.
Hij trouwde met:
29465 Acke Nomen Nescio [Gen. 15 Nr.: 29465 STAMOUDGROOTOUDER]. Acke is overleden na 1596.
Kind van Reint en Acke:
I. Luppe Reints [Gen. 14 Nr.: 14732 STAMOUDOUDER] (Zie 14732)
29466 Meerten Ebeles [Gen. 15 Nr.: 29466 STAMOUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1574 in Meeden, Groningen Groninger Ommelanden. Meerten is overleden vóór 1635 in Meeden, Groningen Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Meerten: Died Bet. November 4, 1634 - June 1635 in Meeden, Groningen
Notitie bij Meerten: Notes for Meerten Ebels:
--Meerten married probably three times, and Sebe (Febe) was the second spouse, and Fenne the third.

----731-7185- fol.128 -Noordbroek -19 augustus 1604 -Merten Ebels. op de Meeden. voor Fenne (ehel.) verkoopt aan Johan Ebels. zijn broer. een stuk land onder Siddeburen. zoals Merten het van zijn zuster Frouwke heeft geerfd. [zie hieronder]

----731-7326- fol.170 -Wagenborgen -28 [september 1616] -De voogden van wijlen Tijasse Hindrix, te weten Harmenn Comellijs en Geerdt Jacops, voor Merten Ebelens, caverende, als voogden over Hitko Hindrix´ nagelaten kinderen, met nog Tijasse Derx wegens zijn moeder, mede voor Dewer Hermans; Ffoppe Mertens, wegens zijn vader Merten Ebelens op de Meeden, Derck Sijmens en Jacop Lubberts, vanwege hun vrouwen, als erfgenamen van wijlen Tijasse Hindrix. Ze verklaren dat Luitjen Jansen, tot Lalleweer, hen heeft afgekocht voor de goederen welke Tijasse Hindrix heeft nagelaten. Ten eerste de koopsom van het huis met de goederen, samen 1150 Emder guldens. Nog 50 daler van een setbrief op Sebo Tijarcks, nog 25 daler van een setbrief op Teijs Wessels, enige setpenningen op Dodo Tiddinga, te weten 900 Emder gld. Nog hetgeen de compromismannen Sebo Rinnoltz en Haijo Eggens hebben uitgesproken. Tevens wordt vermeld Luitjen Jansen´s moeder Ussa. [zie hieronder]

----731-7105- Meeden -28 april 1617 -Merten Ebels, voor Fenne, zijn vrouw, op de Meeden versetten aan Bonno Luppens en Jantien (ehel.), in de Heidenschap onder de klokkenslag van Garmerwolde, de helft van 24 deimt gelegen op de Wester Tiuchchen onder Siddeburen, waarvan Luppo Seentz, te Winschoten, tot op heden de erfelijke eigenaar is, laatstgenoemde heeft de helft van de 24 deimt aan een burger van Emden verkocht. Het wordt verzet voor 4 jaar vanaf mei 1617 voor 200 Emder guldens.


----731-7421- fol.118v -Zuidbroek -19 juni 1620- Merten Ebels. van de Meeden, laat een testament opmaken. Hij is getrouwd met Fenne. Zij krijgt uit zijn goederen 150 car.gld.. 2 goede koeien en een goed bed. [zie hieronder]----731-7421- fol.162 -Zuidbroek- 18 mei 1621- Merten Ebels, op de Meeden, en Fenne (ehel.) verkopen aan Comelis Jacobs, te Siddeburen, en Trine (ehel.) 12 deimt land op de Wester Tiuchen gelegen in 24 deimt. De andere helft behoort Luppo Sents. Hij heeft zijn helft verkocht aan Sicko Nomnes. Ten noorden het gemene land van Olden Klooster, ten oosten en zuiden de kerk van Appingedam, ten westen de erfgenamen van Hendrick Koster. Bovendien wordt verkocbt 2 deimt land gelegen in 4 deimt, ten noorden bet provincieland van Olde Klooster, ten oosten Goefs[?] weduwe, ten zuiden de kerk van Appingedam, ten westen de Grove. [zie hieronder]----731- 7105 -Meeden -1 februari 1622 -Merten Ebels, op de Meeden voor Fenne, zijn vrouw, verzet aan Ulrick Rarmens en Remmerich (ehel.) zijn deel van de erfenis van landen ats Ulrick en Remmerich een tijdlang meierwijze hebben gebruikt en Meerten heeft geerfd van Tiasse Rinrichs. Tijd: 6 jaar, vanaf Petri 1620.
-QAG 985rnr -26 oktober 1623- Inkwartiering i.v.m. doortocht van Brunswijkse troepen te Meeden - Meerten Ebelens 4 persoenen 4 peerdenn.


---Around 1623 Meerten occupied the farm at Hereweg 79 in Meeden (BWO 224). In 161 he is farmer and peatexploiter in Meeden nr.22, and in 1626 he lives on the Veendijk near Sideburen.
-731-7188- fol.168 -Noordbroek -9 april 1625 -Rebel Meertens, namens zijn ouders, Merten Ebels, op de Meeden, en Fenne (ehel.) verkoopt aan Ike Reijnts, weduwe van Meerten Rebels bij de Veendijk onder Siddeburen, viff vorndeell deimt land, ten noorden van de Veendijk, ten oosten Allo Peters mit de arven zal. Jan Eebels, ten zuiden het swetmaar, ten westen Ike Reijnts.
[zie hieronder]

----731- 7106 -Meeden -23 september 1632 -Foppo Mertens en Ebel Mertens, broers, mede voor hun vader Merten Ebels verkopen aan Ulrick Rarmens en Remmerich (ehel.) alsodane parten van landen alse Merten Ebels van Tiasse Hindrichs sint angearvet gelegen in Midwolmer hammerijck -exempt vercooperen angearfde andeel van de warf daerop Uldrijck ende Remmerich nu ter tijdt woenen.


----731-7106- Meeden -1 juni 1635- De erfgenamen van wijlen Merten Eebels, ats Foppo Mertens en Eetje Meertens´ kinderen als, Sijntie en Eebel Luppes, itim Weje Meertens´ kinderen ats Tewes Jeltes en Weje Jeltes, waarvoor Tewes haar broer optreedt, en Febo Meertens´ zoon Simon Simmons geheten, waarvoor Foppe Meertens caverende, ats principaat voormond over Simon. Deze kinderen zijn van het eerste bedde, daarnaast de kinderen van het twiede bedde alse: Ebel Mertens en Enio Mertens, item Tebbo Hijndrijcks, Geeske Meertens sijn huijsfrouwe. Afuandeling met betrekking tot de natatenschap van hun vader Meerten
Ebels. De kinderen van het eerste bed krijgen 5 1/4 deimt in´t Westerlehe in een stuk van 14 deimt, ten noorden Eedo Jans, ten oosten Eppo Remmens, ten zuiden de Hereweg, ten westen de nije slodt. De kinderen uit het tweede bed krijgen 900 daler, met nog 12 deimt in Scheemderhamrik, ten oosten Ebel Haickens, ten zuiden de Rechte Wall, ten westen Sasper Jansens, ten noorden de kromme Rotmer. Deze 12 deimt wordt in tweeen gedeeld en het huis dat Meerten Ebels en Fenne am lesten is bewoenet item ooc. Ook de schulden worden verdeeld. [zie hieronder]----731-7106- Meeden -3 juli 1633- Meerten Eebels ende Fenne bij mangel van te conen schrijven hebben met hanttastinge approbeert ende ratificeert dragen over aan Foppe Mertens en Luppo Beenkens haer soen ende swager -twe parten ofte delen van alsodane goederen ende landen als Tiasse Hindrichs eenichsins op haer gearvet heeft. Foppe en Luppe krijgen ieder een derde deel van deze erfenis.
Heereweg 79 Meeden


----731-7106- Meeden -4 juni 1635- De kinderen van wijlen Merten Ebels en Fenne (gew.ehel.), als Ffoppo Mertens, voor zich zelf, en ats voormond over Febe Meertens nagelaten kind Sijmen Sijmens, item de kinderen van Eetje Meertens ats Sijntie Luppes, Eebel Luppes en Febo Luppes, daarvoor Eebel ats volmacht, item Weje Meertens ats Tewes Jeltes en Weje Jeltes waarvoor Tewes ats volmacht optreedt, verkopen aan Fenne, de weduwe van Merten Ebels, de helft van een huis zoats Fenne bewoont, evenals de helft van de roerende goederen,
het inventaris is opgemaakt 16 april1635. Prijs: 40 daler.


Beroep: Landbouwer (Farmer) - Vervener (Peat harvester)
Religie:Doopsgezind (Baptist)
Hij trouwde ongeveer 16 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1590 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:
29467 Febe Nomen Nescio [Gen. 15 Nr.: 29467 STAMOUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1574 in Meeden Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Febe is overleden na 1596 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 22 jaar oud.
Kind van Meerten en Febe:
I. Eetje Meertens [Gen. 14 Nr.: 14733 STAMOUDOUDER] (Zie 14733)
29470 Meecko Hittiens [Gen. 15 Nr.: 29470 STAMOUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1535 in Midwolda (Groningen) Lotharingen en het Duitse Rijk. Meecko is overleden 12-07-1602 ten gevolge van de Pest in Midwolda (Groningen) Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Meecko:
----HS in 4o 133 - p. 18 e.v. Register van Mijdtwolder ackerlandt - anno 1556 den 19 juijy toe Groningen geschicket. Meeko Hijtkens weijdlanden 6 d. / boulanden 3 d./ meedlanden 9 d. / bet noch 3 d.
register van die uthmede Mecko Hitkens met sijn susteren 2 d.----GAG IIIe* - 0ldtampster saecken - fo1. 15- ca.1570 - In margine: *Johan Claessens anclager eens ende Meko Hijdtkens ende Houwo Tonckens als voermundt ende voeget tho salige Sappo Luppens kinderen vorandtwoerders anderdeels, heerkomende van een koepcerter tusschen Sappo Luppens ende Eppo Lupkens anno etcetera LXVIl gemaket ende ingegaen etcetera. Daer der erbare Doedo Tijarckes onse verordente richter der beijden Olden Ampten eene kenninge upten twedach laestleden van gegeven, de voermundt ende voeget voergenoemd vanwegen als voer ons beroepen etcetera. I Hebben wij . . . .


----731-7214 - fol.96 - Scheemda - 8 mei 1609 - Luppo en Sijbel Meeckens, broers verkopen mede namens hun vrouwen, Teda en Tijawe en met volmacht van Wabbo en Tijacka Meeckens, hun broer en zuster, aan Herman Lubberts 3 deimt land in Scheemderhamrik, strekkende van de Ae tot de Waterlössunge, ten oosten Herman Lubberts, ten westen Tammo Nannes en Focko Wijpkes. w.g. Luppo Mekens caverende vor uns suster und broder. Zibelo Mekens voor unse mede arffgen. [zie hieronder]


- fo1.103 - Midwolda - 22 mei 1609 - Wabbo Meeckens, Luppo Meeckens, Sibele Meeckens, broers, met Eltijo Johan Cordts, Sijncko en Rencko Renckes, geassisteerd door Sijben Sebens, als voorrnond,en Tijacke [?], als zwagers, en erfgenamen van Meecko Hittiens en Icka (gew.ehel.) Ze maken een afhandeling van de nalatenschap van Meecko en Icka. Het betreft 9 akkers te Midwolda, ten oosten Etije Herens, ten westen de kerk van Midwolda. Nog 25 deimt gelegen in de Wippinge, ten oosten Sebo Lupkens, ten westen wijlen Luwerdt Sibens. [?] een akker wordt geschat op 109 Emder gld. en een deimt op 77 [?] Emder gld. Er is voor hun gewezen broeder afgedeeld een heerd land in Midwolda zoals Peter Alberts heeft gekocht van de voogden [?]. Wabbo verkrijgt 6 1/4 deimt m de Wlppmge gelegen, en een akker gelegen in voornoemde 9 akkers. Luppo Meeckens verkrijgt 7 1/2 deimt in de Wippinge en een vierde dee1 van een akker in de 9 akkers gelegen. Sijbelo Meeckens 5 1/2 akker in de 9 akkers. Eltije Johans, voor zijn vrouw, 2 1/2 deimt in de Wippinge en 219 Emder gld. Rencko Renckens, voor zijn vrouw, Stijncke, 5 deimt in de Wippinge, en een brede akker en een vierendeel in de 9 akkers. De erfgenamen van wijlen hun zuster Haijcko [?]. [zie hieronder]

Adres: Kerkelaan 3, Midwolda (Groningen) (From 1556 to 1609 he occupied the farm "Ol Kerke" at Kerkelaan 3 in Midwolda)
Beroepen: Dijkrechter (In 1578.) Landbouwer
Religie: Gereformeerd (Na 01 augustus 1596)
Hij trouwde ongeveer 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1560 met:Overleden aan de Pest Mecko Hittiens


29471 Icke Nomen Nescio [Gen. 15 Nr.: 29471 STAMOUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1539 in Midwolda (Groningen) Lotharingen en het Duitse Rijk.
Religie: Nederlands Hervormd; zij wordt lidmaat 01-08-1596 Hervormde Gemeente te Midwolda.
Icke is overleden na 01-08-1596, ongeveer 57 jaar oud.
Kind van Meecko en Icke:
I. Tyacke Meeckes [Gen. 14 Nr.: 14735 STAMOUDOUDER] (Zie 14735)
29496 Tiacken Nomen Nescio [Gen. 15 Nr.: 29496 STAMOUDGROOTOUDER]. Tiacken is overleden.
Hij trouwde met
29497 Nomen Nescio [Gen. 15 Nr.: 29497 STAMOUDGROOTOUDER]. Nomen Nescio is overleden. Kind uit dit huwelijk:
I. Hilwert Tiackens [Gen. 14 Nr.: 14748 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1579 (zie 14748).
29498 Albert Nomen Nescio [Gen. 15 Nr.: 29498 STAMOUDGROOTOUDER]. Albert is overleden.
Hij trouwde met
29499 Nomen Nescio [Gen. 15 Nr.: 29499 STAMOUDGROOTOUDER]. Nomen Nescio is overleden. Kind uit dit huwelijk:
I. Anna Alberts [Gen. 14 Nr.: 14749 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1583 (zie 14749).
30572 Hille Aylens [Gen. 15 Nr. 30572 STAMOUDGROOTOUDER & 16 Nr.: 58912 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1500 in Beerta Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Hille is overleden vóór 18-11-1569 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, ten hoogste 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hille: Died Bef. November 18, 1569
Notitie bij Hille: ---Overleden voor 18 november 1569. Zijn geboortejaar wordt op ca. 1500 gesteld omdat zijn kleinzoon Eltke Nomnes in 1571 voorkomt op de lijst van hoogstaangeslagenen in het Oldambt en zelfstandig (dus meerderjarig) geld leent aan de stad Groningen. Op 22 februari 1536 komen Hille en Auke voor het eerst voor wanneer zij 4 akkers land huren van Eppe Edzes. Het land lag in Beersterhamrik met Sibelke Lupkes ten oosten en Tyabbe Foppens ten
westen aangezwet (GAG A.H.S. inv nr 51 fol 89.).
---Van Tyabbe Foppens huurt hij op 29 september 1542 6 akkers land te Beerta waar een zeker Beneke ten oosten en Ayle Eltekens ten westen aangezwet.
---Voor 18 november 1569 is Hille Aylens overleden als blijkt dat zijn erfgenamen delanderijen en goederen scheiden en delen: Eltke, Nomne, Hewe Tunkens n.u. (nomine uxoris), Bonneke, Jurgen Frebes n.u. Aijle angearfft s(alige) Hille Aijles (des vors(chreven) vaeder gewest) landen ende guederen, wairvan Nomne den anparten in die Barne an sich gekofft so sinen bestevaeder (Aijle genaemt) thobehoerich gewest in der tijt daer nhu Pope Tijabbes ant oesten ende Tamme Poppes ant westen naest an thoe swette ffende ten diele midt Renten
unsen convents up Poppes lkandes angeslaegen.
---Of zijn vrouw Auke dan ook overleden is blijkt niet. Auke is in ieder geval overleden voor 1 juni 1571, wanneer in een geschil tussen Jurgen Frebes en diens vrouw Ayle Hillens tere ener en Aysso Wijnckens ter andere zijde een zinsnede vermeld wordt: "Hille ende Auke (Ailen vs. vader en moeder gewest)". In dit geschil is sprake van een huis en enige "tilbare" goederen die Aysso Wijnckens gekocht heeft en voordien Hille en Auke toebehoorden.
Beroep: Landbouwer.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1525 in Graafschap Holland & West Friesland met de ongeveer 21-jarige
30573 Auke Foppens [Gen. 15 Nr.: 30373 & 16 Nr.: 58913 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1504 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Auke is overleden vóór 01-06-1571 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, ten hoogste 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Auke: Died Bef. June 1, 1571
Kind uit dit huwelijk:
I. Nomno Hillens [Gen. 15 Nr.: 29456 STAMOUDGROOTOUDER/Gen. 14 Nr.: 15286 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1520 in Finsterwolde, Groningen Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 15286).
30574 Phebo Herens (van Wagenborgen) [Gen. 15 Nr.: 30574 STAMOUDGROOTOUDER & 16 Nr.: 58914 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1510 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Phebo is overleden na 1576 in Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk, minstens 66 jaar oud.
Notitie bij Phebo: Dijkrechter en kerkvoogd in 1563, kerkvoogd te Wagenborgen in 1576.
Hij trouwde, ongeveer 13 jaar oud, omstreeks 1523 in Graafschap Holland & West Friesland met de ongeveer 22-jarige
30575 Mene Auckens [Gen. 15 Nr.: 30575 STAMOUDGROOTOUDER & 16 Nr.: 58915 STAMOUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1501 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Mene is overleden na 1530 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 29 jaar oud. Kind uit dit huwelijk:
I. Reenke Phebens [Gen. 15 Nr.: 29457 STAMOUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1527 in Finsterwolde Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 15287).
31984 Wyllem (Vylm) op dem Colck [Gen. 15 Nr.: 31984 STAMOUDGROOTOUDER], geboren omstreeks 1465 in Duissern / Mülheim an der Ruhr Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Vylm is overleden omstreeks 1527 in Duissern / Mülheim an der Ruhr Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Vylm: Wyllem op dem Colck war von etwa 1490 bis 1526 Halfmann auf dem Kolker Hof in Mülheim. Er ist genannt unter den Markgenossen am 26. Februar 1499 in einem Weistum über die Speldorfer Mark.
Ein Verzeichnis von Wachszinsigen des Klosters Werden an der Ruhr (siehe hierzu bei seiner Mutter) nennt ihn als Besitzer (in bonis) des Gutes auf dem Kolck. Sein Sohn Johann scheint die Wachszinsigkeit abgelöst zu haben, weil in den späteren Werdener Nachrichten von einer Wachszinspflicht der Kolkerhof-Familie nicht mehr die Rede ist.Schloss Broich ~ Mülheim an der Ruhr

1499, die martis vicesima sexta mensis Februarii
Auf die Beschwerden des Grafen Adolf v. Styrum und des Abtes des Klosters Hamborn über die Verkürzung ihrer Rechte auf der Speldorfer Mark durch den Herrn v. Broich beruft Graf Johann v. Limburg, Herr zu Broich, ein Holzgeding, das, wie üblich, an der Kapelle zu Broich gehalten wurde.

Vor dem Notar und in Anwesenheit des Grafen Johann v. Limburg und der nachfolgend Genannten:

Johannes v. Hanxleden
Dietrich v. Pröbsting (Proestinck)
Johannes v. Locheim (Lochem)
Johannes v. Solingen.

Aus der familia des Grafen nahmen folgende Markenbeerbte daran teil:

Wyllem auf dem Kolkerhof (op dem Colcke)
Heinrich ingen Dornen (Doernen),
Dietrich auf dem Raffelberg (opten Raffelsberge)
Dietrich Stam, Heinrich Wolfsbeek (tho Wolffsbeck)
Gerhard Lynckens
Johann Staell
Johann Brant
Arnd Poppen
Ruthger in der Gaten (Gaithen)
Thonys Lehnhof (ingen Leenhove)
Dietrich Smyt
Heinrich Auf dem Hofe (op tem Hoeve)
Heyncken van Aelhem
Heyn Winnenscheit (Weneschijt)
Ruthger op der Hoernen
Herman Luyr
Peter Rüttenscheid (toe Ruedenschijt)
Johann in den Wüsthof (Woesthoeve)
Heinrich op der Verstat
Goert Brant
Jaspar Jungmanns (Jonghmans)
Claes op dem Berge (Berghe)
Goesten op dem Berge
Ruthger achter dem Hagen (Haegen)
Heyvert Benzenberg (Benseberch)
Serys Strypken
Goessen to Oberbroich (Overbrouck)
Johann Böllert (tho Bulroide)
Johann Benzenberg

Diese erklären auf Anforderung des Johannes v. Hanxleden:
Oberherr der Mark ist der Graf v. Limburg, Herr zu Broich, zugleich auch Erbe der
Mark wegen des Hofes und Hauses Broich. Deshalb darf er zur Mastzeit 2 Siele zu 30 Schweinen und 1 Eber eintreiben lassen; er hat ein eigenes Eisen, mit dem er die Schweine vor dem Eintrieb in den Gemarkenwald zeichnen lässt. Er ernennt den Holzgrafen, den er auch zum Markenerben machen kann, falls er es noch nicht ist. Das 3. Siel hat der Jun ker v. Styrum wegen des Wüsthofes und zugleich eine sogen. überruhrsche Gewalt wegen seines Hofes zu Styrum. Das 4. Siel endlich hat der Abt von Hamborn als Besitzer des Kolkerhofes. Diese 3 Sielherren dürfen soviel Holz hauen lassen, als die genannten Höfe zum Zimmern, Feuern und für Zäune brauchen. Mehr Holz kann ihnen nur die Gesamtheit aller Erben zuerkennen.


Beroep: Halfmann. (Auf dem Kolker Hof in Duissern.)
Hij trouwde met
31985 - Nomen Nescio [Gen. 15 Nr.: 31985 STAMOUDGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johann up dem Collick [Gen. 14 Nr.: 15992 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1495 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 15992).
31986 Johann Tack [Gen. 15 Nr.: 31986 STAMOUDGROOTOUDER]. Johann is overleden.
Notitie bij Johann: Erwähnt 1526 in Speldorf.
Hij trouwde met
31987 - Nomen Nescio [Gen. 15 Nr.: 31987 STAMOUDGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Catharinnen (Trinne) Tack [Gen. 14 Nr.: 15993 STAMOUDOUDER], geboren in Speldorf Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 15993).32224 Jan Arnoutsz Vervloet [Gen. 15 Nr.: 32224 STAMOUDGROOTOUDER], geboren circa 1515 in Zundert Lotharingen en het Duitse Rijk.
Beroep: Vleeshouwer
Notitie bij Jan: Hij werd vanaf 1558 vermeld te Breda wanneer hij een huis en erf koopt. Hij woont dan buiten de Sint Maartenspoort. In hetzelfde jaar koopt hij ook 1,5 bunder beemd (dit is grasland) in Rijsbergen en verkoopt 19,5 roede land te Princenhage aan de Prins van Oranje ten behoeve van het nieuw te graven kanaal.
 

Wapen ZundertJan werd 17-10-1562 poorter van Breda. Borg stond ene Jan van der Wouwer [Schepen]. 'Poorter' is een historische benaming voor een burger die zich het recht verworven had binnen de poorten van een plaats met stadsrechten te wonen. Men kreeg dit poorterrecht of burgerschap door zich laten registreren bij een magistraat van de stad.
 

Wapen van der Vloet

17.10.1562 Poorter te Breda

’Poorter’ is een historische benaming voor een burger die zich het recht verworven had binnen de poorten van een plaats met stadsrechten te wonen. Men kreeg dit poorterrecht of burgerschap door zich laten registreren bij een magistraat van de stad. Jan op 17.10.1562. Viertien jaar later staat hij borg voor zijn zoon Loureijs Jans Vervloet die toen ook poorter te Breda werd.


20-02-1566 Koop Huys aan de Marck bij de Vischmark15-02-1576 Verkoop Huys Fissemarck17-04-1576 Borg voor zijn zoon Laureijs [Poorter]In 1580 woont hij op de Fellenoord Zuidzijde en vijf jaar later in 1585 op de Haagdijk.24.01.1594 Vestbrief Breda15.03.1596 Vestbrief BredaIn 1596 verkoopt hij 3/4 bunder land te Ginneken:
Jan Aernouts van der Vloet machtigt Adriaen van den Beemden om voor de schepenen van Ginneken de 3/4 bunder land die hij verkocht heeft aan Pauwels Cornelis J.van de Bijestraten officiëel aan hem over te dragen. Grond is geweest van Peter Jacops IJsaacx.18.11.1596 notariŽle Akte verkoop landJan, ongeveer 82 jaar oud, legt op 01-03-1597 een verklaring af over de grenzen van de vrijheid van Breda.
[bron Jaap Vervloet uit Nederland]Beschrijving stadt en lande van Breda. "De vierschare en de vrijheijt der stadt Breda is streckende buijten de stadtspoorten, volgens de verklaringe van oude luijden daer van kennisse hebbende, als volgt; Jan Arnautszone van der Vloet, out omtrent 82 jaren, Peter Marten Claas Stickersz enz, actum desen 1e Meerte anno 1597 te Breda"


06.08.1597 getuige te Breda

Jan Aernouds Vervloet (± 83) getuigt op verzoek v.d. voogd v.d. weeskinderen van Abraham Hijlarus dat deze niet een ruin heeft gekocht van Nicolaes van Herp (overleden). Wel verkocht aan Wouter Huerpeet, die het geruild heeft voor een merrie met Cornelis Vervloet.


In 1602 verkoopt hij samen met zijn vrouw Neelken Laureijs Verhesen het huis 'DE ROSKAM' te Breda.16.12.1602 Vestbrief BredaJan is overleden na 1602 in Breda Lotharingen en het Duitse Rijk, 86 of 87 jaar oud.
Hij trouwde, ten hoogste 31 jaar oud, vóór 1546 in Lotharingen en het Duitse Rijk met de ten hoogste 26-jarige
32225 Neeltje Laureijse Verhesen [Gen. 15 Nr.: 32225 STAMOUDGROOTOUDER]
, geboren omstreeks 1520 in Merksen Lotharingen en het Duitse Rijk.
Neeltje is overleden in 1614 in Breda Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 94 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lourens Jansz Vervloet [Gen. 14 Nr.: 16112 STAMOUDOUDER], geboren in 1547 in Wuustwezel Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 16112).Merksem dankt zijn naam waarschijnlijk aan het feit dat het in de laat-Romeinse tijd was gelegen op een belangrijke grens tussen twee Romeinse civitae (burgerschappen, later bisdommen).
Daardoor was er sprake van "Merk" (grens) en "Heim" (nederzetting), behorend tot het bisdom Kamerijk.


32226 Hendrik Michiel Anthonisz van der Put [Gen. 15 Nr.: 32226 STAMOUDGROOTOUDER]. Hendrik is overleden.
Hij trouwde met
32227 - Nomen Nescio [Gen. 15 Nr.: 32227 STAMOUDGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anneke Hendrik Michiels van der Put [Gen. 14 Nr.: 16113 STAMOUDOUDER], geboren omstreeks 1550 in Breda Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 16113).
32228 Gijsbert van Thuyl [Gen. 15 Nr.: 32228 STAMOUDGROOTOUDER]. Gijsbert is overleden.
Hij trouwde met
32229 - Nomen Nescio [Gen. 15 Nr.: 32229 STAMOUDGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacob Gijsbertsz van Thuyl [Gen. 14 Nr.: 16114 STAMOUDOUDER] (zie 16114).NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE