https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
GENERATIE XIII bisGeneratie 13 (stambetovergrootouders)

6864 Ludolphus (Luyt) Dircxsz. van der Snoeck [Gen. 13 Nr.: 6864 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Hij is begraven vóór 21-03-1587 in Delft Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Adres: Harmen Cockelaan, Delft Republiek der 7 Verenigde Provinciën
Beroep: MetselaarXIII/6864 Cornelis Doelman Michielsz en Jan Jacobsz, schepenen van Delft, oorkonden dat Clement Jansz aan Luyt Dircxz verkocht en overgedragen heeft een huis en erf aan de noordzijde van het Merckvelt, zoals in de doorstoken brief genoemd, waarvoor Clement vrijwaring belooft. 18-01-1558
XIII/6864 Cornelis Michielsz brouwer en Cornelis Doelman Michielsz, schepenen van Delft, oorkonden dat Luyt Dircxz verkocht en overgedragen heeft aan Jacob Pietersz een huis en erf aan de noordzijde van het Merckvelt, zoals in de doorstoken brief genoemd, waarvoor Jan vrijwaring belooft. 22-22-1558


Hij trouwde met
6865 Maritgen Arijensdr. [Gen. 13 Nr.: 6865 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Maritgen is begraven op 23-12-1617 in de Nieuwe Kerk te Delft Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Adres: tot 1587 Harmen Cockelaan, Delft Republiek der 7 Verenigde ProvinciënComparitieregisters van de Weeskamer Delft

naam Luijt
patroniem Dirxsz.
beroep metselaar
adresaanduiding Harmen Kockslaen
opmerkingen 1e echtgenoot
patroniem Adriaens / Arijensdr
voornaam Maritgen
kind Maritgen
kind Dirck [Luijtensz. van der Snoeck]


Harmen Cockelaan Delft aan 'Het Ooft ende'


Notitie bij het huwelijk van Luyt en Maritgen: Maritgen hertrouwt [21-03 ondertrouw] 12-04-1587 met Gherrit Cornelisz. Hout te Delft.XIII/6865 Marritge Ariaens. [Harmenkokslaan], weduwe Luijdt Dircksz., huwt 2e maal met Gherrit Cornelisz. [Hout] in Delft [ondertrouw] 21-03-1587 [nr.6 op akte].


XIII/6865 Marritge Ariaens. [Harmenkokslaan], weduwe Luijdt Dircksz., huwt 2e maal met Gherrit Cornelisz. [Hout] in Delft [ondertrouw] 12-04-1587 [2e nr. 7 op akte]. XIII/6865 Maritgen Ariensdr. huwt 3e maal met Claes Cornelisz. in Delft 18-06-1600 [ondertrouw 31-05-1600]. Hij was sergeant waardgelders.


XIII/6865 Maritge Adriaensdr en Gherrit Cornelisz. Hout krijgen een dochter samen. Haar naam is Jannitgen en wordt in deze akte genoemd nadat Gherrit komt te overlijden.


XIII/6865 Begraven in de Nieuwe Kerk te Delft; Maritgen Ariensdr van de Harmen Cockelaan op 23-12-1617


Kind uit het huwelijk met Luyt Drixsz van der Snoeck:
I. Dirck Luijtensz. van der Snoeck [Gen. 12 Nr.: 3432 STAMOVERGROOTOUDER] (zie 3432).
6866 Frans Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 6866 STAMBETOVERGROOTOUDER].
Hij trouwde met
6867 - Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 6867 STAMBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Sophia (Fijtgen) Franssen [Gen. 12 Nr.: 3433 STAMOVERGROOTOUDER] (zie 3433).
6866 Frans Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 6866 STAMBETOVERGROOTOUDER].
Hij trouwde met
6867 - Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 6867 STAMBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Sophia (Fijtgen) Franssen (Francen) [Gen. 12 Nr.: 3433 STAMOVERGROOTOUDER], (zie 3433).6868 Leendert [Lenaert] Cornelisz. Roels [Gen. 13 Nr.: 6868 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Hij is geboren voor 1583, ca. 1575/80.
Note:

In het jaar 1582 besloot Paus Gregorius XIII dat de gregoriaanse kalender de nieuwe officiële kalender van de kerk werd [bul 'Inter gravissimas']. Deze kalender was een correctie op de juliaanse kalender. Bij de invoering werden 11 dagen overgeslagen om het begin van de lente terug te brengen naar 21 maart. De weekdagen liepen zonder onderbreking door: op de 277e dag van het jaar, zijnde donderdag 4 oktober 1582 volgde vrijdag 15 oktober 1582.

Leendert werd begraven voor 07-05-1655 te 's-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
 

Kohieren van het Klapwakersgeld, 1642

Leendert Corneliszn., Mr. Timmerman, komt voor in de Klapwakersgeld kohieren van 1642 in 's-Gravenhage [belastingen en retributiën]. Klapwakers of klappermannen waren nachtwakers die al klepperend rondgingen met een klep (om het misdadigersgilde te waarschuwen dat zij er aan kwamen) en de uren afriepen.

Leendert moet aan de zuidkant van het Westeijnde hebben gewoond omdat in de akte van 22 juni 1649 [zie hieronder] wordt gesproken over een noordbelending: de heerstraat, het westeinde zelf.
Zijn zoon Cornelis woont dan in het Westeijnde aen de Noortzijde: met drie huijskens in de poort .
 

22-06-1649

XIII/6868 Leendert Cornelisz. Roels wordt in deze akte genoemd als zijnde beleend met ene stuk grond; Leendert woonde op zeker moment in het Westeinde. In deze akte van 22 juni 1649 wordt de verkoop van een pand aan een buurman van Leendert beschreven. Een andere buurman wordt ook genoemd en beiden zijn te vinden in het overzicht van het genoemd als zijnde beleend met ene stuk grond. klapwakersgeld van Den Haag uit 1642. Het blijkt het te gaan om Leonard Cornelisz, tuinman, en zijn buurman Adriaen Jansz Sas, helemaal aan het meeste westelijke puntje van het Westeinde bij de Westermolens, ter plaatse van het huidige Westeinde ziekenhuis. Als we deze benadering aanhouden voor de bewoning dan moet hij dus in het blok tussen de Van Assendelftstraat en het Slop (huidige Warmoezierstraat) gewoond hebben.


XIII/6868 & 6869 Tweede huwelijk tussen Leendert Corneliszn. Roels & Annetgen Jans van der Meulen d.d. 26-05-1624.


Anneken Jans 18-09-1654 getuigeAnneken Jans 19-02-1655Anneken Jans 20-02-1655Anneken Jans 07-05-1655Inventaris Anneken Jans 31-05-1656

Inventaris gedane maecken van sodanige goederen egeen wtgesondert als Annetgen Jans weduwe van Leendert Corn: Roels metter doot geruimpt & naergelaten heeft, & bevonden zijn te huijse van Pieter Soutuer & acher opden houck vande corte nobelstraet torenstraet alhier in s’Grauenhagen.

een Copere plaet met een copere hangwaecken
een coper beckertge,
een tinne waterpot, een tinne cometge met ses tinne lelperen
een copere vijsel & stamper
een copere candelaer met twee copere suijtes
twee copere kander luwe pijpen
een coper wijwaters vatgen
twee [aerde hang] met tinne [leen]
een ijsere tang alschop veuthengel, rooster, hack mes schuijnfpen
drie lub ijsers twee ijsere priemen oft speelgen
een blaes balch met een copere pijp,
een houte capstock,
een hang ijser
acht prenten oft schilderije
een vuijre schutgen & [feestelgen],
een cleermande & bey,
twee mangelborden,
vijff sit cu[l/s]sens
een buijck cussentge
eebeneer schale & eenich gewicht
twee tonnetges,
twee matte stoelen,
omtrent een halff pont was met watgaren opde halspel,
een laetge,
een bedde [& peuluwe]
een root oorcussen met drie cleijntges
een root laecken deecken
een wit spaense deecken
een stuck van een bedde [tijckt]
een [rooff] lacken bors rock
een oude bonte mantel
een sack met varen,
een wageschot kasgen twelck op twee plaetsen op en gaet & daer inne bevonden
een steen Cruijt doos met wat foelie & nagelen,
een oude fluwele tas daer inne silueren ketting & een knoop daer aen,
Indewagescholte kast int voorhuijs bevonden
een Cruijtdoos met Cruijt
een pampier met peper
een pampier met nagelen
een doosgen met canten binnenwerck
een pot met baeckelaer
een doosgen met zij
noch een doosgen daer inne twee paer hantschoen
In een doosgen een closgen garen & zij met vier cnoopges,
twee swarte sije nastelingen noch een nasteling appel bleijsen
noch een nasteling appel wesen met silueren naelie,
linten omtrent 1½ el een ketting met elff coralen & een silueren stuck [...]
twee cleijne stuckgs coorten
twee lick steenen
een [bonbsstge] met cuppen, een hulsemee & cleerbostel,
[dinstereffe] taeffel laeckens,
twaelff servetten,
acht neusdocken,
vijff culsesloopen
een witte bors rock
drie plat geleijde lu[w/bb]ens
drie nachthals doucken,
vijff meer stucken,
Seue witte linde doecken, noch twee oude doock
een paer ponjetten & paer socken
een blaeu schortecleet met drie blaeuwe doecken
een hulmandeken met prulle rommeling
een coren slac[ke]
een blaeu gordijntge voor een glas
ses greue deurcken,
twee neusdoecken
drie steecken mutsen,
noch 14 linde mutsen
een spelde cussentge
drie neerstucken
twee slepen
twee douckges
een spaense [hep]
seue gebede bouckges
een spiegelge;
een mandeken met twee lapges nieuluide
een paer leere hantschoenen
een [caffa] borst op satijne gront
een borsge daerin een [pneturcxemeubels]
een bar[ants] heeresaeij schoudercleet
een paer swarte vrouwe gebreijde soken
een heeresaeijd schort
een blat van een [kussen]
een turkx groff greijnen rock,
een heeresuijd rock
een blaeu laecken rock
een laeckense wegs
een sije capge
twee gardijns rabats schoorsteen cleetge
een roos mantelge
een paer blaeuwe gardijnen
twee coffertge bevonden acht vrouwe [umten] eenige rommelingen
noch in een coffertge bevonden nege lubbers met twee halsgers,
vier mutsen, drie douck huijstden, een rabat, drie paer
voor meublen green doosgen noch een slepgen
vier tinne lepels,
vier stouen opde &ß [knare]
een copere beddepan,
een taert pan,
Indesaeck van Annetge Jans ten tijde van haer ouerlijden bevonden ses schell &ß aen Jan Jansß van Houthuijsen behandelt Sara vander Hijp is schuldich aen &ß Annetge Jans vier guls vuer spinnen van garen,
Aldus gedaen & geinventariseert bij mij Johan Timmers Not:s te versoucke ten ouverstaen van &ß Jan Jansß van Houthuijsen & Cornelis Leendertsß Roels, die desen bene[ff]ens mij notaris tot kenisse onderteijckent hebben opten xxxi:e meij 1656.


Een “wijwatersvatgen” is een Katholiek voorwerp!
Opmerking: De Korte Nobelstraat heet nu Kleine Nobelstraat, [kaart Jansonius (1657)]; het bevindt zich boven de Grote Kerk in het midden van hat centrum van 's-Gravenhage.
 

Notitie bij overlijden: De boedelinventaris werd na het overlijden van Lenaert opgemaakt [1656]. Zijn zoon Cornelis Leendertsz. Roels was hiervan getuige.
Hij trouwde met
6869 Engeltgen Pieters [Gen. 13 Nr.: 6869 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Zij is overleden voor 1624
Onderzoek: We vermoeden het al, maar de moeder van Cornelis Leendertsz Roels is inderdaad Engeltgen Pietersdr. [ook Engeötje]. Zij is gevonden en kan met zekerheid gezegd worden dat ze is overleden tussen 5-6-1622 en 25-05-1624.
Al eens geopperd dat de moeder van Cornelis Leendertsz Roels wellicht Engeltge of Engeltje moest heten, aangezien zowel Cornelis als zijn broer Pieter een dochter diezelfde naam hebben gegeven. Zowel Pieter als Cornelis vernoemen hun eerste kinderen naar hun ouders. Zo is zoon Jacob van Pieter vernoemd naar de vader van zijn vrouw Helena Jacobs van der Velde. En Cornelis vernoemt Johan(nes) vermoedelijk naar de vader van zijn vrouw Trijntge Jansdr. Derhalve was het zeer aannemelijk dat Engeltgen de moeder moet zijn geweest van zowel Pieter als Cornelis en dat de hier onder aangegeven Annetgen Jans van der Meulen de tweede vrouw betreft van Leendert Corneliszn. Roels.

Het huwelijk werd van Leendert en een Annetge Jans van der Meulen gevonden. Dit huwelijk vond plaats op 26 mei 1624 in 's-Gravenhage en is (vooralsnog) alleen te vinden in de burgerlijke huwelijksaantekeningen. Bij deze aantekening is Leendert i.d.d. weduwnaar.

Dat het waarschijnlijk om de goede Annetge Jans gaat, wordt gesterkt doordat op een boedelinventaris van 31 mei 1656 van haar een aantal nogal katholieke voorwerpen zijn opgenomen (wijwatersvaatje). Het is aannemelijk dat zij katholiek was en dat het huwelijk daarom katholiek is gesloten en daarom alleen voorkomt in de burgerlijke huwelijksaantekeningen. Overigens wordt aangetroffen op die lijst “schalen” van (Schilder) Jan Jansz van Houthuysen, die nota bene tekent als getuige onder de boedellijst!

In een erfkwestie tussen Annetge Jans enerzijds en Pieter Leendertsz en Cornelis Leendertsz anderzijds over de opgenomen boedel van Annetge bij huwelijk met Leendert, van 7 mei 1655 (Haags Gemeente Archief 0372-01, inv 339 fol 152) wordt Annetge Jans nadrukkelijk wel als weduwe van Leendert genoemd, maar niet als moeder van de beide zoons. Daarmee is nogmaals aangetoond dat het om hun stiefmoeder ging.

Engeltgen Pieters, vinden we samen met haar man en voogt Lenert Cornelisz. uit Den Haag in de protocollen en schuldbrieven uit Stompwijk op 29 november 1617:Stompwijk Inv.62 fol.23v (29 November 1617)
Cors Cornelisz wonende Nootdorp voor de ene helft en Hendrick Jacobsz getrouwd met Annitgen Cornelisdr, Cornelis Jansz te Stompwijk, Jan Maertensz getrouwd met Aechgen Lenertsdr voor een zesde part, Lenert Cornelisz in Den Haag getrouwd met Engeltgen Pietersdr en vervangende Pieter Pietersz zijn zwager en als voogd van Maritgen Crijnsdr nagelaten dochter van Maritgen Pietersdr geprocreëerd bij Crijn Willemsz voor een zesde part, Maerten Boomen wonende te Rijswijk getrouwd met Maritgen Jansdr, Pieter Sijmonsz te Wassenaar voor hem zelf, Jacob Gerritsz duinmeijer te Scheveningen getrouwd met Machtelt Sijmonsdr en nog voorsz Pieter Sijmonsz en Jacob Gerritsz vervangende de drie nagelaten kinderen van zaliger Sijmon Claesz geprocreëerd bij Maritgen Arijensdr voor een zesde part, Crijn Engelsz in Den Haag voor hem zelf, Cornelis Gerritsz wonende te Wassenaar als vader en voogd van zijn zes kinderen geprocreëerd bij Geertgen Engelsdr voor een zesde part, Leendert Bastiaensz wonende in Haagambacht voor hem zelf en voor de drie nagelaten kinderen van zaliger Huijchgen Adriaens geprocreëerd bij Adriaen Cornelisz Noortlander voor een zesde part, Vranck Adriaensz voor hem zelf en voor zijn broeders en zusters voor een zesde part, alle tezamen erfgenamen van Jannitgen Huijgendr nagelaten weduwe was van Jan Jansz Comen voor de andere helft verklaren dat voorsz Jan Jansz Coomen in zijn leven bij leven van de voorsz zijn overleden huisvrouw verkocht heeft gehad aan Hendrick Jacobsz wonende te Wassenaar omtrent 9 hond land gelegen in Stompwijk te verongelden voor 15 morgen 35 roeden zoals door Jan Pietersz Dou gezworen landmeter in Rijnland gemeten is, waarvan nog geen behoorlijke opdracht is gedaan, zo is het dat zij comparanten dit verkocht nu transporteren + bijbehorende schuldbrief.
Engeltje Pietersdr. wordt ook genoemd, samen met Lenaert Cornelisz. in Protocol van transporten en schuldbrieven van ’s Gravenzande 1621 – 1639. Akte op pag 16 & 17. Ook hier een broer en een zus van haar genoemd: Pieter en Maertge. Het lijkt me duidelijk dat het om dezelfde peronen gaat in beide akten: het fragment Leendert Cornelis x Engeltje Pieters cum suis [met aanhang, met de mensen die gewoonlijk bij hem of haar zijn] staat daarvoor wel garant.d.d. 05-06-1622: f. 16: Comp. Simon Crijnen [in de aanhef: van Loosduinen] weduwnaar van Loentgen Adriaensdr. voor de ene helft, Lenaert Cornelisz. als man en voogd van Engeltgen Pietersdr. wonende in ’s Gravenhage, Huijbrecht Jacobsz. als getrouwd hebbende Heijltgen Huijgendr. wonende op Honselerdijk elk voor hem zelf, dezelvn als mede voogden van Maertgen Crijnen de dochter van Crijn Willemsz. duijnmeijer in de echt geprocreerd bij Maertge Pietersdr. zijnde op deze geassisteerd met desselfs weeskinds vader, mitsgaders nog als mede voogden van Baertge Crijnen nagelaten weeskind van Leentgen Huijgen in de echt geprocreerd bij Crijn Simonsz. en met dezelve mede geassisteerd en in deze vervangende en hem sterk makende voor Pieter Pietersz. [en] ...? Huijgen beide tot Goedereede en voor Allert Ottensz. als getrouwd hebbende Neeltgen Huijgen wonende op Scheveningen, te samen kinderen en erfgenamen van de voorn. Loentgen Adriaensdr. voor de andere helft, en bekenden verkocht te hebben aan Gielis Joestensz. wever onze inwonereen zeker huis en erf staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande achter de kerknaast de huising van Cornelis Pietersz. de Goede aan de westzijde en Jan Jansz. bij het Gasthuis aan de oostzijde, ‘s Heerenstraat aan de zuidzijde, de boomgaard van Rudt Cornelisz. aan het noordeinde. f. 17: Bijbehorende penningbrief.
XIII/6869 Engeltgen Pieters, samen met haar man Lenaert Cornelisz. en haar broer Pieter en zus Maertge.


Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelis Leendertsz. Roels [Gen. 12 Nr.: 3434 STAMOVERGROOTOUDER], geboren in 1601 (zie 3434).
6870 Jan Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 6870 STAMBETOVERGROOTOUDER].
Hij trouwde met
6871 - Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 6871 STAMBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Catharina (Trijntge) Jans [Gen. 12 Nr.: 3435 STAMOVERGROOTOUDER] (zie 3435).
6888 Johan (Jan) Haghewolt [Gen. 13 Nr.: 6888 STAMBETOVERGROOTOUDER]
. Jan is overleden.
Proces verbaal van het getuigenverhoor door de schout van Rouveen, Jan Tijmens ten verzoeke van Johan Wijchers als volmachthebber van het kerspel Rouveen, van Jan Hagewolt en Jacob Jansz inzake de verlegging van de oude Leidijk onder Rouveen die de grens van de tiendgerechtigheid van het Stift Zwartewater was, waarover geschil is ontstaan, 1611.#1Captain Johan or Jan Hagewolt of the infantry who was transferred to Drenthe and commissioned a captain of a troop of horse on Feb 25 1640. He had 2 sons, viz.: Egbert Jansen Hagewolt & Jansen Hagewolt.


Schout te Ruvene [Het Stift Zwartewater]

Note: er staat in 1518 een naamgenoot en mogelijk voorouder vermeld als Schout van Ruvene, onder verantwoording Hoogschout van Hasselt. Genoemd in document 26-04-1518 van het Klooster Zwartewarter [Zwartewatersklooster, een nonnenklooster dat hier in 1233 werd gesticht als boetedoening voor de in 1227 in de slag bij Ane omgekomen bisschop van Utrecht, Otto van Lippe. Het klooster werd aan het eind van de 16e eeuw weer afgebroken].
 
Johan Haghewolt, schout te Ruvene, oorkondt dat Aleyt Laurens, dochter van Johan Evers, verkoopt aan Jacob de Wise en Ffemme zijne echtgenoote een jaarlijksche rente van 1 mud rogge, uit 11 akkers land en het huis en den hof daarop staande.
Ghegeven in den jaren onsesz Heren dusent vijffhondert ende achtijn, des eersten Manendaghes na Sancte Marcus.


Hij trouwde met
6889 - Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 6889 STAMBETOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Egbert Hagewolt [Gen. 12 Nr.: 3444 STAMOVERGROOTOUDER] (zie 3444).
7360 Go(e)cke Harmens [Gen. 13 Nr.: 7360 STAMBETOVERGROOTOUDER]
, geboren omstreeks 1605 in Wagenborgen Termunten Lotharingen en het Duitse Rijk. Goecke is overleden, ongeveer 47 jaar oud. Hij is begraven op 03-01-1657 te Midwolda Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Hij trouwde ongeveer 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats vóór 1622 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:Notitie bij Goecke: fol.93 - 17 mei 1650 - Claes Aeijsses, te Delfzijl, en Liefke (ehel.), versetten aan Goecke Harmens en Jantijen (ehel.) het derde deel van een stuk land genoemd de Ooster-Blincke gelegen te Midwolderhamrik. Tijd: 6 jaar. Prijs: 200 daler. Getuigen: Hittjo Arents en Roeleff Claessen


XIII/7360 Begraven Goecke Harmens


7361 Jant(i)je(n) Peters [Gen. 13 Nr.: 7361 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1609 in Midwolda Lotharingen en het Duitse Rijk. Jantjen is overleden na 1650 in Ooster-Blincke Midwolderhamrik ['t Golden Hamrik] Lotharingen en het Duitse Rijk, ouder dan 41 jaar.
Notitie bij overlijden van Jant(i)je(n): ’T Golden Hamrik!Religie:
Nederlands Hervormd (in het register van lidmaten van de NH kerk in Nieuwolda van rond 1648 staat; Namen der communicanten, ofte Ledematen der Gemeijnte: Jantjen huisvrouwe van Goecko Harmens)


Kind van Goecke en Jantjen:
I. Peter Goeckes [Gen. 12 Nr.: 3680 STAMOVERGROOTOUDER] (Zie 3680)
7362 Waldrick Emens [Gen. 13 Nr.: 7362 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1598 Midwolda Lotharigen en het Duitse Rijk. Waldrick is overleden in 1652 en begraven op 19 oktober 1652 Midwolda Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 54 jaar oud.
Hij trouwde ongeveer 25 jaar oud op 23-02-1623 in Midwolda (Groningen) Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Het huwelijk werd aangegaan met:XIII/7362 Begraven Waldrick Emens


13/7362 & 7363 huwelijk kerkelijke gemeente Midwolda Waldrick Ennens & Emme Hemmes


Notitie bij het huwelijk van Waldrick en Emme: Midwolda: -fol.337v - 20 februari 1623 - H.V.
Waldrick Emens, weduwnaar in die Beerta, en de weduwe Emme Hommens, te Midwolda.
Brg.: Autio Emmes, broer; Br.: Phopko Hemes, broer; Ubbo Rotgers, zwager; Getuigen: SiboTiddens en Peter Ouens.


7363 Emme Hemmes [Gen. 13 Nr.: 7363 STAMBETOVERGROOTOUDER], ongeveer 37 jaar oud, geboren omstreeks 1586 in Midwolda (Groningen) Lotharingen en het Duitse Rijk. Emme is overleden na 1624, ongeveer 38 jaar oud.
Kind van Waldrick en Emme:
I. Grete Waldricks [Gen. 12 Nr.: 3681 STAMOVERGROOTOUDER] (Zie 3681)7364 Hillebrand Menzes [Gen. 13 Nr.: 7364 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1605 in Finsterwolde, Groningen, Lotharingen en het Duitse Rijk. Hillebrand is overleden omstreeks 1639 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hillebrand: Died Bef. December 17, 1639
Hij trouwde ongeveer 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-06-1628 in Beerta Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:
 


7365 Grete Jansen [Gen. 13 Nr.: 7365 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1607 in Beerta Lotharingen en het Duitse Rijk. Grete is overleden na 1633 in Lotharingen en het Duitse Rijk, ongeveer 26 jaar oud.
Marriage contract: June 10, 1628, Beerta, Groningen
Kind van Hillebrand en Grete:
I. Mensse Hillebrants [Gen. 12 Nr.: 3682 STAMOVERGROOTOUDER] (Zie 3682)
7366 Phoebe Luppes [Gen. 13 Nr.: 7366 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1605 in Lotharingen en het Duitse Rijk. Phoebe is overleden na 1638, ongeveer 33 jaar oud.
Notitie bij Phoebe: Notes for Phoebe Luppes: Phoebe lived in Beerta.
Beroep: Brouwer
Hij trouwde ongeveer 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1628 met:
7367 Tjake Reentkes [Gen. 13 Nr.: 7367 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Tjake is overleden na 1638.
Kind van Phoebe en Tjake:
I. Eetien Phoebes [Gen. 12 Nr.: 3683 STAMOVERGROOTOUDER] (Zie 3683)
7368 Johannes (Johann) Tholen [Gen. 13 Nr.: 7368 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1600 in Osnabrück Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Hij trouwde met
7369 - Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 7369 STAMBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Hermannus (Herman) Tholen [Gen. 12 Nr.: 3684 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1629 in Osnabrück Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 3684).
7372 Harmen Alberts Worst [Gen. 13 Nr.: 7372 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1594 in Winschoten Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Harmen is overleden op 18-11-1653.XIII/7372 Harmen Worst begraven


Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 26-02-1618 in Winschoten Republiek der 7 Verenigde Provinciën met de ongeveer 22-jarige
7373 Hille Schillinks [Gen. 13 Nr.: 7373 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1596 in Winschoten Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Hille is overleden op 18-11-1653 in Midwolda (Groningen) Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 59 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Harmens Worst [Gen. 12 Nr.: 3686 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1630 in Midwolda (Groningen) (zie 3686).
7374 Reindt Hilwerts [Gen. 13 Nr.: 7374 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1607 in Midwolda (Groningen) Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Reindt is overleden, ongeveer 45 jaar oud. Hij is begraven op 10-09-1652 in Midwolda (Groningen) Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1628 met de ongeveer 27-jarigeBegraven Reindt Hilwerts 10 september 1652 te Midwolda.


7375 Tiacke Luijdens [Gen. 13 Nr.: 7375 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1607. Tiacke is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Anna Reints [Gen. 12 Nr.: 3687 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1632 in Midwolda (Groningen) (zie 3687).
7376 Jan Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 7376 STAMBETOVERGROOTOUDER].
Hij trouwde met
7377 Sara Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 7377 STAMBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Jans [Gen. 12 Nr.: 3688 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1625 in Nieuw Scheemda Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 3688).
7378 Peter Jans Boven [Gen. 13 Nr.: 7378 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren in Scheemderhamrik Republiek der 7 Verenigde Provinciën.XIII/7378 Peter Jans Boven & Angeneeta zijn Huijsvrouwe; Lidmaten Noordbroek 1625


Hij trouwde met
7379 Ageneta Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 7379 STAMBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Jantien Pieters [Gen. 12 Nr.: 3689 STAMOVERGROOTOUDER], geboren in Stootshom Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 3689).
7380 Gerd Rolefs [Gen. 13: 7380 STAMBETOVERGROOTOUDER].
Hij trouwde met
7381 Trijntje Ipes [Gen. 13: 7381 STAMBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Roelof Geerts Suck [Gen. 12 Nr.: 3690 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1612 (zie 3690).
7404 Pieter N. [Gen. 13 Nr.: 7404 STAMBETOVERGROOTOUDER]
. Pieter is overleden.
Hij trouwde met:
7405 N. N. [Gen. 13 Nr.: 7405 STAMBETOVERGROOTOUDER]. N. is overleden.
Kind van Pieter en N.:
I. Broerke Pieters [Gen. 12 Nr.: 3702 STAMOVERGROOTOUDER] (Zie 3702)
7406 Jan N. [Gen. 13 Nr.: 7406 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Jan is overleden.
Hij trouwde met:
7407 N. N. [Gen. 13 Nr.: 7407 STAMBETOVERGROOTOUDER]. N. is overleden.
Kind van Jan en N.:
I. Cornelisje Jans [Gen. 12 Nr.: 3703 STAMOVERGROOTOUDER] (Zie 3703)
7632 N. Menso [Gen. 13 Nr.: 7632 STAMBETOVERGROOTOUDER]. N. is overleden.
Hij trouwde met:
7633 N. N. [Gen. 13 Nr.: 7633 STAMBETOVERGROOTOUDER]. N. is overleden.
Kind van N. en N.:
I. Willem Menses [Gen. 12 Nr.: 3816 STAMOVERGROOTOUDER] (Zie 3816)
7634 Tiabbe Uffens [Gen. 13 Nr.: 7634 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Tiabbe is overleden omstreeks 1612 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Beroep: Landbouwer.
Hij trouwde omstreeks 1580 in Graafschap Holland & West Friesland. Tiabbe trouwde op 27-05-1611 in Midwilda met:Notitie bij het huwelijk van Tiabbe en Reemke: H.C. Midwolda 27-05-1611, fol.151v
Tijabbo Uffens en Remen (ehel.), als ouders van Minnoldt Tijabbes], en Ulffert Wessels en Eelke (ehel.), als ouders van Abele Ulferts. Getuigen: Remko Fransen.


R.A. Midwolda 03-09-1612. fol.173v Sebo Rinnoldts en Ilben[?] (ehel.), te Midwolderhamrik, verkopen aan Remcko Franszen en Aelcke (ehel.) 5 swaden land te Oostwold in de heerd waarop Tijabbo Uffens als gebruiker woont, ten oosten Remcko Franszen, ten westen de pastoor van Midwolda [=Wibbo Hommens]. Strekkende van die gemene Herewech int Meir. Met nog het vierde deel van een heerd land waarvan de kerk van Oostwold het overige land behoort. Ten oosten Reindt Taeckens, ten westen Luido[?] Ubbens. Zoals Sebo heeft gekocht van wijlen Ipo Poppens en Arendt[?], broers. getuigen: Johan Cornelijus en Harmen Johans.


H.C. Midwolda 27-05-1615, fol.225 Uffe Tiabbes, zoon van Tiabbe Uffens en Reene[?] en Icka. Vermeld worden Ulffert Wessels en Eelcke (ehel.) en Minnoldt Tiabbes[?] en Abele (ehel.). Getuigen: Johan Huising en Gerdt Hermans.
7635 Reemke Mennolts [Gen. 13 Nr.: 7635 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Reemke is overleden omstreeks 1611 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Kind van Tiabbe en Reemke:
I. Aelke Tiabbens [Gen. 12 Nr.: 3817 STAMOVERGROOTOUDER] (Zie 3817)
7640 Geert N. [Gen. 13 Nr.: 7640 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Geert is overleden.
Hij trouwde met:
7641 N. N. [Gen. 13 Nr.: 7641 STAMBETOVERGROOTOUDER]. N. is overleden.
Kind van Geert en N.:
I. Detert Gerdes [Gen. 12 Nr.: 3820 STAMOVERGROOTOUDER] (Zie 3820)
7642 Edzo Frans [Gen. 13 Nr.: 7642 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Edzo is geboren ca. 1555 en overleden ca. 1639, ongeveer 84 jaar oud.
Notitie bij Edzo: Eigenerfde and Volmacht.
Beroep: Landbouwer.Midwolda: - fol.28 - 2 april 1600 - De erfgenamen van wijlen Tammo Poppens' nagelaten kind Tamcke Tammes] geheten,te weten Ippo Poppens, Harcko Poppens en Alert Poppens, broers, maken een afhandeling. Ze staan toe aan hun overledenzuster Wiben Poppens] haar erfgenamen 100 gld. Ippo Poppens behoudt het land liggende in die B[?]ffijsz liggende, tenoosten Edzo Fransz als gebruiker, ten westen die Kosterslandt in Finsterwolt. Harcko Poppens is ten deel gevallen 100Emd. gld. Alert Poppens is ten deel gevallen het land in Scheemderhamrik manck [?] De erfgenamen van Wiben krijgeneveneens 100 Emd. gld.[!]


Hij trouwde met:
7643 Bettie Nomnes [Gen. 13 Nr.: 7643 STAMBETOVERGROOTOUDER]
, geboren omstreeks 1557 in Finstererwolde Groninger Ommelanden Lotharingen en het Duitse Rijk. Bettie is op 09-01-1631 overleden, ca. 74 jaar oud.
Kind van Edzo en Bettie:
I. Reenkes Edzens [Gen. 12 Nr.: 3821 STAMOVERGROOTOUDER] (Zie 3821)
Voor de gegevens van de vader zie nummer 29456, en de gegevens van de moeder zijn te vinden onder nummer 29457.
 

7644 Manns Hermans [Gen. 13 Nr.: 7644 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1565. Mans is overleden vóór 1614, ongeveer 49 jaar oud.
Hij trouwde met:
7645 Tamme Hindriks [Gen. 13 Nr.: 7645 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Tamme is overleden.
Notitie bij het huwelijk van Mans en Tamme: Marriage Notes for Mans Harmens and Tamke Hindricks:
---Acte vanwege de nalatenschap van Hindrick Dercks en Anna. Genoemd worden Derck Hindriks, achtereenvolgens gehuwd met Lutgert N. en Ette N. en zijn zuster Tamme Mannes, weduwe Mans Hermans met haar zoon Hindrik Mans en zwager Jemme Eggericks (RA V.dd, 25-3-1620).

Kind van Mans en Tamme:
I. Hindrick Mans [Gen. 12 Nr.: 3822 STAMOVERGROOTOUDER] (Zie 3822)
7646 Fopke Hemmes [Gen. 13 Nr.: 7646 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Fopke is overleden na 1629.
Hij trouwde met:
7647 Friese N. [Gen. 13 Nr.: 7647 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Friese is overleden.
Kind van Fopke en Friese:
I. Haicke Fopkes [Gen. 12 Nr.: 3823 STAMOVERGROOTOUDER] (Zie 3823)
7986 Thomas Maes [Gen. 13 Nr.: 7986 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Thomas is overleden.
Notitie bij overlijden van Thomas: Bürger von Duisburg!
Hij trouwde met
7987 - Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 7987 STAMBETOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hilgen Maes [Gen. 12 Nr.: 3993 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1560 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 3993).7988 Wintgen to Duissern [Gen. 13 Nr.: 7988 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1520 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Hij is gedoopt na 1570 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Wintgen is overleden.
Beroep: Halfmann ~ Er war 1547 scholtet im Duijssern. Im Jahre 1547 als Halfmann auf dem Schultenhof [Johanniter Hof] zu Duissern genannt. - Am 6. Oktober 1570 wurden "Wintgen to Duissern [der Halfmann auf dem Johannniter- oder Commenduirs Hof], Johann Wintgens (nicht verwandt), Henrich Grothoiff und Alef uper Boen als Zeuge vorgeladen.
Hij trouwde met
 


7989 Katharina Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 7989 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Katharina is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Peter Wintgens [Gen. 12 Nr.: 3994 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1557 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 3994).
7994 Hermann de Merx [Gen. 13 Nr.: 7994 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Hermann is overleden op 31-03-1604.
Hij trouwde met
7995 - Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 7995 STAMBETOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Grietgen de Merx [Gen. 12 Nr.: 3997 STAMOVERGROOTOUDER] (zie 3997).7996 Wilhelm Kolkmann [Gen. 13 Nr.: 7996 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1530 in Duisburg Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Wilhelm is overleden omstreeks 1600 in Duisburg Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij overlijden van Wilhelm: Monninger Hof!
Auf dem Monninger Hof, der dem Kloster Duissern gehörte, war er Pächter (und vermutlich auch Schulte) von etwa 1560/65 bis um 1600.
Beroep: Ackermann.
Hij trouwde ca. 1558 met
 

Kloster Duissen

De Monninghof, die vandaag de dag nog steeds aan de noordelijke rand van het stadsbos in de Ruhraue ligt, werd al in 1285 genoemd als eigendom van het cisterciënzerklooster in Duissern, dat in 1234 werd gesticht. Zijn naam "Monning" verwijst waarschijnlijk naar de geografische ligging, omdat het woord stam mana of muna en monnauwe dat erop is gebaseerd kan worden afgeleid van "rivier" of de rivier, d.w.z. de Ruhraue.
 
Wilhelm upn Kolck vom gleichnamigen Hof, der aus alter Tradition nach Meiderich pfarrte und der dem Kloster in Hamborn gehörte, hatte die Erbtochter vom benachbarten Monninger Hof geheiratet, der im Dorfe Duissern lag, das ein Ratsdorf der Stadt Duisburg gewesen ist. Daher mußte er das Bürgerrecht der Stadt Duisburg erwerben. Laut Eintragung in den Stadtrechnungen von Duisburg ist das am 27. September 1558 geschehen: "Wilhelm upn Kolck wohnt in der Monnauwen, 1 Eimer". - In den frühen Jahren wurde statt eines Geldbetrages ein Ledereimer für die Feuerwehr vom Neubürger gefordert. Das Jahr seiner Einbürgerung wird auch der Zeitpunkt seiner Heirat gewesen sein.


So alt wie das Feuer, so alt ist auch der Kampf des Menschen gegen seine Gewalt, wenn sie außer Kontrolle gerät. Die Chroniken berichten über Feuersbrünste, die Städte und Dörfer in Schutt und Asche legten. Die Mittel zur Bekämpfung waren damals primitiv und unzureichend. Jeder Hausbesitzer war gesetzlich verpflichtet, sich mit eigenem Ledereimer (siehe Bild) und Feuerhaken an der Brandbekämpfung zu beteiligen.


7997 Nomen Nescio in der Monning [Gen. 13 Nr.: 7997 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1535 in Duisburg Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte: Monninger Hof! Zij is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hans in der Monning [Gen. 12 Nr.: 3998 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1570 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 3998).8056 Hendrik Lourensz Vervloet [Gen. 13 Nr.: 8056 STAMBETOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1585 in Breda Lotharingen en het Duitse Rijk.
Religie: Hervormd.
Hendrik verhuisde naar Leerdam voor 1605, later is hij tussen 1609/1616 naar Asperen verhuisd waar hij de rest van zijn leven zou wonen.
 
Asperen in de verte Leerdam


13-6-1605 Leerdam

Heijndrik Lauweris VERVLOET stelt zich borg voor al zulke penningen die Dirck Adriaensz gearresteerd hadde competerende de gemene erfgenamen van Lauwerens VERVLOET za.


16-5-1608 Leerdam

Hendrik Lauwerensz VERVLOET voorhemzelf en proc hebbende doet gerechtelijk insinueren Henricus VAN SEVENTER X Elske Evertsd en Cornelis Stevensz VAN SUNDERT als een erfgenaam van zijn vader Steven Cornelisz VAN ZUNDERT za om rekening te ontvangen.


Hij is in 1611 mondig. Hij compareerde verschillende malen met zijn broer Jan te Breda over de erfenis van zijn moeder.
 

Wapen van der Vloet

08.12.1611 Vestbrief Breda09-02-1612 Leerdam

09-2-1612

Hendrick Lauwerensz verkl schuldig te zijn aan Anthonis Otten DE FEYTER en Herman Jacobsz DE BR… als gasthuismeesters te Leerdam 21 gl sjaars te nemen uit 2½m in de Meijnt, strekk v/d Meijntse dijk t/d achterwetering, bov Jan VAN DUYVEN en ben Joost Barten.09-2-1612

Huijbert Jansz X Maeijke Lauwen za tr aan Hendrick Lauwerensz de helft van 2½m in de meijnt, strekk v/d Meijntse dijk t/d achterwetering, bov Jan VAN DUIJVEN Loyensz en ben Joost Barten.


08-09-1614 Leerdam

Op huijden is voor schout en schepenen besteed een va(a)rs die geschut staat alhier binnen Leerdam aen Henrick Lauwen in ’t voeder(en) tussen nacht en dag voor een stooter.


13-04-1616 Asperen

Jan Stevensz VAN DE GHIESSEN en Lambert Cornelisz timmerluiden en burgers alhier verkl op verzoek van Johan VAN HEUSDEN burger tot Gorinchem, dat zij door Johan en Henrick Laurensz burger en inwoner van Asperen ten huize van Rutger Woutersz weert binnen Asperen een questie betreffende palen hebben uitgesproken, etc.


1622 Schepenakte Asperen

XIII/8056 Hendrick Lourensz Vervloet


1623 Schepenakte Asperen

XIII/8056 Hendrick Lourensz Vervloet


Beroep: Meester Timmerman

Hij wordt vele malen in stad- kerk en gemeentelandsrekeningen vermeld als timmerman. Hij bouwt in 1625 de Hooglandse molen te Asperen voor f 1410,- [419 gemenelandsrekening]. Deze molen zat Buitendijks aan de Linge bij de Zuider Linge Dijk aan de zelfde Vliet op de grens met Heukelum.
 
De Hoogelandse molen die Hendrick Lourensz Vervloet heeft gebouwd maakte deel uit van vier windschepradmolens [midden onder op de kaart].

Deze Hooglandse molen bemaalde het Hoge veld [maalde het water op de Herwijnse boezem] en stond bekend als een binnenmolen.

Deze molen werd door een storm & brand verwoest op 19-01-1735:

Tijdens de nacht van 19 januari 1735 trekt een zware vliegende westzuidwest storm over het zuiden van Engeland, de zuiderlijke Nederlanden [Waals-Vlaanderen, waarbij de hoge, scherpe torenspits van de Sint-Michielskerk te Roeselare wordt afgerukt] en over de Noordelijke Nederlanden; Donder, bliksem, hagel en regen, erger dan bij mensenheugenis ooit was gezien, zorgden voor de angst dat steden “omver geworpen” zouden worden. Er zijn berichten dat bij Texel wel 25 uitgaande koopvaarders vergingen op de Rede van Texel en eens 60 van hun ankers geslagen en weggedreven zijn.

In Asperen draaide de Hooglandsche molen dol en vloog in brand. Een vonkenregen dwarrelde over de stad en de Linge tot de Aquoyse dijk en de mensen stonden doodsangst uit. Door het iets verder draaien van de wind naar het westen liep alles toch nog net goed af.


1625 Schepenakten Asperen

 
 


Notitie bij Heeske: Claes Dirksz als oom en toesiender van het nagelaten weeskind Marike Cornelisse, kind van Cornelis Dirksz zaliger en Heeske Jacobs [Zij is eerder getrouwd rond 1600 met Cornelis Dirksz, overleden voor 1604], ter eenre en Heeske Jacobs met haar vader Jacob Gijsberts als haar gekozen voogd ter andere zijde. Deling van de gemene goederen. De weduwe erft alles maar moet het kind opvoeden en 30 kgld bij mondigheid uitreiken.


Hendrick Laurensz Vervloet & Heesken Jacobsdr Parenteel.


Hendrik is overleden vóór 09-02-1639 in Asperen Lotharingen en het Duitse Rijk, ten hoogste 54 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1605 met de ongeveer 20-jarige
8057 Heeske (Hester) Jacobs van Thuyl [Gen. 13 Nr.: 8057 STAMBETOVERGROOTOUDER]
, geboren omstreeks 1585 in Lotharingen en het Duitse Rijk.
Notitie bij Hester: Hester wordt vermeld als weduwe op 09-02-1639.
Zij was doopgetuige volgens het doopboek van Asperen in 1637, 1640 en 1653.21-10-1647

Heesken Jacobs, weduwe van zalr. Handerick Lauwerensz. Vervloet, geass. met Lauweris Vervloet haer soon, en Cornelis Jansz. Lis, getr. met Teuntien Jacobs, en de selve Cornelis Jansz. Lis procuratie hebbende van Aerien Aertsz., Merten Peters en Cornelis Geurts, allen won. tot Suylecom, mitsgaders Lauwerens Handericks Vervloet procuratie hebbende van Jan Aertsz., van Suylecom, tr. aan Aerien Gerritsz. de Swart 17 hont 36 roeden lants, gelegen in ‘de eerste Hoeff’, gen. den Boonacker, belend boven Cornelis Jansz. Cleyn en beneden de Asperse gemeyne lantsvliet, hun aanbestorven van zalr. Mariken Ghysberts, die weduwe was van zalr. Jacop Ghysbertsz. van Tuyll.


XIII/8057 Hester Jacobs is getuige op 20-09-1654 bij de doop van Jenneke, dochter van Gijsbert Vervloet & Neeske Cornelisse.


Hester is overleden na 20-09-1654 (zij was toen nog Lidmate) in Asperen Republiek der 7 Verenigde Provinciën, minstens 68 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lourens Hendriksz Vervloet [Gen. 12 Nr.: 4028 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1610 in Leerdam/Asperen Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 4028).
8058 Ot Nomen Nescio [Gen. 13 Nr.: 8058 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Ot is overleden.
Hij trouwde met
8059 Aaltje Jans [Gen. 13 Nr.: 8059 STAMBETOVERGROOTOUDER]. Aaltje is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Adriaantje Otten [Gen. 12 Nr.: 4029 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1610 (zie 4029).NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE