https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
GENERATIE XII bisGeneratie 12 (stamovergrootouders)

3432 Dirck Luijtensz. van der Snoeck [Gen. 12 Nr.: 3432 STAMOVERGROOTOUDER].
Notitie: Ook bekend als Dirk Luten van der Snouc.
Religie: Nederlands Hervormd.
Beroep: Mr. Leydecker.
Adressen:
vanaf 1604 Harmen Cockelaan, Delft Republiek der 7 Verenigde Provinciën
Hoogstraet [1627-1635 aen de Oostsijde], ’s-Gravenhage, Republeik der 7 Verenigde ProvinciënHarmen Cockelaan Delft aan 'Het Ooft ende' [Herman Coec bezat in 1334 land aan deze laan. De familie Coec (of Koec) was een belangrijke Delftse familie in de 14de eeuw].


1610 Reg. van verkopingen van huizen, landen, etc.Obligatie: 29-01-1612 met als schuldenaar zijn moeder Maritgen Ariensdr. en zijn stiefvader Claes Cornelisz. [Bloockmaker]


Hoogstraet 's-Gravenhage 17e eeuw

De Hoogstraet is heel mooi zichtbaar op dee oude kaart van 's Gravenhage. Links onder is met nr. 10 het stadhuys te zien. [zie Haagsche Cohieren 1627 hieronder ~ Zij gaf een goed beeld van het vermogen, doordat het niet (zoals enkele oudere cohieren) zich slechts bezig houdt met het onroerend goed binnen de stad maar het hele bezit omvat].
In 1636 is Dirck Luytensz van der Snouck overleden en zien we zijn Sophia Franssen vrouw bij de hypotheekstelling terug als weduwe.


XII/3432 Kohier van het haardstedengeld over Den Haag en Haagambacht, 1627 Dirck Snouck ~ Hoogstraet


1627 Haasche Cohieren

QUOHIER VAN DEN VIJFHONDERSTEN PENNINCK OVER ALLE INGEZETENEN VAN 's-GRAVENHAGE ENDE DEN PLATTEN LANDE DAARONDER RESSORTEERENDE VAN DEN JARE 1627


Dirck Luijten van der Snouck als doopgetuige 26-03-1634 bij de doop van Dirck, zoon van zijn schoonzus Meynsgen Francen die met Hercules Pieterszn gehuwd was.


26-02-1646 nalatenschap Dirk Luijtensz

Comparanten:

Sophia Fransdr weduwe van Dirck Luijtensz vd Snouck

Luijt, Pieter, Frans & Dirck Dircxsoons vd Snouck

Gerrit van Neck als getrout hebbend Aeltgen Dircxdr vd Snouck voor haer selven

sich sterck maeckend voor Adriaen Dircxsz vd Snouck

tsaemen kinderen & …tijds van voors. Dirck Luijtensz vd Snouck
 

Uit de ondertekening op de derde blz blijkt dat de 4 broers en Gerrit van Neck hun naam konden schrijven, maar Sophia Fransdr niet.


18-01-1659 nalatenschap Dirk Luijtensz

3432 Dirck Luijtensz. van der Snouck; nadere afhandeling van nalatenschap; we zien hier Adriaan en zijn broer Frans van der Snouck.


23-01-1659 nalatenschap Dirk Luijtensz

3432 Dirck Luijtensz. van der Snouck; Kinderen Pieter, Francois, Adriaen Aeltjge, Dirck en Luijt handelen de nalatenschap af t.b.v. de verkoop van Huijsingh in de Hoochstraet 'de Papegay'.


Hij is begraven op 16-02-1636 [Kloosterkerk] in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën. "Den xx April 1637 het graf No.2 vbouct op name van Dirck Luyten Leydecker"

Later wordt het graf overgeboekt naar de familie van Haensbergen op 27 januari 1742 [zie hieronder & Kohier van de 1e 100e penning van Rijnland bij Adriaen Dircxs van der Snouck]
Den selven dach drie posen overl(uid)XII/3432 & 3433 Dirck Luijten huwt Fijtgen Franssen


Hij trouwde op 11-05-1604 in Delft Republiek der 7 Verenigde Provinciën met
3433 Sophia (Fijtgen) Franssen (Francen) [Gen. 12 Nr.: 3433 STAMOVERGROOTOUDER]. Zij is geboren in 1578/79 begraven vóór 19-12-1647 in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Dirck en Fijtgen gingen op 25-04-1604 in ondertrouw
Notitie bij overlijden van Fijtgen: Overlijdt na 06-11-1646 en voor 19-12-1647
Adres: vanaf 1604 Naast de Nieuwe Kerk, Delft Republiek der 7 Verenigde Provinciën
Religie: Nederlands Hervormd1630

Fijtgen Francen als doopgetuige 10-03-1630 bij de doop van Annitge, dochter van haar zus Meynsgen Francen die met Hercules Pieterszn gehuwd was.


1635

XII/3432 Dirck Luijtszn van der Snoeck VI maart 1635 - VIII mei 1635 Rechtelijk archief; register van waerborgen en allerhande actenn


1638 Haardstedengeld

Haardstedengeld van weduwe Dirck Luytensz Snouck


1640

XII 3433 Sophia Fransdr. weduwe van Dirck Luytenszn. van der Snouck


1641 Soffia Frans is doopgetuige bij haar kleinzoon Dirck, de broer van Luijt [Ludolphus] van der Snoeck.


1641 getuige familiedrama I

Verschillende aktes opgesteld in 1641 over een familiedrama. Huijbert van Gorcum weigerde de geldsom te betalen die had beloofd bij het huwelijk van zijn zoon Aelbert Huijbertsz van Gorcum met Geertruijt Dirx van der Snoeck. Hij bedreigde zijn zoon met een tang, waarop die zoon zich met een mes in de borst stak. Hij overleefde dat wel, maar zijn vrouw was sindsdien ziekelijk. Aldus de verklaring van Sophia Franssen [de moeder van Geertruijt Dirx van der Snoeck] en Sara Huijgen, vrouw van Jan Fransen op 19 januari 1641.

Bruidegom: Aelbert Hubertsen van Gorcum. Geboorteplaats: Heusden. Woonplaats 's-Gravenhage.
Bruid: Geertruijd Dircks van der Snoeck. Woonplaats 's-Gravenhage. Plaats huwelijk 's-Gravenhage. Datum ondertrouw: 04-02-1639.


getuige familiedrama II04-09-1642 notarieel archief 's-Gravenhage

XII/3433 Sophia Franssen, weduwe Dirck Luijtens van der Snouck XII/3433 Sophia Franssen, weduwe Dirck Luijtens van der Snouck, kinderen Luijt Dircxz van der Snouck & Pieter Dircxz van der Snouck


03-01-1643 Notarieel archief 's-Gravenhage

XII/3433 Fijtgen Franssen, weduwe Dirck Luytenszn. van der Snouck


staet van goederen d.d. 25-06-1646

Haar kinderen worden hierin opgenomen: Aeltgen, Luijt, Pieter, Frans, Adriaen en Dirck.


Staet vande goederen van Sophia Fransdr. weduwe van Dirck Luijtensz vander Snoeck woonenden alhier inde Hage, soo d’selver bij haer, en de haer voors. man za. beseten sijn, ende tegenwoordig noch in den boedel bevonden werden, … … … ter maecks verschrijvinge, ende deijlinge, tusschen … … ende haeren ses kinderen, bij haer voors man za. Geprocreert, met namen Luit Dircxz vander Snoeck, Aeltgen Dirxs vander Snoeck, getrout w….. Gerrit van Neck … …, Luijdt & Pieter Dircxsz vander Snoeck, beijde Leijdecker, Frans Dircxz van der Snoeck, cledermaecker, Adriaen Dircxz Vander Snoeck, schoenmaker, ende Dirck Dircxz vander Snoeck, chirurgijn.Kinderen ende erfgenamen van Sofia Fransdr. 1647nalatenschap Dirck & Sophia van der Snouck

05-02-1648 , Notaris Pieter van Groenevelt, nalatenschap van Dirck Luijtenssz van der Snouck en Sophia Fransdr.

In bijgaande akte weer duidelijk de familieverbanden:

Gerrit van Neck, pasteijbacker, als getrout hebbende Aeltgen vander Snoeck
Pieter vander Snoeck, leijdecker
Frans vander Snoeck, meester cleermaecker
Adriaen vander Snoeck, meester schoenmaecker
Dirck vander Snoeck, chirurgijn

allen woonenden alhier inden Hage, naergelaten kinderen van Dirck Luijtensz vander Snoeck ende Sophia Fransdr, haerluijden vader ende moeder zaliger ...

Kind uit deze relatie:
I. Adriaen Dircxs (Arie) van der Snoeck [Gen. 11 Nr.: 1716 STAMGROOTOUDER], gedoopt vóór 1636 (zie 1716).3434 Cornelis Leendertsz. Roels [Gen. 12 Nr.: 3434 STAMOVERGROOTOUDER], geboren in 1601.
Beroep: Vrijmeester timmerman
Religie: Nederlands Hervormd
Adres: Wonende in 1650 aan 't Westeinde te 's-Gravenhage
 

17-03-1641 Mr. Timmerman met Trijntgen Jans

Betreft de afhandeling van een zakelijke aangelegenheid (seeckere questie) tussen het echtpaar Cornelis Leendertsz (Roels) en Trijntje Jans enerzijds en wijlen (erfgenamen van) Dirck Gerritsz, ook al een meester timmerman.


18-12-1642 Mr. Timmerman [41 jaar oud]Kohieren van het Klapwakersgeld, 1642

Cornelis Leenderzn Roels, Mr. Timmerman, komt voor in de Klapwakersgeld kohieren van 's-Gravenhage [belastingen en retributiën]. Klapwakers of klappermannen waren nachtwakers die al klepperend rondgingen met een klep (om het misdadigersgilde te waarschuwen dat zij er aan kwamen) en de uren afriepen.
Hij woont zelf in het Westeijnde aen de Noortzijde: met drie huijskens in de poort ! Zijn vader Leendert woont op dat moment echter aan de zuidkant omdat in een akte van 22 juni 1649 wordt gesproken over een noordbelending: de heerstraat, het westeinde zelf.


19-02-1643 Mr. TimmermanPincelijke Lust Huys en Hoff van sijne Hoogheydt

Heer Roels Cappellerije; "Opt besteck vande thoorens ende gallerijen tot Honsholredyck is ordonnantie gedept als volgt, Alsoo mr. Arien Leendertsz. Cleij mr. mesteslaer ende Cornelis Leendertsz. Roels mr. timmerman beijde woonende alhier inden Hage, aengenoomen hebben en volgens de bovenstaende bestecke in dato 29 september 1646 tot maecken van twee gallerijen ende twee achtcantige toorens annex de Huijse tot Honsholredyck . . . "


Huys Honsholredyck [Honselaarsdijk]. Architect Pieter Post was vanaf 1644 betrokken bij de bouw van het jachtslot, buitenverblijf en kunstgalerij Honsholredyck van 'Sijne Hoogheydt den Heere Prince Frederik Hendrick van Orange & Amalia van Solms gravin van Braunfels'. Het werk aan de nieuwe paviljoens, galarijen en hoektorens werd op 29 september 1646 besteed aan meester metselaar Ary Leenderts van der Cley en meester timmerman Cornelis Leendertsz. Roels.
Op deze tekening van Pieter Post is heel duidelijk te zien hoe op een van de hoekpalvijoens de aansluiting werd gemaakt met de galarij die zou uitkomen op een achtkantige toren.
Begin oktober 1646 kregen zij hun eerste betaling. Het ging om ernome bedragen!

Zijne Hoochheyd Frederick Hendrick, Prince van Orangien ordonneert zijn tresorier en rentmeester-generaal te betalen aan Arien Leendertsz. Cley, mr. metselaar, en mr. Cornelis Leendertsz., mr. timmerman, de som van 18.600 g. 13 st. 4., zijnde de helft van het eerste derdedeel of de eerste termijn van vier, waarvoor zijn aangenomen hebben het maken van twee paviljoens met twee galerijen en twee achtkantige torens aan Zijne Hoochheyd's huijse te HONSELERSDIJK volgens bestek dd. 4 oktober 1646 tot een totaalbedrag van 112.000 g.

"Alsoo mr. Arien Leendertsz. Cleij, metselaer, ende mr. Cornelis Leendertsz. Roels, timmerman, aengenomen hebben . . . het maecken van 2 pavilioenen met twee galerijen ende twee achtkantige toorens aen onsen huijse tot Honsholredijck, ende dat voor een somme van een hondert ende twaelf duijsent gul. te betalen in vier termijnen . . . [04-10-1646]"
Hierboven een luchtimpressie van het Paleis met de twee galagijen uitkomende op de twee achtkantige hoektorens. Cornelis Leendertsz. Roels was daadwerkelijk begonnen was met zijn timmerwerkzaamheden. Tijdens het werk, overleed een jaar later Frederik Hendrik op 14-03-1647. Mede hierdoor werd het gehele project slechts ten dele uitgevoerd. Men beperkte zich tot het afbouwen van de grote hoekpaviljoens. De achtkantige torens zijn op afbeeldingen van schilderijen van het Paleis dan ook niet te zien.


Zijne Hoochheyd Frederick Hendrick Prince van Orangien ordonneert zijn tresorier-generaal te betalen aan Ary Leendertsz. Cley en Cornelis Leendertsz. Roels, aannemers van de twee paviljoens aan zijn huis te HONSELERSDIJK, volgens de bestekken dd. 04-10-1646, de som van 4000 carolus g. bij provisie van de 2e termijn van de boveng. aangenomen werken, doch deze zullen de tresorier-generaal niet in rekening geleden worden, voordat over deze 2e termijn ordonnantie van betaling zal zijn verleend, waarbij dan deze provisionele ordonnantie zal worden ingetrokken

"Alsoo mr. Arien Leendertsz. Cleij , metselaer, ende mr. Cornelis Leendertsz., timmerman, aengenoomen hebben. . . het maecken van 2 pavilioenen met twee galerijen ende twee achtcantige toorens aen onsen huijse tot Honsholredijck, ende dat voor een somme van een hondert ende twaelf duijsent gul. te betalen in vier termijnen… 22-05-1647"
NB; zie 04-10-1646 [betreft exact dezelfde tekst, alleen zonder de naam Roels].

"Alsoo Ary Leendertsz. Cleij ende Cornelis Leendertsz. Roels aengenomen hebben… het maecken van twee pavillioenen annex aen onsen huijse tot Honsholredijck, ende dat voor eene somme van LIIIM Car. gul. te betalen in drij termijnen… 23-10-1647"


Zijne Hoochheyd Willem II Prince van orangien ordonneert zijn tresorier en rentmeester-generaal te betalen aan Cornelis Leendertz. Roels, mr. timmerman, en Ary Leendertz. Cley, mr. metselaar, de som van 2250 g. ter voldoening van de 1e termijn van het door hen aangenomen werk te weten het uitzetten van twee kamers tussen de twee nieuwe paviljoens en de grote zaal aan de zuidzijde van Zijne Hoochheyd's huis te HONSELERSDIJK, bedragende in totaal de som van 4500 g.

"… Alsoo Cornelis Leendertsz. Roels mr. timmerman ende Ary Leendertsz. Cleij, mr. metselaer, aengenoomen hebben het uijtsetten van twee camers tusschen de twee nieuwe pavillioenen ende de groote zael aende Zuijd-zijde van onsen huijse tot Hosholredijck, voor de somme van vier duijsent vijffhondert gul. te betalen in twee termijnen… 21-01-1648"Prins Frederick Hendrik van Oranje Amalia van Solm gravin van Braunfels


Aan de decoraties van de inrichting van het lustslot hebben vele bekende kunstenaars, zoals Rembrandt en Jordaens meegewerkt. Ook verschillende bouwmeesters als Jacob van Campen en de eerder genoemde Pieter Post hebben meegewerkt om Honselersdijk te bouwen. Het imposante paleis Honselaarsdijk was in zijn hoogijdagen, midden 17e eeuw, omringd door een slotgracht en lag aan het eind van een monumentale oprijlaan. Het werd omgeven door uitgestrekte boomgaarden en geometrisch aangelegde tuinen [rondom het paleis Honselersdijk werd een grote tuin aangelegd in Franse stijl]. Tuin en paleis werden omzoomd door een omwalling. Aan de voorzijde werd het geheel afgesloten door een muur, waarin een eenvoudige toegangspoort was aangebracht. Terzijde van het paleis bevonden zich moestuinen en de dienstgebouwen.23-01-1650 Betaling thesaurier Prins van Oranje

XII/3434 Cornelis Leendertszn. Roels komt samen in deze akte voor als Mr. Timmerman met Arnout Leendertszn. Cleij, Mr. Metselaer. Het gaat over het absent blijven van een (rest)betaling van een thesaurier [Willem Ketting] van de Prince van Orangien d.d. 05-05-1649 door notaris Gerbrant van Warmenhuijsen. Aan het jaartal te zien zal het met het huis Honselaarsdijk te maken hebben. Het interessante is, dat de beste man Cornelis en Arie met “quade bejegeningen” niet heeft betaald, waardoor Juriaen Sondach voor 40 dagen dreigde in gijseling genomen te worden [Jurian Sondagh was scholtis der heerlijcheijt Lith en pachter van de watertol op de Maas]. Echter Cornelis en Arie gaan akkoord met een deal waardoor de gijzeling opgeven wordt.

Lith ligt aan de Maas in Brabant. De andere kant van de Maas is Gelderland.

De Tol van Lith was eigendom van de Prins van Oranje. Tolheffing bij Lith was dubbel; te Lith geheven door de Republiek en te Venlo door de Spanjaarden.
Op huijden den xxiii Ja:ry 1650 Comp.de voor mij Johannes van Vijver openbaer Notaris bijden Hove van Hollandt geadmitteert in s’Gravenhage residerende, ende voorde naer genoemde getuigen, Cornelis Leenderts Roels, M.r Timmerman ende Arent Leendertsz Cleij M:r Metselaer beijde woonende alhier inde Hage, sijnde van competenten ouderdom, Ende verclaerden ter requisitie ende versoucke van Sr Querien Sondach pachter van Litsen Tol, woonende opde Schans De Voornz, waer ende waerachtig te wesen hoe dat sij deposanten inden verleden jaere 1649 omtrent de maent van meij bij den heere Thesorier Generael van Sijne Hooch:t den heere Prince van Orange sijn geassigmeert geweest opden Req:t met een somme van Sestien Hondert guldens, waerop sij deposanten op twee verscheijde wijsen ontfangen hebben uijt handen van Gerbrant van Warmenhuijsen Not:s mede alhier woonachtich een Somme van Acht Hondert car: gul, waervan sij deposanten haere quitantien aen selven Warmenhuijsen hebben overgelevert, Verclaren wijders dat eer sij deposanten de laetste Vier Hondert gul vande &ß Acht Hondert gl ontfingen, hen deposanten alsnoch toegeseijt was een Somme van Ses Hondert gul ende dat sij deposanten door de quade bejegeninge van &ß Warmenhuijsen inde maent van October laestleden genootsaect sijn geweest haere clachten te addresseren aen meergemeten heere Thesorier, die daerop den voorn. req:t tot voldoeninge heeft doen sommeren renoveren ende gijselinge beteijckenen alhier inden Hage, alwear den &ß Req:t alßoen ontrent de veertien dagen gijselinge heeft moet houden, ten dat sij deposanten alßoeh door ordre van Ed: Rade van Sijn meergemeten Hooch:t te vreden hebben moet sijn, met het ontfangen van voorn. Vier Hondert gl in plaetse van &ß Ses Hondert gl, waerop de meergemeten Req:t door ordre van de &ß Rade uijt de voorn gijselinge is ontslagen, Verclaeren sij deposanten mede dat sij tot betalinge vande &ß Vier Hondert gul met groote moeijte sijn geraect, die den voorn Warmenhuijsen hen deposanten dagel[ij] moveerde, als mede wel &staen te hebben dat sij req:t al lange te vooren Twee Hondert guldens aen &ß Warmenhuijsen hadden gesonden, die sij tot sijn eijgen voordeel ende proffijt hadde bekeert, en dat het selve de oorsake was dat sij deposanten de &ß Ses Hondert guldens niet soude becomen, Verclaeren sij deposanten ten laesten noch dat den &ß Req:t over enige dagen hier sijnde hen deposanten heeft gepresenteert haere resteren Acht Hondert gl, alsnoch te betalen, dewelcke sij deposanten weijgerden te ontfangen, ten [waerchaer] ter hande wierden gestelt haer voorguen quitantie van Acht Hondert gl als &ß Warmenhuise overgelevert, waertoe den &ß Warmenhuise [ieten] begeerde te &staen, waeromme sij deposanten genootsaect wierden haer waederom te addressen aen meerge:n Rade van Sijn Hooch:t, de welcke den voorn: Warmenhuisen voor haer Ed: Collegie ontboden hebbende, hem belasten acte van Decharge ten regarde van &ß overgeleverde quitan: ten behoude van hen deposanten inte stellen, omme deselve bij haer Ed: geexamineert sijnde, bij hem Warmenhuijsen gepasseert te waerden, in plaetse van t’welcke te [obedieren] is den &ß Warmenhuijse onvernoucht doorgegaen waerover sij deposanten haer wederom aen meergeleijden Rade verbougen daer over een groot misnoegen bijden selven Raet is betoont, Echter op gisteren verstaen hebbende dat bijden selven Warmhuijsen aen hem Req:t de voorn: quitan: van Acht Hondert gl: waren overgelevert hebben deselve gecasseert overgenomen haer resteren Acht Hondert gul: van Req:t ontfangen en haere voorß Assignatie van Sestien Hondert gul: met generale quitantie aen meergemelten req:t overgelevert, Eijndigende sij deposanten hiernaer haere depositie Presenteren t’geen &ß staet, des noot ende incas van recollement daertoe &socht sijnde, naerder met solemnele rede te bevestigen, Aldus gedaen, Ter presentie van D’heer Doctor Johannes Bougaert en P:r Hulsman, beijde mede woonende alhier als getuijgen,


Actum ter Camere van Rade en Rekeninghe

Actum ter Camere van voorz. Rade en Rekeninghe van Zijne Hoocheyd in 's Gravenhage desen 5 January 1651.

Hieronder de documentatie van de uiteindelijke afwikkeling van zaken met betrekking tot de timmerwerkzaamheden aan het Paleis Honsholredijck door Mr. Timmerman Cornelis Leendertsz. Roels.

"Opt besteck vande thoorens ende gallerijen tot Honsholredijck is ordonnantie gedept als volgt, Alsoo mr. Arien Leendertsz. Cleij mr. metselaer ende Corn. Leendertsz. Roels mr. timmerman beijde woonende alhier inden Hage, aengenoomen hebben volgens de bovenstaende bestecke in dato 29 September 1646 het maecken van twee gallerijen ende twee achtcantige toorens annex de Huijse tot Honsholredijck… sa. Mogen betalen aende voorsz. Aennemers de voorsz. Somme van 3038:8:0 ende kinderen vande voorsz. aennemers de voorsz. somme van 6008:6:0 Ende dat in voldoeninge van hare pretensien voor soo veel als bij de selve aende voorn. gallerijen ende toorens voor date dat tselve werck bij S. Hoocht is doen ophouden, is gemaeckt ende gelevert… 05-01-1651"

Het paleis zoals het uiteindelijk werd opgeleverd; zonder galarijen en achthoekige torens!
Cornelis Leendertsz Roels zou in totaal vier keer gehuwd [de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes stamt af van zijn eerste huwelijk]:

1. Trijntje Jans 10-05-1626 '-Gravenhage
2. Elisabeth Robbrecht van Schilperoort 07-08-1650 's-Gravenhage
3. Annetje Jans/Annitge Jans van Groenevelt 21-01-1652 's-Gravenhage
4. Elisabeth Cool 29-12-1659 Bergen op Zoom
1. Trijntje Jans 10-05-1626 '-Gravenhage
2. Elisabeth Robbrecht van Schilperoort 07-08-1650 's-Gravenhage
3. Annetje/Annitge Jans van Groenevelt 21-01-1652 's-Gravenhage
4. Elisabeth Cool 29-12-1659 Bergen op Zoom


XII/3434 Cornelis Leendertsz. Roels in een akte bij Notaris Johan van Ruiven op 03-04-1651. Het betreft een schuldbekentenis.


XII/3434 Cornelis Leendertsz. Roels & Annetge Jans van Groenevelt 1654 [In deze akte staat geschreven dat gedurende 8 jaar Annetgen Jans van Groenevelt bij een zeker Jonkheer René de Carracciol et de Nicastre heeft ingewoond [man van Maria Snoeckx]. Hij de stalmeester en hofmeester van Frederik Hendrik te zijn geweest die ergens in de buurt van de pikeurschuur (koetshuis) op het buitenhof een huis heeft gehad. NB. zie ook Kohier van de 1e 100e penning van Rijnland bij Adriaen Dircxs (Arie) van der Snoeck [de dochter van Cornelis Leendertsz. Roels, Engeltje, was gehuwd met hem]! Daarin zien we ook een connectie met 't Oude Hoff in 't Noorteynde in 's-Gravenhage!
XII/3434 Cornelis Leendertsz. Roels & Annetge Jans van Groenevelt 1654 als doopgetuigen bij een kind van Arie van der Snouck & Engeltje Cornelisdr Roels.


Het hofje van Nieuwkoop 1660

Johan de Bruijn van Buijtewech, Heer van Nieuwkoop en Achttienhoven, was een van de rijkste inwoners van Den Haag toen hij in 1657 overleed. Net een week eerder had hij zijn testament gewijzigd en bepaald dat op zijn tuinen aan de Warmoesstraat een hofje moest worden gebouwd voor arme of behoeftige weduwen. Architect was Pieter Post die we al eerder tegenkomen bij het Huys Honsholredyck [zie hierboven].


XII/3434 Cornelis Leendertsz Roels & Elisabeth Cool januari 1662


Inventaris van Cornelis Leendertsz Roels 1662Inventaris Elisabeth Cools 1662XII/3434 Cornelis Leendertsz Roels & Elisabeth Cool april 1664


XII/3434 Cornelis Leendertsz Roels 29-04-1667 Roosendael


XII/3434 Cornelis Leendertsz Roels & Elisabeth Cools 13-10-1668


Hoeve "De Corstanjenboom"

Raad van Brabant: Cornelis Leendertsen Roels, timmerman in 's Gravenhage, als man van Elisabeth Cools, en Tanneke Kools, contra allen die enig recht pretenderen op hoeve Corstanjenboom onder Halsteren: overdracht van die hoeve, uiteindelijk in 1670 [Halsteren is een dorp binnen de gemeente Bergen op Zoom].1668 Eerste Mandament [bevel] Corstanjeboom     


1669 Mandament [bevel] Corstanjeboom1670 Hoeve Corstanjenboom

XII/3434 Cornelis Leendertsz Roels 24-10-1670 Bergen op Zoom / Halsteren / 's Gravenhage


XII/3434 Cornelis Leendertsz Roels 04-11-1670 Antwerpen / 's Gravenhage


Gemeentehuis Halsteren [Bergen op Zoom]


Raad van Brabant: Martinus Brouwers, oud-burgermeester van Bergen op Zoom, en weduwe, kinderen en erfgenamen van Johan van Hoorn, in leven koopman aldaar, contra weduwe Cornelis Leenderts Roels in Den Haag: openbare verkoop hoeve De Wiele in Halsteren wegens schulden, 1671.1670 Acte van Namptissement [borgtocht]1671 Contra weduwe Cornelis Leendertsz. RoelsXII/3434 Cornelis Leendertsz Roels 03-06-1672


XII/ Cornelis Leendertsz Roels 24-10-1672 Antwerpen / 's Gravenhage


Cornelis is overleden, 68 of 69 jaar oud. Hij is begraven op 08-03-1670 's-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën [Kloosterkerk in een familiegraf dat op naam stond van de familie van zijn schoonzoon Bastiaen Middelbeeck; man van zijn dochter Maria ~ de familie Middelbeeck behoorde tot de bestuurlijke elite van 's-Gravenhage].


Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 10-05-1626 in het Stadthuys van 's-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën met Catharina (Trijntge) Jans [Gen. 12 Nr.: 3435 STAMOVERGROOTOUDER]. Cornelis en Trijntge gingen op 26-04-1626 's-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën in ondertrouw.
3435 Catharina (Trijntge) Jans [Gen. 12 Nr.: 3435 STAMOVERGROOTOUDER]
.
Trijntge sterft voor 07-08-1650
Religie: Nederlands Hervormd
Kind uit dit huwelijk:
I. Engeltje Cornelisdr. Roels [Gen. 11 Nr.: 1717 STAMGROOTOUDER], gedoopt na 1632 (zie 1717).
3444 Egbert Hagewolt [Gen. 12 Nr.: 3444 STAMOVERGROOTOUDER]
. geboren omstreeks 1545. Jan is overleden na 1630, minstens 85 jaar oud.
Adres: hij woonde in 1602 en 1634 aan het Zuideinde te Rouveen.
Notitie: #1Captain Johan or Jan Hagewolt of the infantry who was transferred to Drenthe and commissioned a captain of a troop of horse on Feb 25 1640. He had 2 sons, viz.: Egbert Jansen Hagewolt & Jansen Hagewolt.
Hij trouwde met12/3444 Egbert Hagewolt verpondingsregister 1602 van het Zuideinde van Rouveen. Ook zijn zoon Bartelt Egberts Hagewolt is op het Zuideinde te vinden [betaald Vuijrsteden in 1675]. 12/3444 Paardengeldregister van 1602 waar Egbert Johan Hagewolt ook wordt genoemd. Hij werd aangeslagen voor 2 paarden en 2 varkens.


3445 - Nomen Nescio [Gen. 12 Nr.: 3445 STAMOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Bartelt Egberts Hagewolt [Gen. 11 Nr.: 1722 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1630 (zie 1722).
3680 Peter Goeckes [Gen. 12 Nr.: 3680 STAMOVERGROOTOUDER]
, geboren in 1636 in Midwolda (Groningen) Lotharingen en het Duitse Rijk. Hij is gedoopt op 01-05-1636 in Midwolda (Groningen) Lotharingen en het Duitse Rijk [Tegelijk met zijn zus Grete!]. Peter is overleden vóór 14-11-1676 in Nieuwwolda (Groningen) Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ten hoogste 40 jaar oud.
Hij trouwde 17 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-01-1653 in Nieuwolda (Groningen) Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:Fol.499 - 23 april 1663 - Jan Claessen, te Midwolderhamrik, leent van Peter Goeckes en Grete (ehel.), te Midwolderhamrik, 200 daler à 5%. Getuigen: Hero Jurjens en Eppo Meertens.


Fol.3 - 19 maart 1667 - Cornelis Vechter, in de Beerta, mede namens zijn vrouw Haeske, verkoopt aan Peter Goeckes, een huis en schuur, zoals hij te Midwolderhamrik op grond van de erfgenamen van Epke Claessens heeft staan, en zoals Cornelis Vechter en zijn vrouw eerder hebben bewoond. Ook de schutten, wringen en schutpalen. Bovendien wordt overgedragen het provincieland, zoals onder de behuizing is gebruikt geweest. Prijs: 1560 car.gld. Getuigen:Tammo Fockens en David Jansen.


Huwelijk Peter Goeckes & Grete Waldricks 23-01-1653 in Nieuwolda


3681 Grete Waldricks [Gen. 12 Nr.: 3681 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1624 in Midwolda (Groningen) Lotharingen en het Duitse Rijk. Grete is overleden omstreeks vóór 14-10-1669 [op 04-03-1670 wordt haar erfenis verdeelt] in Midwolda (Groningen) Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 45 jaar oud.
In het huwelijkscontract van Peter Goeckes en Hendrickjen Hendricks van 14 oktober 1669 opgesteld in Nieuwolda wordt Tjapko Eeldts als zwager van Peter Goeckes genoemd. Deze familierelatie klopt want deze Tjapko was getrouwd met Greete Geukes, zus van Peter.
Bij de verdeling van de erfenis van Grete Waldricks op 4 maart 1670 worden Peter Gueckes en Hendricktjen aan de ene kant en deze Tjapko Eeldts aan de andere kant als voogd over Peter Goeckes moederloose kinderen bij Grete Waldricks genoemd.
Notitie bij het huwelijk van Peter en Grete: Marriage Notes for Peter Geukes and Grete Waldricks:
"Nieuwolda Den 23 Januarij [1653] Peter Goeckes uijt Midwolderhamrik ende Grete Waldricks uijt Midwolda."
Kind van Peter en Grete:
I. Herman Peters [Gen. 11 Nr.: 1840 STAMGROOTOUDER] (Zie 1840)3682 Mensse Hillebrants [Gen. 12 Nr.: 3682 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1629 in Beerta Lotharingen en het Duitse Rijk. Mensse is overleden vóór 1662 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 33 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Mensse: died Bet. December 23, 1658 - December 31, 1662.
Beroep: Brouwer
Hij trouwde ongeveer 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1654 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:
 

3683 Eetien Phoebes [Gen. 12 Nr.: 3683 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1630 in Beerta Lotharingen en het Duitse Rijk. Eetien is overleden omstreeks 1693 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Eetien: Bet. November 19, 1690 - June 9, 1693
Kind van Mensse en Eetien:
I. Tiaeken (Tiacke) Menses [Gen. 11 Nr.: 1841 STAMGROOTOUDER] (Zie 1841)
3684 Herman Tholen [Gen. 12 Nr.: 3684 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1629 in Osnabrück Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Herman is overleden na 1655 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 26 jaar oud. Hij trouwde met:
3685 Catharina N. [Gen. 12 Nr.: 3685 STAMOVERGROOTOUDER]. Catharina is overleden na 1655 in Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Kind van Herman en Catharina:
I. Hindrick Hermans Tholen [Gen. 11 Nr.: 1842 STAMGROOTOUDER] (Zie 1842)
3686 Jan Harmens Worst [Gen. 12 Nr.: 3686 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1630 in Midwolda (Groningen). Jan is begraven op 19-12-1670 Midwolda Republiek der 7 Verenigde Provinciën, minstens 40 jaar oud.

Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 11-12-1653 in Midwolda (Groningen) met de ongeveer 21-jarigeHuwelijk Anna Reints en Jan Harmens te Midwolda.


3687 Anna Reints [Gen. 12 Nr.: 3687 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1632 in Midwolda (Groningen). Anna is overleden na 1657 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, minstens 25 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Tjaecktjen Jans [Gen. 11 Nr.: 1843 STAMGROOTOUDER], gedoopt op 19-01-1657 in Midwolda (Groningen) Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 1843).
3688 Jan Jans [Gen. 12 Nr.: 3688 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1625 in Nieuw Scheemda Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Jan is overleden.
Notitie; van
Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 01-06-1645 in Scheemda Hamric Republiek der 7 Verenigde Provinciën metXII/3688 & 3689 Huwelijk Jan Jans & Jantien Pieters


3689 Jantien Pieters [Gen. 12 Nr.: 3689 STAMOVERGROOTOUDER], geboren in Stootshom Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Notitie: van Noordbroek.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Jans [Gen. 11 Nr.: 1844 STAMGROOTOUDER], gedoopt op 01-04-1660 in Scheemda Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 1844).
3690 Roelof Geerts Suck [Gen. 12 Nr.: 3690 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1612. Roelof is overleden vóór 1690, ten hoogste 78 jaar oud.
Hij trouwde met
3691 Tryne Fockens [Gen. 12 Nr.: 3691 STAMOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Hilke Roelofs [Gen. 11 Nr.: 1845 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1650 (zie 1845).
3892 Hermen Nomen Nescio [Gen. 12 Nr.: 3892 STAMOVERGROOTOUDER].
Hij trouwde met
3893 - Nomen Nescio [Gen. 12 Nr.: 3893 STAMOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Roelof Hermens [Gen. 11 Nr.: 1946 STAMGROOTOUDER] (zie 1946).
3696 Casper N.N [Gen. 12 Nr.: 3696 STAMOVERGROOTOUDER]
. Casper is overleden.
Hij trouwde met:
3697 N. N. [Gen. 12 Nr.: 3697 STAMOVERGROOTOUDER]. N. is overleden.
Kind van Casper en N.:
I. Joust Caspers [Gen. 11 Nr.: 1848 STAMGROOTOUDER] (Zie 1848)
3698 Simen N.N. [Gen. 12 Nr.: 3698 STAMOVERGROOTOUDER]. Simen is overleden. Hij trouwde met:
3699 N. N. [Gen. 12 Nr.: 3699 STAMOVERGROOTOUDER]. N. is overleden.
Kind van Simen en N.:
I. Trintien Simens [Gen. 11 Nr.: 1849 STAMGROOTOUDER] (Zie 1849)
3700 Jan N.N. [Gen. 12 Nr.: 3700 STAMOVERGROOTOUDER]. Jan is overleden.
Hij trouwde met:
3701 Sara N. N. [Gen. 12 Nr.: 3701 STAMOVERGROOTOUDER]. N. is overleden.
Kind van Jan en N.:
I. Berent Jans [Gen. 11 Nr.: 1850 STAMGROOTOUDER] (Zie 1850)
3702 Broerke Pieters [Gen. 12 Nr.: 3702 STAMOVERGROOTOUDER]. Broerke is overleden.
Hij trouwde 28-08-1625 te Groningen Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:XII/3702 & 3703 Broerke Peters & Cornellijsijn Jansen huwelijk 28-08-1625 Groningen Republiek der 7 Verenigde Provinciën


3703 Cornelisje Jans [Gen. 12 Nr.: 3703 STAMOVERGROOTOUDER]. Cornelisje is overleden.
Notitie: van Engelbert (!)
Kind van Broerke en Cornelisje:
I. Fenna Broerkens [Gen. 11 Nr.: 1851 STAMGROOTOUDER] (Zie 1851)
3816 Willem Menses [Gen. 12 Nr.: 3816 STAMOVERGROOTOUDER]. Willem is overleden vóór 08-1657 in Nieuwolda (Groningen) Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Notitie bij Willem:
R.A. Beerta 18-04-1642 Fol.196
Waldrijck Ennens en Emme (ehel.) verkopen aan Ulffert Pieters en Trine (ehel.) 3 akker land in Beerster hamrik in het Gaerlanddt, strekkende uit het noorden van onse Pastorije loote tot in ´t suiden aen de Ae. Ten oosten Jan Roelfs als gebruiker, ten westen Willem Mensens met consorten. Tevens is verkocht de behuizing welke erop staat item de halve wringe voor ´t landt staende. Prijs: n.v.
Getuigen: Garlko Garlkens en Henrick Jans. [ zie hieronder]Notitie bij overlijden van Willem:
R.A. Nieuwolda 26-08-1657
Menso Willems en Tjabbo Willems gebroeders afhandeling erfenis van overleden vader Willem Menses in Beerta. Het onland in Beerta gaat naar Tjabbo. [zie hieronder]

Beroep: Schoenmaker
Hij trouwde met:
3817 Aelke Tiabbens [Gen. 12 Nr.: 3817 STAMOVERGROOTOUDER]. Aelke is overleden na 1631 in Beerta Lotharigen en het Duitse Rijk.
Notitie bij overlijden van Aelke:
R.A. Beerta 06-03-1645 Fol.420 In den Eekamp Minnoldt Tiabbens, pr.vmd., i.p.v. zijn overleden broer Uffo Tiabbens, Bastiaen Mensens en Reenko Reenkens, voogden over Willem Mensens en zijn overleden vrouw Aelke Tiabbens, hun moederloze kinderen met name Tiabbe en Albert maken een afhandeling met Willem Mensens. Een onderlinge afhandeling heeft plaats gevonden dd. 10 juli 1632 in het bijzijn van Nantko Ottens en Henrijc Berens. Nu wordt deze afhandeling verzegeld. De voogden doen over aan Willem het huis in de Beerta waarin Willem nog steeds woont met alle roerende goederen. Voorts de helft van het land dat de moeder heeft behoord liggende in Beersterhamrik bij Hamsterhof, ten oosten de pastorie in de Beerta, ten westen Jonker Huninga, strekkende van de gemeine Hoijwech tot de Ae. De kinderen zijn nu reeds 16 geweest. Willem quiteert de voogden. Getuigen: Geerdt Berends en Wijko Haeikens.
Notitie bij Aelke:R.A. Beerta 05-09-1648 Fol.13
Willem Mensens en Aeleit (ehel.) verkopen aan Tiabbo Willems, zoon van Willem, de behuizing zoals Willem heeft bezeten en bewoond met zijn vrouw Aeleit, staande in die Beerta op Tiacko Reints= land, ten oosten Hero Bauwkens, ten westen Beerndt Beernds. Tevens wordt verkocht al het schoenmakersgereedschap. Prijs: 700 Keizers gld. Tiabbo Willems en Anneke (ehel.) verklaren dat ze de koopschatspenningen nog niet hebben betaald. Willem Menses en Aeleit versetten aan Tiabbo hun aandeel land, zoals van zijn moeder en grootmoeder is geërfd te Beersterhamrik, ten oosten Beerster pastorije groote Loeten, ten westen Hamster hoff. Getuigen: Willem Hendricx en Joannes à Brederode.

R.A. Beerta 08-05-1649 Fol.65
Willem Mensens voor Aelheidt, zijn vrouw, verset aan Herman Roelfs, op Suirveen, en Wendel (ehel.) 2 deimt land in Beersterhamrik , ten oosten de pastorie van de Beerta, ten westen jonker Sebo Huninga. Strekkende van de gemiene Hooijwech tot de Ae. De 2 deimt ligt in 3 akkers welke Willem Menses en zijn kinderen eigendomlijk toebehoren. Niet verzet wordt het aandeel van Willems zoon, Albert. Tijd: 3 jaar. Prijs: 450 car.gld. Getuigen: Joannes à Bredrode en Jacob Wildricx. [zie hieronder]

R.A. Beerta 04-06-1650, Fol.163
Remko Derckens woonende te Marsum op het Hoogelandt met Frouwke Uffens sijn huisfrouwe, item Pieter Uebckens woonende in Scheemder hammerck ende Aeltjen Uffens sijn huisvrouwe verkopen aan Ulffert Minnoldts, Tiddo Minnoldts en Frouwke Minnoldts een stuk land in Beersterhamrik zoals Frouwke Uffens en Aeltjen Uffens hebben geërfd van hun ouders en voorouders. Ten oosten Pieter Jans, ten westen de erfgenamen van Minnoldt Tiabbens, ten noorden de Hooijwech en ten zuiden de Ae. Tevens wordt verkocht een stuk land in 3 akker ook in Beersterhamrik, ten oosten drost Coenders, ten westen jonker Sebo Huninga, ten noorden de Hooiweg, ten zuiden de Ae. Prijs: 620 car.gld. getuigen: Luij Pieters en Edsart Hendricx. [zie hieronder]

Kind van Willem en Aelke:
I. Tjabbe Willems [Gen. 11 Nr.: 1908 STAMGROOTOUDER] (Zie 1908)
3820 Detert Gerdes [Gen. 12 Nr.: 3820 STAMOVERGROOTOUDER]. Detert is overleden.Fol.283 - 18 oktober 1618 - Alertt Wijertz voor Hille, zijn vrouw, verkopen aan Bauwke Eissen en Siben (ehel.) 1 akker min 3 gelegen te Finsterwolde in de heerd, waarop Albertt Eltiens woont, ten oosten Wijneke Aeissen, ten westen Detert Gerdes, alß moller, afkomstig van wijlen Sijamme Etskens en Bauwen kindes kindt Menske genoemd, strekkende van de Tiamme tot in de Dollard. Prijs: 59 Emder gld. Getuigen: Gerdt Jacobß en Jurcke Alberts.


Beroep: Molenaar te Finsterwolde
Hij trouwde met:
3821 Reenkes Edzes [Gen. 12 Nr.: 3821 STAMOVERGROOTOUDER]. N. is overleden. Kind van Detert en N.:
I. Luppe Deters [Gen. 11 Nr.: 1910 STAMGROOTOUDER] (Zie 1910)
3822 Hindrick Mans [Gen. 12 Nr.: 3822 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1595. Hindrick is overleden 14-11-1647, ongeveer 52 jaar oud.
Notitie:
8 december 1628 - Hinrich Manß, voor Haijke, zijn vrouw, heeft geleend van Harmen Hickes, pr.vmd, Poppen Aelders,en Tiddo Seentz, als voogden over wijlen Hicke Harmenß' onmondige kinderen 171 daler. Getuigen: Jan Winols en Gossell Ginrikes.
8 december 1628 - Harmen Hickes, Poppo Aelders en Tiddo Seentz, voogden over wijlen Hicko Harmens' onm. kinderen, kwiteren Hinrick Manß. Getuigen: Winolt Hinrikes en Jan Winols.
Hij trouwde ca. 1625 te Blijham Lotharingen en het Duitse Rijk met:
3823 Haicke Fopkes [Gen. 12 Nr.: 3823 STAMOVERGROOTOUDER]. Haicke is geboren ca. 1601 en overleden na 1639 Lotharingen en het Duitse Rijk.
Kind van Hindrick en Haicke:
I. Anne Hindriks [Gen. 11 Nr.: 1911 STAMGROOTOUDER] (Zie 1911)
3824 Jan N. [Gen. 11 Nr.: 3824 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1600 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Jan is overleden na 1627 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 27 jaar oud.
Hij trouwde ongeveer 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1626 in Blijham Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:
3825 N. N. [Gen. 11 Nr.: 3825 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1603 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën. N. is overleden na 1627 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 24 jaar oud.
Kind van Jan en N.:
I. Harmen Jans [Gen. 11 Nr.: 1912 STAMGROOTOUDER] (Zie 1912)
3826 Lambert N. [Gen. 11 Nr.: 3826 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1603 in Blijham Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Lambert is overleden na 1630 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 27 jaar oud. Hij trouwde ongeveer 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1629 in Blijham Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:
3827 N. N. [Gen. 11 Nr.: 3827 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1606 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën. N. is overleden na 1630 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 24 jaar oud.
Kind van Lambert en N.:
I. Grietjen Lamberts [Gen. 11 Nr.: 1913 STAMGROOTOUDER] (Zie 1913)
3872 Arend Vollers [Gen. 12 Nr.: 3872 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1610. Arend is overleden op 09-08-1680 in Schlüte Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 70 jaar oud. Hij is begraven op 09-08-1680 in Berne Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Religie: Evangelisch LuthersXII/3872 Arend Vollers begraven


Hij trouwde met
3873 - Nomen Nescio [Gen. 12 Nr.: 3873 STAMOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Religie: Evangelisch Luthers
Kind uit dit huwelijk:
I. Helmrich Vollers(sen) [Gen. 11 Nr.: 1936 STAMGROOTOUDER], geboren op 16-11-1638 in Berne Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 1936).
3874 Hinrich Focke [Gen. 12 Nr.: 3874 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1615. Hinrich is overleden op 09-02-1663 in Wehrder Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 48 jaar oud.XII/3874 Hinrich Focke begraven


Religie: Evangelisch Luthers
Hij trouwde, ten hoogste 30 jaar oud, vóór 1645 met de ten hoogste 29-jarige
3875 Becke Nomen Nescio [Gen. 12 Nr.: 3875 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1616. Becke is overleden op 18-12-1683 in Wehrder Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 67 jaar oud. Zij is begraven op 18-12-1683 in Berne Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Religie: Evangelisch LuthersXII/3875 Beke [Hinrich Focke witwe] begraven


Kind uit dit huwelijk:
I. Gesche Focke(n) [Gen. 11 Nr.: 1937 STAMGROOTOUDER], geboren op 01-06-1647 in Wehrder Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 1937).
3876 Johan Dencker(sen) [Gen. 12 Nr.: 3876 STAMOVERGROOTOUDER]. Hij is gedoopt omstreeks 1600. Johan is overleden op 27-04-1681 in Hiddigwarden Preusen Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 81 jaar oud. Hij is begraven op 27-04-1681 in Berne Preusen Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Religie: Evangelisch Luthers
Hij trouwde, ten hoogste 42 jaar oud, vóór 1642 met de ten hoogste 32-jarige
3877 Alcke Nomen Nescio [Gen. 12 Nr.: 3877 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1610. Alcke is overleden.
Religie: Evangelisch Luthers
Kind uit dit huwelijk:
I. Johan Dencker [Gen. 11 Nr.: 1938 STAMGROOTOUDER], gedoopt op 09-10-1642 in Berne Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 1938).
3992 Johann Bletgen [Gen. 12 Nr.: 3992 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1670 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Johann is overleden na 04-1617 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ten hoogste 53 jaar oud.
Notitie bij Johann: Er wurde am 21. Juli 1605 Bürger von Duisburg. Seine Herkunft ist unbekannt.
Beroep: Ackermann
Hij trouwde met
3993 Hilgen Maes [Gen. 12 Nr.: 3993 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1560 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Hilgen is overleden vóór 1615 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ten hoogste 55 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jochum Bletgen [Gen. 11 Nr.: 1996 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1590 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 1996).3994 Peter Wintgens [Gen. 12 Nr.: 3994 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1557 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Hij is overleden na 1637 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Beroep: Halfmann (Auf dem Johanniter- oder Commenduirs Hof zu Duissern.)
Hij trouwde met
 


3995 Sibilla (Beel) Nomen Nescio [Gen. 12 Nr.: 3995 STAMOVERGROOTOUDER]. Beel is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Ermgard Wintgens [Gen. 11 Nr.: 1997 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1595 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 1997).
3996 Peter Scholten vom Merxhof [Gen. 12 Nr.: 3996 STAMOVERGROOTOUDER]. Peter is overleden.
Hij trouwde met
3997 Grietgen de Merx [Gen. 12 Nr.: 3997 STAMOVERGROOTOUDER]. Grietgen is overleden na 05-10-1626 in Meiderich Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij Grietgen: Sie stammt vom Merxhof in Obermeiderich!
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Scholten de Merx [Gen. 11 Nr.: 1998 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1605 in Meiderich Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 1998).
3998 Hans in der Monning [Gen. 12 Nr.: 3998 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1570 in Duisburg Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij de geboorte van Hans: Monninger Hof! Hans is overleden omstreeks 1630 in Duisburg Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hans: Monninger Hof!
Notitie bij Hans: Erblicher Bürger von Duisburg!
Beroep: Halfe a.d. Monninger Hof. (Er ist ab etwa 1600 Bauer, Halfmann, auf dem Monninger Hof)Beroep: Halfe a.d. Monninger Hof. (Er ist ab etwa 1600 Bauer, Halfmann, auf dem Monninger Hof.)
Hij trouwde, ten hoogste 30 jaar oud, vóór 1600 met de ten hoogste 18-jarige
3999 Druitgen Nomen Nescio [Gen. 12 Nr.: 3999 STAMOVERGROOTOUDER]. geboren omstreeks 1582 in Rheinhessen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Druitgen is overleden in oktober 1654 Duisburg Duisern Nordrhein Westfalen, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Kind uit dit huwelijk:
I. Tringen in der Monning [Gen. 11 Nr.: 1999 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1610 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 1999).
4016 - Nomen Nescio Brand [Gen. 12 Nr.: 4016 STAMOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Religie: Nederduits gereformeerd.
Hij trouwde met
4017 - Nomen Nescio [Gen. 12 Nr.: 4017 STAMOVERGROOTOUDER]. - is overleden op 19-04-1679 in Heusden Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Religie: Nederduits gereformeerd.XII/4017 Begraven moeder van Pieter Brand Pieter Brandt [Gen. 11 Nr.: 2008 STAMGROOTOUDER]


Kind uit dit huwelijk:
I. Pieter Brandt [Gen. 11 Nr.: 2008 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1630 (zie 12008).
4018 Johannes (Jan) van Brugge [Gen. 12 Nr.: 4018 STAMOVERGROOTOUDER].
Hij trouwde met
4019 - Nomen Nescio [Gen. 12 Nr.: 4019 STAMOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Willemken van Brugge [Gen. 11 Nr.: 2009 STAMGROOTOUDER] (zie 2009).
4020 Heijndrick Willemsz. Coster [Gen. 12 Nr.: 4020 STAMOVERGROOTOUDER].
Notitie: Zeer waarschijnlijk van engelse afkomst.
Samen met andere broers en zussen, wordt hij genoemd in een testament van zijn zus Lijntgen Willemsdr. Coster 23-11-1620.

001. In den name ons heeren ende salichmaeckers Jesus Christus
002. Amen kennelicken zij eenen ijgelicken die dese
003. jegenwoordige letteren van testamente sullen
004. sijen ofte hooren leesen soe dat inden jare
005. nader geboorten des selven heere een
006. duijsent ses hondert ende twintich opten Xen
007. dach der maent november nade middach ontrent
008. drije uijeren des derde indicties - regierende
009. den grootmoghende furst ende heere, heere
010. Ferdinandus gecooren keijser der romeijnen int
011. tweede jaer zijnder regieringe, voor mij
012. Adriaen Rijshouck notaris publijcq residerende
013. binnen der stadt Delft ende den ondergeschreven
014. getuijgen gecomen ende gecompareert is de
015. eerbare Lijntgen Willem Costers weeduwe
016. van zaliger Gillis Gillisz. Desmith?, in zijn leven
017. gareelmaeker wonende ande Oude Delfte
018. binnen der voorschreven stadt mij notaris bekent
019. naer haeren ouderdom noch reelicken clouck ende gesont
020. van lichame sijnde gaende ende staende met
021. ons opder aerden machtich haer verstant
022. redenen ende memorie seer wel ende volcomelicke
023. gebruijckende als opentlicken scheene ende bleke
024. ende men anders nijet en conde bemercken te
025. kennen gevende ende verclarende nijet sekerder
026. te zijn dan de doot ende nijet onsekerder dan
027. de uijere vandien ende wel ende daeromme
028. van deser werelt nijet scheijden sonder alvooren
029. van hare tijttelicke goederen haer bij godt den
030. heere almachtich op deser aerde verleent ende te
031. verleenen te disponeren int welcke doende zij
032. comparante is bevelende hare sijele scheijdende
033. uuten sterffelicken lichame inde genade godts almachtich
034. ende tlichaem vanden siele verlaten zijnde de christelicke
035. begraevinge. Revocerende voorts eerst ende alvooren
036. alle voorgaende makingen soe testamentairen
037. als van dispositien van uijtersten willen die bij
038. haer comparante ende testatrice voor date van desen
039. ende specialicken opten XXIIIIen dach der maent november
040. anno XVIc sestijen voor mij notaris voornoemt ende sekere getuijgen
041. eenichsins gemaeckt gepasseert ende verleden souden
042. mogen wesen houdenden alle deselve ende elcken vandien
043. voor nul ende van onwaerden mits desen als off deselve
044. noijt gepasseert off verleden en waeren geweest
045. ende comende sij comparante ende testatrice nu van
046. nijeus hijer mede ter dispositie van alle hare
047. goederen die zij metter doot sal comen te ruijmen
048. ende naer te laeten, heeft vooreerst verclaert
049. geprelegateert ende voor uijt gemaeckt ende
050. besproken te hebben sulx sij doet bij desen,
051. eerst aen Jannetgen Willem Costers, haer
052. comparantes suster weeduwe van Joost Halleman
053. haer comparantes bedde ende peluwe, vijer
054. oorkussens, drije dekens,het beddecleet,
055. vijer slaeplakens, acht kussesloopen met
056. noch drije sitkussens ende een groote emde-
057. sack ende bij haer Jannetgen Willem Costers
058. voorsterven aen hare wettige erffgenamen
059. ende descendenten in hare plaetse bij representatie
060. ende noch aen Lijntgen Parmatiers dochter
061. van Passchijnen Willem Costers haer
062. comparantes overleden suster #welke Lijntgen zij comparante geheven heeft#
alle haer comparanten
063. ende testatrices wolle ende linde clederen die
064. thaeren overlijden tot haren rugge ende lijve
065. gedient sullen hebben, met een van
066. haer testatrices hoijcken
067. ende oock mede bij haer Lijntgen Parmatiers
068. voorsterven mede aen hare wettige erffgenamen
069. ende descendenten in haere plaetse bij representatie
070. ende in alle de vorderen goeden geene uut be-
071. sondert, die sij comparante ende testatrice metter
072. doot zal comen te ruijmen ende naer te laten, boven
073. ofte nade voldoenne vanden voorschreven
074. prelegatien. # Item de dootschulden ende anders hoe die wesen mochten
075. Daer inne heeft
076. zij comparante ende testatrice tot hare eenige
077. ende universele erffgenamen genommeert ende
078. geinstitueert sulx sij doet bij desen
#in vollen ende vrijen eijgendomme voor eeuwich ende erffelick# de voorschreven
079. Jannetgen Willem Costers haer comparantes suster
080. ende bij haer voor overlijden haren erffgenamen
081. ende descendenten in hare plaetse bij representatie
082. voor een gerecht sevendepaert. Item den
083. kindtkinderen ende descendenten van Willem
084. Willemsz Costers haren overleden broeder
085. mede bij representatie voor het twede
086. sevende paert. Noch den kintkinderen
087. ende descendenten van Heijndrick Willem Costers
088. oock bij representatie voor het derde
089. sevende paert. Item den kint kinderen ende
090. descendenten van Passchijnen Willem Costers
091. weeduwe van Jan Parmatier voornoemt haer overleden suster
092. mede bij representatie voor het vierde sevenpaert.
093. Noch den kint kinderen ende descendenten van
094. Barbara Willem Costers weeduwe van Joost
095. Bogert mede hare overleden suster bij representatie
096. voor het vijffde sevendepaert. Item den
097. kint kinderen ende descendenten van Mayke
098. Costers weeduwe van zaliger Barent Vanden
099. Bossche mede hare overleden suster oock
100. mede bij representatie voor het sesde
101. sevendepaert. Ende ten lesten noch
102. aende zoon van Mayken Kosters weeduwe
103. van Gillis van Coninxloo mede hare
104. overleden suster genaemt Jan Gillisz
105. van Coninxloo ende bij zijn vooroverlijden
106. zijn descendenten bij representatie
107. voor het sevende ende leste
108. sevendepaert #alles gerustelick ende vriedelicken te delen sonder
eenige moeijten ofte kivagie te moghen maecken# Ende opdat dit haer
109. comparantes voorschreven testament ende uuterste
110. wille des te beter in alles soude moogen worden
111. uijtgevoert ende geexecuteert de dootschulden ende
112. andere lasten vanden boel betaelt. Item de
113. prelegaten voldaen ende de reste van alle
114. de vordere goeden an hare voorschreven geinstitueerde
115. erffgenamen soude moogen werden uijtgereijckt ende
116. overgelevert. Soe heeft zij comparante mitsdijen
117. tot testamenteurs ende executeurs vandien ghe-
118. nomineert ende gestelt den eersame Maerten
119. Robbrechtsz Vander Brugge ende Hans Guldemont
120. spoormaecker van zijn excellentie beijde wonende
121. in Den Haege. Omme terstont naer haer
122. comparantes overlijden haren boel ende naer te laten
123. goederen te anvaerden onder inventaris. Ende die
124. te benesitueren sulx sij ten meesten dienste ende
125. proffijte van haer voorschreven geinstitueerde erffgenamen
126. sullen bevinden te behooren. Ende versorgen dat de
127. dootschulden ende andere lasten van haeren boel
128. worden voldaen. Item de voorschreven prelegaten mede te
129. voldoen ende haren voorschreven geinstitueerden
130. erffgenamen de overschietende goederen over te leveren
131. mits eerst ende alvooren daer van aff treckende
132. elx (boven godts loon) thijen gulden makende voor haer
133. tween twintich gulden tot een vereeringe ende
134. gratuiteijt voor haeren arbeijt ende moeijten vrindelicken
135. versouckende ende begeerende het voorschreven executeurschap
136. te willen anvaerden met machte #soe eenvan hen overleden ware# dat langst
137. levende een ander in des overledens plaetse sal
138. moghen verkiesen tot zijn behulp. Alle twelcke
139. voorschreven staet de testatrice bij mij notaris
140. opentlicken ende duijdelicken van woorde tot
141. woorde voorgelesen sijnde, seijde ende verclaerde
142. in alles om redenen haer daertoe moverende te
143. wesen haer comparantes testament uijtersten
144. wille ende laetste begeerte twelck sij wille
145. ende begeert dat in alles zijn volcomen voortganck
146. hebben ende effect sorteren sal tsij als ijemants
147. testament uijterste wille ende laetste begeerte
148. best zal moogen bestaen alhoewel ende nijet
149. jegenstaende alle solempniteijten in desen naer
150. rechten van node nijet onderhouden bevonden
151. mochten worden, versouckende over sulx
152. sij comprante an mij notaris hijer
153. van gemaeckt ende uutgelevert te worden
154. een ofte meer openbare instrument ofte
155. instrumenten in behoorlicke ende gemeene
156. forma, alledinck sonder arch ofte liste.
157. Aldus gedaen ende gepasseert ten comptoire
158. mijns notaris staende ande groote marckt
159. binnen der voorschreven stadt Delft ter presentie
160. van Cornelis vander Aa ende Pieter
161. Heijdrixz Raes mijne clercquen als getuijgen
162. van gelove met mij notaris hijer toe
163. versocht. Actum als boven

Ferdinandus gebooren keijser der romeijnen


Hij trouwde met
4021 Nomen Nescio [Gen. 12 Nr.: 4021 STAMOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Hans Heijndricxen Coster [Gen. 11 Nr.: 2010 STAMGROOTOUDER] (zie 2010).
4026 Wilhem Buijs [Gen. 12 Nr.: 2026 STAMOVERGROOTOUDER]. Wilhem is overleden.
Hij trouwde met
4027 - Nomen Nescio [Gen. 12 Nr.: 2027 STAMOVERGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
2013 Barbara Buijs [Gen. 11 Nr.: 2013 STAMGROOTOUDER] (zie 2013).4028 Lourens Hendriksz Vervloet [Gen. 12 Nr.: 4028 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1610 in Leerdam/Asperen Lotharingen en het Duitse Rijk.
Lourens is overleden na 11-08-1651 in Asperen Republiek der 7 Verenigde Provinciën, minstens 41 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lourens: Testament d.d. 09-08-1651
Reglie: Hervormd. Laurents Hendricks Vervloet was ook Kerkmeester 1632/33 en in 1645.
Notitie bij Lourens: Laurents / Lauwerens / Lourens
 

Wapen van der Vloet

Hendrik Fransz als bloedvoogd van de onmondige kinderen van Allard Fransz x Emmeke Jans, Jan Sanders als vader van zijn onmondige kinderen bij Aaltje Jans , Dionijs Adriaans als vader van zijn onmondige kinderen bij Adriaantje Jans, alsmede Laurens Hendriksz (Vervloet) x Adriaantje Otten [zijnde de voordochter van de voorsz Aaltje Jansdr], ter eenre en - Thonis Jans, schout van Oosterwijk, (als volgens zijn zeggen: volgens de costumen van Leerdam) samen met Emmeke Jans enig erfgenamen van hun zuster Maeyke Jans.


Beroep: Meester Timmerman
Functie: Gasthuismeester van het Armenhuis te Asperen & Schepen van Asperen 1633/36, 1640, 1645/51

9-8-1636

Francois VAN ZIJL drossaart te Asperen proc hebbende van Heer Philips Jacob VAN BOETSELAER Baron en Heer van het Land van Asperen (schepenen Aasperen 31-3-1636) en Adriaen Joostensz BOLLAERT en Lauwerens Hendricksz VERVLOET als gasthuismeesters van het Armengasthuis te Asperen, tr aan Adriaen Dircksz, 6m3h op de Hoochweij, strekk v/d bangraeff t/d Langedijk, bov nw “de Hoefacker” en ben zw diverse personen, zoals Jacob DE BRUIJN, het Convent Ste Catharijn tot Heusden en de Heer van Acquoij.

Laurens Hendriksz Vervloet was verschillende keren Schepen van Asperen, en dat was voorbehouden aan protestanten.
(Lourens Hendriksz Vervloet heeft als Schepen een akte op 27-05-1649 onderzegelt die bewaard is gebleven. Dit zegel vertoont als wapen een huismerk met als helmteken een ster).Eedaflegging zoals dat in Asperen gebeurde.


15-2-1645

Versetten van de wet:
kerkmeesters
Aerien Joosten Boellaert
Aert Jansz. van Schendel
gasthuysmeesters
Cornelis Wouters
Lauwerens Handericks Vervloet
borgermeesters
Eymbert Peters Verburgh
Willem Sanders
schepenen
Willem Sanders
Joost Wouters de Groot
Lauwerens Handericks Vervloet
Peter Petersz. van Kessel
Joost Adriaens Boellaert
Anthony Peters la Croy
Dierck Aeriens den Horn
hoge dyckheemraden
Willem Sandersz.
Aerien Geeritsz. de Swart
lage dyckheemraden
off Jan Sanders van Leerdam
waersluyden
Cornelis Wouters de Groot
Gysbert Hermans Hackert
Jan Diereks Cleyn
drossart
François van Zyl
Schout
Jan Ottens van Ackoy
secretaris
Adriaen Bollaert
stadt en gemeynelants bode
Aerien Gysbertsz. Visser


26-11-1646

Willem Hermensz. Hackert, borger en inwoner alhier, is geld schuldig aan François van Zyll, onderpand op syn huysinge en erve, gelegen op den Visschersdyk, belend boven Cornelis Goosensz. en beneden de weduwe van Jacob Jansz., Willem die Man, Lauwerens Vervloet en Jan Huybertsz., alsmede 1 morgen lant, gelegen in ‘den Goutput’, belend boven het Gasthuys en beneden Stees Hermansz. Hackert.
 


Asperen ten tijde van Lourens Jans Vervloet Wapen van Asperen


21-10-1647

Heesken Jacobs, weduwe van zalr. Handerick Lauwerensz. Vervloet, geass. met Lauweris Vervloet haer soon, en Cornelis Jansz. Lis, getr. met Teuntien Jacobs, en de selve Cornelis Jansz. Lis procuratie hebbende van Aerien Aertsz., Merten Peters en Cornelis Geurts, allen won. tot Suylecom, mitsgaders Lauwerens Handericks Vervloet procuratie hebbende van Jan Aertsz., van Suylecom, tr. aan Aerien Gerritsz. de Swart 17 hont 36 roeden lants, gelegen in ‘de eerste Hoeff’, gen. den Boonacker, belend boven Cornelis Jansz. Cleyn en beneden de Asperse gemeyne lantsvliet, hun aanbestorven van zalr. Mariken Ghysberts, die weduwe was van zalr. Jacop Ghysbertsz. van Tuyll.


1647165009-08-1651

Lauwerens Handericks Vervloet, schepen, en Ariaentie Ottendr., syne echte huysvrouwe, beyden siek, testeren. 09-08-1651


1651 begraafvermelding in Asperen

1651 Asperen
Laurens Hendricxen Vervloet in het kruis van de kerk; betaald door zijn echtgenote 05:00:00 ..


Hij bezit een huis in de Voorstraat, land en molen te Asperen [door zijn vader gebouwd; de Hooglandse windschepradmolen] en land te Acquoi.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, voor 1634 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën met de ongeveer 23-jarige
4029 Adriaantje Otten [Gen. 12 Nr.: 4029 STAMOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1610.
Notitie bij Adriaantje: Na het overlijden van haar man in 1651 is zij Waardin en komt in geldnood. In 1654-1656 voert zij een proces voor het Hof van Holland, waarvoor zij te 's-Gravenhage meerdere malen voor een notaris compareert.
Zij bezit een huis en erf binnen Asperen aan het oosteinde van Gelderse eind.XII/4028 Notariële akte van de weduwe van Lourens Hendrickzn. Vervloet opgemaakt in 's-Gravenhage op 15-04-1654.


XII/4028 Notariële akten Adriaentje Otten van de weduwe van Lourens Hendrickzn. Vervloet 17-02-1655


Adriaantje is overleden vóór 31-10-1662 in Asperen Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ten hoogste 52 jaar oud.
Religie: (Pasen 1627 op belijdenis aangenomen te Asperen)
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrick Vervloet [Gen. 11 Nr.: 2014 STAMGROOTOUDER], geboren in 1635 in Asperen Lotharingen en het Duitse Rijk (zie 2014).
4030 Lourens Lansing [Gen. 12 Nr.: 4030 STAMOVERGROOTOUDER].
Hij trouwde met
4031 - Nomen Nescio [Gen. 12 Nr.: 4031 STAMOVERGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Hendrickghien Lantsinck [Gen. 11 Nr.: 2015 STAMGROOTOUDER], geboren in ’s-Gravenhage (zie 2015).NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE