https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
Generation XI bisGeneratie 11 (stamgrootouders)

1716 Adriaen Dircxs (Arie) van der Snoeck [Gen. 11 Nr.: 1716 STAMGROOTOUDER]. Hij is gedoopt vóór 1636. Arie is overleden na 1696, minstens 60 jaar oud.
Notitie: Ook geschreven als; Van der Snouck.
Functie: Schutter 's-Gravenhaege van 't oragne vendel
Beroep: Mr. Schoenmaker
Religie: Nederlands Hervormd26-02-1646 nalatenschap Dirk Luijtensz

Comparanten:

Sophia Fransdr weduwe van Dirck Luijtensz vd Snouck

Luijt, Pieter, Frans & Dirck Dircxsoons vd Snouck

Gerrit van Neck als getrout hebbend Aeltgen Dircxdr vd Snouck voor haer selven
sich sterck maeckend voor Adriaen Dircxsz vd Snouck

tsaemen kinderen & …tijds van voors. Dirck Luijtensz vd Snouck


Uit de ondertekening op de derde blz blijkt dat de 4 broers en Gerrit van Neck hun naam konden schrijven, maar Sophia Fransdr niet.


19-09-1647 Eed afleggen voor de Magistraten

XI/1716 Adriaen van der Snouck legt zijn eed af als lid van de schutterij van de stad 's-Gravenhage op 19.09.1647.


Adriaen staat vermeld als Schutter. Je moest hiervoor een eed afleggen.


Haagse magistraat 1647, precies in het jaar dat Adriaen van der Snouck zijn eed moest afleggen en schutter werd van de orange vendel.


1647 Schutter geworden onder 't orange vendel

Bewaeckten ghy die Wal als Helden vroom en trou
Tot voordeel van t gemeen ten dienste van Nassou


De opperbevelhebber van de Watergeuzen, Willem van der Marck, heer van Lumey, had een dubbelzinnige reputatie. Inderdaad had hij ervoor gezorgd dat Den Briel ingenomen werd in 1572. Maar hij was ook verantwoordelijk voor de dood van de Martelaren van Gorcum: de priesters die in Gorcum gevangengenomen en in Den Briel vermoord werden. Ook in het Noorden was dat een pijnlijke geschiedenis. De Haagse schutters [waar het Oranje Vendel onder viel] waren daarom, zo claimden ze trots, 82 jaar geleden tegen Alva en Lumey, maar voor de prins van Oranje.


01-10-1648 erfgenaam

Comparanten:

Frans vander Snoeck, meester cledermaecker

Adriaen vander Snoeck, meester schoenmaecker

Mr. Dirck vander Snoeck, chirurgijn

alle gebroeders, ende jongmans, woonende alhier inden Hage
  Hier gaat het over legaten/schenkingen aan:

haer suster Aeltgen vd Snoeck, huijsvrouw Gerrit van Neck

Pieter vd Snoeck haer broeder
Slotformuleringen en ondertekening, waaruit blijkt dat Frans, Pieter en Dirck vander Snoeck hun naam konden schrijven


27-01-1650 Getuijge Huyrder1654 Adriaen van der Snouck Over-man schutterij

A. Vander Croos

Af-scheyds-woorden, verrijckt met des Graven-haegsche Schutters Eer-Tijtulen,
Op-geôffert aen sijnen Luytenant Bartholomeus van Duynen,
Ende sijn rots-gesellen, resorterende onder 't Orangje-vaendel

Croos het schuttersleven als een combinatie van militaire deugden en gezelligheid.

In deze afscheidsrede ("op-geöffert aen sijnen Luytenant ende syn Rots-gesellen") memoreerde deze Haagse kapitein niet alleen glorieuze wapenfeiten als de expedities naar Heusden en Geertruidenberg, toen iedere schutter "als een moedigh Soldaet nae eer en glory trachte", maar herinnerde hij zijn manschappen ook aan de vele glazen wijn die men in het doelengebouw had genuttigd en de gezamenlijke maaltijden vol vrolijkheid en scherts.

Lidmaatschap van de schutterij betekende dus niet alleen maar verplichtingen, maar ook gelegenheid tot vrijetijdsbesteding en recreatie ver weg van huis en werk. Dat gold zelfs voor de gehate waakdiensten, want in de praktijk werden de nachtelijke uren in de wachthuizen toch vooral gedood met het gezamenlijk drinken en vertellen van stoere verhalen. Over de inhoud van die verhalen weten we niets, maar de schutterij was een typische mannenwereld, zodat de gespreksstof zich wel laat raden. Schuine moppen waren er in ieder geval genoeg. En als men er zelf geen meer wist, kon men altijd nog te rade gaan bij de in de schuttersalmanakken opgenomen "Kluchtige Slaep-Verdryver voor de Wakende Rot-gezels", een verzameling van pikante en dubbelzinnige anekdotes en rijmpjes over domme boeren, sluwe oplichters en wellustige vrouwen. Door het handzame formaat kon men deze boekjes gemakkelijk bij zich steken.

Adriaen van der Snouck wordt in dit gedicht genoemd als Over-man:

'Tot vreede maeckery en zijt ghy niet soo kloeck
Soo neemt tot Over-man Adriaen vander Snoeck'

Roem rijcke Schuttery ghy trouwe Bont genooten
Verrijckt met ‘tgulde Vlies seer loffelyck gesprooten
Uyt ‘taedlyck sGraven haegh u lof die is bekent
Door ridderlycke da’en tot aen des Werelds endt
Uwe Voor ouders roem tot eeuwiger memory
Ons Tacitus beschrijft in sijn Roomsche History
Dat het Romeynsche Volck was noyt soo seer verblijdt
Dan als de Bataviers met haer gingen ten strijdt
O loff’lijck wapen roem want de Romeynsche Knechten
En wouden sonder haer niet ridderlycke vechten
Ghy hebt den Noordschen Deen die u langh hadt geplaegt
Vermeestert en weerom den Deen-wegh uyt gejaegt
Nae dat den Graeff Lumé Duc d’Alff sijn Bril verkrachten
En met sijn driftige Vloot nae meerder glory trachten
Bewaeckten ghy die Wal als Helden vroom en trou
Tot voordeel van t gemeen ten dienste van Nassou
Doen Vreed’rijck hadt in’t sin sijn Oorlogs Swaert te wetten
Op t Spaensche beckeneel en dat hy socht t’ontsetten
De stercke Stadt Breda soo dat hy hadt ontbloot
Heusden van Garnisoen doen dwongh de oorlogs-noodt
U wederom tot dienst u Huys gingt ghy verlaten
Bewaeckten Heusdens Wal als strijdbare Soldaten
T’wijl den Bataefschen Mars met menigh trotsen Heldt
Lagh voor sHertogenbosch en trachten met geweldt
Dees onwinlycke Vest door Bataefs macht te dwingen
En leeren haer Wilhelmus van Nassouwe singen
Doen ‘t op het gypen stond soo sprong den Spaensché Spek
Met hulp van den Croâet en Arent krom van bek
In ons Bataefschen Thuyn en meendensoo het trouwen
Te schutten van fijn Maegt en Freedryck van Nassouwe
Doen kreegt ghy weer patent om Uytrechts rijcke Wal
Te helpen stutten voor der Spaenschen overval
Ghy hebt u manlyck daer als Oorlogs-volck gequeten
De oude haet en schae die hadt ghy schoon vergeten
Getuygt Geertruydenbergh de dapperheyt en moedt
‘tGeen dat ghy hebt bespeurt aen tedel Haegsche bloet
Hoe yder voor fijn hooft op tochten en de wachten
Als een moedigh Soldaet nae eer en glory trachten
Een Duynkercks Oorlogs schip socht onlangs tot fijn buyt
Te nemen voor u Kust een braef Hollandsche Fluyt
Doe deed u moedigheyt een daedt die staegh sal blincken
Ghy valt als strijdbaer Volck gewapent in Zee Pincken
Den Vlamingh wert vertsaegt (siende dees Helden-daet)
Die wederom met schand tgewonnen Schip verlaet
Dies is ‘t u even veel hoe het toeval magh komen
Heeft t Landt u niet van doen ghy oorlogt op zee stromen
Dies segh ick tot u roem en houd het voor gewis
Datter geen Schuttery in Hollandt moed get is
Soo yemant met voordacht hier duydlijck wil opletten
Oogt op haer handelingh nae t drillen van Musquetten
Men sal bevinden recht soomen spreeckt sonder nijdt
Dat ghy, ó Hagenaers! het puyck van Neerlandt zijt
Wel aen dan moedigh Volck en waerde Rots-gesellen
Wanneer ick u aensie mijn aderen die swellen
Van over groote vreugt komt het soo weer te pas
Thoont u niet minder vroom als t oude Vollick was
VAN DUYNEN die sal u met Ridderlycke schreden
Gelijck een Opper-hooft als Luyt’nant voorgaen treden
Volgt sijn Commande nae, voorwaer in fijn gemoedt
Heerscht niet als billickheyt en alles wat hy doet
Sal tot u voordeel zijn Mijn waerde vander Tessen
Hoe dickwils gingen wy ons drooge keelen lessen
Met Schutterlycke dranck of men u schoon naeseydt
Dat Venus Burgery u dickwils heeft verleydt
Blaesbalcken sonder wint dit spreeck-woort wilt versinnen
Dat bloode harten noyt een schoone Vrouw beminnen
O Gerrit Hulster tis nu twintich jaer geleen
Dat wy den Haegsten eedt als Schutters beyde deen
Wil met u wysen raedt (daer yder van kan nutten)
U Officier en Hooft met reden onder stutten
En soo u hulp ontbreeckt ofsoo ghy zijt te bloo
Soo offerick de saeck aen ons Melis van Loo
Bosmans en Mensenbergh ghy Schutterlycke Mannen
Zij vroom en wilt de nijdt uyt u gewrichten bannen
Neemt Reynier Moorens aen ghy Schutters al te mael
Voor uwe tweede Hooft en opper Corporael
Riff is heel wel te vreen Bonier laet sulcx oock blicken
Hy wil in tijd van noodt u kruyt en loot beschicken
Tis Brunesteyn en u van Aken wel te pas
Als Andries Hercules u dagvaert met een glas
Vol leck’re Schutters wijn van Roon kan ons versaden
Wanneer hy ons beschenckt met leck’re karmenade
Van Saenen ghy zijn trouw u hart is moedigh eel
Wel weerdt van Hulster selfs geschildert met tpingcel
Ghy Pieter Nason Vriendt van in trecken wv renten
Door dienghy niet en waeckt want van de goe Absenten
Koopen wy leck’re Wijn waer uyt ons vreugde spruyt
Die klinckend wel betaelt thoont liefelyckgeluyt
Ick weet ó Wissingh dat het u wel sou behagen
Gelijck u Vader oock een Pertisaen te dragen
En ghy ó Molenhoeck ick weet dat ghy sult zijn
Ons rechte Levrancier van delicate Wijn
O goede Sevenhuys ghy zijt oprecht gebooren
My deert dat ghy u oogh onnooslyck hebt verlooren
In Schutterlycke dienst ghy kost wel zijn ontlast
Maer liefde tot dees Maets hield uwe banden vast
Hendrick van Groenenbergh wanneer t begint te ruycken
Nae onheyl laet u dan met vander Poel gebruycken
Tot vreede maeckery en zijt ghy niet soo kloeck
Soo neemt tot Over-man Adriaen vander Snoeck
Leeft wel en schutterlyckghy Rots gesel van Maer‘len
Wel doen en vrolyck zijn is t wit van brave Kaer’len
Singt vreugdigh op daer voor een Scheepien over Rhijn
Laet den Trompetter daer byblasen schoon Claerijn
Soo is ons Rot vol vreugt dan gaet het nae ons wenschen
Dit Spel behaegt heel wel ons waerde Vriendt van Renssen
Ghy Mathijs Symons en oock Harmen Mulder meugt
Met Arnoudt vander Heck wel dulden dese Vreugt
En ghy ó lacob Tals dicht by de Zee geboren
Als Engelsman of Speck ons welvaert weer wil storen
Hier voor ons Haegsche Kust valt vooraen in de Boot
Zijt ghy dan van ons Rot de Stier-man en Piloot
Weest vroom ghy van der Maas volgt uwe Vaders treeden
Soo meugt gh op t lest het Ampt gelijck hy dee bekleeden
Weest moedigh Touwers Soon en ghy ô Rijcken sterck
Weest milt en prijst altijds den goeden Huysmans werck
Ons Molenyser die van yder wert gepresen
En sal met Michiel Bent tot vreugt geen breeck spel wesen
Westman en Schaessen ghy zijt elck een Man vol moet
Al zijt ghy jongst van dienst u hart is trouw en goet
Soo zijn sy al te mael, schept moedt dan waerde Mannen
Wilt al het swaer gepeyns uyt u gewrichten bannen
Neemt dit mijn Rijm in danck soo lange als ick ken
Sal’k u nae waerdigheyt staegh loven met mijn Pen
Soo langh ick adem schep sal ick met hart en sinnen
U als een trouwe Broer recht schutterlyck beminnen
En als de Doodt my treft die niemant niet en spaert
Ciert my dan schutterlyck en draegt my soo ter Aerd


In dit gedicht uit 1654 stond Adriaen van der Snouck stond dus bekend als Over-man van de orange vendel [3e kolom]. In andere teksten komt hij voor als homan; een voornaam of aanzienlijk persoon [hooftman]. Hij werd namelijk bij de 'Electie der officieren' gekozen tot nieuw homan op 18-09-1669. Dit verklaart het 'teren' bij de lokale Casteleynie tot den homan van der Snouck. Hij bleef dit tot 15-10-1671 toen hij als homan werd vervangen. Het volgende jaar zou de geschiedenis ingaan als het rampjaar 1672. In dat jaar werden de gebroeders de Witt vermoord en de magistraten van de steden vervangen voor Oranje gezinden. Dit betrof ook de schutterij en de schutters van 't oragne vendel. Zij gaven hier o.a. blijk van door de door hen gevoerde vaendel.
 

Getuige 19-03-1658 's-Gravenhage

XI/1716 Adriaen van der Snouck was getuige in een document waarin zijn familie Cornelis Philipszn van Doornick in voorkomt. Hij was samen met zijn vrouw Annetge Thomas, ook aanwezig bij de doop van zoon Cornelis Leendertszn. Roels. Deze Cornelis Philipszn was zoon van Aechge Jacobsz van Half Wassenaer en haar eerste man Philips Jan Mouringszoen. Zij hertrouwde 31-01-1638 met Cornelis Hurechtsz Roels den Oude.


1660 's Gravenhaagse Schutterij 't orange vendel

Officieren en Vaandrig van het Haagse Orange vendel 1660. Dit doek is slechts een verkleinde versie van het schoorsteenstuk dat de schilder Martinus Lengele in 1660 heeft geschilderd voor de grote Burgerzaal in de Sint-Sebastiaansdoelen. Aan het eind van de 18de eeuw is het oorspronkelijke werk verloren gegaan. Zeer waarschijnlijk heeft Adriaen van der Snouck daarop gestaan.


1669 Electie van Officieren

De zus van zijn vrouw Engeltje Cornelisdr. Roels was Maria. Zij was gehuwd met Bastiaan Middelbeeck die trad in 's-Gravenhage toe tot de Witte Vendel op 28-08-1671. Hun vader Cornelis Leenderts Roels werd begraven in de Kloosterkerk in een familiegraf van de familie Middelbeeck! Die familie behoorde tot de bestuurlijke elite van de stad 's-Gravenhage.XI/1716 Adriaen van der Snouck, weduwnaar Engeltje Cornelisdr. Roels d.d. 04-02-1670


Kohier van de 1e 100e penning van Rijnland

Protocol [09-02-1696] van opdrachten en overdrachten van huizen en landerijen enz., kustingbrieven etc., gepasseerd voor schepenen van Alphen. Betreft de erfenis van Dirck Pietersz. van der Snoeck & Dirckgen Claesdr. Outshoorn. Hij was chirurgijn te Alphen aan den Rijn. Adriaen Dricxs van der Snoeck is zijn oom, de broer van zijn vader Pieter.
Mr. Dirck van der Snoeck en zijn weduwe, Dirckie Claes Outshoorn, beiden overleden.
Erven van haar:
*Gijsbert Roelen Turckenburgh x Jacoba Hendricks Vos
Erven van hem:
*Adriaen van der Snoeck, schoenmaecker in de Venestraet ten huyse van de passementwercker de Bruyn in 's-Gravenhage
*Anna van Neck, lest weduwe van Cristiaen van Barte in de tuyn van Dirck van Neck op de Nieuwe Have in 's-Gravenhage
*Elisabeth van Tilburg; Johanna van Tilburg en Alida van Tilburg, kinderen van Reynier van Tilburg, palfrenier van Sijne Majesteyt op 't Oude Hoff in 't Noorteynde in's-Gravenhage
*Dirck van Neck, pasteybacker op de Plaets in's-Gravenhage
*Maria van Neck, weduwe van de procureur Jan Hacquaart in de Harde Straet in 't einde in 's-Gravenhage
*Pieter van Schilperoort en Jan van Schilperoort, daer vader van is Johannes van Schilperoort in 't Noorteynde in 's-Gravenhage
*Willem Pelsant x Magdalena van Schilperoort, coopman op de Gelderse Kay tot Rotterdam
*Jan van der Snoeck, leydecker in de Brede Straet op 't hoeckie van't Zant in 's-Gravenhage
*Pieter van der Snoeck sen 't eynde van 't Haringvliet tusschen de brouwers van "De Roo Leeuw" ende "De Pauw" tot Rotterdam
*Catharina van der Snoeck en Dirck van der Snoeck, daervan voogden van sijn de voornoemde Johannes van Schilperoort en Johan van Haemsbergen, schilder agter de Kloosterkerck in 's-Gravenhage
*Magdalena van der Snoeck gesepareerde huysvrouw van Jan Everaarts, biersteeckster op de Bierkay in 's-Gravenhage
*Johan van Haemsbergen x Sophia van der Snoeck in 's-Gravenhage
*Dirck Maendecker, nagelaten soon van Maria van der Snoeck, daer voogd van is de voornoemde Haemsbergen in 's-Gravenhage
*Jacobus de Stoute x Lucretia van Neck, deurwaerder op de Broertiesgraft tot Leyden
Hiermee is aangetoond dat Adriaen Dircksz van der Snoeck familie was van Johannes van Haensbergen [1642-1705], een beroemde schilder die zelf vele kunstwerken bezat, waaronder ook die van Rubens, van Dyck, Lievens en Mieris! De broer van Adriaen Dircxs van der Snoeck was Pieter die gehuwd was met Engeltje van der Heijden; hun zoon Dirck huwde met Dirckgen Claesdr. Outshoorn en het was hun dochter Sophia die met Johannes van Haensbergen gehuwd was. Later worden ook de grafrechten van de familie van der Snoeck overgeschreven op de naam van de familie van Haensbergen [zie Dirck Luyten van der Snouck].
XI/ 1716& 1717 Huwelijk Adriaen Dircxs van der Snoeck & Engeltje Cornelsidr. Roels


Hij trouwde, minstens 15 jaar oud, op 01-06-1651 's-Gravenhage [Grote kerk] Republiek der 7 Verenigde Provinciën met de ten hoogste 19-jarige Engeltje Cornelisdr. Roels [Gen. 11 Nr.: 1717 STAMGROOTOUDER]. Arie en Engeltje gingen op 14-05-1651 's-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën in ondertrouw.
1717 Engeltje [Engeltien] Cornelisdr. Roels [Gen. 11 Nr.: 1717 STAMGROOTOUDER]. Zij is gedoopt na 1632 [geboren tussen 1632-1639]. Engeltje is overleden vóór 25-12-1669, ten hoogste 37 jaar oud.
Religie: Nederlands Hervormd
 

Inventaris boedel Engeltje Cornelisdr Roels

Kind uit dit huwelijk:
I. Ludolphus (Lucas/Luijt) van der Snoeck [Gen. 10 Nr.: 858 STAMOUDER], gedoopt op 26-04-1658 in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 858).
1720 Claes Nomen Nescio [Gen. 11 Nr.: 1720 STAMGROOTOUDER]. Claes is overleden vóór 1680.
Hij trouwde met
1721 - Nomen Nescio [Gen. 11 Nr.: 1721 STAMGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Lambert Claesen [Gen. 10 Nr.: 860 STAMOUDER], geboren in Rouveen (zie 860).
1722 Bartelt Egberts Hagewolt [Gen. 11 Nr.: 1722 STAMGROOTOUDER]. geboren omstreeks 1630. Bartelt is overleden vóór 1680, ten hoogste 50 jaar oud.
Notitie bij Baertelt: Adres Zuideinde RouveenVan 1656 -1670 wordt zijn naam bij de betalingen genoemd. In 1675 woont in het Zuideinde van Rouveen Bertelt Egberts die hoofdgeld betaalt voor 3 personen boven de 16 jaar [Kerkenboek Rouveen (1653-1694)].


Hij komt in 1675 voor in het register van de Vuijrsteden op het Zuideinde s avonds rakende Rouveen. Hij betaald voor 1 vuurstede.
 
Schoorsteen- of vuurstedengeld. Op 1 juni 1598 besloten de Staten van Overijssel `van yeder vuirstede ofte plaetse die gemaeckt is omme vuir te boeten, als schoorsteenen, kachelovents, backovents, daven ofte eesten, goltsmede- ofte tinnegietersovents ofte anderen hoe die genoempt mogen werden' belasting te heffen. Het ging dus deels om een soort belasting op huizen, waarbij de grootte van het huis en daarmee het te betalen bedrag afgemeten werd aan het aantal kamers waar een vuur kon worden gestookt. Het schoorsteen- of vuurstedengeld werd pas ingevoerd in 1628, toen iedere haardstede met twintig stuiver was belast. Dit bedrag moest voor de helft door de eigenaar en voor de andere helft door de gebruiker worden opgebracht. De belasting is naderhand behoorlijk verzwaard, want tegen het einde van de zeventiende eeuw moest er al drie, en soms vier gulden per haardstede worden betaald. Een bakkersoven gold sinds 1683 voor twee vuurplaatsen. In bepaalde gevallen kon men vrijstelling of vermindering van het schoorsteengeld krijgen, bijvoorbeeld bij armlastigheid of wanneer een boedel in desolate toestand verkeerde.


Hij trouwde met
1723 - Nomen Nescio [Gen. 11 Nr.: 1723 STAMGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jentjen Hagewolts [Gen. 10 Nr.: 861 STAMOUDER], geboren in Rouveen Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 861).
1840 Herman Peters Swijgman [Gen. 11 Nr.: 1840 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1655 in Wagenborgen / Termunten / Nieuwolda (Groningen) Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Herman is overleden na 1687 en vóór 1704 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ten hoogste 49 jaar oud.
Note: Bijna alle kinderen van Herman Peters & Tjaecktjen Menses gingen droegen de naam Swijgman. Derhalve moet hij deze naam hebben aangenomen, daarvoor waren het patroniemen die de afstamming bewezen.

Den 5 Junij anno 1687 is het H. Nachtmael des Heeren wederom gecelebreerdt; aertoe zijn op t' nieuw aengecomen Harmen Peters ende Tjaecktjen Mensens, echtelieden met attestatie uijt Midwolder-hamrick.

Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 17-06-1677 in Nieuwolda, Groningen Republiek der 7 Verenigde Provinciën met11/1840 & 1841 Huwelijk van Tiaeken Menses & Herman Peters voor de 3e keer geproclameerd 10-06-1677
11/1840 & 1841 Huwelijk van Tiaeken Menses & Herman Peters


1841 Tiaeken (Tiacke) Menses [Gen. 11 Nr.: 1841 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1655 in Beerta Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Notitie bij het huwelijk: Herman en Tiacke gingen op 10-06-1677 in Nieuwolda, Groningen Republiek der 7 Verenigde Provinciën in ondertrouw.
Tiacke [ook bekend als Tjaecktjen] is overleden na 1687 en vóór 1704 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Herman en Tiacke : Marriage Notes for Herman Peters and Tiacke Menses:
 

Fol.33 - 23 mei 1677 - H.V.
Herman Peters en Tiake Menses. Brg.: Febo Hemmes, gewezen voormond; Tiapke Eelts, sibbevoogd; Hinrick Peters, halfbroer; Meerten Ebels, nom.ux. en Trijnje als neef en nicht; Br.: Eggo Hommes en Eetien, stiefvader en moeder; Tiacke Jacobs, nom.ux. En Ide (ehel.), oom en moei; Wijnolt Hinrichs en Aeltien, halve oom en moei; Meerten Ebels, vedder; Getuigen: Geert Haijckes en Jan Hansens; [zie hieronder]

More About Herman Peters and Tiacke Menses:
Marriage: June 17, 1677, Nieuwolda, Groningen, Marriage contract: May 23, 1677, Beerta, Groningen
"Beerta, Op Sondach den 10 Junij 1677 geproclameert Herman Peters van Nijewolda en Tiaken Menses uit de Beerta."

Kind van Herman en Tiacke :
I. Geuke (Goecke) Hermans (Harms) [Gen. 10 Nr.: 920 STAMOUDER] (Zie 920)
1842 Hindrick Hermans Tholen [Gen. 11 Nr.: 1842 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1655 in Osnabrück Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Hindrick is overleden ongeveer in 1714 Scheemda Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 69 jaar oud.
Beroep: Diaken en boekhouder der armen (van het griekse woord diakonos dat dienaar betekent).
Hij trouwde ongeveer 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-10-1680 in Midwolda (Groningen) Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:11/1842 & 1843 Hendrrick Tolen X Tjaecktjen Jans kerkelijke gemeente Midwolda


1843 Tjaecktjen Jans [Gen. 11 Nr.: 1843 STAMGROOTOUDER]. Zij is gedoopt op 19-01-1657 in Midwolda (Groningen) Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Tjaecktjen is overleden op 01-11-1695 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, 38 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hille Hendriks [Gen. 10 Nr.: 921 STAMOUDER], gedoopt op 22-11-1685 in Midwolda (Groningen) Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 921).11/1843 Doop Tjaecktjen Jans


1844 Jan Jans [Gen. 11 Nr.: 1844 STAMGROOTOUDER]. Hij is gedoopt op 01-04-1660 in Scheemda Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Jan is overleden.
Hij trouwde in Nieuw Scheemda Republiek der 7 Verenigde Provinciën met
1845 Hilke Roelofs [Gen. 11 Nr.: 1845 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1650. Hilke is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Jans [Gen. 10 Nr.: 922 STAMOUDER], geboren omstreeks 1670 in Sellingen (Groningen) Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 922).
1846 Hans Sickens [Gen. 11 Nr.: 1846 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1648 in Vellage Heilige Römisches Reich Deutscher Nation.
Hans is overleden na 1687 en voor 19-08-1688 Meeden, Muntendam, Menterwolde, Republiek der 7 Verenigde Provinciën.Vellage

XI/1846 Vellage, Weener, Leer, Ostfriesland, Niedersachsen, Deutschland.
Vellage is een dorp in het Landkreis Leer in de Duitse deelstaat Nedersaksen. Het dorp maakt deel uit van de gemeente Weener in het Duitse deel van het Reiderland. Het dorp ligt nabij de rivier de Eems, ongeveer twee kilometer ten noordwestenvan Papenburg.


Ledematen Meeden 05-03-1687

Acta Consistorij Anno 1687 den 5 Martij Tegenwoordigh is van geen groot belanghs voor gekomen als alleen dat Hans Sickens zich met emant geslagen hadde tot ergernis van veele waarom hem ditmael het Avontmael ontseijt.


XI/1846 & 1847 Hans Sickens & Grietje Berends huwelijk 24-10-1669.


Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 24-10-1669 in Meeden Republiek der 7 Verenigde Provinciën met de ongeveer 21-jarige
1847 Grietje Berends [Gen. 11 Nr.: 1847 STAMGROOTOUDER]. Zij is gedoopt omstreeks 1648 in Oldenburg Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Grietje is overleden vóór 1684 in Meeden Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ten hoogste 36 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hilke Hansen [Gen. 10 Nr.: 923 STAMOUDER], gedoopt op 29-10-1671 in Meeden Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 923).
1848 Joust Caspers [Gen. 11 Nr.: 1848 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1637. Joust is overleden.
Hij trouwde ongeveer 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-09-1660 in Eexta Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:
1849 Trintien Simens [Gen. 11 Nr.: 1849 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1641. Trintien is overleden.
Notitie: Zij of hij is familie van Hemmo Hommens. In het huwelijkscontarct worden zij vermeld: 14-11-1661 Popke Simens voormond, Hemmo Hommes sibbevoogd en Jan Fockes vreemde voogd over de kinderen van zal. Joust Jansen en Trintien, afhandeling met de stiefvader en moeder der kinderen namelijk Joust Caspers en Trintien Simens.
Kind van Joust en Trintien:
I. Casper Jousten [Gen. 10 Nr.: 924 STAMOUDER] (Zie 924)
1850 Berent Jans [Gen. 11 Nr.: 1850 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1640 in Scheemdermeer Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Berent is overleden na 23-12-1674.
Hij trouwde ongeveer 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1662 met:
1851 Fenna Broerkens [Gen. 11 Nr.: 1851 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1640 in Scheemda Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Zij trouwde (2) op 23-12-1674 in Midwolda met Roelf Hendriks / Roelef Hindricks.XI/1851 Fenna Broerkens hertrouwd op 23-12-1674 Midwolda met Roelef Hindricks.


Fenna is overleden na 23-12-1774.
Kind van Berent en Fenna:
I. Sara Beerents [Gen. 10 Nr.: 925 STAMOUDER] (Zie 925)
1900 Jan Nomen Nescio [Gen. 11 Nr.: 1900 STAMGROOTOUDER]. Jan is overleden.
Hij trouwde met
1901 - Nomen Nescio [Gen. 11 Nr.: 1901 STAMGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Harmen Jans [Gen. 10 Nr.: 950 STAMOUDER] (zie 950).
1908 Tjabbe Willems [Gen. 11 Nr.: 1908 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1631 in Beerta Lotharigen en het Duitse Rijk. Tjabbe is overleden na 1658 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij Tjabbe:
R.A. Beerta 06-03-1645 Fol.420 - In den Eekamp - Minnoldt Tiabbens, pr.vmd., i.p.v. zijn overleden broer Uffo Tiabbens, Bastiaen Mensens en Reenko Reenkens, voogden over Willem Mensens en zijn overleden vrouw Aelke Tiabbens, hun moederloze kinderen met name Tiabbe en Albert maken een afhandeling met Willem Mensens. Een onderlinge afhandeling heeft plaats gevonden dd. 10 juli 1632 in het bijzijn van Nantko Ottens en Henrijc Berens. Nu wordt deze afhandeling verzegeld. De voogden doen over aan Willem het huis in de Beerta waarin Willem nog steeds woont met alle roerende goederen. Voorts de helft van het land dat de moeder heeft behoord liggende in Beersterhamrik bij Hamsterhof, ten oosten de pastorie in de Beerta, ten westen Jonker Huninga, strekkende van de gemeine Hoijwech tot de Ae. De kinderen zijn nu reeds 16 geweest. Willem quiteert de voogden. Getuigen: Geerdt Berends en Wijko Haeikens. [zie hieronder]

R.A. Beerta 05-09-1648, Fol.13 Willem Mensens en Aeleit (ehel.) verkopen aan Tiabbo Willems, zoon van Willem, de behuizing zoals Willem heeft bezeten en bewoond met zijn vrouw Aeleit, staande in die Beerta op Tiacko Reints= land, ten oosten Hero Bauwkens, ten westen Beerndt Beernds. Tevens wordt verkocht al het schoenmakersgereedschap. Prijs: 700 Keizers gld. Tiabbo Willems en Anneke (ehel.) verklaren dat ze de koopschatspenningen nog niet hebben betaald. Willem Menses en Aeleit versetten aan Tiabbo hun aandeel land, zoals van zijn moeder en grootmoeder is geërfd te Beersterhamrik, ten oosten Beerster pastorije groote Loeten, ten westen Hamster hoff. getuigen: Willem Hendricx en Joannes à Brederode. [zie hieronder]

R.A. Beerta 08-05-1651, Fol.222Tiabbo Willems en Anneke (ehel.) lenen van Dodo Febens en Aeltjen (ehel.) 66 daler en 20 stbb. Rente per daler 2 stbb.
getuigen: Willem Jans en Jurjen Vijt. R.A. Beerta 18-12-1657 Fol.630 Tjabbe Willems leent van Griete Bonnis weduwe van Bonne Tjabbis 200 daler à 5%. Onderpand: het deel uiterdijks land in Beersterhamrik, ten noorden Goert Pieters, ten oosten Luitenant Menno Coehorn, ten zuiden de Pekel Aa, ten westen jr. Sebo Huninga. Getuigen: J a Brederode en Matthias Tobiae. [zie hieronder]

R.A. Beerta 15-10-1658 Fol.687 Tjabbe Willems, pr.vmd., Jan Egberts en Sijbo Wijers, voogden over Albert Willems onmondige vaderloze kind Albertjen genoemd, maken een afkoop met Remke Willems en Etske (ehel.), als vader en moeder over het kind. Remke en Etske behouden het huis zoals ze bewonen met de roerende goederen en het smidsgereedschap en het land zoals het kind heeft geërfd van haar vader,ten noorden de nije sloot, ten oosten luitenant Menno Coehorn, ten zuiden de Pekel Aa, ten westen jr.Sebo Huninga. Het kind dient tot haar 18e te worden onderhouden, het krijgt verder niets. Getuigen: Wilcko Gerrits en Matthias Tobiae.

R.A. Beerta 12-03-1659 Fol.715 Tjabbe Willems verpacht en verset aan luitenant Menno Coehorn Houwerda 3 3/4 deimt 24 roeden land in 3 akker gelegen in t Hamrick in Beerster Gaerlant, ten noorden Harman Roelofs, ten oosten Menno Coehorn zelf, ten zuiden de Peeckel Aa, ten westen Sebo Huninga. Tijd: 9 jaar. Prijs: 393 daler. Getuigen: Goert Pieters en Reemt Willems. [zie hieronder]

R.A. Beerta 28-12-1681 Fol.368 Arent Jans, Tammo Hinricks en Tonckert Hinricks verkopen aan Herman Jurriens hun gezamenlijke huis in de Beerta, staande op pastor Stellinghwerfs grond. Zoals tegenwoordig door Tiabbe Willems, meierwijze, wordt bewoond. Prijs: 177 car.gld. 10 st. Getuigen: Menso Wiltes en schoolmeester Peter Mattheus. [zie hieronder]

Zoon van Willem Menses (Willem Mijnses, Wijllem Mensens) en Aelke Tiabbens.
Beroep: Schoenmaker. Hij trouwde in Beerta Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Het huwelijk werd ontbonden in 1657 in Beerta Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Het huwelijk werd aangegaan met:
1909 Anneke N. [Gen. 11 Nr.: 1909 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1634 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Anneke is overleden na 1658 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 24 jaar oud.
Kind van Tjabbe en Anneke:
I. Menso Tjabbes [Gen. 10 Nr.: 954 STAMOUDER] (Zie 954)
1910 Luppe Deters [Gen. 11 Nr.: 1910 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1610 in Beerta, Republiek der 7 Verenigde Provinciën, zoon van Detert Gerdes en N. Edzes.
Luppe is overleden op 01-08-1665 in Winschoten, Republiek der 7 Verenigde Provinciën, minstens 55 jaar oud.
Notitie bij Luppe: Ook wel Luppo Dieters!

Winschoten 4-6-1646: de Erb. Luppe Dieters, carspelman in Finserwoldt, Anna sijn huisfrouwe, daer voor de rato caverende, verkopen een losbare erfrente van 18 daalders aan Rempko Ipens en zijn huisvrouw Hille, jaarlijks te voldoen op 4 juni.

Winschoten 4-6-1646: de Erb. Luppe Dieters, carspelman in Finserwoldt, Anna sijn huisfrouwe, daer voor de rato caverende, verkopen een losbare erfrente van 18 daalders aan Rempko Ipens en zijn huisvrouw Hille, jaarlijks te voldoen op 4 juni.

Winschoten 14-6-1654:Luppo Deters als getuige bij het hc van Doedo Nannes en Asse Boelens wed. van Haijco Lammers.

Luppe trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 16-06-1642 in Blijham Republiek der 7 Verenigde Provinciën metMidwolda - fol.95 - 6 mei 1653 - Willem Geerdts, Luppe Deters en Tiapke Jansen, voogden over Detert Luppes, onmondige zoontje van Lutgert Dircks, gewezene huisvrouw van Luppo Deters, ter ener en Tiacko Hommes, Hidde Sebes en Willem Eppes, voogden over wijlen Tammo Luppes en Haijcke (gew.ehel.), te Midwolda, hun onmondige dochter Meijske Tammes ter andere zijde. Ze maken een afhandeling van de nalatenschap van wijlen Tammo Dercks en Haijcke (gew.ehel.), te Midwolda. De voogden over Meijske Tammes verkrijgen de nalatenschap van Tamme Dercks en vrouw, te weten de behuizing op Midwolder kerkenland te Midwolda, met de levende have de inboedel. Prijs: 1230 daler. Getuigen: Berent Hindricks en Onno Jansen.


1911 Anne Hindriks [Gen. 11 Nr.: 1911 STAMGROOTOUDER], ongeveer 16 jaar oud. Ook wel Anneke/Antje/Anna/Anke!
Anne is geboren omstreeks 1626 in Blijham Republiek der 7 Verenigde Provinciën, dochter van Hindrick Mans en Haicke Fopkes. Anne is overleden vóór 23-06-1673 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ten hoogste 47 jaar oud.Notitie bij het huwelijk van Luppe en Anne: Huwelijkscontract opgemaakt Blijham 16 jun 1642. Hc Luppe Dieters en Anne Hindricks. Bij de bruidegom is sprake van "de goederen soo hem in scheidinge mit sijn kind mogen toegedeelt werden"; de bruid krijgt van haar vader f 500. Aan bruidegomszijde Frans Tiackens, Herman Claessen en Willem Geerts. Aan bruidszijde Hindrick Mans x Haicke (Haeyke) vader en moeder, Sibolt Hoving x Gepke, Hindrick Stevens.#


Kind van Luppe en Anne:
I. Haiken (Haicke) Luppens [Gen. 10 Nr.: 955 STAMOUDER] (Zie 955)
1912 Harmen Jans [Gen. 11 Nr.: 1912 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1627 in Blijham Lotharingen en het Duitse Rijk. Harmen is overleden na 1659 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 32 jaar oud.
Hij trouwde ongeveer 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-11-1653 in Blijham Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:Huwelijk Harmen Jans X Grietje Lamberts


1913 Grietjen Lamberts [Gen. 11 Nr.: 1913 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1630 in Lotharingen en het Duitse Rijk. Grietjen is overleden na 1659 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 29 jaar oud.
Kind van Harmen en Grietjen:
I. Edo Harmens [Gen. 10 Nr.: 956 STAMOUDER] (Zie 956)
1916 Harm Nomen Nescio [Gen. 11 Nr.: 1916 STAMOUDER].
Hij trouwde met
1917 Nomen Nescio [Gen. 11 Nr.: 1917 STAMOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Albert Schultinck [Gen. 10 Nr.: 958 STAMOUDER], geboren omstreeks 1665 in Jipsinghuizen Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 958).
1918 Albert Nomen Nescio [Gen. 11 Nr.: 1918 STAMGROOTOUDER]. Albert is overleden.
Hij trouwde met
1919 - Nomen Nescio [Gen. 11 Nr.: 1919 STAMGROOTOUDER]. - is overleden. Kind uit dit huwelijk:
I. Geescke Alberts [Gen. 10 Nr.: 959 STAMOUDER] (zie 959).
1936 Helmrich Vollers(sen) [Gen. 11 Nr.: 1936 STAMGROOTOUDER], geboren op 16-11-1638 in Berne Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Helmrich is overleden op 16-01-1727 in Schlüte Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, 88 jaar oud. Hij is begraven op 16-01-1727 in Berne Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Religie: Evangelisch LuthersXI/1936 Helmrich Vollers begraven


XI/1936 & 1937 Huwelijk Helmrich Vollers(sen) & Geeske Focke(n)


Hij trouwde, 37 jaar oud, op 30-07-1676 in Berne Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met de 29-jarige
1937 Gesche Focke(n) [Gen. 11 Nr.: 1937 STAMGROOTOUDER], geboren op 01-06-1647 in Wehrder Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Zij is gedoopt op 01-06-1647 in Berne Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Gesche is overleden op 26-08-1679 in Wehrder Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, 32 jaar oud. Zij is begraven op 26-08-1679 in Berne Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Religie: Evangelisch LuthersXI/1937 Gesche Focke doop


XI/1937 Gesche Focke, Helmrich Vollers Frau


Kind uit dit huwelijk:
I. Hinrich Vollers [Gen. 10 Nr.: 968 STAMOUDER], gedoopt op 07-03-1678 in Berne Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 968).
1938 Johan Dencker [Gen. 11 Nr.: 1938 STAMGROOTOUDER]. Hij is gedoopt op 09-10-1642 in Berne Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Johan is overleden op 08-08-1721 in Berne Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, 78 jaar oud. Hij is begraven op 08-08-1721 in Bernebüttel Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.XI/1938 Johan Dencker doop


XI/1938 Johan Dencker begraven


XI/1938 & 1939 Huwelijk Johan Dencker en Gebeke Bischup


Religie: Evangelisch Luthers
Hij trouwde, 32 jaar oud, op 29-06-1675 in Berne Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met de ongeveer 26-jarige
1939 Gebeke Bischup [Gen. 11 Nr.: 1939 STAMGROOTOUDER]. Zij is gedoopt omstreeks 1649. Gebeke is overleden op 29-04-1720 in Bernebüttel Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 71 jaar oud.
Religie: Evangelisch LuthersXI/1939 Gebeke Bischup, Johan Denckers Frau begraven


Kind uit dit huwelijk:
I. Anne Dencker [Gen. 10 Nr.: 969 STAMOUDER], geboren op 19-10-1681 in Bernebüttel Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 969).
1944 Hendrick van Malden [Gen. 11 Nr.: 1944 STAMGROOTOUDER].
Hij trouwde met
1945 - Nomen Nescio [Gen. 11 Nr.: 1945 STAMGROOTOUDER].
Kind uit dit huwelijk:
I. Claes Hendricks van Malden [Gen. 10 Nr.: 972 STAMOUDER], geboren in Malden [Nijmegen] Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 972).
1946 Roelef Hermens [Gen. 11 Nr.: 1946 STAMGROOTOUDER]. Roelof is overleden na 08-12-1695.
Hij trouwde vóór 1654 metXI/1946 & 1947 Roelof Hermansen huwt op 27-09-1668 met zijn tweede vrouw. Bij dit gesloten huwelijk wordt zijn eerste vrouw Jenneken Inghbers genoemd die overleden was.


XI/1946 Roelef Hermens huwt nog twee maal na het overlijden van zijn eerste vrouw Jenneken Inghbers/Eijmers, eerst met Beeltje Hieronymous en daarna op 20-05-1683 met Willemke Peters. Het huwelijk van zijn dochter Willeke Roelofs met Claes Hendricks een jaar later staat ook op deze pagina!


XI/1946 Roelof Hermansen Protocol Bezwaar 15-11-1676 [hij huwde 27-09-1668 met Beeltjen Hieronijmus].


1947 Jenneke Inghbers/Eijmers [Gen. 11 Nr.: 1947 STAMGROOTOUDER].
Jenneke is overleden voor 27-09-1668 [dit is namelijk de datum van het 2e huwelijk van haar man].
Kind uit dit huwelijk:
I. Willemke Roelofs [Gen. 10 Nr.: 973 STAMOUDER], gedoopt op 20-02-1659 in Elst [Valburg] Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 973).1976 Jørgen Lambæk [Gen. 11 Nr.: 1976 STAMGROOTOUDER]. Hij komt uit Denemarken!
Juriaan is overleden voor 1701.
Notitie: Lambæk is een plaats in Denemarken [Jutland vlakbij Ringkøbing].
 

Hij trouwde met:
1977 N. N. [Gen. 11 Nr.: 1977 STAMGROOTOUDER]. N. is overleden na 1672.
Kind van Juriaan en N.:
I. Strange Jørgensen Lambæk [Gen. 10 Nr.: 988 STAMOUDER] geboren in 1674 in Weedel [Vejle] Koninkrijk Denemarken en Noorwegen
(Zie 988)
1978 Matthijs Nomen Nescio [Gen. 11 Nr.: 1978 STAMGROOTOUDER]. Matthijs is overleden vóór 1701.
Hij trouwde met
1979 - Nomen Nescio [Gen. 11 Nr.: 1979 STAMGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Dorethe Mathijse [Gen. 10 Nr.: 989 STAMOUDER], geboren in 1677 in Holstebrug Koninkrijk Denemarken en Noorwegen (zie 989).
1996 Jochum Bletgen [Gen. 11 Nr.: 1996 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1590 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Jochum is overleden vóór 1647 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, ten hoogste 57 jaar oud.
Notitie bij Jochum: Erblicher Bürger von Duisburg!
Beroep: Ackermann
Religie: Evangelischen Kirchengemeinde
Hij trouwde ca. 1616 metAm 7. Oktober 1617 hatten Soldaten der spanischen Besatzung in Duisburg mutwillig Feuer gelegt. Es entstand ein gefährlicher Brand. Zwei der Übeltäter wurden später erwischt und anschließend zum Tode durch Vierteilung verurteilt. Die durch die Hinrichtung entstandenen zusätzlichen Kosten wurden in den Stadtrechnungen genau verbucht: "Den 31. Oktober (1617), als die zwei Soldaten gefirtheilt, domals bei David Bride gekauft 2 Schlachtmesser, 1 gul. 6 alb., Item hat der Scharfrichter bei Peter auf dem Hofe geholt 4 par handtschen (Handschuhe), jedes par 15 alb. = 2 guld. 12 alb., Merten snitzler gemacht ein bank, dar die 2 Spanjaarden auf gerichtet werden (auf der die beiden Spanier hingerichtet wurden). Item Jochim Bletges, Strunkmann, Schallert und Swysenkamp die pest (= Pfähle) gefharen, dar die firdels angehangen (gefahren, an denen die gevierteilten Körper angehängt wurden), darvor jeder bezahlt 8 alb., Herman Kuiper die kar gethan (die Karre gefahren), dar die firtheils mit an die Pforten gefharen (mit der die gevierteilten Körper an das Stadttor gefahren wurden)."


1997 Ermgard Wintgens [Gen. 11 Nr.: 1997 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1595 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Ermgard is overleden na 03-1667 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 72 jaar oud.
Notitie bij Ermgard: Ihr Familienname erschließt sich recht deutlich aus den Paten bei den Taufen ihrer Kinder. Die Häufigkeit des Namens Wintgens ist ein deutliches Indiz, daß sie eine geborene Wintgens gewesen ist.
 


Kind uit dit huwelijk:
I. Hermann Bletgen [Gen. 10 Nr.: 998 STAMOUDER], geboren in 02-1624 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 998).
1998 Jan Scholten de Merx [Gen. 11 Nr.: 1998 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1605 in Meiderich Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Jan is overleden na 04-1667 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, minstens 62 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan in der Monning, eigentlich Scholten de Merx, gelangt durch Einheirat auf den Hof. Er stammt vom Merxhof in Obermeiderich.
- Das Bürgerrecht der Stadt Duisburg erwirbt Jan um 1632/33:

"Jan Scholten in der Monney, gebürtig aus Meiderich, verheiratet mit der Bürgerstochter Tringen in der Monney, er zahlt 8 Dlr. 42 Alb".

- Das ist die halbe Gebühr, die dann zu zahlen ist, wenn der Bewerber eine Bürgerstochter geheiratet hat.
Am 20. Dezember 1640 steht "Johann in der Monninck" in Meiderich Pate bei einem Kind des Bernd Stollen.
In den Konsistorial - Protokollen von Duisburg ist am 28. Mai 1652 vermerkt: "Monningh von Düßern wegen täglicher Füllerei vermahnt". - Jan in der Monning muß demnach einen gesegneten Appetit und die entsprechende Leibesfülle gehabt haben.
Beroep: Halfe a.d. Monninger Hof
Hij trouwde ca 1637 met
1999 Tringen in der Monning [Gen. 11 Nr.: 1999 STAMGROOTOUDER], geboren omstreeks 1610 in Duisburg Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Trintgen is ca. 1678 overleden.
Notitie bij de geboorte van Tringen: Monninger HofKind uit dit huwelijk:
I. Drütgen in der Monning [Gen. 10 Nr.: 999 STAMOUDER], geboren in 02-1634 in Duissern Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 999).
2008 Pieter Brandt [Gen. 11 Nr.: 2008 STAMGROOTOUDER]. Pieter is geboren circa 1630 en overleden omstreeks 1700.
Religie: Nederlandsch Gereformeerd.
Notitie bij overlijden van Pieter: Pieter is bij dopen van zijn kleinkinderen Johannes 1689/Lambertus 1693/Pieter 1695/Willemijntie 1697/Gerard 1699 Bij de vier dopen erna; Willemina 1702/Gerardus 1704/Willem 1706/Tielman 1710, is hij er niet meer bij; ergo; hij MOET rond 1700 overleden zijn!!!XI/2008 P(i)eter Brant was afkomstig van het Fort Sint Andries in Gelderland! Het Fort Sint Andries is een voormalig militair fort tussen Maas en Waal bij Heerewaarden waar de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog hun grootste militaire bouwwerk in ons land neerzetten.

[In 1598, the Spaniards started a major military offensive in the Low Countries and besieged Zaltbommel, a town directly on the border at the time. With considerable difficulty, Maurice of Nassau’s Dutch States Army managed to defend the city. To bolster the Spanish attack, the Spaniards built Fort Sint-Andries, which at that time, was their largest military stronghold in the Netherlands. The church in Rossum was demolished for building materials for the fort, so that the Spanish troops could keep the Maas and Waal rivers under close surveillance].


Functie: Soldaet onder de Comp[agnie] Guarde van Sergeant-Majoor Percheval.

Ten tijde van zijn huwelijk valt hij onder Capitein Pieter Percheval tot Delff! In die tijd waren vele soldaten gelegerd in Heusden, het was van oudsher een vestingstad. Percheval zat zelf in Heusden in 1646. Hij was toen quartiermeester-generaal/capitein. In 1654 keert Pieter Brandt terug naar Heusden om aldaar te huwen met Willemken Jans van Brugge. Hij kan dit doen omdat hij hiertoe verlof heeft gekregen. Hij zat namelijk gelegerd in Delft in dat jaar. De Eerste Engelse oorlog was net afgelopen; de Nederlanden zaten in een Stadhouderloze periode; immers in 1647 stierf Frederik Hendrick van Oranje Nassau. Pieter Percheval zal deelnemen aan de statie; Begraefenisse van syne hoogheyt Frederic Henric, by der gratien gods prince van orange ...
XI /2008 Pieter Brant is als laatst getuige bij de doop zijn kleinzoon Gerardus in 1699. Kennlijk komt hij dan te overlijden. Opvallend is dat ook dit kind zeer waarschijnlijk nog geen drie jaar oud is geworden omdat er in 1704 een andere zoon Gerardus gedoopt wordt waar de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes van af stamt.


XI/2008 & 2009 Huwelijk tussen P(i)eter Brant & Willemken van Brugge 03-02-1654 te Heusden [een stadje dat in het gebied van Maas en Waal ligt, in het Land van Heusden en Altena, tussen Den Bosch en Gorinchem aan de Bergsche Maas. Deze vormt daar de grens tussen Gelderland en Noord-Brabant. Vroeger lag het precies op de grens van het Graafschap Holland en de Hertogdommen Brabant en Gelre]. De onderste foto is genomen door de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes tijdens een vliegles aangeboden door zijn werkgever in 2019.


Op 19-04-1679 werd in Heusden de moeder van Pieter Brand begraven. Aannemelijk in dat geval dat Peter Brant en Willemken Jans toen nog in Heusden woonden.
Pieter ging op 16-01-1654 in Heusden Republiek der 7 Verenigde Provinciën in ondertrouw. Hij trouwde op 03-02-1654 in Heusden Republiek der 7 Verenigde Provinciën met
2009 Willemken van Brugge [Gen. 11 Nr.: 2009 STAMGROOTOUDER]. is geboren in Heusden [Herpt] Republiek der 7 Verenigde Provinciën
Willemken is overleden na 1693.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Willemken: In het ondertrouwregister werd na drie proclamaties, in dit geval na 19 dagen, de definitieve huwelijksdatum in de kantlijn aangetekend.
Notitie bij overlijden van Willemken:
Zij is nog doopgetuige van haar kleinzoon Lambertus in 1693.Notitie bij Willemken: 26-12-1656 treedt Willemtge te 's Gravenahge op als getuige op bij notaris Dirck Gijsbertsz. van Schoonderwoert waarbij er een verklaring wordt afgelegd. Als één van twee vrouwen, getuigt zij inzake een verklaring omtrent de zwangerschap van Baertge Barents, die vleselijke conversatie had gehad met Gerrit Schilders, vettewariënverkoper, bij wie zij in huis had gewoond, en die haar met "schoone woorden en groote beloftes" had verleid, en waarvoor zij nu 200 gulden verlangt.
Over Willemtge zijn in deze akte geen verdere bijzonderheden vermeld. Het gaat uiteraard vooral over Baertge Barents en haar perikelen.XI/2009 Willemtge Brant wordt hier genoemd als getuige en als vrouw van Pieter Brant. Hieruit kunnen we ook opmaken dat hij Soldaet onder de Comp[agnie] Guarde van Sergeant-Majoor Percheval was.


IX/2009 Op 13-06-1680 is Willemken Jans van der Brugghe doopgetuige bij de dochter [Francisca Theunisse] van haar zus Cornelia Jans van der Brugghe.


XI/2009 We zien Willemtje het als doopgetuige nog optreden in 1693 bij de doop van haar kleinzoon Lambertus.


Kind uit dit huwelijk:
I. Leendert Brandt [Gen. 10 Nr.: 1004 STAMOUDER], gedoopt op 17-10-1659 in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 1004).
2010 Hans Heijndricxen Coster [Gen. 11 Nr.: 2010 STAMGROOTOUDER]. Hans is overleden.
Hij trouwde met
2011 - Nomen Nescio [Gen. 11 Nr.: 2011 STAMGROOTOUDER]. - is overleden.
Kind uit dit huwelijk:
I. Elisabeth Coster [Gen. 10 Nr.: 1005 STAMOUDER], gedoopt op 01-01-1656 in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 1005).
2012 Johannes (Hans) Stekel [Gen. 11 Nr.: 2012 STAMGROOTOUDER]. Hans is overleden na 1675.
Religie: Rooms Katholiek (Statiekerk Nobelstraat ’s-Gravenhage).

Functie:
Hans Steeckel was Ruijter bij de Compagnie Cavalerie onder bij het Regiment Force onder Commandant de ritmeester den Heere Major Verneuil die tussen 1638 en 1644 te Breda en tussendoor ook te Amersfoort is vermeld:
Majoor 22-12-1636 Joachim de Saint-Georges Heer van Verneuil
Kolonel 15-12-1645 Joachim de Saint-Georges Heer van Verneuil [tot 1667]
Het regiment werd opgericht in 1625 als Vaan Kurassiers Force. In 1635 werd dit het Regiment Force.

Notitie bij het huwelijk van Hans: hij was eerder gehuwd geweest in Breda en later in 's-Gravenhage in het jaar 1644 met Agnieta van Drap die zelf uit 's-Gravenhage kwam. Kennelijk komt zij te overlijden en hertrouwd hij ten Stadhuize 's-Gravenhage in het jaar 1667!
Hij ging op 22-05-1667 in de Kloosterkerk van ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën in ondertrouw en trouwde op 29-06-1667 in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën met Barbara Buijs [Gen. 11 Nr.: 2013 STAMGROOTOUDER].

Kloosterkerk 22-05-1667
Stadhuis aan de Groenmarkt
XI/2012 & 2013 Ondertrouw van Johannes Steeckel & Barbara Buijs was in de Kloosterkerk op 22-05-1667. Zij huwden vervolgens aan het Stadhuys op 29-06-1667.


2013 Barbara Buijs [Gen. 11 Nr.: 2013 STAMGROOTOUDER].
Religie: Rooms Katholiek (Statiekerk Nobelstraat ’s-Gravenhage).
Notitie:
Nu heb ik twee inschrijvingen gevonden waar mogelijk meer uit te halen is; in ieder geval de patroniem Wilhems:
1. Doop Theodorus Stekel, kind van Hans (Johannes) en Barbara WILHEMS; getuigen PATRIMUS Jo[ann]es Buijsen, MATRIMA .... Boot Loco ..... Nordinghen.
2. Doop Andreas Stekel, kind van Hans (Johannes) en Barbara Buijs, getuigen Jo[ann]es Buijs
Barbara is overleden > 1675, dan wordt haar zoon Joannes geboren op 19-08-1675.
Kind uit dit huwelijk:
I. Andreas Stekel [Gen. 10 Nr.: 1006 STAMOUDER], gedoopt op 15-03-1667 in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 1006).2014 Hendrick Vervloet [Gen. 11 Nr.: 2014 STAMGROOTOUDER], geboren circa 1635 in Asperen Lotharingen en het Duitse Rijk.
Notitie bij Hendrick: Twee van zijn kinderen krijgen in 1674 hun moederlijk erfdeel.
Religie: Hervormd.
Beroep: Coetsier, Paardenkoopman & Koetsverhuurder [bron Jaap Vervloet uit Nederland].
 

Wapen van der Vloet

Een jaar voor zijn overlijden koopt zijn zoon Laurens Vervloet [broer van Gertrudis Vervloet] het ambt van Huurkoetsier en neemt hij het bedrijf over van zijn vader.


XI/2014 Hendrik Lourenszn. Vervloet Obligatie van 10-06-1660 met zijn handtekening


XI/2014 Hendrik Lourenszn. Vervloet notariële Akte 29-09-1660


XI/2014 Hendrik Lourenszn. Vervloet Attestatie 26-07-1663


XI/2014 Hendrik Lourenszn. Vervloet 15-06-1664 Stalhouder


Kleyn Bleyjen-burg [Heere straat]

Adres: woont Kleyn Bleyjen-burg [hier te zien als Heere straat] 's Gravenhage. Links boven is bij nr. 7 het Mauritshuis te zien.


XI/2014 Hendrik Lourenszn. Vervloet Procuratie 15-05-1665


XI/2014 Hendrik Lourenszn. Vervloet 09-06-1665 Stalhouder


Hendrik Vervloet was de eerste voorouder uit een reeks van negen generaties van de probandus Marnix Alexander de Paula lopes die zich in 's-Gravenhage ging vestigen.


1665 poorter van 's Gravenhage

Heydrick Vervloet, Coetsier, werd Poorter van 's Gravenhage op 05-10-1665. 'Poorter' is een historische benaming voor een burger die zich het recht verworven had binnen de poorten van een plaats met stadsrechten te wonen. Men kreeg dit poorterrecht of burgerschap door zich laten registreren bij een magistraat van de stad.


Notitie bij Hendrick: Hendrick werd 05-10-1665 poorter van ’s-Gravenhage. Hij woonde er al veel eerder; getuige de hierboven getoonde Obligatie uit 1660!
Een jaar later deed hij een eed en werd hij lid van de 's Gravenhaagse schutterij onder 't blauwe vendel.1666 schutter bij de 's Gravenhaags Blauwe VendelHeyndrick staat vermeld als Schutter. Je moest hiervoor een eed afleggen.


Bewaeckten ghy die Wal als Helden vroom en trou
Tot voordeel van t gemeen ten dienste van Nassou


De opperbevelhebber van de Watergeuzen, Willem van der Marck, heer van Lumey, had een dubbelzinnige reputatie. Inderdaad had hij ervoor gezorgd dat Den Briel ingenomen werd in 1572. Maar hij was ook verantwoordelijk voor de dood van de Martelaren van Gorcum: de priesters die in Gorcum gevangengenomen en in Den Briel vermoord werden. Ook in het Noorden was dat een pijnlijke geschiedenis. De Haagse schutters [waar het Blauwe Vendel ook onder viel] waren daarom, zo claimden ze trots, 82 jaar geleden tegen Alva en Lumey, maar voor de prins van Oranje.Anekdote: Zes jaar later, toen Heyndrick Vervloet nog lid was, zou een schutter van de Blauwe Vendel [de zilversmid Hendrick Verhoeff] een prominente rol spelen in de moord op de gebroeders de Witt.
XI/2014 Hendrik Lourenszn. Vervloet 17-06-1666 Stalhouder


XI/2014 Hendrik Lourenszn. Vervloet 21-01-1667 weduwnaar van Jenneke/Jannetje Weerlants, ouders van Stijnetjes Vervloet & Hendrina Vervloet.


XI/2014 Hendrik Lourenszn. Vervloet 23-10-1667


Hendrick is overleden op 05-08-1715 in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën, 79 of 80 jaar oud.11/2014 Overlijden Hendrick Vervloet [05-08-1715]. Betaald aan impost voor het begraven f 3,- Hendrick Vervloet begraven Oostkapel Cloosterkerck [Nederduitsch Gereformeerde Gemeente]


XI/2014 Bij overlijden; Heijndrick Laurenszn. Vervloet 23-09-1715 Stalhouder


11/2014 & 2015 Ondertrouwen Hendrick Vervloet & Hendrickghien Lantsinck 11/2014 & 2015 Ondertrouwen Hendrick Vervloet & Hendrickghien Lantsinck Huwelijk Hendrick Vervloet & Hendrickghien Lantsinck


Hendrick Vervloet & Hendrickghien Lantsinck staan hier op de parenteel van zijn grootvader Hendrick Laurensz Vervloet genoemd.


Hij ging in ondertrouw, 31 of 32 jaar oud, op 23-01-1667 in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën met
2015 Hendrickghien Lantsinck [Gen. 11 Nr.: 2015 STAMGROOTOUDER], geboren in ’s-Gravenhage. Hendrickghien is overleden voor 08-08-1674 in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Notitie bij overlijden van Hendrickghien: Aang. f 3-0-0.
Notitie bij Hendrickghien: Ook bekend als Henrickje Lansin(g)!
Kind uit dit huwelijk:
I. Gertrudis (Geertruijd) Vervloet [Gen. 10 Nr.: 1007 STAMOUDER], gedoopt op 17-05-1672 in ’s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 1007).NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE