https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENERATION I
GENERATION II
GENERATION III
GENERATION IV
GENERATION V
GENERATION VI
GENERATION VI bis
GENERATION VI tertium
GENERATION VII
GENERATION VII bis
GENERATION VII tertium
GENERATION VIII
GENERATION VIII bis
GENERATION VIII tertium
GENERATION IX
GENERATION IX bis
GENERATION IX tertium
GENERATION X
GENERATION X bis
GENERATION X tertium
GENERATION XI
GENERATION XI bis
GENERATION XII
GENERATION XII bis
GENERATION XIII
GENERATION XIII bis
GENERATION XIV
GENERATION XIV bis
GENERATION XV
GENERATION XV bis
GENERATION XVI
GENERATION XVI bis
GENERATION XVII
GENERATION XVII bis
GENERATION XVIII
GENERATION XVIII bis
GENERATION XIX
GENERATION XIX bis
GENERATION XX
GENERATION XX bis
GENERATION XXI
GENERATION XXII
GENERATION XXIII
GENERATION XXIV
GENERATION XXV
GENERATION VIII tertiumGeneratie 8 (oudovergrootouders)

216 Jean François Teissonniére [Gen. 8 Nr.: 216 OUDBETOVERGROOTOUDER = Gen. 9 Nr.: 408 OUDOVERGROOTOUDER], (dezelfde als 408 in generatie 9).
geboren op 20-10-1727 in Syburg-Carlshafen Hessen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Hij is gedoopt op 26-10-1727 in Syburg-Carlshafen Hessen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Johan Frans is overleden op 16-01-1773 in Soerakarta Solo Nederlandsch Indië, 45 jaar oud.
Notitie bij Johan Frans : De stamvader der alle Dezentjé´s uit Indie. Hij zou in Amsterdam getrouwd zijn met een zekere Flohr of Helwig (?) en als soldaat van de Oost Indische Compagnie naar Batavia getrokken. Zie voor zijn parenteel: Consanguiniteit Dezentjé.
 
1727, octobre 26 à Carlshaven


Jean François, fils d'Étienne Teissonière, 
de St-André-de-Valborn en Cevennes, et 
de Jeanne Marie Pronçeau(?), native Suisse, né
le 20e 8bre 1727, a été presenté au saint
sacrement du bâtème par mr. Jean
Lapra, lecteur, en place de mr. François
Lapra, son fils, et par demoiselle Susanne
Bertezenne(?). Carlshaven, ut supra.


Teissier, pasteur.
 
8/216 Doop Jean François Teissoniére [französischen Kirchenbuch Karlshafen]


1743 Jean François Teissonniére in Amsterdam

Toen Jean Tessonniere in Amsterdam aankwam, heeft hij zich aldaar laten inschrijven bij de Waalse kerk op 09-07-1743. Er staat bij vermeld dat hij afkomstig was van Carlshaven [Hessen].


VOC SCHIP: EENDRACHT 06-11-1744

Gegevens van Jean Frans Tissomje uit CarelshaveVaandrig in het VOC-leger te Java
Datum indiensttreding: 06-11-1744
Datum uit dienst: 16-01-1773 (overleden)
Functie bij indiensttreding: Soldaat
Reden uit dienst: Overleden

Maandbrief: Nee
Schuldbrief: Ja

Gegevens van de vaart;
Schip: Eendracht Vertrek: 06-11-1744 [zie boek VOC hieronder]
Kamer: Amsterdam Kaap: 07-03-1745
Vertrek uit de Kaap : 22-03-1745
Aankomst in Batavia : 08-06-1745

Onder leiding van schipper Nanning Broeder. Hij overleed onderweg. Na 4 maanden kwam men aan op Kaap de Goede Hoop en op 8 juni 1745 zeilde men Batavia binnen.
Het schip werd in 1754 omgedoopt in ‘Elswoud’. In gebruik bij de VOC vanaf 1742 tot 1756 (VERGAAN, Ceylon). Gebouwd voor de Kamer van Amsterdam op de werf te Amsterdam.
laadvermogen: 1150 ton.


In de hierboven getoonde VOC documenten staat ondermeer dat Jan Bennevelt die officiant en bediende was van de Oost-Indische Compagnie der Kamer Amsterdam als kamerbewaarder/kamerbode een schuld [vanaf 1746] afbetaald van Jean Frans Tissomje aan de Heer Abraham Jochemsz. Ook zien we dat de Predikantszoon, koopman en Resident van Semarang de Heer Jan Louis van Nimwegen een gemachtigde was.Resolutie Kasteel Batavia 25 maart 1557Met advancement gegratificieerd

8/216 Johan Frans Dessonjé [bij de infanterie]:

Resoluties van het Kasteel Batavia
25 maart 1757:
,,Missive van den heer Raad extraordinair
en Gouverneur van Java Nicolaas Harting,
gedagteekend op den 10 courant en werd
‘uyt dies teneur tot het uyterste contente-
ment’ vernomen, dat eyndelijk de vreede
getroffen was met den laatsten en bij ‘s
Compagnie’s papieren met den te wel be-
kenden rebel in naame Maas Said of
Pangerang Aria Mancoe nagara, die de
Compie zedert zijnen opstand en die van
andere printen in den jare 1741 in diverse
gelegenheden veel spels berokkend
mitsgrs in de noodzakelijkheid gebragt
heeft, om sestien jaren lang een sterke
krijgsmagt te Java op de been te houden
en dus doende enorme onkosten te maken,
in voegen dat door dat gewenschte evene-
ment het gantsche eyland Java voortaan
zal kunnen ‘iouisseeren’, enz. enz.” .
Men leest dan aan het einde dezer Resolutie;
“laatstelijk geflicteerd wesende dat volgens
een al oud gebruyk de brengers van dierge-
lijke blijde boodschappen, waartoe steeds
een begunstigd perzoon werd uytgesogt, met
een advancement werden gegratificeerd, zoo
werd conform goed-gevonden den corporaal
]ohan Frans Dessonjé die de missive hier be-
stelt heeft te begunstigen met de qualiteit
van vendrig onder toevoeging der gewone
gagie”.

[pangerang (Javaanse vorstentitel)]


Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie

Mossel XXXII 31 december 1757: Naar Java zijn in afwachting van werk overgegaan de onderkooplieden Marten van der Sleijde, mr. Jacob Brinkhorst en Gerardus Willem van Renesse. Van het korps dragonders is overleden de kapitein Jan Willem Hertzogenraad in wiens plaats de boventallige kapitein-luitenant van dat korps Charles Louis Colmond is getreden; tot luitenant is bevorderd de onder-luitenant Frederik van Wijnerman en tot onder-luitenant de kornet Casper Lodewijk Tropponegro; bij de infanterie is een vaandel gegeven aan korporaal Johan Francois Dessonje, terwijl vaandrig Frans Haak tot ingenieur is benoemd ter vervanging van de overleden luitenant-ingenieur Claude Mandre.
Hij trouwde met
217 Nomen Nescio Kiem [Gen. 8 Nr.: 217 OUDOVERGROOTOUDER = Gen. 9 Nr.: 409 OUDBETOVERGROOTOUDER]. Zij is overleden na 1775.
Notitie: Vermoedelijk een inlandse vrouw!
Kind uit dit huwelijk:
I. August Jan Casper Dezentjé [Gen. 7 Nr.: 108 OUDGROOTOUDER = 204 OUDOVERGROOTOUDER], geboren op 13-06-1765 in Djapara Nederlandsch Indië (zie 108).218 Christoffel Kops [Gen. 8 Nr.: 218 = 410 OUDOVERGROOTOUDER]. Christoffel is overleden op 23-04-1831 [regerings almanak 1832/247] Soerakarta Solo Nederlandsch Indië.
Christoffel komt voor als getuige op de boedelbeschrijving van de eerste vrouw [Johanna Dorothea Boode] van zijn kleinzoon Johannes Augustinus Dezentje. Hij ondertekent deze boedelbeschrijving met de hiernaast afgebeelde handtekening.
Beroep: Négociant (1823)
Hij trouwde met
 


8/218 Overlijden van Christoffel Kops op 23 april 1831 te Soerakarta


Hij trouwde met
219 Kiem - Nomen Nescio [Gen. 8 Nr.: 219 = 411 OUDOVERGROOTOUDER]
. - is overleden na 1774.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johanna Magdalena Kops [Gen. 7 Nr.: 109 = 205 OUDGROOTOUDER], geboren op 24-01-1774 (zie 109).
228 Gerhardus Adams [Gen. 8 Nr.: 228 OUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1740 in Oude Pekela Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Gerhardus is overleden in 1781 in Winschoten Republiek der 7 Verenigde Provinciën, ongeveer 41 jaar oud. Hij is begraven op 29-05-1781 te Winschoten Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Hij trouwde ongeveer 37 jaar oud op 07-11-1777 in Winschoten Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Het huwelijk werd aangegaan met:8/228 Overlijden Gerardus Aadams


8/228 & 229 Huwelijksvoltrekking kerkelijke gemeente Winshoten Gerrardus Adams & Sophia Edes


229 Sophia Edes (Siefje) [Gen. 8 Nr.: 229 OUDOVERGROOTOUDER]. Zij is gedoopt op 01-03-1743 in Bellingwolde Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Sophia is overleden na 1799 in Bataafse Republiek, minstens 56 jaar oud.
Kind van Gerhardus en Sophia:
I. Adam Gerhardus Visfcher [Gen. 7 Nr.: 114 OUDGROOTOUDER] (Zie 114)8/229 Doop Sophia Edes


VIII/229 Een kleine maand voor haar huwelijk met Gerrardus Adamsen, laat Sophia haar onecht kind Debora als weduwe van Wibbelt Derks dopen na gedane belijdenis.


230 Geuke (Geuko) Pieters [Gen. 8 Nr.: 230 OUDOVERGROOTOUDER]. Hij is gedoopt op 06-06-1735 in Midwolda (Groningen) Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Geuko is overleden op 02-07-1811 in Winschoten Frans Keizerrijk, 76 jaar oud.
Beroep: Dagloner
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-05-1760 in Midwolda (Groningen) Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:
 
8/230 Doop Geuke Pieters


8/230 Overlijden Geuke Pieters


8/230 & 231 huwelijk Geuke Pieters X Geeske Jans kerkelijke gemeente Midwolda


Geuke Pieters [Geuko Pieters] en Geeske Jans. Goederen ongemeen, winst en verlies half om half, kinderen gelijk, indien hij eerder overlijdt dan zij, krijgt zij 150 gld., omgekeerd krijgt hij 100 gld. Brg.: Janna Jans, moeder; Willem Peters [Willem Pieters], broer; Br.: Jan Kaspers en Fenje Jans, ouders; Getuigen: Harm Claasens en Abel Peters.


231 Geeske Jans [Gen. 8 Nr.: 231 OUDOVERGROOTOUDER]. Zij is gedoopt op 25-03-1736 in Midwolda (Groningen) Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Geeske is overleden na 1779, minstens 43 jaar oud.
Geuke and Geeske had 5 children christened in Winschoten between 1764 and 1775. one of them is Evertien [Geukes], ancester of the Brobandus.
Religie: Nederlands Hervormd
Kind van Geuko en Geeske:
I. Evertien Geukes [Gen. 7 Nr.: 115 OUDGROOTOUDER] (Zie 115)8/231 Doop Geeske Jans


232 Derk Derks [Gen. 8 Nr.: 232 OUDOVERGROOTOUDER]. Derk is overleden.
Hij trouwde met:
233 N. N. [Gen. 8 Nr.: 233 OUDOVERGROOTOUDER]. N. is overleden.
Kind van Derk en N.:
I. Jan Derks [Gen. 7 Nr.: 116 OUDGROOTOUDER] (Zie 116)
234 Barteld Janssen [Gen. 8 Nr.: 234 OUDOVERGROOTOUDER]. Barteld is overleden na 26-04-1792.
Notitie bij Barteld: Ook wel: Janß, Jans!
Aus dem Armenrechnungsbuch Bingum (1739-1792):
20.3.1745 - Die Arrem Teichen für die Heuser fürferttygen Laßen An Bartelt Janß Bez(ahlt) 0.7.10 (= 0 Gulden, 7 Schaf, 10 Witt) 1792 - Für Verpflegung der Wüpke Bartels in der Krankheit bezahlt vor und nach 2 Guld(en) 5 Schaf 10 Witt 10.1.1792 - Bey Beerdigung der Wüpke Bartels an den Bedienten Harm Sjaben gegeben 6 Schaf
10.1.1792 - Bey Beerdigung von Barteld Jans Frau 4 Sch(af) 2 1/2 W(itt)
26.04.1792 - Von Barteld Janssen Ausmienerey (= Versteigerung), hat nach der Beylage Sub Lit C solche eingebracht 15 G(ulden).
Hij trouwde met
235 Wüpkemö [Wüpke] Berends [Gen. 8 Nr.: 235 OUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1717. Wüpke is overleden op 05-01-1792 in Bingum Heilige Römisches Reich Deutscher Nation, ongeveer 75 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Elsebeen Bartelds [Gen. 7 Nr.: 117 OUDGROOTOUDER], geboren op 09-03-1762 in Oostfriesland Bingum Heilige Römisches Reich Deutscher Nation (zie 117).
236 Hindrik Jacobs [Gen. 8 Nr.: 236 OUDOVERGROOTOUDER]. Hindrik is gedoopt op 17-02-1732 in Blijham Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Hindrik is overleden.
Religie: Nederlands Hervormd.
Hij trouwde 14-12-1760 te Finsterwolde Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:VIII/236 Doop Hindrik Jacobs


8/236 & 237 Huwelijk Hindrik Jacobs en Engel Berents Kerkelijke gemeente Finsterwolde


237 Engel Tuin [Gen. 8 Nr.: 237 OUDOVERGROOTOUDER]. Engel is gedoopt op 17-05-1739 Finsterwolde Groninger Ommelanden Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Engel is overleden.
Religie: Nederlands Hervormd.
Kind van Hindrik en Engel:
I. Jacob Hindriks Wester [Gen. 7 Nr.: 118 OUDGROOTOUDER] (Zie 118)8/237 Doop Engel Berents


238 Jan Geertszn Muirker [Gen. 8 Nr.: 238 OUDOVERGROOTOUDER]. Hij is gedoopt op 05-05-1737 in Beerta Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Jan is overleden op 29-12-1812 in Beerta Ingelijfd bij Frankrijk, 75 jaar oud.
Beroep: Wever
Hij trouwde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-03-1761 in Beerta Republiek der 7 Verenigde Provinciën met:
 
8/238 Doop Jan Geertszn Muirker


8/238 & 239 huwelijk Jan Geertz X Grietje Lammerts kerkelijke gemeente Beerta


239 Grietje Lammerts [Gen. 8 Nr.: 239 OUDOVERGROOTOUDER]. Zij is gedoopt op 30-09-1736 in Beerta Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Grietje is overleden op 27-12-1800 in Beerta Bataafse Republiek, 64 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Grietje: Fol.553 - 27 maart 1761 - H.V.
Jan Geertz en Grietje Lammertz. Bruidegom: Lijzebet Mensens, moeder; Mense Geertz, broer; Abraham Jans en Jantjen Geertz (ehel.), zuster; Haike Geertz, zuster; Bruid: Lammert Edes, vader; Geezijn Lammertz, zuster; Engel Lammerts, zuster; Evert Harms, aangetrouwde broer; Getuigen: Otto Pieters en Haiko Arentz. Kind van Jan en Grietje:
I. Grietje Jans (Tryntjen) Muurker (Muerker) [Gen. 7 Nr.: 119 OUDGROOTOUDER] (Zie 119)
 
8/239 Doop Grietje Lammerts


240 Johann Christian Meijer [Gen. 8 Nr.: 240 OUDOVERGROOTOUDER]. Johann is overleden na 1771in Republiek der 7 Verenigde Provinciën.Hij trouwde met:
241 Anna Christina Hendricksen [Gen. 8 Nr.: 241 OUDOVERGROOTOUDER]. Anna is overleden na 1771 in Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Kind van Johann en Anna:
I. Christian Heinrik Meijer [Gen. 7 Nr.: 120 OUDGROOTOUDER] (Zie 120)242 Jan Vollers (Volders) [Gen. 8 Nr.: 242 OUDOVERGROOTOUDER], geboren in 02-1727 in Schlüte Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Bij de geboorteaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Benekers Frau, Gert und Gesche Haje, Gode am Schlütter en Dirich Wichmanns zu Hüntebruck. Hij is gedoopt op 17-02-1727 in Berne Oost Friesland Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Jan is een onwettig kind van Helmrich Vollers en Margrete Scheelermann. Zij was de bediende van zijn vader; Hinrich!
Jan is overleden op 12-06-1799 in Amsterdam Bataafse Republiek, 72 jaar oud. Hij is begraven op 17-06-1799 in Amsterdam Bataafse Republiek.
Notitie bij overlijden van Jan: Mannenziekenhuis St. Pieters Gasthuys overleden en begraven St. Anthonis Kerkhof
Adres: Angeliersgracht, Amsterdam (Bij huwelijk)
Religie: Evangelisch Luthers
Beroep: Sloepbaas
Hij ging in ondertrouw, 41 jaar oud, op 22-04-1768 in Amsterdam Republiek der 7 Verenigde Provinciën en huwde op 08-05-1768 Amsterdam Republiek der 7 Verenigde Provinciën met de 28-jarigeVIII/242 Doop Johan Scheelerman [Vollers]


VIII/242 Jan Volders [15-02-1773] treedt op als getuige met betrekking tot de overleden matroos Hendrik Roelofs, laatst gevaren hebbende vanuit Suriname op het schip de vrouw Catharina.


VIII/242 Jan Volders [13-02-1774] treedt op als getuige aangaande het Schip de Vrouw Gerarda Hillegonda; Nagelaten maandgelden van Christiaan Hendrik Meijer die in Suriname is overleden.


VIII/242 Jan Vollers, [21-09-1775] wonende aan de Angeliersgracht te Amsterdam; stelt zich tot borg bij een quitantie van ene Gerrit Sparke.


Angeliersgracht AmsterdamVIII/242 Overleden Begraven Jan Volters


VIII/242 & 243 Ondertrouw [huwelijksintekening kerk] Jan Vollers en Willemina van der Linde


VIII/242 & 243 Jan Vollers & Willemina van der Linde huwelijk


243 Willemina van der Linden [Gen. 8 Nr.: 243 OUDOVERGROOTOUDER]. Zij is gedoopt op 14-10-1739 in Elst [Valburg] Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Willemina is overleden op 02-07-1819 om 07:00 in Amsterdam Koninkrijk der Nederlanden, 79 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Willemina waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob van der Haagen en Barend Mulder.
Notitie bij Willemina: Ouders al overleden in 1766. Zij was toen 26 jaar oud [eerste huwelijk te Amsterdam 17-05-1766 met Frederik Grim].
Adressen: Angeliersgracht, Amsterdam (Bij huwelijk) & N. Leliestraat, Amsterdam (Bij overlijden)
Religie: Nederduits Gereformeerd
 

Nieuwe Kerk Amsterdam

VIII/243 Doop Willemke Klaassen


VIII/243 Eerste huwelijk van Willemina van der Linden op 17-01-1766 te Amsterdam met Frederik Grim.


VIII/243 Weeskamerarchief 21-10-1667 Willemina van der Linden


VIII/243 Overlijden


Kind uit dit huwelijk:
I. Elisabeth Volders [Gen. 7 Nr.: 121 OUDGROOTOUDER], gedoopt op 08-06-1781 in Amsterdam Republiek der 7 Verenigde Provinciën (zie 121).
246 Ludolph Berkenwaart (Berkenwirth) [Gen. 8 Nr.: 246 OUDOVERGROOTOUDER]
, gedoopt op 25-06-1737 in Pelkum Kreis Hamm Altenbögge/Bönen Westfalen Preußen.
Notitie bij Ludolph: Ludolf Herman Berkenwirths uit ALTENBOEGG-BOENEN, WESTFALEN, PRUSSIA; Die Gemeinden Altenbögge und Bönen gehörten bei der Errichtung der Ämter in der preußischen Provinz Westfalen zum Amt Pelkum im Kreis Hamm.
Adressen:
Op de Stromarkt 1774, Amsterdam
1801 Roeters Eiland, Amsterdam
Beroep: Kok [in dienst van de VOC]
Religie: Evangelisch Luthers (Lidmaat 27-09-1769 Stalkam ~ Pelkum) [De Lutherse kerk heeft geen lidmaten, maar communicanten. De gelovigen die geconfirmeerd zijn nemen deel aan de communie]11-07-1765 Kok op 't schip de Vrouw Cornelia

ATTESTATIE: Eenmast Galjootschip ,,De Vrouw Cornelia,, [VOC]
Handel: o.a. Koloniale waren; deze attestatie betreft een mondeling testament van Hendrik Veerman: St. Domingo / Spaans Zee [Dominicaanse Republiek]. Ludolph Berkenwaart was als Kok een van de getuigen [hij kon toen zijn naam nog niet schrijven en tekent met een X merk]. Hendrik Veerman kreeg een zeemansgraf; hij werd overboord gegooid!
27-07-1765 Quitantie schip de Vrouw Cornelia 809

Guinea Onderwerpsomschrijving: Schip De Vrouw Cornelia

27-07-1765 Quitantie schip de Vrouw Cornelia 810

Guinea Onderwerpsomschrijving: Schip De Vrouw Cornelia

14-09-1765 Attestatie het schip de Vrouw Cornelia

Locatieomschrijving: Straelsund [een stad in Duitsland; het ligt aan de Oostzee] & Guinea [aan de westkust van Afrika ~ Map of the district of Chama on the Dutch Gold Coast]

Onderwerpsomschrijving: Genoemd het schip De vrouw Cornelia en verklaren een betreffende persoon gekend te hebben als jongeman, ongehuwd, overleden en begraven op de rede van Chama.

20-06-1669 Scheepsverklaring Surinaems Welvaaren

Locatieomschrijving: Texel - Africa
Subject description: Ship Het Surinaems Welvaaren [Kapitein Pieter Harmanus Sluijter]; Getuige op 06-01-1768 bij het verkeerd draaien ['quaad stúúren'] van het roer om 13.30 door de dronken en kwade matroos Laurens Kraaij die vervolgens overboord sloeg!

'Uijt quaadaerdigheijd het Roer geheel verkeert draaijde, waardoor het schip omdraaijde, ende zijlen op streng en masten slogen, dat getuijgen verklaaren gesien te hebben'.

Betrof Slavenhandel. Het schip de Surinaamse welvaart verscheepte in 30 jaar, van 1747 tot en met 1777, ruim 5000 tot slaaf gemaakte Afrikanen. Voorafgaand aan de reis ondertekenden de kapitein en de boekhouders een contract bij een notaris waarin enkele zaken werden vastgelegd.

11-07-1769 Scheepsverklaring Surinaems Welvaaren

Aktetype: Scheepsverklaring / Locatieomschrijving: Surinamen
Onderwerpsomschrijving: Schip Surinaamse Welvaert; Matroos Andries Assendorp is achtergebleven.

Ludolph Berkenwaart was als Kok een van de getuigen [hij kon toen zijn naam schrijven en tekent: Ludolf Berkenwaart].
8/246 Ludolf Berkenwaart Communicatie


Bataafse Republiek 1801
8/246 Begraven Ludolf Berkenwaard


Ludolph is overleden, 64 jaar oud. Hij is begraven op 30-07-1801 in Amsterdam Bataafse Republiek.

Hij ging in ondertrouw [inmiddels kan hij zelfstandig zijn naam schrijven], 37 jaar oud, op 15-07-1774 in Amsterdam Republiek der 7 Verenigde Provinciën en huwde op zondag 31-07-1774 in Amsterdam Bataafse Republiekmet de 33 of 34-jarigeVIII/246 &247 Ondertrouwen [huwelijksintekening kerk] Ludolf Berkenwaard & Dorothea Lambeek Huwelijk Ludolf Berkenwaard & Dorothea Lambeek


26-09-1771 Testament i.v.m. voorgenomen huwelijk

VIII/246 & 247 Ludolph Berkenwaart & Dorothea Lambeek stellen een testament op voornemens beiden met elkander een wettig huwelijk aan te gaan. Zijnde gezond van lichaam en met volkomen gebruik van verstand en zinnen; uit overweging van de onzekere uure des doods.


247 Dorothea Lambeek [Gen. 8 Nr.: 247 OUDOVERGROOTOUDER], geboren in 1740 in Amsterdam Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Zij is gedoopt op 23-02-1744 in Amsterdam Republiek der 7 Verenigde Provinciën.
Adres: Op 't Roeters Ilant bij 't Keerweer.
Adres: An der noorder Mark Amsterdam 1774. Tot 1810 Singel, Amsterdam
Religie: Evangelisch Luthers.8/247 Doop Dorothea Lambeek


8/247 Begraven Dorothea Lambeek 8/247 Begraven Dorothea Lambeek


Dorothea is overleden, 70 jaar oud. Zij is begraven op 30-09-1810 te Amsterdam Keizerrijk Frankrijk.
Kind van Ludolph en Dorothea:
I. Catharina Pieternella Berkenwaart [Gen. 7 Nr.: 123 OUDGROOTOUDER] (Zie 123)
248 Peter Neukirch(en) [Gen. 8 Nr.: 248 OUDOVERGROOTOUDER]
, geboren op 26-09-1699 in Wanheim Friemersheim Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Peter is overleden op 07-12-1759 in Friemersheim Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, 60 jaar oud.
Beroep: Schulmeister zu Wanheim
Religie: Evangelisch Luthers
Hij trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 21-09-1723 met de 15 of 16-jarigeVIII/ 248 & 249 Peter Neukirch & Elisabeth Brands


249 Elisabeth Brands [Gen. 8 Nr.: 249 OUDOVERGROOTOUDER], geboren op 28-09-1707 in Friemersheim Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Elisabeth is overleden circa 12-06-1756 in Friemersheim Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, 48 jaar oud.
Religie: Evangelisch Luthers
Kind uit dit huwelijk:
I. Wilhelm Neukirchen [Gen. 7 Nr.: 124 OUDGROOTOUDER], gedoopt op 13-06-1747 in Wanheim-Friemersheim, Duisburg Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 124).250 Johann Ul(de)rich Deutsch [Gen. 8 Nr.: 250 OUDOVERGROOTOUDER], geboren omstreeks 1738 in Rieth Zwitserland. Gestorven na 26-12-1791 ~ Johan Ulrich Deutch was dopgetuige bij de doop van zijn kleinzoon Johan Ulrich Feij in de Hoogduitsche Kerk in 's Gravenhage. Hij is dus ouder van 53 jaar geworden.
 

Zwitsers in vreemde dienst

Functie van Johann Ulderich Deutsch: Sergeant
[In het Regiment Switzerse Gardes onder de Compagnie van de Collonel Weiss De Mollens: Né le 10 février 1702, il était arrière-petit-fils du général-major Samuel et petit-fils du colonel Gabriel. Comme capitaine du régiment bernois de Villars-Chandieu, au service de France, il fit les campagnes de 1734 et 1735 sur le Rhin. Colonel commandant le régiment bernois de Stiïrler en Hollande, dès sa formation en 1748, il obtenait une compagnie aux gardes-suisses en 1750, devenait lieutenant-colonel de ce dernier corps et général-major en 1766, se retirait du service en 1770 et mourait le 22 novembre 1773 après avoir eu de Rosine Stùrler deux filles , dont l'une épousa Béat-Jacques Tscharner, et l'autre successivement Louis Tscharner et Antoine-Salomon-Amédée de Muralt, major de la ville de / Berne.
D'après un portrait à l'huile que possède M. Louis d'Ougspurger à la Schoosshalde, près Berne.
].

Binnenlands ging het er vanaf de 16de eeuw nogal gewelddadig aan toe in Zwitserland. De reden: strijd tussen de (zuidelijke) rooms-katholieke kantons en de (noordelijke) protestantse kantons.

Sedert de 17de eeuw hebben Brandenburg, Frankrijk, Napels, de verenigde Nederlanden, Oostenrijk, de Paus, Saksen, Savoye en Spanje Zwitserse soldaten in dienst gehad.
De motieven, tot het werven van Zwitsers waren in de eerste plaats de uitstekende naam als soldaat die zij sinds eeuwen hadden, verder de slechte economische toestanden, die altijd voor voldoende recruten zorgden, en tenslotte de Zwitserse neutraliteit die maakte dat de aanwezigheid van Zwitserse troepen geen gevaar voor vreemde inmenging met zich meebracht.

Het regiment werd opgericht in 1748 als 8 compagnieen Zwitserse Gardes. In 1748 hadden de Staten-Generaal een capitulatie afgesloten met de kantons Bern, Zürich, Neuchâtel, Schaffhausen, Glarus en Appenzell-Ausserrhoden voor 4 linieregimenten van 2400 man, als mede voor een Regiment Zwitserse Gardes van 1600 man. In 1752 werd de officiële benaming gewijzigd in Regiment Zwitserse Gardes. Dit regiment ging gekleed in blauwe jassen met witte belegsels, rode kragen en omslagen. In 1761 leverde Bern nog eens 3 compagnieën, in totaal 600 man.


Hij trouwde. Notitie bij het huwelijk van Jacomina en Johann: Nieuwe Kerk. Johann trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 12-06-1757 in `s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën nadat hij op 29-05-1757 in `s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën in ondertrouw was gegaan met:8/250 & 251 Ondertrouw Jacomina Brand & Johan Ulrich Duitsch
8/250 & 251 Huwelijk Jacomina Brand & Johan Ulrich Duitsch


251 Johanna Jacomina (Jacomijntje) Brandt [Gen. 8 Nr.: 251 OUDOVERGROOTOUDER]. Bij de geboorteaangifte van Jacomina waren de volgende getuigen aanwezig: Antoni Hartwegh en Jakomina Soetels. Zij is gedoopt op 07-02-1734 in `s-Gravenhage Republiek der 7 Verenigde Provinciën. Jacomina is overleden na 1783 [zij was doopgetuige bij haar kleinzoon Johan Wilhelm op 29 juni van dat jaar], minstens 49 jaar oud.
Kind van Johann en Jacomina:
I. Apolonia Elizabeth Deuts(ch) [Gen. 7 Nr.: 125 OUDGROOTOUDER] (Zie 125)8/251 Doop Jacomina Brant


8/250 & 251 Johan Ulderich Deutch & Johanna Jacomijna Brandt dopen een kind Johan Willem 29-06-1783 in Amsterdam. Hierbij wordt duidelijk dat Jacomijntje ook bekend stond als Johanna Jacomijna Brandt!


252 Johann Martin Kämmerer [Gen. 8 Nr.: 252 OUDOVERGROOTOUDER], geboren op 26-01-1720 in Cronberg im Taunus Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Johann is overleden op 26-06-1760 in Cronberg im Taunus Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, 40 jaar oud.
Beroep: Mr. Schlüsselmacher
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 08-05-1742 in Cronberg im Taunus Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met
253 Lucretia Bruder [Gen. 8 Nr.: 253 OUDOVERGROOTOUDER]. Lucretia is overleden op 24-02-1778 in Cronberg im Taunus Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Kind uit dit huwelijk:
I. Johan Philip Kaemmerer [Gen. 7 Nr.: 126 OUDGROOTOUDER], geboren op 28-10-1753 in Cronberg im Taunus Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 126).
 

Familiewapen Kaemmerer

NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE