https://www.de-Paula-Lopes.nl
What is genealogy? / Wat is genealogie?Over het algemeen verstaan we onder genealogie het verzamelen, ordenen, registreren, bewaren, leren, onderzoeken, publiceren, van gegevens van voorzaten, nazaten en hun verbanden. In feite kan dit terug tot Adam en Eva!CLICK ON THE PICTURE OR HERE FOR THE GENEALOGY OF OUR INITIAL FATHER AND MOTHER; ADAM & EVE. [14.360 KB]


Genealogie, ofwel familiegeschiedenis of stamboomonderzoek, staat al eeuwen lang in de belangstelling. Inmiddels is de kennis van de eigen familie geschiedenis voor vrijwel iedereen bereikbaar geworden.

In de 2e helft van de 19e eeuw wordt er voorouderonderzoek bedreven, maar alleen door een aantal oudere heren in kleine studiezaaltjes die toegang hadden in overheidsdocumenten. Soms werden in de menselijke geschiedenis bij tijd en wijlen familieoverzichten samengesteld, soms voorzien met familiewapens. Maar dit soort documenten zijn zeldzaam.

In de 20ste eeuw wordt genealogie populair, vooral na 1950-1970. Veel genealogische verenigingen worden geboren, zoals NGV. Nederlandse Genealogische Vereniging, die het maandblad Gens Nosta uitbrengt voor leden. In Nederland zijn er ook familieverenigingen die soms familiebladen uitbrengen. Maandbladen zoals het Nederlandsch Patriciaat, Nederlands Adelsboek, Brabantsche Leeuw, Vlaamse Leeuw zijn een zeer kleine greep wat men kan aantreffen aan literatuur.

In elke provincie bevindt zich een Rijksarchief, waar alle archiefstukken van elke gemeenteadministratie worden ondergebracht. In grotere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Nijmegen, Den Bosch, om maar een enkeling te noemen, hebben een eigen archiefdienst, alleen hun administratie is daar ondergebracht. Verder zijn er streekarchiefdiensten. Alle archiefstukken van dorpen in een bepaald gebied zijn daar onder gebracht.
In iedere gemeente zijn stukken van het bevolkingsregister, burgerlijke stand, stukken van gemeentelijke afdelingen, zoals bestuur, B&W. etc. terug te vinden.
Stukken zoals notarieel, recht, belastingen, weeskamerarchieven, gilden, schutters, doop, trouw en begraafboeken, zijn in grote steden, streekarchieven en rijksarchieven terug te vinden. Het onderzoek kan bestaan uit grafweg 4 onderzoekslijnen:Genealogie: Genealogie is een weergavemodel (of onderzoeksmodel) waarin de nakomelingen in mannelijke lijn worden weergegeven vanaf de oudst bekende voorvader. In het algemeen komt in een genealogie dus maar één familienaam voor. Bij een genealogie hoort een in genealogie (als wetenschap) gestandaardiseerde nummering. De uitwerking van een genealogie kan per generatie en per tak alias staak. Nummering: I., IIa, IIb, IIc, enz. IIIa, IIIb, IIIc, enz., IVa enz.enz.
Stamreeks: Een stamreeks kan beginnen bij de oudst bekende voorvader of bij de jongste telg. De nummering gaat evenwel altijd van de oudste naar de jongste. Nummering: I, II, III, IV enz. enz.
Parenteel: Een parenteel is een bijzondere genealogie waarin niet alleen de mannelijke nakomelingen worden uitgewerkt maar ook de vrouwelijke. Hierin komen dus uiteindelijk staken met andere familienamen voor. Ook in de parenteel is een gestandariseerde nummering. Zowel in de genealogie als in de parenteel krijgen alleen degenen met nageslacht een nummer in de volgende generatie; degenen zonder nageslacht worden in het oudergezin uitgewerkt. Nummering: I., II.1, II.2, enz. III.1.1, III.1.2, III.1.3 enz, III.2.1, III.2.2, III.2.3, enz. IV.1.1.1, IV.1.1.2 enz. enz.
Kwartierstaat: Tot slot als onderzoeksmodel de kwartierstaat. Dit is een weergave van telkens de vader en de moeder van een persoon. De kwartierstaat begint met een probant of met broers en zussen die dan de probanten (meervoud) zijn. Ook de kwartierstaat kent een gestandaardiseerde nummering. Wat in het spraakgebruik stamboom wordt genoemd, is dus niet een "erkend" onderzoeksmodel. Nummering: De probant is 1; zijn vader 2, zijn moeder 3, de grootouders paternel 4 en 5, de grootouders maternel 6 en 7. De overgrootouders zijn 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14. De vaders zijn steeds even, de moeders oneven genummerd. De vaders die feitelijk de stamreeks in de kwartierstaat vormen zijn dus genummerd met machten van 2, te weten, 2, 4, 8, 16, 32, 64 enz. enz. Zo kun je van een voorouder zien in welke generatie hij of zij thuis hoort en of het een man of een vrouw betreft.


Miljoenen voorouders

Als je meer wilt weten over je eigen voorouders, is het aan te raden om de onderzoeksmodellen te hanteren en de daarbij gebruikelijke nummering. Theoretisch kun je enige miljoenen voorouders hebben. In de kwartierstaatnummering is het mogelijk om dat met machten van twee snel uit te rekenen: 10 generaties is 2 tot de macht 10 min 1 voorouders ofwel 2047 personen. Een generatie is gemiddeld 30 jaar, dus moet je de oudste 1024 personen zoeken omstreeks 1650 - 1680 als je jezelf als probant neemt.
 

Genealogie heeft ook een wetenschappelijk voordeel dan alleen maar sec stamboomonderzoek:

Op het gebied van erfelijkheidsonderzoek (zie het artikel hierover).
Het onderzoek naar objectief aantoonbare erfelijkheidsverschijnselen bij de mens. Door het geringe aantal generaties wat te overzien is en de schaarse informatie over vroegere generaties maakt dat genealogisch onderzoek wordt toegepast.

Op het gebied van geneeskunde.
Door erfelijke afwijkingen na te gaan bij gemeenschappelijke afstamming van personen, kan men vaststellen welke andere personen kans hebben op deze afwijking. Soms zijn dan preventieve maatregelen mogelijk. Voor dit doel worden aan verscheidene universitaire instituten door medewerkers genealogisch onderzoek gedaan.

Op het gebied van erfrecht.
Om een nalatenschap te kunnen toewijzen dient een notaris soms uitgebreid genealogisch onderzoek te (laten) doen. De invoering van de 'Code civil' beperkte het erven van een verre bloedverwant tot de 12e graad. Een wet uit 1923 bracht de beperkingen terug tot de zesde graad in de zijlinie. Wat wil dat zeggen dat het kleinkind van een oudoom van de erflater of het achterkleinkind van een tante van de erflater nog in aanmerking komen voor een erfenis.

Op het gebied van statestieken.
Onderzoekers (demografen) naar gegevens van grotere groepen mensen met betrekking tot huwelijksleeftijd, huwelijksvruchtbaarheid, migratie etc. maken gebruik van genealogieën die nagenoeg volledige gegevens bevatten.1480 Napels; An incredibly detailed depiction of the genealogy of Christ


KWARTIERHERHALING C/Q KWARTIERVERLIES

Met name in kwartierstaten waarbij de voorouders beperkt zijn tot een klein geografisch gebied, kan kwartierherhaling optreden. De kwartierherhaling treedt op als twee voorouders in de kwartierstaat van dezelfde voorouders blijken af te stammen, bijvoorbeeld bij het huwelijk van een neef met een nicht. Ook kan het onderzoek stoppen op een vondeling of onwettig kind, hetgeen tot kwartierverlies leidt. Bij kwartierherhaling wordt soms ook wel van kwartierverlies gesproken. Zie ook consanguiniteit.In de kwartierstaat van de Probandus is met zekerheid aangetoond dat er sprake is van kwartierherhaling. U kunt dit zien op de grafische weergave hiervan.
Hij stamt niet alleen tot twee keer toe af van de grote landheer van Ampel, Johannes Augustinus Dezentjé, er is echter ook sprake van een generatie verschil!

Kwartierherhaling komt ook voor bij de familie Bangert.

Hoewel bepaalde namen meerdere malen in de genealogie voorkomen, hoeft het niet altijd te betekenen dat deze mensen tot één en dezelfde familie behoren. Een voorbeeld hiervan is de familie Meyer.What is the meaning of Genealogy?

Genealogy: this word literally means study of the family (genea = Greek for family or race; and logia = from Greek for study or reason). Genealogy is the reconstruction of a lineage using records that can be found in your own family as well as in the many archives and facilities all over the country that house historical records. This is done one generation at a time, starting with your own generation and working back as far as you can until all possible records have been searched for. Genealogy requires that you use family and historical records to prove or disprove that an individual or group of individuals are connected through kinship or by “blood.” Family History is also a part of Genealogy. It is here that we place people in their time period and find out how they lived, putting the 'meat on the bones' so to speak.
Charles Dickens ‘David Copperfield’ said:"To begin my life with the beginning of my life, I record that I was born . . ."


Write down everything you already know about your family; yourself, your parents, and your grandparents. Don't worry if, once you have it written down, you realize you do not know much. Get it down on paper so that you have a starting place. Document your own life first by gathering records and information about your birth, marriage, graduation, military service and so forth. Look around the house for photographs, documents, old letters, diaries, newspaper clippings, and family Bibles. Ask your parents and grandparents about such items also. Armed with what you do know, then start asking questions. Genealogists can put reporters to shame. After all, we want to know everything. Talk to your parents and your grandparents. Write to them or call them. Write to and call your cousins, aunts, and uncles. Interview those people who lived near your family, and don't forget old family friends.
 

Learn to ask the right questions. If you ask Uncle Fred to "tell me everything you know, he may side-step you by responding that he can't remember anything. Ask specific questions that jog the memory. Whenever possible, show old photographs of people and places. While it is important to ask the basic questions about the whens and wheres of births, marriages, and deaths, you can sometimes get more information from relatives by asking about other aspects of their life. Immediately after the interview, transcribe your notes while they are fresh. Note the things you did not have time to ask or forgot to ask so you will be prepared for a follow-up interview.Genealogy: Genealogy is a reproduction model (or research model) in which the offspring in the male line is presented as from the oldest well-known ancestor. Therefore in general there is only one family name in a genealogy. With a genealogy there belongs a standardised numbering (as a science). The development of a genealogy is possible by generation and by branch. Numbering: I., IIa, IIb, IIc, etc.. IIIa, IIIb, IIIc, etc., IVa etc. etc.
Direct descendants: A so called ‘tribal line’ can start at the oldest well-known ancestor or at the youngest family member. The numbering however always goes of the senior to the younger. Numbering: I, II, III, IV Etc. etc..
Lineage: is a particular genealogy in which the male offspring is not only shown but also female. Therefore eventually there are branches with other family names. With a lineage we also find standardised numbering. Both in the genealogy and in the lineage only those with descendants get a number in the next generation; those without any dealt with at their parents. Numbering: I., II.1, II.2, Etc.. III.1.1, III.1.2, III.1.3 etc., III.2.1, III.2.2, III.2.3, etc.. IV.1.1.1, IV.1.1.2 etc. etc..
Pedigree: Finally as a research model there is the Pedigree (the family has four quarters). This is a presentation of a father and the mother of a person. The Pedigree also has a standardised numbering system. The Pedigree starts with the Probandus or with his brothers and sisters who are also to be seen as Probandus (plural). Numbering: The Probandus are 1; his or her father is 2, his or her mother is 3, the grandparentses paternal are 4 and the 5, the grandparentses maternel are 6 and 7. The great grandparents are 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. The fathers always have an even number, the mothers have uneven numbers. The fathers who actually form the tribal line in the Pedigree are therefore numbered with powers of 2, know, 2, 4, 8, 16, 32, 64 etc. etc.. Thus one is able to see in which generation an ancestor lived and if he or she was a man of a woman.


Millions of ancestors

If you want know more about your own ancestors, it is recommended to use research models which have standardised numbering. Theoretically you can have millions of ancestors. In the numbering of Pedigree’s it is possible to calculate that with powers of two a person can rapidly have 2047 ancestors: 10 generations are 2 to the power 10 minus 1 ancestor. A generation takes an average of 30 years, thus you must seek the eldest senior 1024 people around 1650 - 1680 if you take yourself as the Probandus.
 

Genealogy has also a scientific advantage then only sec pedigree research:

In the field of hereditary research (see the article about this).
The study into hereditary phenomena with man. The small number of generations that can be seen and the scarce information on former generations makes that genealogical research is applied.

In the field of medicine. By examining hereditary deviations with common ancestors, one can determine which other family members might have a chance on having the same deviation. Sometimes this can result in taking preventive measures. Different university institutes therefore have employees doing genealogical research.

In the field of law of inheritance. To be able to assign an inheritance a notary must sometimes do some extended genealogical research. The ' code civil ' restricted a distant blood relative inheriting up to the twelfth degree. In 1923 a law made restrictions up to the sixth degree in the side line. Which means that child of an uncle once removed of the testator or the great-grandchild of an aunt of the testator qualifies still for an inheritance.

In the field of statistics. Research workers (demographers) looking for data of larger groups of people concerning marriage age, fertility, migration etc. make use of genealogy’s which virtually contain complete data.Quarter repetition / loss

Particularly in Pedigree’s where the ancestors are restricted to a small geographical area, quarter repetition can be a fact. The quarter repetition can occur if two ancestors in a Pedigree are descended from the same ancestors. For example this happens when a cousin marries with a cousin. Research can also stop when a genealogist stumbles upon an orphan or an illegitimate child, which leads to a so called quarterly loss. Also see consanguinity.It certainly has been shown in the Pedigree of the Probandus that there is quarter repetition. You can see this on the graphic presentation (grafische weergave). He descends twice from the Great Lord of Ampel, Johannes Augustinus Dezentjé. Once in the sixth generation and once from the seventh generation!

Quarter repetition is also present within the family Bangert.

Although certain names are present several times in the genealogy, it must not always mean that these people are related to one and other. An example of this is the family Meyer.
 
NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE


Stamboom der Goden!