https://www.de-Paula-Lopes.nl
Voetspoor van mijn vaderen / Path of my fathersWELKOM

Welkom op mijn genealogische website!


Eerst en vooral, wil ik verklaren dat ik deze site als hulde aan mijn voorvaderen beschouw.

HULDE [476 KB] [geluidsfragment]


Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek dat zijn aanvang al in 1981 kende? De vader van de Probandus (degene waarmee de stamboom begint ~ ook wel kwartierdrager genoemd) is geboren in Zuid Amerika Pernambuco Recife Brazilië, zijn moeder is geboren in de Gordel van Smaragd Nederlandsch-Indië Java Semarang en hijzelf is geboren in Zuid Afrika Johannesburg.
Hoe kon dit zo zijn? Was er iets speciaals aan de hand en hoe komt men meer te weten? Slechts een paar van wel honderden vragen die gesteld zijn.
 
Ying-Yang


Goethe & Genealogie/Genealogy

„Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt, der froh von ihren Taten, ihrer Größe den Hörer unterhält und still sich freuend ans Ende dieser schönen Reihe sich geschlossen sieht!“
 
"Goed voor degenen die graag hun vaders herinneren, blij met hun daden, met hun grootsheid. Vermaakt de luisteraar die stilletjes uitkijkt naar het einde van deze mooie rij! "
 
"Good for those who like to remember their fathers, glad of their deeds, of their greatness.
The listener is entertained and quietly looking forward to the end of this beautiful row! "


"The Great One produces the two poles [Heaven and Earth], which in turn give rise to the energies of the dark (yin) and the light (yang). These two energies then transform themselves, one rising upwards, and the other descending downwards; they merge again and give rise to form".


Op 15 jarige leeftijd is de Probandus zich gaan afvragen hoe hij allereerst aan zijn achternaam kwam. Al op 9 jarige leeftijd had hij zijn vader verloren waardoor vele vragen, voorlopig, onbeantwoord zouden blijven. Ongemerkt was er een hobby geboren die er uiteindelijk deze website heeft doen ontstaan.
 

Zoals genoemd in het welkomswoord op de startpagina, is deze genealogie opgezet volgens het systeem van Stefan Kekulé von Stradonitz (1863-1933). Dit is een in generaties gerangschikte opgave van de wettige voorouders van een bepaald persoon. De Probandus is Marnix Alexander de Paula Lopes, generatie 1, nr.: 1. Zijn ouders zijn generatie II, nr's.: 2 & 3, de grootouders zijn generatie III, no's.: 4 & 5 and 6 & 7 etc.

U treft echter ook de PARENTEEL aan van de stamvader Joaquim de Paula Lopes. Onderzoek heeft hiervoor in Brazilië plaatsgevonden. De snelkoppeling naar de pagina CONSANQUINITY vindt u hier: 'DE PAULA LOPES'.

O
ndanks dat ik geprobeerd heb zo zorgvuldig mogelijk te werken, is het toch mogelijk dat er fouten zijn ontstaan. Ik sta dan ook altijd open voor verbeteringen en alle aanvullingen zijn welkom.
 

Acta viros probandus

Het verlangen naar een bevestiging van identiteit leidde ertoe dat er contact werd gezocht met familie en vrienden van familie die een steentje zouden kunnen bijdragen. Er werd thuis gezocht naar de meest elementaire gegevens. Sommige zaken die in andere families voor het oprapen liggen, waren zeer moeilijk te achterhalen. Zo was totaal niets bekend van de familie van vaderszijde, de 'de Paula Lopes' tak. Het zou later leiden tot een bezoek aan het land van herkomst van die familie; Brazilië.

Onderzoek heeft plaatsgevonden in zowel Nationale-, Gemeentelijke- als Provinciale archieven. Het Iconografisch bureau is bezocht, het Register van familiewapens, het Centraal Bureau voor Genealogie, De Nationale Bibliotheek en diverse steden en archieven over de hele wereld. Er is veel gecorrespondeerd met (ontdekte) familie, er zijn advertenties in kranten geplaatst en het medium Internet wordt nu hier aan toegevoegd.Kwartierstaat De Paula Lopes » Genealogie Online.

Welcome to my genealogical Internet site!

First of all, I want to state that I regard this site as a tribute to my ancestors.
I have been deeply moved, as I realize via my genealogical research, how the experiences of these ancestors helped shape the world I live in today.

W
hy did this research commence as early as 1981? The father of the Probandus (the one person with which a pedigree starts ~ also known as a quarter bearer) was born in South America Brazil in the state of Pernambuco in a place called Recife. He’s mother was born in the emerald belt of the Dutch Indies on the island of Java in a place called Semarang. He himself was born in South Africa in the city Johannesburg (capital of the province Gauteng). How could this have happened? Was there a logical explanation why this occurred? How does one find answers? Only a couple of questions, however, hundreds were asked.Why has this research taken place?

When the Probandus was 15 years of age, he started wondering about the strange name he had. Where did it come from and what did it mean? When he was just 9 years old, he had lost his father and as a result a lot of questions would remain, for the time being, unanswered. Unknowingly at first a hobby was born that eventually would result in this Internet site; mostly containing direct ancestors of the Probandus. This genealogy has been set up according to the system of Stefan Kekulé von Stradonitz (1863-1933) making a family quarter. The Probandus is (Marnix Alexander the Paula Lopes), generation I, no.: 1. His parents are generation II, no's.: 2 & 3, the grandparents are generation III, no's.: 4 & 5 and 6 & 7 etc.
 

However you will also see that there is more than just a family quarter. A 'lineage' ('parenteel´) of the history of the de Paula Lopes family can be found on this site under CONSANGUINITY and by clicking: DE PAULA LOPES. To be able to do this, research has taken place in Brazil.

Investigations have been painstakingly done to find most of his descendants, nevertheless it is possible that that errors have been made. If so, improvements and all supplements are welcome.

In desire for more knowledge, one thing led to another. Family and friends of family were visited and interviewed and thus made a contribution. Elementary data was found at home. Some things that are taken for granted in most families were not to be found. Retrieving information sometimes prove to be quit difficult. The Probandus knew next to nothing about his father’s side of the family. Eventually this would result in doing research in Brazil, the country in which the family originated from. Research has taken place in both national -, municipal - and provincial archives. The iconographical office, the registry of coat of arms, the central office for genealogy, the national library and several cities and archives all over the world have been visited. Much correspondence has taken place with (discovered) family, advertisements have been placed in newspapers and the medium internet has now been added.Bomen31


Incipit vita nova (~ hier begint een nieuw leven)

Privacy
Indien een in enige van deze publicaties voorkomende persoon, uit privacy-overwegingen, bezwaar mocht hebben tegen de vermelding van zijn of haar naam en/of andere gegevens hem of haar betreffend, dan stel ik het op prijs als u mij dit, bij voorkeur middels de contact button onderaan deze pagina, wilt laten weten. Ik zal er dan onmiddellijk voor zorgen, dat deze gegevens uit de publicatie zullen worden verwijderd.

Copyright
De genealogische gegevens die op deze site gepubliceerd zijn, zijn nadrukkelijk alleen bedoeld voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik om tot een uitwisseling van gegevens te komen bij eventuele gezamenlijke voorouders. Onder geen beding mogen de gepubliceerde genealogische gegevens worden openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur dezes. Ook verspreiding via Cd-rom of het Internet is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Mocht u ergens in mijn kwartierstaat een aanknopingspunt vinden met uw eigen stamboom of kwartierstaat dan stel ik zeer op prijs als u me dit laat weten.De mens wiens ogenblikken snel vervliegen, ontwaakt om maar weer te gaan slapen en leeft om te sterven; en wanneer dit vluchtige leven voorbij is, sterft de mens om te leven en leeft hij om niet meer te sterven ... De dood is het gevolg van Satans zonde. Het enige waar hij bang voor is, is zijn noodlot; de Zoon die hem zal vernietigen.

‘Zijn’ is tevoorschijn zijn gekomen, ontstaan uit niets anders dan een idee gebaseerd op wat eraan voorafging. Het talmen naar een ademtocht ...
Man whose moments quickly fly, whakes but to sleep again and lives to die; and when this fleeting life is over, man dies to live and lives to die no more ... Death is the consequence of Satan's sin. The only thing he fears is the Son who is fated to destroy him.

To be is to have emerged, coming into form out of nothing but an idea based on what has preceded it. A breath we take ...


Incipit vita nova (~ the start of a new life)

Privacy
If anybody has any objection to have his or her family name described on this site, please let me know about this preferably by using the contact button at the bottom of this page. Immediate action will be taken place and may result in removal of data.

Copyright
The genealogical information which has been published on this site, is only intended for personal exchange of research data with possible common ancestors and non-commercial use. Under no circumstances genealogical information may be published by means of photocopy, microfilm or any other manner without written authorisation of the author himself. Any distribution by means of CD-Rom or the Internet is not permitted without written authorisation. If you have found a link to any of the mentioned families on this site, it would be appreciated if you would leave a message about this.Het individu dat ik ben is gemaakt van alle indrukken die ik van de buitenwereld heb ontvangen sinds en voor mijn geboorte

The individual that I am is made of all the impressions I have received from the outside world since and before my birth

l'individu que je suis est fait de toutes les impressions reçues du monde exterieur depuis et avant ma naissance

O indivíduo que sou é feito de todas as impressões que recebi do mundo exterior desde e antes do meu nascimento

Das Individuum, das ich bin, besteht aus all den Eindrücken, die ich seit und vor meiner Geburt von der Außenwelt erhalten habe

Det individ, jeg er, er lavet af alle de indtryk, jeg har modtaget fra omverdenen siden og før min fødsel
Dank u / Thank you

Ik wil vanaf deze plaats iedereen bedanken die mij heeft geholpen bij de speurtocht naar mijn voorouders, vooral de dames & heren:

Peter Jacob van Kooij uit Nederland
Vincent van Steenbergen van der Es uit Nederland
Edo Jongejan uit Nederland
Paula Hartman uit Nederland
Jaap Vervloet uit Nederland
Charlotte Vink uit Nederland
Dennis Roël uit Nederland
Harm Selling uit Nederland
Wim Ogier uit Nederland
Bernd Josef Jansen uit Duitsland
Stefan Hilling uit Duitsland
Dr. Hans Jürgen Hiling uit Duitsland
Erhard Stein uit Duitsland
Catherine Mullen uit Engeland
David Brown uit Engeland
Ken Golding uit Engeland
Nick King uit Engeland
Luiz Henrique Soares uit Brazilië
Armando Framarini uit de Verenigde Staten

A word of thanks to all those people who have made it possible for the Probandus to finally be able to compile this website.

In het verleden ligt ’t heden
in het nu wat worden zal

Willem Bilderdijk In the past lies the present
in now that what shall be


Vergankelijkheid ~ Mettertijd vergaat alles

 
Zoals de tijd snel voorbijgaat, Zo ook vergaat Venus Libitina uiteindelijk in spel en lach.


As time slips along a narrow path, So Venus Libitina is impermanent through jokes and laughter.
NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE