https://www.de-Paula-Lopes.nl
Geschiedenis van familienamen/History of Surnames************************************KLIK HIER OF OP DE AFBEELDING: Deze film laat zien hoe historisch familienamen ontstonden in verschillende landen************************************. [111.699 KB]

*********************************CLICK HERE OR ON THE PICTURE: This movie shows us how the surnames were created in history and in different countries*********************************. [111.699 KB]


"De naam van een man is niet als een mantel die over zijn schouders hangt, die naar believen kan worden verwijderd of geplukt ... maar een kledingstuk dat perfect is aangepast of zoals de huid die met hem is meegegroeid : het kan niet worden uitgetrokken zonder ook de mens pijn te doen. " (Goethe).
"The name of a man is not like a cloak that hangs over his shoulders, which can be taken off or plucked at will ... but a piece of clothing perfectly adapted or like the skin that grew with him : it cannot be pulled out without causing pain to man too. " (Goethe).


Een familienaam is heel persoonlijk. Naar schatting komen in Nederland momenteel zo'n 200.000 familienamen voor.
Pas na 1811 (Napoleon) werd het wettelijke plicht een achternaam te voeren. Toen bij keizerlijk dekreet van Napoleon van 18 augustus 1811 iedereen verplicht werd een familienaam te kiezen, zijn er meerderen geweest die een vreemde keuze hebben gedaan. Hoogst waarschijnlijk hebben zij in die tijd dit als protest tegen de Franse overheersing gedaan. Sindsdien kan er, tenzij om gewichtige redenen, niets meer aan de spelling van de namen gewijzigd worden en kunnen er ook geen nieuwe namen meer worden gevormd.
 
A surname is very personal. It is currently estimated that in the Netherlands there are about 200,000 surnames.
Only after 1811, there was a legal obligation (made by Napoleon) to choose a last name. At that time when the imperial decree of Napoleon was given a lot of families made strange choices when chosing a family name. Most likely they did this in protest against French domination. Since then nothing can be changed to a name, for instance like it's spelling, unless for compelling reasons. It is also not possible to create or form a new name.


Zie het artikel / Please see the article ['De Paula Lopes' name]


Decreet naamsaanneming

In het Paleis van St. Cloud, den 18 Augustus 1811.
Napoleon [zie ook YOUR OWN RESEARCH], Keizer der Franschen, Koning van Italiën, Beschermer van het Rhijnverbond, Bemiddelaar van het Zwitsersch Bondgenootschap.

Hebben wij gedecreteerd en decreteeren het geen volgt: [zie art. hieronder](getekend) NAPOLEON
Van wege den Keizer,
de Minister Secretaris van Staat,
(getekend) De Graaf Daru.


Art 1. De genen onzer onderdanen in de departementen van het voormalig Holland, der Monden van den Rhijn, der Monden van de Schelde en van het arrondissement Breda, welke tot dus verre genen vasten familienaam of voornamen hebben gehad, zullen gehouden zijn, zodanigen, in den loop van het jaar der bekendmaking van ons tegenwoordig decreet, aan te nemen, en de opgave daarvan te doen aan den ambtenaar van den civielen staat der gemeente, alwaar zij woonachtig zijn.

Art 2. De namen van steden zullen niet toegelaten worden als familie-namen. Als voornamen mogen worden aangenomen dezulke, die bij wet van den 11 Germinal jaar II zijn toegestaan.

Art 3. De Maires, de opneming der inwoners hunner gemeenten doende, zullen gehouden zijn, te onderzoeken en ter kennis van het bestuur te brengen, of dezelve persoonlijk de bij voorgaande artikelen voorgeschreven voorwaarden hebben vervuld. Zij zullen insgelijks gehouden zijn, de genen der inwoners van hunne Gemeenten, die van naam veranderd zijn, zonder zich te hebben gedragen naar de bepalingen van de bovengemelde wet van II Germinal IIde jaar, ter kennis van het bestuur te brengen.

Art 4. Van de bepalingen van ons tegenwoordig decreet zullen uitgezonderd zijn dezulken onzer onderdanen van de departementen van het voormalig Holland, der Monden van den Rhijn, der Monden van de Schelde en van het arrondissement Breda, die bekende namen en voornamen hebben, en welke zij bestendig hebben gevoerd, al ware het, dat die namen en voornamen voortkomstig zijn uit die der steden.

Art 5. De genen onzer onderdanen, in het voorgaand artikel vermeld, die hunne namen en voornamen willen behouden, zullen desniettemin gehouden zijn, dezelve op te geven, te weten: die, welke in bovengemelde departementen wonen, bij de mairie der gemeente, alwaar zij woonachtig zijn, en de andere, bij de zoodanige, alwaar zij voornemens zijn, hunne woonstede te vestigen: alles binnen den tijd, in art. 1 vermeld.

Art 6. De familienaam, dien de vader, of, bij ontstentenis van dien, de grootvader van vaderszijde, verklaard heeft, te willen aannemen, of welke hem toegekend zal blijven, zal aan alle kinderen worden gegeven, die gehouden zullen zijn, denzelven te voeren en aan te nemen in de akten; ten dien einde zal de vader, of, bij gebreke van dien, de grootvader, de aanwezig zijnde kinderen en kleinkinderen in zijne opgave vermelden, alsmede derzelver woonplaats; en dezulke onzer onderdanen, die hunnen vader, of bij ontstentenis van denzelven, hunnen grootvader nog in leven hebben, behoeven slechts te verklaren, dat hij nog in leven is, benevens de plaats van zijn verblijf.

Art 7. Zij, die de bij het tegenwoordig decreet voorgeschreven formaliteiten, en binnen den daar bij vermelden tijd, niet vervuld zullen hebben, en zij, die, in eenige publieke akte of onderhandsche verbintenis, willekeurig en zonder zich te hebben gedragen naar de bepalingen der wet van den 11 Germinal jaar II, van naam veranderd zouden zijn, zullen overeenkomstig de wetten gestraft worden.

Art 8. Onze grootregter minister van justitie en onze minister van binnenlandsche zaken zijn belast, ieder voor zoo veel hem aangaat, met de uitvoering van het tegenwoordig Decreet, dat in het bulletin der wetten zal worden geplaatst.
Na het aftreden van Koning Napoleon Lodewijk II Bonaparte (1804 -1831) kwam er een eind aan het Koninkrijk Holland. Daarna werd het koninkrijk ingelijfd in het Franse Keizerrijk. Nadat Napoleon was verslagen bij Waterloo werden in het daarna gevormde Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en het latere Koninkrijk der Nederlanden dezelfde wetten behouden die tijdens de Franse periode gevormd waren.

After the resignation of King Louis Napoleon Bonaparte II (1804 -1831) there came an end to the Kingdom of Holland. The country was annexed into the Frensh Empire. After Napoleon was defeted at Waterloo the then formed United Kingdom of the Netherlands and the later Kingdom of the Netherlands would retain the laws that were formed during the Frensh period.


NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE