https://www.de-Paula-Lopes.nl
Erfelijkheid / HeredityEen kwartierstaat is een voorbeeld van een binaire boom, waarbij de proband de stam vormt met alle directe voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn. Per generatie verduppeld het aantal personen. In principe is er één proband, maar soms worden alle broers en zussen (die immers dezelfde voorouders hebben) vermeld. Dit is de meest zuivere autosomale DNA samenstelling in een genealogie van een proband.

A pedigree chart is an example of a binary tree, where the proband forms the trunk with all direct ancestors in male and female lines. The number of people doubled per generation. In principle there is one proband, but sometimes all siblings (who have the same ancestors) are listed. This is the purest autosomal DNA compound in a proband genealogy.


Bij de mens bestaan de geslachtschromosomen uit twee X-chromosomen als het een vrouw betreft, en uit één X- en één Y-chromosoom als het een man betreft. Alleen mannen hebben dus Y-chromosomaal DNA. Dit erft nagenoeg altijd onveranderd over van vader op zoon. Hierdoor hebben alle mannen in dezelfde mannelijke lijn doorgaans hetzelfde Y-chromosomale DNA-profiel, ook als er vele generaties tussen liggen. Een man heeft dus hetzelfde Y-chromosomale DNA-profiel als zijn overgrootvader in de mannelijke lijn.

In humans, the sex chromosomes consist of two X chromosomes if it is a woman, and one X and one Y chromosome if it is a man. So only males have Y-chromosomal DNA. This is almost always passed on unchanged from father to son. As a result, all men in the same male line usually have the same Y-chromosomal DNA profile, even if there are many generations between them. Thus, a man has the same Y-chromosomal DNA profile as his great-grandfather in the male line.


Mitochondriaal DNA klein ringvormig DNA dat zich niet in de celkern bevindt, maar in de mitochondriën [essentieel voor het laten verlopen van stofwisseling]. Het mitochondriaal DNA erft bij de mens uitsluitend over via de vrouwelijke lijn en gaat dus niet over met het sperma.

Mitochondrial DNA Small ring-shaped DNA that is not located in the cell nucleus, but in the mitochondria [essential for metabolism]. Mitochondrial DNA is inherited exclusively through the female line in humans and thus does not pass with the sperm.


DeoxyriboNucleic Acid [DNA]

DNA-II
Erfelijkheid

Erfelijkheidsleer is een onderdeel van de biologie dat zich bezig houdt met erfelijke eigenschappen: de aangeboren verschillen en overeenkomsten tussen de opeenvolgende generaties (het overgaan van generatie op generatie van lichamelijke of geestelijke eigenschappen, herediteit ~ zie ook ANCESTRAL LINEAGE]).

DNA is een afkorting van DeoxyriboNucleic Acid (desoxyribonucleïnezuur), een voor het leven zeer belangrijke chemische verbinding. In DNA staat namelijk de complete erfelijke informatie van het organisme. In het DNA ligt dus bijvoorbeeld vast wat voor kleur ogen iemand heeft. Door middel van DNA erft een kind ook de eigenschappen van zijn beide ouders. DNA bevindt zich in de celkern waarvan bijna iedere lichaamscel er één heeft.
 

Het DNA familie onderzoek toont aan of twee of meer personen biologisch verwant zijn. Hiervoor zijn veel verschillende testen beschikbaar:
* de moeder/vaderschapstest: om het bewijs te leveren of je ouders zijn wie ze zeggen.
* de tweelingtest: om na te gaan of men inderdaad een tweeling is.
* broer/zus relatie: om vast te stellen of twee personen dezelfde ouder(s) hebben, dus of het gaat om broers en zussen of halfbroers en halfzussen.
* grootouder/kleinkind: om een relatie vast te stellen tussen iemand en zijn/haar vermoedelijke grootouders.
* tante/oom relatie: hierbij wordt de waarschijnlijkheid gemeten dat iemand de biologische tante of oom is van een ander persoon.DNA familie onderzoek kan belangrijk zijn om duidelijkheid te krijgen over verwantschap, bijvoorbeeld voor stamboomonderzoek, of om een stuk gemoedsrust te vinden.

Men maakt voor familieonderzoek gebruik van meerdere genetische testmethoden zoals DNA profielen, waarbij genetische profielen van twee of meer personen worden vergeleken , zodat een waarschijnlijkheidsberekening kan worden gemaakt ter vaststelling van een biologische verwantschap.
 


Y-chromosoom (Y-DNA) testen:
Een man kan zijn vaderlijke afkomst opsporen met behulp van het DNA op zijn Y-chromosoom (Y-DNA). Dit is handig omdat het Y-chromosoom, net als vele Europese achternamen, van vader op zoon overgaat en kan worden gebruikt voor onderzoek naar de genealogie van gezamelijke achternamen.
Vrouwen die hun vaderlijke afstamming willen bepalen kunnen hun vader, broer, oom, grootvader van vaders kant, of een neef die dezelfde vaderlijke afstamming heeft, vragen de test voor hen te nemen (dat wil zeggen elke mannelijk familielid die dezelfde achternaam als haar vader).

Mitochondriaal DNA (mtDNA) testen:
Een persoon die zijn of haar moederlijke afstamming wil traceeren, kan dit doen met behulp van zijn of haar mitochondriaal DNA (mtDNA). Het DNA in het menselijk mitochondria wordt ongewijzigd doorgegeven door de moeder.Hoe heilige geometrie is ingebed in uw DNA

Hoe heilige geometrie is ingebed in uw DNA [klik op de bovenstaande afbeelding]
Koester deze kennis! Moge door de herinnering eraan u vrede in uw hart vinden.

How Sacred Geometry is embedded in Your DNA [click on the image above]
Cherish this knowledge! May your heart find peace by its remembrance.


Eigen DNA test 2012

Eigen DNA onderzoek van de probandus Marnix Alexander de Paula Lopes werd gedaan in 2012 in Los Angeles door het bedrijf 23andme.

Klik hier voor het Y chromosoom van de Probandus
Marnix Alexander de Paula Lopes: Y chromosome (Y-DNA) [485 KB]

Klik hier voor het Mitochondriaal DNA van de Probandus
Marnix Alexander de Paula Lopes: Mitochondrial DNA (mtDNA) [573 KB]

DNA BOEK; KLIK OP DE FOTO HIERONDER OM DEZE TE BEKIJKEN.

DNA BOOK; CLICK THE PHOTO BELOW TO VIEW IT.


Heredity

Heredity is the transfer of characteristics from parent to offspring, either through their genes or through the social institution called inheritance (for example, a title of nobility is passed from individual to individual according to relevant customs and/or laws [also see ANCESTRAL LINEAGE]).

In biology, heredity refers to the transfer of biological characteristics from a parent organism to offspring, and is practically a synonym for genetics, as genes are now recognized as the carriers of biological information.
 

DNA stands for DeoxyriboNucleic Acid. It is the genetic material of a cell. The chromosomes inside the nucleus (control centre) of the cell are made of DNA. Lots and lots of DNA. It is very fine and tightly coiled but there may be as much as a metre in a single cell.

DNA is really a code. It is divided up into sections. DNA is divided into functional units. These functional units are genes which carry all the instructions for making up our body. DNA is material that governs inheritance of eye color, hair color, stature, bone density and many other human and animal traits. So there is a gene that tells the body to have brown hair and so on. Each gene is a code for a particular protein. Our bodies are made up of proteins. So the genes dictate how we are made and what our bodies look like. DNA is a long, but narrow string-like object. A one foot long string or strand of DNA is normally packed into a space roughly equal to a cube 1/millionth of an inch on a side. This is possible only because DNA is a very thin string.

Our body's cells each contain a complete sample of our DNA. One cell is roughly equal in size to the cube described in the previous paragraph. There are muscle cells, brain cells, liver cells, blood cells, sperm cells and others. Basically, every part of the body is made up of these tiny cells and each contains a sample or complement of DNA identical to that of every other cell within a given person. There are a few exceptions. For example, our red blood cells lack DNA. Blood itself can be typed because of the DNA contained in our white blood cells.

You may have heard the term 'double helix'. This describes the DNA molecule. It is two strands coiled round each other. You inherit half your molecule. It is two strands coiled round each other. You inherit half your DNA from your mother and half from your father. The genes are all in pairs and which of each pair you inherit from each parent is randomly determined when the egg or sperm cells are developing. This explains why an inherited disease caused by one gene will only be passed on to children in 50% of cases."

A genealogical DNA test examins the nucleotides at specific locations on a person's DNA for genetic genealogy purposes. Genealogical DNA tests generally involve comparing the results of living individuals as opposed to obtaining samples from deceased people. The general procedure for taking a genealogical DNA test involves taking a painless cheek-scraping at home and mailing the sample to a genetic genealogy laboratory for testing. The most popular ancestry tests are Y chromosome (Y-DNA) testing and mitochondrial DNA (mtDNA) testing.

Y chromosome (Y-DNA) testing:
A man's paternal ancestry can be traced using the DNA on his Y chromosome (Y-DNA). This is useful because the Y chromosome, like many European surnames, passes from father to son, and can be used to help study surnames. Women who wish to determine their paternal ancestry can ask their father, brother, paternal uncle, paternal grandfather, or a cousin who shares the same paternal lineage to take a test for them (i.e. any male family member who has the same surname as her father).

Mitochondrial DNA (mtDNA) testing:
A person's maternal ancestry can be traced using his or her Mitochondrial DNA (mtDNA). The DNA in the human mitochondria is passed down by the mother unchanged.*****CLICK ON THE PICTURE ABOVE! / KLIK OP DE AFBEELDING HIERBOVEN!***** [11.639 KB]


Own DNA research 2012

DNA testing of the Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes took place in 2012 in Los Angeles by 23andme.

Please click here for: Y chromosome (Y-DNA) [485 KB]
Please click here for: Mitochondrial DNA (mtDNA) [573 KB]

% SHARED AUTOSOMAL DNACENTIMORGAN

De mate van genetische afstand.

Waarom kunnen broers en zussen van uiterlijk en persoonlijkheid zo verschillend zijn?

Dit komt door de maat van genetische afstand [genetische recombinatie frequentie], genaamd ‘CENTIMORGAN’ of cM. De vuistregel is dat afstanden van 7 cM of meer betrouwbaar zijn. De maximale gelijkenis van autosomaal DNA is ongeveer 3500 cM. Dat is je ouder of je kind of je een-eiige tweelingbroer of -zus.

In iedere cel in je lichaam zit het ‘gewone’ DNA met 22 autosomale chromosomen, en twee geslachtschromosomen (XX voor vrouwen en XY voor mannen). Door autosomaal DNA, dat je van beide ouders erft, te bestuderen kunnen verwantschappen onderzocht worden. Simpel gezegd geldt: hoe meer van je DNA overeenkomt met dat van een ander, hoe groter de verwantschap is. De 22 paar autosomen zijn voor elk kind stuk voor stuk uniek. Elk chromosoom van een chromosoompaar bevat een unieke mix aan erfelijk materiaal, het ene afkomstig van de vader, het andere van de moeder. Ze worden gebruikt voor autosomaal DNA-onderzoek, naar 'alle voorouders' en hun afstammelingen. Dat iemand een neef of nicht is kunnen we in het DNA terugzien, omdat een deel van het autosomaal DNA identiek is, geërfd van beide grootvaders en grootmoeders.

De regels van genetica bepalen dat je de helft van je vaders & moeders DNA krijgt, maar welke helft is gebaseerd op toeval. Men krijgt een zoals gezegd een mix uit de chromosomen van beide ouders, opgedeeld in stukken. In theorie kan je broer dus precies de andere helft van je vaders autosomale DNA gekregen hebben dan jezelf. En hetzelfde geldt voor je moeders DNA. Dus in theorie zou het kunnen dat jij en je broer 0 cM gemeenschapelijk autosomaal DNA hebben. Maar 3500 cM is theoretisch ook mogelijk. Om dit inzichtelijk te maken is dit in onderstaand grafiek weergegeven.
The degree of genetic distance.

Why can brothers and sisters be so different by appearance and personality?

This is due to the measure of genetic distance [genetic recombination frequency], called 'CENTIMORGAN' or cM. The rule is that distances of 7 cM or more are reliable. The maximum similarity of autosomal DNA is approximately 3500 cM. That is your parent or your child or your identical twin brother or sister.

In every cell in your body is the 'normal' DNA with 22 autosomal chromosomes, and two sex chromosomes (XX for women and XY for men). By studying autosomal DNA that you inherit from both parents, relationships can be investigated. Put simply, the more of your DNA matches that of another, the greater the kinship is. The 22 pairs of autosomes are unique for each child. Each chromosome of a chromosome pair contains a unique mix of hereditary material, one originating from the father, the other from the mother. They are used for autosomal DNA research, for 'all ancestors' and their descendants. That someone is a nephew or niece can be seen in the DNA, because a part of the autosomal DNA is identical, inherited from both grandfathers and both grandmothers.

The rules of genetics determine that you get half of your father's and mother's DNA, but which half is based on chance. One gets a mixture from the chromosomes of both parents, as mentioned befor, divided into pieces. In theory, your brother could have received exactly the other half of your father's autosomal DNA than yourself. And the same goes for your mother's DNA. So in theory it could be that you and your brother have 0 cM autosomal DNA. But 3500 cM is also theoretically possible. To make this transparent, this is shown in the graphical presetation above.
DNA is een dubbele helixstructuur en een comibatie van vier mogelijke aminozuren die per twee worden gebonden. De genetische code van elk organisme op aarde is geschreven met deze vier aminozuren. Dit zijn Adenine [A] / Thymine [T] / Cytosine [C] / Guanine [G]. Een vormt altijd een paar met T (en omgekeerd) en G vormt altijd een paar met C (en omgekeerd)!

DNA is a double helix structure and a comibation of four possible Amino Acids which are bound in pairs. The genetic code of every organism on earth is written with these four amino acids. These are Adenine [A] / Thymine [T] / Cytosine [C] / Guanine [G]. A always forms a pair with T (and vice versa) and G always forms a pair with C (and vice versa)!
 
De morgan werd genoemd naar de geneticus Thomas Hunt Morgan

Alle genen op één chromosoom worden genummerd: zij krijgen een locus toegewezen. Deze locus is de vaste positie waar een gen of een andere reeks nucleotiden (een groep van bio-organische verbindingen die de bouwstenen voor DNA vormen) zich op een chromosoom bevindt. Deze locus duidt op de afstand (in cM) tot het eerste gen op het chromosoom of de recombinatie frequentie (in cM) met betrekking tot het eerste gen. De waarde van deze loci is altijd tussen 0 en 100.

Om de recombinatie frequentie te berekenen tussen twee genen, kan de formule die hieronder is weergegeven worden toegepast.
The morgan was named after the geneticist Thomas Hunt Morgan

All genes on one chromosome are numbered: they are assigned a locus. This locus is the fixed position where a gene or another set of nucleotides (a group of bio-organic compounds that form the building blocks for DNA) is located on a chromosome. This locus indicates the distance (in cM) to the first gene on the chromosome or the recombination frequency (in cM) with respect to the first gene. The value of these loci is always between 0 and 100.

To calculate the recombination frequency between two genes, the formula above can be applied.


DIRECTE VERWANTSCHAPPEN VAN DE PROBANDUS
Hieronder ziet u een grafisch overzicht van de directe verwantschappen van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes.

Als u op de afbeeling klikt, kunt u vervolgens door op het + teken te klikken de afbeelding vergroten.


ALSO SEE CONSANGUINITY Closest Genetic populationsShared DNA with RoyaltyDe hierboven gevonden gedeelde DNA betekent dat deze Royals en de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes een gezamenlijke voorouder hebben. De meest controversiële is die van de keizer van China. Toch is er weldegelijk Chinees DNA gevonden bij de Probandus en al in de 6e generatie, zie hiervoor het artikel Parentum Infidelium!

The shared DNA found above means that these Royals and the Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes have a common ancestor. The most controversial is that of the Emperor of China. Nevertheless, Chinese DNA has indeed been found in the Probandus and already in the 6th generation, please see the article Parentum Infidelium!Official-Gifs

NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE