https://www.de-Paula-Lopes.nl
HeraldiekHeraldische regels / Heraldic rulesDe vier grootouders van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes komen allen uit verschillende landen / The four grandparents of the Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes all come from different countries:


DE PAULA LOPES ~ BRAZIL HARPUR ~ GREAT BRITAIN
HAPPÉ ~ DUTCH INDIËS VISSCHER ~ THE NETHERLANDS


TO ALL AND SINGULAR

Heraldiek is ontstaan toen de meeste mensen analfabeet waren, maar gemakkelijk een krachtig, opvallend en eenvoudig ontwerp konden herkennen. Het gebruik van de heraldiek in middeleeuwse oorlogsvoering stelde strijders in staat om de ene ridder van de andere te onderscheiden en zo onderscheid te maken tussen vriend en vijand. Eenvoud was het belangrijkste kenmerk van middeleeuwse heraldiek. In het toernooi was er een meer uitgebreide vorm van heraldisch ontwerp. Toen heraldiek niet langer werd gebruikt en heraldiek een deel van het burgerleven waren geworden, evolueerden ingewikkelde ontwerpen met esoterische betekenis volkomen in strijd met het oorspronkelijke doel van de heraldiek.

Heraldry originated when most people were illiterate but could easily recognize a bold, striking, and simple design. The use of heraldry in medieval warfare enabled combatants to distinguish one knight from another and thus to distinguish between friend and foe. Simplicity was the principal characteristic of medieval heraldry. In the tournament there was a more elaborate form of heraldic design. When heraldry was no longer used on body armour and heraldic devices had become a part of civilian life, intricate designs evolved with esoteric significance utterly at variance with heraldry’s original purpose.DE PAULA LOPES COAT OF ARMSHeraldische beschrijving / Heraldic description

Wapen: In blauw een keper, boven vergezeld van twee toegewende klimmende leeuwen en beneden van een lelie, alles van goud, en een schildzoom van dertig blokken, rood en zilver.

Helmteken: een vlucht van goud en blauw

Dekkleden: blauw, gevoerd van goud
Schildhouders: twee toegewende Leeuwen

Devies: Fortuna Fortes Fovet ~ Het lot begunstigd zij die sterk zijn
 
Shield: In blue a twill, accompanied by two ascending lions, and below a lily, all of gold, and a frame of thirty blocks, red and silver.

Helm sign: a flight of gold and blue

Tarpaulins: blue, lined with gold
Shield holders: two Lions rampant

Devies: Fortuna Fortes Fovet ~ Destiny favors those who are strong
NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE