https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
Market GardenOperation Market GardenDe geallieerde militaire Operatie Market Garden, was bedacht door de Britse generaal Bernard Law Montgomery en uitgevoerd in september 1944, geldt als een belangrijke gebeurtenis uit de geschiedenis van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Operatie Market Garden, die liep van 17 september tot 25 september 1944, wordt in de historiografie regelmatig onterecht aangeduid als de ‘Slag om Arnhem’. Het ging in de eerste plaats niet om de bevrijding van Nederland!

Van het Duitse Kleef – ten oosten van Nijmegen – tot aan de Zwitserse grens, iets boven Basel, lag namelijk de Duitse Siegfriedlinie. Deze 630 kilometer lange verdedigingscorridor leek nagenoeg onneembaar, daarom is de keuze door de geallieerden gemaakt om via Nederland door te stoten naar het Duitse Ruhrgebied waarbij een groot deel van de Duitse oorlogsindustrie zich bevond en deze te veroveren.

Het luchtlandingsdeel was in de regio Eindhoven, Nijmegen en Arnhem waar tienduizenden parachutisten werden afgeworpen. Het tweede onderdeel was operatie ‘Garden’, het grondoffensief. De luchtlandingen van ‘Market’ moesten de ‘grasmat’ uitrollen voor ‘Garden’.

De geallieerden wilden van tevoren weten wat de situatie was op de grond. Ontzettend veel inlichtingen werden verkregen door luchtfotografie.
The Allied military Operation Market Garden, conceived by British General Bernard Law Montgomery and carried out in September 1944, is regarded as an important event in the history of the Netherlands during the Second World War.

Operation Market Garden, which ran from September 17 to September 25, 1944, is regularly incorrectly referred to in the historiography as the 'Battle of Arnhem'. In the first place it was not about the liberation of the Netherlands!

From the German city of Kleve – east of Nijmegen – to the Swiss border, slightly above Basel, was the German Siegfried Line. This 630 kilometer long defensive corridor seemed almost impregnable, which is why the allies chose to push through the Netherlands to the German Ruhr area, where a large part of the German war industry was located and to conquer it.

The airborne part was in the Eindhoven, Nijmegen and Arnhem region where tens of thousands of paratroopers were dropped. The second part was Operation Garden, the ground offensive. The airborne landings of 'Market' had to roll out the 'turf' for the 'Garden'.

The Allies wanted to know in advance what the situation was on the ground. An awful lot of information was obtained by aerial photography.


Op 11 september vloog Derrick Henry [Ricky] de Paula Lopes, een piloot van 542 Squadron RAF, in de PL 766 Spitfire. Dit was één van de ongepantserde Supermarine Spitfires PR (Photo-Reconnaissance - fotoverkenningsvliegtuig) zonder wapens aan boord van de RAF-vliegbasis Benson [thuisbasis in Oxfordshire], die onder RAF Coastal Command ressorteerden.
 

On September 11, Derrick Henry [Ricky] de Paula Lopes, a pilot of 542 Squadron RAF, flew the PL 766 Spitfire. This was one of the unarmored Supermarine Spitfires PR (Photo-Reconnaissance - photo reconnaissance aircraft) without weapons aboard RAF Benson Air Base [home base in Oxfordshire], under RAF Coastal Command.
 

In plaats van wapens was er veel brandstof aan boord zodat er langer gevlogen kon worden én twee grote bak- en stuurboordcamera’s, met een brandpuntafstand van 36 inch (914,4 mm), die in een vaste hoek ten opzichte van elkaar waren opgesteld [foto uit collecie Wim Ogier]. De vlieghoogte was op 28.000 ft ruim 8534 meter hoogte met een vliegsnelheid van 425 km/u. Het betrof het noordelijk deel van de missie: Job 500 Nijmegen.

Instead of guns, there was plenty of fuel on board for longer flight times and two large port and starboard cameras, 36 inches (914.4 mm) focal length, arranged at a fixed angle to each other [photo from collection Wim Ogier]. The flight altitude at 28,000 ft was more than 8,534 meters with a flight speed of 425 km/h. It concerned the northern part of the mission: Job 500 Nijmegen.Het was de bedoeling van de missie om voorverkenning van het gebied toe doen voor de operatie Market Garden, een gebied van Bourg-Léopold [Leopoldsburg] in België tot Nijmegen [via Veghel & Uden] in Nederland. Uit de Record Of Events blijkt dat dit deels door Derrick [Ricky] Henry de Paula Lopes [Job 500 Nijmegen Northern half] en deels door Kenneth [Ken] John Hammond Nichol [Job 500 Nijmegen Southern half] werd gerealiseerd. Kenneth John Hammond Nichol had het gebied in kaart gebracht met de MB 788 Spitfire vanaf Leopoldsburg tot aan Eindhoven Derrick [Ricky] Henry de Paula Lopes had een maand eerder in dit toestel gevlogen op 15-08-1944. Met zijn eigen toestel [PL 766 Spitfire] had hij het gebied vanaf Eindhoven tot aan Nijmegen in kaart gebracht.
 
Job 500 Nijmegen [Northern & Southern routes; reference 1060/2786] by Derrick [Ricky] Henry de Paula Lopes & Kenneth [Ken] John Hammond Nichol. Ken had no trouble and had photographed all targets. Ricky was able to photograph most targets before his camera jammed.


The mission's intent was to conduct preliminary reconnaissance of the area for Operation Market Garden, an area from Bourg-Léopold [Leopoldsburg] in Belgium to Nijmegen [via Veghel & Uden] in the Netherlands. The Record Of Events shows that this was partly realized by Derrick [Ricky] Henry de Paula Lopes [Job 500 Nijmegen Northern half] and partly by Kenneth [Ken] John Hammond Nichol [Job 500 Nijmegen Southern half]. Kenneth John Hammond Nichol had mapped the area with the MB 788 Spitfire from Leopoldsburg to Eindhoven Derrick [Ricky] Henry de Paula Lopes had flown in this aircraft a month earlier on 15-08-1944. With his own aircraft [PL 766 Spitfire] he had mapped the area from Eindhoven to Nijmegen.Het toestel was voorzien van zogenaamde 'invasiestrepen' om de kans op identiteitsverwisseling te verkleinen. Het waren afwisselend zwarte en witte banden die op de rompen en vleugels van geallieerde vliegtuigen waren geschilderd.

Het was niet mogelijk om tijdens een vlucht te zien wat zich direct onder het toestel bevond. Ploten moesten om te controleren of zij niet afdreven hun toestel regelmatig op haar kant draaien. Dat werd gedaan tussen twee opnamen in, met een intervaltijd van ca. 5 seconden. De foto’s werden vooral geanalyseerd in Medmenham [Danesfield House], zo’n 15 kilometer van Benson. Hier was onder andere de dochter van Churchill werkzaam!
The plane was equipped with so-called 'invasion stripes' to reduce the chance of identity confusion. They were alternating black and white bands painted on the fuselages and wings of Allied aircraft.

It was not possible to see what was directly below the aircraft during a flight. Plots had to regularly turn their device on its side to check that they were not drifting. This was done between two shots, with an interval time of about 5 seconds. The photos were mainly analyzed in Medmenham [Danesfield House], about 15 kilometers from Benson. Churchill's daughter, among others, worked here!


Operatie Market Garden verliep niet vlekkeloos. Dit kwam onder andere door de arrogante opstelling van met name de Britten, als zou het klusje wel even geklaard worden.

De ondergrondse in Nederland had onder meer gewaarschuwd dat er veel tanks van de SS-Panzerdivisie bij Arnhem gestationeerd waren. Deze waarschuwing van het Nederlandse verzet werd door de Britse legerleiding echter genegeerd met alle gevolgen van dien.

Ook was gekozen voor een 120 kilometer lange front en waarbij vele kilometers afgelegd moest worden. Mede hierdoor konden de Duitsers hun verdediging op orde maken. De geallieerden hebben zich terug moeten trekken en bleek Operation Market Garden een mislukking. Feitelijk bleek dit de laatste triomf van de Duitse Wehrmacht in West-Europa te zijn waarbij ruim 17.000 geallieerde het leven verloren en de Duitsers nog eens extra slachtoffers maakten door ruim 3000 verzetslieden te executeren.
Operation Market Garden did not go smoothly. This was partly due to the arrogant attitude of the British in particular, as if the job would be done.

The underground in the Netherlands had warned, among other things, that many tanks of the SS-Panzer division were stationed near Arnhem. However, this warning from the Dutch resistance was ignored by the British army command, with all its consequences.

The choice was also made for a 120 kilometer long front and many kilometers had to be covered. Partly because of this, the Germans were able to put their defenses in order. The Allies had to withdraw and Operation Market Garden turned out to be a failure. In fact, this turned out to be the last triumph of the German Wehrmacht in Western Europe in which more than 17,000 Allied soldiers lost their lives and the Germans made additional victims by executing more than 3000 resistance members.


Kort nadat de operatie Market Garden was mislukt werd Arnhem de frontlinie. De Rijnbrug in Arnhem werd
in oktober 1944 verwoest door de RAF en de USAAF (de luchtmachten van de Britten en de Amerikanen)
om te voorkomen dat de Duitsers hun posities weer zouden kunnen innemen.

Vanwege Operatie Market Garden heeft Montgomery nagelaten Zeeland te bezetten zodat in de moeizame Slag om de Schelde de toegang naar de wezenlijke aanvoerhaven Antwerpen veiliggesteld moest worden.
De Duitsers kregen zo de tijd de Slag om de Ardennen voor te bereiden.

Uiteindelijk leidde de mislukking dus tot een vertraging van een half jaar voor de geallieerde opmars in het westen.
Het noorden en westen van Nederland werden in 1944 niet bevrijd en zouden lijden onder de hongerwinter.
Shortly after Operation Market Garden had failed, Arnhem became the front line. The Rhine Bridge in Arnhem was
Destroyed in October 1944 by the RAF and USAAF (British and American air forces)
to prevent the Germans from retaking their positions.

Due to Operation Market Garden, Montgomery failed to occupy Zeeland so that access to the essential supply port of Antwerp had to be secured during the difficult Battle of the Scheldt.
This gave the Germans time to prepare for the Battle of the Bulge.

Ultimately, the failure thus led to a six-month delay in the Allied advance in the west.
The north and west of the Netherlands were not liberated in 1944 and would suffer from starvation during that winter.


No. 542 Squadron RAF
No. 542 Squadron RAF was a Royal Air Force Squadron formed as a photographic reconnaissance squadron in World War II that reformed in the post war period.

The squadron formed at RAF Benson on 19 October 1942 and was equipped with Spitfires to fly missions over Europe, until it disbanded on 27 August 1945 after hostilities ceased.

Equipped with Supermarine Spitfires variant X from May 1944 to Aug 1945.

A photo reconnaissance squadron under Coastal Command. Photo reconnaissance flights were therefore usually made in the coastal regions.
Unit Active: 19-10-1942 to 27-08-1945 (most personnel transferred to 541 Sqd RAF upon disbandment)
Role: Coastal Photographic Reconnaissance
Location: Benson, Oxfordshire, UK and Mount Farm, Oxfordshire, U.K.
Squadron Code: “L”
Type of A/C: Supermarine Spitfire MK X and MK XIX
Period placed: 09-08-1944 to 24-08-1945
Task: kite photo exploration
Rank: F/L (Flight Lieutenant)
No. 541 Squadron RAF
No 541 Squadron was formed from B & F Flights of the Photographic Reconnaissance Unit at Benson on 19 October 1942.

Equipped with Supermarine Spitfires variant X from May 1944 to Aug 1945 it operated over Europe throughout the rest of the war.

A photo reconnaissance squadron under Coastal Command. Photo reconnaissance flights were therefore usually made in the coastal regions.
Unit Active: 19-10-1942 to 01-10-1946
Role: Coastal Photographic Reconnaissance
Location: Benson, Oxfordshire, UK and Mount Farm, Oxfordshire, U.K.
Squadron Code: “L”
Type of A/C: Supermarine Spitfire MK X and MK XIX
Period placed: 25-08-1945 to 25-03-1946
Task: kite photo exploration
Rank: F/L (Flight Lieutenant)


All spitfires flown by D. H. de Paula Lopes 542 SQ

Klik hier om de 'Line Book 542 SQN [12.033 KB] ' te openen met daarin alle vluchten die gemaakt zijn binnen dit squadron door Derrick [Ricky] Henry de Paula Lopes [door hem persoonlijk ingebracht].


Operatie Market Garden bestaat uit twee hoofdonderdelen: de verovering van acht belangrijke bruggen en een aanval van grondtroepen. Helaas strandt het geallieerde offensief bij Arnhem. Op dat moment is wel al een deel van Noord-Brabant, Limburg en Gelderland in geallieerde handen. Vanuit deze strook vrij gebied bevrijden de geallieerden in de maanden daarna de rest van Brabant en Limburg.

Op 8 februari 1945 gaat een tweede offensief van start: Operatie Veritable. Hiermee willen de geallieerden het Rijngebied veroveren. Door de felle tegenstand van de bezetter mondt het offensief uit in een uitputtingsslag. Op 10 maart 1945 staan de geallieerden uiteindelijk voor de Rijn. Het noorden van Nederland wordt in de lente van 1945 bevrijd.

De Duitse troepen in Nederland, Noordwest-Duitsland en Denemarken capituleerden op 4 mei op de Lűneburger Heide. Deze capitulatie trad in werking op 5 mei om 08:00 uur. Tijdens de bevrijding vecht er in Nederland een heel leger aan geallieerde militairen. Bij de luchtlandingen in het kader van operatie Market Garden worden in totaal 20.000 parachutisten gedropt en bijna 14.000 militairen ingevlogen met zweefvliegtuigen. Aan Operatie Veritable nemen meer dan 300.000 Britse, Canadese en Poolse militairen deel.

Klik op de foto [10.051 KB] hieronder voor een animatie hierover.
Operation Market Garden consists of two main parts: the capture of eight important bridges and a ground attack. Unfortunately, the allied offensive at Arnhem ends. At that time, part of North Brabant, Limburg and Gelderland was already in Allied hands. From this strip of free area, the Allies liberated the rest of Brabant and Limburg in the months that followed.

On February 8, 1945, a second offensive is launched: Operation Veritable. With this the Allies want to conquer the Rhine area. Due to the fierce resistance of the occupier, the offensive ends in a battle of attrition. On March 10, 1945, the Allies finally reached the Rhine. The north of the Netherlands is liberated in the spring of 1945.

The German troops in the Netherlands, northwest Germany and Denmark capitulated on May 4 on the Lűneburger Heide. This capitulation came into effect on 5 May at 08:00. During the liberation an entire army of allied soldiers fought in the Netherlands. During the air landings as part of Operation Market Garden, a total of 20,000 paratroopers are dropped and nearly 14,000 soldiers are flown in with gliders. More than 300,000 British, Canadian and Polish soldiers are taking part in Operation Veritable.

Click on the photo [10.051 KB] above for an animation about this.


Charles Foulkes
Luitenant-generaal Charles Foulkes (1903-1969) leidde de geallieerde deputatie. De geboren en getogen Brit ging in 1926 in dienst bij de Canadese strijdkrachten, waar hij verschillende operationele functies vervulde. In juni 1944 werd hij, als commandant van 2nd Canadian Infantry Division, ingezet bij de gevechten in Normandië. Op 10 november 1944 werd hij commandant van het eerste Canadese Legerkorps. Na de oorlog gaf Foulkes als generaal nog leiding aan alle Canadese strijdkrachten.
Charles Foulkes
Lieutenant General Charles Foulkes (1903-1969) led the Allied deputation. The British-born and bred Briton enlisted in the Canadian Forces in 1926, where he held various operational positions. In June 1944, as commander of the 2nd Canadian Infantry Division, he was deployed in the fighting in Normandy. On November 10, 1944, he became commander of the First Canadian Army Corps. After the war, Foulkes commanded all Canadian forces as a general.


Johannes Blaskowitz
De Duitse delegatieleider Generaloberst Johannes Blaskowitz (1883-1948) was al voor de oorlog uitbrak generaal bij de Duitse landmacht. Tijdens de oorlog vervulde hij een groot aantal hoge functies, maar omdat hij protesteerde tegen de manier waarop de Joden in Polen werden behandeld werd hij ontheven van zijn functie als Duitse bevelhebber in Polen. Na verschillende andere taken te hebben vervuld in Frankrijk werd Blaskowitz op 10 april 1945 benoemd tot bevelhebber van de 'Festung Holland'. Dus de Duitse commandant in Nederland. Na de capitulatie werd hij gevangengenomen en zou worden berecht in Nürnberg. Maar hij pleegde nog voor zijn zaak begon zelfmoord.
Johannes Blaskowitz
The German delegation leader Generaloberst Johannes Blaskowitz (1883-1948) was a general in the German army before the war broke out. During the war he held many senior positions, but because he protested against the treatment of Jews in Poland, he was relieved of his post as German commander in Poland. After having fulfilled several other duties in France, Blaskowitz was appointed commander of the 'Festung Holland' on April 10, 1945. So the German commander in the Netherlands. After the capitulation he was imprisoned and was to be tried in Nürnberg. But he committed suicide before his business even started.


Prins Bernhard
Prins Bernhard (1911-2004) was op 5 mei 1945 ook aanwezig bij het overleg in Wageningen. In 1944 werd hij door zijn schoonmoeder koningin Wilhelmina benoemd tot bevelhebber van de, op 5 september van dat jaar, opgerichte Binnenlandse Strijdkrachten. Als zodanig reisde hij naar Wageningen, ook al had hij bij het overleg geen officiële rol.

Toen de Duitsers ons land in 1940 binnenvielen reisde de prins met zijn gezin naar Londen en later naar Canada. Eenmaal terug in Engeland bezocht hij regelmatig Nederlandse militairen aldaar en maakt ook een oorlogsvlucht mee.
Prince Bernhard
Prince Bernhard (1911-2004) was also present at the meeting in Wageningen on 5 May 1945. In 1944 he was appointed by his mother-in-law Queen Wilhelmina as commander of the Internal Forces, which was established on 5 September of that year. As such, he traveled to Wageningen, even though he had no official role in the consultation.

When the Germans invaded our country in 1940, the prince traveled with his family to London and later to Canada. Once back in England, he regularly visited Dutch soldiers there and also experienced a war flight.


NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE