https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
Nationaliteiten / NationalitiesNationaliteiten / Nationalities

Het kan wonderlijk lopen in de wereld. Het noorden van Brazilië is een tijd lang in Nederlandse handen. Later zouden de Portugese voorouders van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes zich er onder Portugees bewind vestigen. De nazaten kregen aldaar de Braziliaanse nationaliteit. De Braziliaanse grootvader [Anibal de Paula Lopes] van de Probandus trouwt eerst met een dame uit Engeland die aanvankelijk de Britse nationaliteit bezit. Als het huwelijk uit elkaar valt, neemt zij hun Braziliaanse zoon [Derrick Henry de Paula Lopes] mee naar Europa, alwaar hij op 16 jarige leeftijd de Britse nationaliteit aanneemt en zij op late leeftijd de Nederlandse nationaliteit! De grootvader van de Probandus zal later hertrouwen en emigreert naar Amerika, alwaar hij zelf Amerikaans staatsburger wordt.

De moeder [Louise Pauline Désirée Happé] van de Probandus is in Nederlandsch Indië geboren en bezat vanaf haar geboorte de Nederlandse nationaliteit (het Koninkrijk der Nederlanden).

As the world turns, history takes shape and strange events happen. The north of Brazil was, for some time in Dutch hands. Later the Portuguese ancestors of the Probandus would settle there under Portuguese rule. Their descendants would get the Brazilian nationality after it became part of the Brazilian Empire. The Brazilian grandfather of the Probandus first marries with a lady from England. She initially had the British nationality. When the marriage falls apart, she takes her Brazilian son to Europe. She eventually would live in The Netherlands and acquire the Dutch nationality. Her son becomes a British national when he is sixteen years old in 1936! The grand father of the Probandus emigrates to America and he himself would become an American citizen.

The mother of the Probandus was born in the Dutch Indies and has had the Dutch nationality (the Kingdom of the Netherlands) by birth.De Probandus is zelf geboren in Johannesburg en had aanvankelijk de Zuid-Afrikaanse nationaliteit [iedereen die vóór 6 oktober 1995 op het grondgebied van Zuid-Afrika is geboren heeft automatisch de Zuid-Afrikaanse nationaliteit]. Vanwege het licht ontvlambare Apartheidsregime besloten zijn ouders naar Spanje te emigreren. Ze wilden dat de Probandus dezelfde nationaliteit zou krijgen als zijn vader. Dit was alleen mogelijk tot de tweede generatie die buiten het land is geboren, dus eigenlijk was hij van geboorte een Brits staatsburger. Naast zijn Britse nationaliteit heeft de Probandus in 1996 ook de Nederlandse nationaliteit verworven (dubbele nationaliteit). Aanvankelijk bleek hij meerdere ‘buitenlandse’ nationaliteiten te hebben toen hij de Nederlandse nationaliteit aanvroeg. Bijgevolg werd de aanvraag afgewezen. Uit onderzoek is gebleken dat er een oude wet bestond die stelde dat als je in Zuid-Afrika bent geboren en één of twee van je ouders de Nederlandse nationaliteit hebben, je de Zuid-Afrikaanse nationaliteit niet verliest als je een andere nationaliteit aanneemt. Daarom moest de Probandus in 1996 aangeven niet langer de Zuid-Afrikaanse nationaliteit te willen hebben.

Degenen die voorheen het Zuid-Afrikaanse staatsburgerschap bezaten (anders dan door naturalisatie), wat het geval is bij de Probandus, hebben altijd recht op permanent verblijf in Zuid-Afrika en kunnen een aanvraag indienen om hun Zuid-Afrikaans staatsburgerschap te hervatten (naturaliseren) na voor onbepaalde tijd terug te keren zo lang er is voldoende bewijs van eerder bezeten Zuid-Afrikaans staatsburgerschap [in dit geval door birth, aangezien de Probandus in 1966 in Johannesburg werd geboren]. De houder van het permanente verblijf zal dan in Zuid-Afrika moeten verblijven totdat (zij) in aanmerking komen om te herstellen [opnieuw naturaliseren] als Zuid-Afrikaans staatsburger. De aanvraag voor hervatting van het Zuid-Afrikaanse staatsburgerschap vereist een bewijs van verblijf in Zuid-Afrika gedurende één jaar onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag.

Met andere woorden; indien gewenst / nodig kan de Probandus alsnog zijn oude Zuid-Afrikaanse nationaliteit verkrijgen.

Een Zuid-Afrikaans staatsburger die door een formele en vrijwillige handeling het staatsburgerschap van een ander land verwerft [zoals in het geval van de Probandus in 1996], verliest automatisch zijn of haar Zuid-Afrikaans staatsburgerschap, tenzij hij een aanvraag indient en toestemming krijgt om zijn Zuid-Afrikaanse burgerschap alvorens het burgerschap van het nieuwe land te verwerven [wat niet werd gedaan].

Note:

Het Nederlanderschap wordt van rechtswege verkregen door de geboorte uit een Nederlandse vader of Nederlandse moeder, ongeacht de plaats van geboorte (artikel 3, eerste lid, RWN: het ius sanguinis-beginsel). Omdat in zeer veel landen deze zelfde regel van gelijkheid van vader en moeder in het nationaliteitsrecht bestaat, krijgen kinderen uit internationale huwelijken vrijwel steeds zowel de nationaliteit van de vader als van de moeder. Bovendien kent een aantal landen - waaronder de VS - de regel dat geboorte op het grondgebied nationaliteit meebrengt (het ius soli-beginsel), en zal een kind uit Nederlandse ouders, dat in een ius soli-land geboren is, dus eveneens een dubbele nationaliteit hebben.

The Probandus himself was born in Johannesburg and initially had the South African nationality [anyone born in the territory of South Africa before 6 October 1995 automatically has South African nationality]. Due to the slightly inflammable Apartheids regime, his parents decided to emigrate to Spain. They wanted the Probandus to have the same nationality as his father. This was possible only up to the second generation which is born outside the country, so basically he was a Britsh Citizen by birth. Besides his British nationality, the Probandus has also acquired the Dutch nationality in 1996 (dual nationality). Initially he appeared to have several ‘foreign’ nationalities when he applied for the Dutch nationality. Consequently the application was rejected. Research proved that there was an ancient law stating that if you are born in South Africa and one or two of your parents have the Dutch nationality, you do not lose the South African nationality if you adopt another nationality. Therefore in 1996 the Probandus had to state that he no longer wished to have the South African nationality.

Those who previously held South African citizenship (other than by naturalization), which is the case with the Probandus, are always entitled to permanent residence in South Africa and may apply to resume (naturalize) their South African citizenship after indefinitely returning so long there is sufficient proof of previously held South African citizenship [in this case by birht, as the Probandus was born in Johannesburg in 1966]. The permanent residence holder will then be required to reside in South Africa until (they) become eligible to restore [re-naturalize] as a South African citizen. The application for resumption of South African citizenship requires proof of residence in South Africa for one year immediately prior to the application.

So in other words; if desired / necessary, the Probandus can still obtain his old South African nationality.

A South African citizen who by a formal and voluntary act acquires the citizenship of another country [such in the case of the Probandus in 1996], automatically loses his or her South African citizenship unless they apply for, and receive permission to retain their South African citizenship before acquiring the citizenship of the new country [which was not done].

Note: The Dutch nationality is by right obtained by the birth from a Dutch father or Dutch mother, irrespective of the place of birth (Article 3, first paragraph, RWN: the ius sanguinis principle). Because in very many countries this same rule of equality of father and mother exists in the nationality law, children from international marriages nearly always get both the nationality of the father and of the mother. Moreover a number of countries - among which the US - have the rule that one acquires the nationality of the country that they are born in (the ius soli- principle), and a child from Dutch parents, who are born in an ius soli-land, therefore have dual nationality.NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE