https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
Beroemde dichter / Famous PoetJacques Fabrice Herman PerkJonkvrouw Justine Georgette Caroline Clifford Kocq van Breugel was gehuwd met Ds [Dominee] Marie Adrien Perk. Zij waren de ouders van de beroemde dichter Jacques Fabrice Herman Perk [genoemd naar zijn opa Jaques Fabrice Herman Clifford Kocq van Breugel].

Lady Justine Georgette Caroline Clifford Kocq van Breugel was married to Ds [Dominee] Marie Adrien Perk. They were the parents of the famous poet Jacques Fabrice Herman Perk [named after his grandfather Jaques Fabrice Herman Clifford Kocq van Breugel].

De familie was hervormd en bezocht trouw de Waalse kerk. Zijn vader was er immers ook Dominee.

The family was reformed and faithfully visited the Walloon church. After all, his father was also Pastor there.Jonkvrouw Maria Adriana Kocq van Breugel, was een zus van Jonkvrouw Justine Georgette Caroline Clifford Kocq van Breugel. Beiden waren dochters van Jacques Fabrice Herman Clifford Kocq van Breugel 1799-1867 [deze voegde de naam van zijn stiefvader toe aan zijn eigen naam. Zijn moeder Catharina Jacoba van Breugel (1765-1847) trouwde eerst met zijn vader Jacques Fabrice van Breugel (1759-1799), zoon van Jan Festus (1707-1763), en hertrouwde in 1803 met mr. Simon Banningh Clifford Kocq. Jacques Fabrice Herman Clifford Kocq van Breugel werd de stamvader van deze tak] & Wilhelmina Françoise Amelie Louise de Flavard de Wolff.

Lady Maria Adriana Kocq van Breugel, was a sister of Lady Justine Georgette Caroline Clifford Kocq van Breugel. Both were daughters of Jacques Fabrice Herman Clifford Kocq van Breugel 1799-1867 [he added the name of his stepfather to his own name. His mother Catharina Jacoba van Breugel (1765-1847) first married his father Jacques Fabrice van Breugel (1759-1799), son of Jan Festus (1707-1763), and remarried in 1803 to Simon Banningh Clifford Kocq. Jacques Fabrice Herman Clifford Kocq van Breugel became the forefather of this branch of the family] & Wilhelmina Françoise Amelie Louise de Flavard de Wolff.Familiewapen / Crest Dezentjé Familiewapen / Crest Clifford Kocq van Breugel


Ampelius Ferdinandus Dézentjé, geboren 12-01-1826 Ampel [vernoemd naar het landgoed van zijn vader: Ampel; zie het artikel: Lord of Ampel]. Opvallend is dat hij bij een Indonesische vrouw een buitenechtelijke dochter kreeg op 20-10-1848. Hij was student in Leiden in 1850 en later, net als zijn zus Helena Suzanna Dezentjé, is hij terug te vinden als landhuurder en (mede)eigenaar Ampel. Hij huwde op 51 jarige leeftijd 03-03-1877 te Amsterdam [als enige van alle kinderen in die stad] op met de 37 jarige adelijke Jonkvrouwe Maria Adriana Clifford Kocq van Breugel, geboren 18-03-1882 Ginneken. Zij was zangeres & pianiste. Het betrof een bijzonder huwelijk; op het document staat dat hij geen beroep had; dat komt omdat hij blind geworden was. NB. ook zien we op de huwelijksakte zijn moeder Henriëtta van de Bergen en haar doopgetuige de heer Fredericus Philippus Franciscus Darlan, die mede dit document ondertekend heeft! Dit is tot op heden het enige officiële document waarop Henriëtta terug te vinden is. Dit komt omdat zij vlak voor haar huwelijk katholiek gedoopt is en haar christelijke naam officieel heeft aangenomen. Zij was een wettige dochter van ongelovige ouders uit China waarvan de namen niet bekend zijn [zie het artikel: Parentum Infedelium ~ Right to freedom of religion]! Zij stierf jong in het kraambed toen Ampelius slechts 6 jaar oud was. Daarnaast valt het op dat ook zijn zwager Hendrik Johannes Enderlein het document ondertekend heeft; hij was een Nederlands militair en politicus. Enderlein was de tweede minister van Oorlog in het kabinet-Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg. Hij was officier bij de genie en directeur der militaire verkenningen.

Ampelius Ferdinandus Dézentjé was een broer van Helena Suzanna Dezentje, waar de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes van afstamt.Dezentjé - Clifford Kocq van BreugelAmpelius Ferdinandus Dézentjé, born 12-01-1826 Ampel [named after his father's estate: Ampel; see the article: Lord of Ampel]. It is striking that he had an illegitimate daughter with an Indonesian woman on 10-10-1848. He was a student in Leiden in 1850 and later, like his sister Helena Suzanna Dezentjé, he can be found as a landlord and (co) owner Ampel. At the age of 51 he married 03-03-1877 in Amsterdam [as the only one of all the children in that city] with the 37-year-old noble Maria Adriana Clifford Kocq van Breugel, born 18-03-1882 Ginneken. She was a singer & pianist. It was a special marriage; the document states that he had no profession; that is because he had become blind. Note: on the marriage certificate we also see his mother Henriëtta van de Bergen and her baptismal witness Mr Fredericus Philippus Franciscus Darlan, who co-signed this document! To date, this is the only official document on which Henriëtta can be found. This is because she was baptized Catholic just before her marriage and officially adopted her Christian name. She was a legal daughter of unbelieving parents from China whose names are unknown [see the article: Parentum Infedelium ~ Right to freedom of religion]! She died in childbirth when Ampelius was only 6 years old. It is also striking that his brother-in-law Hendrik Johannes Enderlein also signed the document; he was a Dutch soldier and politician. Enderlein was the second Minister of War in the Heemskerk-Van Lynden cabinet of Sandenburg. He was a genius officer and director of military reconnaissance.

Ampelius Ferdinandus Dézentjé was a brother of Helena Suzanna Dezentje, from which the Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes is a descendant.Jacques Fabrice Herman Perk met zijn moeder Jonkvrouw Justine Georgette Caroline Clifford Kocq van Beugel en zijn vader Ds. Marie Adriën Perk


Perks laatste gedicht; Iris


Iris is een gedicht over de onbereikbaarheid van de geliefde. Telkens als Iris (de personificatie van de regenboog) haar geliefde Zefier (de westenwind) wil kussen, verdwijnt hij in de zee of zij in de wolken.

Iris is a poem about the unreachability of the loved one. Every time Iris (the personification of the rainbow) wants to kiss her beloved Zephyr (the west wind), he disappears in the sea or she in the clouds.

Let op het eerste en het laatste woord van dit gedicht; Ik lijdt!

Pay attention to the first and last word of this poem; Ik Lijdt; I suffer!
 

versiering van J.G. Veldheer


Jacques Perk zou is niet oud geworden. Hij overleed 01 november 1881 op 22 jarige leeftijd in Amsterdam aan een longaandoening. Eind september werd Jacques ziek, na een roeipartij op de Amstel, waarna hij nog lang met natte kleren was doorgelopen. Zijn koorts en hoesten werden aanvankelijk niet ernstig opgevat, toch zou hij zo ernstig ziek worden dat hij op 30 oktober in volle bewustzijn afscheid nam van zijn familie en twee dagen later stierf.


Jacques Fabrice Herman Perk was not to grow old. He died November 1, 1881 at the age of 22 in Amsterdam from a lung disease. Jacques fell ill at the end of September, after a rowing party on the Amstel, after which he had walked on for a long time with wet clothes. His fever and cough were not initially taken seriously, yet he would become so ill that on 30 October he said goodbye to his family in full consciousness and died two days later.
 


Zijn gedichten werden in opdracht van zijn vader door Vosmaer & Kloos verzameld en uitgegeven.

His poems were collected and published by Vosmaer & Kloos on behalf of his father.Hieronder zien we de link tussen de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes en Jacques Fabrice Herman Perk. Deze link is via de familie Dezentjé uit Nederlandsch Indië. De tante van Jacques was Jonkvrouw Maria Adriana Clifford Kocq van Breugel die met Ampelius Dezentjé gehuwd was. Hij was zoon van Johannes Augustus Dezentjé en Henriëtta van de Bergen.

Below we see the link between the Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes and Jacques Fabrice Herman Perk. This link is via the Dezentjé family from the Dutch East Indies. Jacques's aunt was Lady Maria Adriana Clifford Kocq van Breugel who was married to Ampelius Dezentjé. He was the son of Johannes Augustus Dezentjé and Henriëtta van de Bergen.
 

Familiewapen PerkEr is echter nog een link via een halfzus van Ampelius Dezentjé uit een ander huwelijk van zijn vader! Johannes Augustinus Dezentjé huwde na het overlijden van zijn tweede vrouw Henrietta van de Bergen met een Indische prinses op 13-09-1835 te Sourakarta, die zich daarvoor Katholiek liet dopen met de namen Sara Helena Raden Ajoe Tjondro Koesoemo. Uit dit huwelijk werd onder andere Johanna Geertruida Dezentjé geboren op 23-12-1830 Sourakarta. Zij huwde 21-09-1860 Ampel een oom van Jacques Fabrice Herman Perk. Deze oom was Jonkheer Jan Marie Clifford Kocq van Breugel, geboren op 26-11-1833 Doornspijk. Hun eerste zoon Jonkheer Johannes Augustinus Fabrice Anton Alcède Clifford Kocq van Breugel is vernoemd naar zijn beide opa's: Johannes Augustinus Dezentjé & Jonkheer Jacques Fabrice Herman Clifford Kocq van Breugel.
 

Clifford Kocq van Breugel familiewapen

There is, however, a nother link through a half-sister of Ampelius Dezentjé from another marriage of his father! Johannes Augustinus Dezentjé married an Indonesian princess Sara Helena Raden Ajoe Tjondro Koesoemo on 13-09-1835 in Sourakarta after the death of his second wife Henrietta van de Bergen. A daughter by the name of Johanna Geertruida Dezentjé was born from this marriage on 23-12-1830 Sourakarta. She married 21-09-1860 Ampel, an uncle of Jacques Fabrice Herman Perk. This uncle was Jonkheer Jan Marie Clifford Kocq van Breugel, born 26-11-1833 Doornspijk. Their first son Jonkheer Johannes Augustinus Fabrice Anton Alcède Clifford Kocq van Breugel is named after his two grandfathers: Johannes Augustinus Dezentjé & Jonkheer Jacques Fabrice Herman Clifford Kocq van Breugel.VERSCHILLENDE ARTIKELEN /VARIOUS ARTICLES DEZENTJÉ

Van de genealogie Dezentjé zijn er verschillende artikelen geschreven. In de meeste artikelen zitten de onderlinge links verwerkt / Various articles have been written about the Dezentjé genealogy. The mutual links are incorporated in most articles.

V
oor alle zekerheid zijn hier alle artikelen bijeen van de familie Dezentjé / To be sure, all the articles of the Dezentjé family are gathered here:PRINCESS

LORD OF AMPEL

RICH AUNT

VOC AND FAMILY

HUGUENOTS

MENNONITES

PARENTUM INFIDELIUM

SLAVES


Bij CONSANGUINITY is ook de familie Dezentjé opgenomen met daarin een Parenteel van Jean François Teissonniére / At the tab CONSANGUINITY the Dezentjé family is also included, with an additional ‘Parenteel’ of Jean François Teissonniére.

Voorts zijn in de PEDIGREE van de Probandus zijn directe voorouders opgenomen met alle gevonden documentatie / In addition, within the PEDIGREE of the Probandus his direct Dezentjé ancestors are mentioned with all the documentation that has been found.NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE