https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Emperador Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
Keizer / EmperorKeizerlijk bezoek / Imperial visit

Fulgencio Orozimbo Alvares spoke several languages among them Latin. When the Emperor of Brazil Dom Pedro II came to the north, the representatieve families of Recife were delegated to entertain him. His hobby was speaking Latin and he was very pleased when he found someone with whom he could converse.
 


Van 1822 tot 1889 was Brazilië een Keizerrijk. Dom Pedro II (huis Coburg Braganza) werd in 1889 onttroond en stierf twee jaar later als balling in Parijs. De afschaffing van de slavernij door de Keizer vormde de oorzaak van diens afzetting. Nadat in 1920 het decreet tot verbanning was ingetrokken, keerden de meeste leden van het vorstenhuis Orléan de Braganza terug naar hun vaderland.

Volgens de familie overlevering zouden wij het woordje 'de', als in 'del Rei' ~ van de Koning, in de naam 'de Paula Lopes' van de laatste Keizer van Brazilië wegens een blijk van waardering voor de genoten gastvrijheid die hij kreeg toen hij het noorden van Brazilië bezocht ~ At the conclusion of his visit as a gesture of appreciation, he bestowed the minor title of ´de´ upon Carlos so that our last name became ´de Paula Lopes´ [bron: 'family saga' opgeschreven door / written by Elizabeth de Paula Lopes - Stone, tweede vrouw van / second wife of Anibal de Paula Lopes].
 

Dit bovenstaande blijkt niet te kloppen omdat de familienaam terug gevonden is met de schrijfwijze 'de Paula Lopes dos Santos' in Lissabon [zie het artikel: 'De Paula Lopes' name], dus voor de tijd dat de familie in Brazilië aankwam. Wel is het zo dat er contact is geweest met de Keizerlijke familie. Dit is onder andere terug gevonden door het aantreffen van de naam van de schoonvader van de genoemde Carlos de Paula Lopes die kapitein was in het Braziliaanse leger; Fulgencio Orozimbo Alvares. Hij was één van de personen die de Keizer ontving tijdens diens reis naar het Noorden van Brazilië [een duidelijk geval van de klepel en de bel!].From 1822 to 1889 Brazil was an Empire. Dom Pedro II (home Coburg Braganza) was dethroned in 1889 and died two years later in exile in Paris. The abolition of slavery by the Emperor was the cause of his deposition. After the decree to exile in 1920 was repealed, most of the members of the royal Orlean the Braganza family returned to their homeland.

According to family saga the word 'De', as in 'del Rei' ~ of the King, in the name 'De Paula Lopes' was bestowed by the last Emperor of Brazil as a token of appreciation for the hospitality enjoyed he received when he visited northern Brazil.

The above appears to be incorrect because the family is traced back with the notation "de Paula Lopes dos Santos' in Lisbon [see the article 'De Paula Lopes' name], so befor the family De Paula Lopes arrived in Brazil. It is true that there had been contact with the Imperial Family. This has been found among other references with the discovery of the name of the father in law of the mentioned Carlos de Paula Lopes who was a captain in the Brazilian Army; Fulgencio Orozimbo Alvares. It was he who was one of those to received the Emperor during his trip to the North of Brazil.

1866 Ambrósio Leitão da CunhaSetor de guarda: Arquivo Histórico
Categoria: DOCUMENTO TEXTUAL
Notação: II-DLC-22.09.1866-PII.B.d 1-2
Autor: PEDRO II, imperador do Brasil, 1825-1891
Descrição: Carta imperial (autônoma) de d. Pedro II, imperador do Brasil, nomeando Ambrósio Leitão da Cunha, [futuro barão de Mamoré], presidente da província da Bahia. Palácio do Rio de Janeiro.

Data: 22/09/1866

[Fulgencio Orozimbo Alvares é mencionado na página 3 com sua função; ele reconhece esse apego 29/11/1866]

Processos anexos: Anexo: decreto de d. Pedro II, imperador do Brasil, concedendo a Ambrósio Leitão da Cunha exoneração do cargo de presidente da província da Bahia. Rio de Janeiro, 01/06/1867.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guard Sector: Historisch Archief
Categorie: TEXTUELE DOCUMENTEN
Notatie: II-DLC-22.09.1866-PII.B.d 1-2
Auteur: PEDRO II, keizer van Brazilië, 1825-1891
Beschrijving:
Imperiale brief van Pedro II, keizer van Brazilië, waarin hij Ambrósio Leitão da Cunha [toekomstige baron van Mamoré] benoemt tot president van de provincie Bahia. Paleis van de Rio de Janeiro.

Datum: 22-09-1866

[Fulgencio Orozimbo Alvares wordt op pagina 3 genoemd met zijn functie; hij ondertkent deze bijlage 29-11-1866]

Bijgevoegde processen: bijlage: decreet van d. Pedro II, keizer van Brazilië, verleent aan Ambrósio Leitão da Cunha vrijstelling van de functie van president van de provincie Bahia. Rio de Janeiro, 01-06-1867.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guard Sector: Historical Archive
Category: TEXTUAL DOCUMENTS
Notation: II-DLC-22.09.1866-PII.B.d 1-2
Author: PEDRO II, Emperor of Brazil, 1825-1891
Description:
Imperial letter from Pedro II, emperor of Brazil, in which he appoints Ambrósio Leitão da Cunha [future baron of Mamoré] as president of the province of Bahia. Palace of the Rio de Janeiro.

Date: 22/09/1866

[Fulgencio Orozimbo Alvares is mentioned on page 3 with its function; he signs this appendix 29-11-1866]

Attached processes: appendix: decree of d. Pedro II, emperor of Brazil, granted Ambrósio Leitão da Cunha exemption from the post of president of the province of Bahia. Rio de Janeiro, 01-06-1867.NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE