https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
Russian Orthodox ChurchDe Rusisch Orthodoxe Kerk

De Orthodoxe Kerk speelde een cruciale rol in de ontstaansgeschiedenis van Rusland. De vroege Russen – wie dat ook precies geweest mogen zijn – waren geobsedeerd door de pracht en praal van Constantinopel.

De Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes heeft een Peetkind. Deze is naar hem vernoemd; Marnix Sasha Haan, geboren 29-04-1987. Hij is bijna een jaar later in de Heilige Maria Magdalena Russich Orthodoxe Kerk gedoopt, Obrechtstraat 9, in 's-Gravenhage Koninkrijk der Nederlanden. Tijdens de plechtigheid werd een doopkroon boven de Peetvader gehouden en het kind zelf volledig ondergedoppeld in het doopfont.De inrichting van de Russisch Orthodoxe Kerk waar de doop plaatsvond behoort hoofdzakelijk tot de bruidsschat van Koningin Anna Paulowna, afkomstig uit haar hofkapel aan de Kneuterdijk.

Anna Paulowna Romanov [Анна Павловна], zus van de Russische tjaar, was als echtgenote van Koning Willem II van Oranja Nassau en van 1840 tot 1849 Koningin van Nederland.The furnishing of the Church in Which the baptism took place is mainly part of the dowry of Queen Anna Paulowna, from her own private court chapel on the Kneuterdijk.

Anna Paulowna Romanov [Анна Павловна], sister of the Russian Tsaar, was the wife of King William II of Orange Nassau and from 1840 to 1849 Queen of the Netherlands.


The Orthodox Church played a crucial role in the bith of Russia. The early Russians - whoever they exactly may have been - were obsessed with splendor of Constantinople.

The Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes has a Godchild which is named after him; Marnix Sasha Haan, born 29-04-1987. He was baptized almost a year later in the Holy Mary Magdalena Russian Orthodox Church, Obrechtstraat 9, in The Hague Kingdom of the Netherlands. During the ceremony, a baptismal crown was held above the Godfather and the child was completely submerged in the baptismal font.
 

Karin den Os & Cor Haan met Marnix Sasha Haan

Wanneer je je kind Russisch Orthodox laat dopen moet je zorgen voor een peetvader en/of peetmoeder. Meestal zijn dit vrienden of naaste familieleden.
In de ogen van de Orthodoxe Kerk zijn de peetouders belangrijker voor de (religieuze) opvoeding van het kind dan de eigen ouders. In geval van overlijden van de biologische ouders zijn het de peetouders die de ouderlijke macht automatisch overnemen.When you have your child baptized within the Russian Orthodox Church, you have to see to it that there is a godfather and / or godmother. Usually these are friends or close relatives.
In the eyes of the Russian Orthodox Church the godparents are more important for the (religious) upbringing of the child than their own parents. In the event of the death of the biological parents, it is the godparents who automatically take over the parental authority.
 

Marnix Sasha Haan

De doop begon met het voorlezen door de priester van speciale doopgebeden. De doop werd voorafgegaan door de verwerping van de duivel. Dit onderdeel wordt exorsismus geheten. De priester verjaagt als het ware de duivel door een gebed. Hij vraagt God om de duivel te verdrijven. Dit doet hij door middel van het opzeggen van een gebed.
Na de voltooiing van de exorsismus vond de geloofsbelijdenis plaats. Deze werd gevolgd door het afzweren van de satan en het zich aansluiten bij Christus.

Daarna werden kaarsen uitgedeeld aan de aanwezigen en begon de priester de voltrekking van het doop-mysterie.

Eerst werd het water gewijd. De Russisch Orthodoxe Kerk smeekt dat het water van het doopvont het water van de Jordaan wordt. Dit doet herinneren aan de doop van Christus in de Jordaan.

Vervolgens werd de dopeling met de olie der catechumenen gezalfd. Dit is de olie van de mensen die nog niet orthodox zijn, maar wel van plan zijn het te worden. Onmiddelijk hierna volgde de doop. De dopeling Marnix Sasha Haan werd drie maal ondergedompeld met de woorden: “Gedoopt wordt de dienaar Gods Marnix Sasha Haan in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, Amen.”

Het doopritueel werd afgesloten met het aansteken van de kaarsjes, waarmee de gasten drie rondjes om de doopvont liepen. De dopeling was inmiddels in een witte doophemd gehesen en heeft een Russisch Orthodox Kruisje omgehangen gekregen. Ook werden de handen en voeten van het kind ingesmeerd met speciale mirre. ~ Tijdens het feest van het doopsel in de orthodoxe Kerk worden eigenlijk al twee sacramenten voltrokken. Ten eerste is er de doop zelf. Deze doop wordt meteen daarna gevolgd door het mysterie der heilige myronzalving. In de katholieke Kerk wordt dit feest de eerste communie genoemd. Zo komt het dat een orthodox kind geen eerste communie meer doet op zeven-jarige leeftijd. Ook het heilig vormsel moet niet gedaan worden door orthodoxe kinderen. Dit brengt ook met zich mee dat orthodoxen vanaf hun doopsel al tot de communie uitgenodigd zijn.

Vanaf dat moment maakte Marnix Sasha Haan deel uit van de Russisch Orthodoxe Kerkgemeenschap en werd hij geacht opgevoed te worden volgens de richtlijnen van het Russisch-Orthodoxe geloof.

The baptism began with the reading by the priest of special baptismal prayers. Baptism was preceded by the rejection of the devil. This part is called exorsism. The priest, as it were, chases the devil through a prayer. He asks God to drive out the devil. He does this by citation a of a prayer.
After the completion of the exorsism, the confession of faith took place. This was followed by the renunciation of Satan and the joining of Christ.

Candles were then distributed to those present and the priest began the execution of the baptismal mystery.

First the water was devoted. The Russian Orthodox Church begs for the water of the baptismal font to become the water of the Jordan. This reminds us of the baptism of Christ in the Jordan.

The person who was baptized was then anointed with the oil of the catechumene. This is the oil of those who are not yet orthodox, but are planning to become so. Immediately afterwards, the baptism followed. The baptist Marnix Sasha Haan was submerged three times with the words: "The servant of God Marnix Sasha Haan is baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen."

The baptismal ritual was concluded with the lighting of the candles, with which the guests walked three laps around the baptismal font. Marnix Sasha Haan who had been baptized was now hoisted in a white baptismal dress and hung with a Russian Orthodox Cross. His hands and feet were also smeared with special myrre. ~ During the feast of baptism in the Orthodox Church, two sacraments are actually being performed. First, there is the baptism itself. This baptism is immediately followed by the mystery of sacred myrre anointing. In the Catholic Church this feast is called the first communion. That is why an orthodox child does not have it's first communion at the age of seven years. The sacred confirmation also is not be done by orthodox children. This implies that orthodox people are invited to communion from their baptism.

From that moment on, Marnix Sasha Haan was part of the Russian Orthodox Church community and was supposed to be educated according to the guidelines of the Russian Orthodox faith.In de Lage Landen is het maken van een kruisteken, een kruisje slaan, typisch iets voor Latijnen, maar niet exclusief. Ook in de Oosters-Orthodoxe kerken, en in Anglicaanse kerken komt het kruisteken voor. Het Russich Orthodoxe Kruis wijkt af van andere Kruisen in die zin dat de verticale balk de stamboom symboliseert van de mensheid vanaf Adam tot aan het einde der tijden. De kleine horizontale balk symboliseert de onzichtbare wereld, de wereld der engelen. De grote balk verbeeldt de zichtbare wereld, de Aarde, en daarmee ook de mensheid. Christus heeft, door alle zonden der mensheid op zich te nemen, de hele schepping omarmd en verlost van de erfzonde. De onderste balk is een voetensteun, maar verwijst tevens naar de twee rovers die aan de rechter- en linkerzijde van Christus gekruisigd waren. De ene rover lasterde Christus, de ander vroeg Christus hem te gedenken in Zijn Koninkrijk; zinnebeeldig uitgelegd duidt de dwarsbalk aan dat de mens vrij is om gered te worden: iemand kan ten hemel opstijgen of kan afdalen ter helle.
 

In The Netherlands, making a cross sign, is typical for Latin, but not exclusively. The sign of the cross also occurs in the Eastern Orthodox Churches, and in Anglican churches. The Russian Orthodox Cross differs from other Crosses in that the vertical bar symbolizes the family tree of humanity from Adam to the end of time. The small horizontal bar symbolizes the invisible world, the world of angels. The big bar represents the visible world, the Earth, and with it humanity. Christ, by taking on all the sins of mankind, embraced all creation and redeemed from original sin. The bottom bar is a footrest, but also refers to the two robbers who were crucified on the right and left sides of Christ. One robber blasphemed Christ, the other asked Christ to remember him in His Kingdom; symbolically explained, the crossbar indicates that man is free to be saved: someone can ascend to heaven or descend to hell.NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE