https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
Rijke erftanteRijke erftante / Rich aunt

Johanna Dorothea Boode was de eerste echtegenote van Johannes Augustinus Dezentjé [zie artikelen Princess & Lord of Ampel]. Zij huwden op 23-10-1814. Het huwelijk is slechts kort omdat zij komt te overlijden na enkele maanden de geboorte van haar eerste kind op 20-01-1816. Na haar overlijden maakt haar man de boedelbeschrijving op. Let op de namen op de laatse pagina van de getuigen: C. Kops [hij is de grootvader (Christoffel) van Johannes Augustinus Dezentjé] en J. Ertzinger [broer (jacob) van de grootmoeder van zijn vrouw Johanna Dorothea Boode]!

Johanna Dorothea Boode was the first wife of John Augustine Dezentjé [see Articles Princess & Lord of Ampel]. They married on 23/10/1814. It helas was a brief marriage because she died a few months after the birth of her first child on 20.01.1816. An inventory of her belongings was made after her death by her husband. Keep the names in mind that are on the last pages of C. Kops [he is the grandfather (Christoffel) of Johannes Augustinus Dezentjé] and J. Ertzinger [brother (Jacob) of the grandmother of his wife Johanna Dorothea Boode]!

Bewijs:Johanna Dorothea Boode had een slaaf

Vermelding bij de boedelbeschrijving van Johanna Dorothea Boode treffen we aan: Lijf Eigen; Een manslaaf genaamd Primo van Rottie [zeer waarschijnlijk afkomstig van het zuidelijkste eiland van Indonesië, dat deel uitmaakt van de Kleine Soenda-eilanden (ook wel Nusa Tenggara genoemd). Ten noordoosten ligt het eiland Timor, waarvan het gescheiden wordt door de Straat Roti].
In the inventory of Johanna Dorothea Boode we find: Lijf Eigen; A manslave called Primo of Rottie [most probably derived from the southernmost island of Indonesia, which is part of the Lesser Sunda Islands (also known as Nusa Tenggara). To the northeast lies the island of Timor, which it is separated by the Straits Roti].
We vinden op de oudste begraafplaats van Soerakarta (Solo ~ een zelfregerende vorstenstaat op Java in Nederlands-Indië) het graf van:

At the oldest cemetery in Surakarta (Solo ~ a self-reigning monarchy on Java in the Dutch East Indies) we find the tomb of:

Leonora Carolina Dezentjé
* 03-01-1801 Soerakarta
+ 14-06-1819 Soerakarta
X 07-03-1857 Soerakarta
Francois Tobias Deux [zie artikel Napoleon Buonaparte!]
* 1796 Pontiose
+ 08-07-1841 Ampel.


Leonora Carolina Dezentjé was de zus van: /
L
eonora Carolina Dezentjé was the sister of:

Johannes Augustinus Dezentjé
* 12-04-1797 Soerakarta
+ 07-11-1739 Soerakarta
X 23-10-1814 Soerakarta
Johanna Dorothea Boode
* 14-08-1799 Soerakarta
+ 20-01-1816 Ampel.Nu ligt bij Leonora Carolina Dezentjé ook een ander graf: /
Well located at Leonora Carolina Dezentjé grave there is also another grave:

Johanna Dorothea Schultz, geboren Ertzinger
* 1760 ter wereld gekomen
+ 02-03-1802 Soerakarta
X
Jan Andries Schultz.
* Valstadt
+23-12-1791 Cabo de Goede Hoop


Johanna Dorothea Ertzinger erft zelf van haar vader Leonard Ertsinger [luitenant der dragonders te Soerakarta] in 1777. Zij stierf toen zij slechts 42 jaar oud was in 1802.
Johanna Dorothea Ertzinger inherits from her father Leonard Ertzinger [lieutenant of dragoons in Surakarta] in 1777. She died when she was only 42 years old in 1802.


Bewijs: Johanna Dorothea Ertsinger had een slaaf

Vermelding bij de boedelbeschrijving van de vader van Johanna Dorothea Ertzinger [Pro Memorie legaat; notitie der goederen die den overledene volgens testamentaire dispositie aan zijne kinderen heeft gelegateerd, te weten...], treffen we aan: een slavin genaamd Commoenie!
Indication with the inventory of the father of Johanna Dorothea Ertzinger [Pro Explanatory note; bequest of goods that the deceased bequeathed to his children according to the testamentary disposition, namely ...] We find: a slave named Commoenie!


Beide graven van Johanna Dorothea Ertzinger & Leonora Carolina Dezentjé liggen bij het graf van: /
The two graves of Johanna Dorothea Ertzinger & Leonora Carolina Dezentjé are situatied near the grave of:

Frédéric Christopher von Stralendorff
* 2/12 september 1720 Neukalde (Mecklenburg, Duitsland)
+ 12 februari 1784 Soerakarta
X
Sintes (een inlandse vrouw)
* ?
+ voor 1779 Soerakarta


Frédéric Christopher von Stralendorff was de eerste resident van Soerakarta! /
Frédéric Christopher von Stralendorff was the first resident of Surakarta!Hier / rust in den Heer / Frederic Christoffer / von
Stralendorff / Meklenburger Edelman / in sijn Edel leven /
opperkoopman en opperhooft / aan ‘t Kysers Hoff / van Java / Hij
was gebooren / anno 1720 den 12 Septemb. / overleden te Seura-
carta/ anno 1784 den 12 Februari / oud 63 jaaren 5 maanden / De
kinderlijke liefde / heeft hem dit graf / gebouwt.

Johannes Augustinus Dezentjé kende de familie Schultz goed; zo is hij onder andere redderaar van de boedel van Johan Leonard Schultz op 25-03-1824, de zoon van Johanna Dorothea Ertsinger & Jan Andries Schultz. We zien hier ook zijn weduwe Johanna Henrica Fion.

John Augustine Dezentjé knew the Schultz family well, 03.25.1824 he handles the estate of Johan Leonard Schultz, the son of Johanna Dorothea Ertsinger & Jan Andries Schultz. Here we also find his widow Johanna Henrica Fion.

Een jaar later was Johannes Augustinus Dezentjé gesubstitueerde executeur testamentaire [in plaats van de inmiddels overleden zoon; Johan Leonard Schultz] van de boedel van Johan Andries Schultz op 29-09-1825. Hiermee is meteen het bewijs geleverd dat Johan Leonard Schultz een zoon was van Johan Andries Schultz.

One year later, 29-09-1825, Johannes Augustinus Dezentjé was a substitute executeur of the testament [instead of his son Johan Leonard Schultz who died in 1824] of the belongings of Johan Andries Schultz.
This also proves that Johan Leonard Schultz was a son of Johan Andries Schultz.


We vinden bij de graven van de familie Schultz ondermeer het graf van Johanna Margaretha Schultz, weduwe van Boode; de ouders van Johanna Dorothea Boode. Dit verklaart ook waarom Johannes Augustinus Dezentjé als executeur testamentair optreedt van de broer van Johanna Margaretha Schultz genaamd Johan Leonard Schultz [genoemd naar zijn grootvader Leonard Ertzinger]; feitelijk zijn zwager.

At the tombs of the Schultz family, the grave of Johanna Margaretha Schultz can be found, widow of Boode; the parents of Johanna Dorothea Boode. This also explains why Johannes Augustinus Dezentjé was acting as executor of the estate of the brother of Johanna Margaretha Schultz. His name was Johan Leonard Schultz [named after his grandfather Leonard Ertzinger]; actually the brother in Law of Johannes Augustinus Dezentjé.


Rijke erftante of Rijke schoonmoeder I

Bovenstaand artikel vermeld dat Johannes Augustinus Dézentjé niet erfde van een rijke tante van zijn vrouw [Geertruida Cornelia de Lopes], maar van diens schoonmoeder Johanna Margaretha Schultz, bekend zijnde als tante Anees. Het is zeer aannemelijk dat zij haar fortuin had gekregen van de familie van haar man Johannes Boode. ~ zie ook hieronder: Rijke erftante of Rijke schoonmoeder II


In de landmonsterrollen van de VOC in 1785 zien we Johannes Boode als Pijper. Hij was gehuwd met Johanna Margaretha Schultz. Tevens zien we hier zijn broer Michiel Wilhelm Boode én ook de vader van Johannes Augustinus Dezentjé; August Jan Casper Dissentjé vermeld [tamboer in dezelfde compagnie].


De vader van Johanna Margaretha Schultz was Jan Andries Schultz. Hij komt voor in de serie registers van inwoners van Java van 1819, het deel Soerakarta.. Daarin staat Jan Andries Schultz als inwoner vermeld, als zijnde 64 jaar oud, burger, geboren te Japara, sinds 10 juli 1776 in Soerakarta woonachtig. Iets later staat erbij geschreven dat hij op 2 september 1819 in Soerakarta overleden is; erfgenamen zijn zijn mondige zonen.

The father of Johanna Margaretha Schultz was Jan Andries Schultz. He appears in the register series of inhabitants of Java in 1819, the portion Surakarta. Therein Jan Andries Schultz is listed as a resident, as being 64 years old, citizen, born in Japara, having his residence there since July 10, 1776. A little later there is written that he was deceased; September 2, 1819 in Surakarta, his heirs are his empowered sons.Voorlopige links met Johanna Dorothea Boode

Johanna Dorothea Boode
* 14-08-1799 Soerakarta
+ 20-01-1816 Soerakarta
X
Johannes Augustinus Dezentjé
* 12-04-1797 Soerakarta
+ 07-11-1739 Soerakarta
De ouders van Johanna Dorothea Boode waren:
Johanna Margaretha Schultz
* 10-03-1778 Soerakarta
+ 07-11-1824 Soerakarta
X
Johannes Boode
* ca. 1760
+ ca. 1800
De ouders van Johanna Margaretha Schultz waren:
J(oh)an Andries Schultz
* ca. 1755 Djapara
+ 02-08-1819 Soerakarta
X
Johanna Dorothea Ertzinger
* 1760
+ 02-03-1802 Soerakarta
De ouders van Johanna Dorothea Ertzinger waren:
Luitenant Leonard Ertzinger
*
+ 25-05-1777 Soerakarta
X
N.N.
*
+
De broers van Johanna Dorothea Ertzinger zijn Jacob & Christiaan Leonard Ertzinger. Eén van hen krijgt een zoon Leonard Ertzinger * 1804/05 Soerakarta + 19-05-1836 die in 1824 huwt met Johanna Frederika von Stralendorff * ? + 25-07-1840 Soerakarta. We zien hun beiden hieronder genoemd bij zijn overlijden.
Johanna Frederika von Stralendorff * ? + 25-07-1840 Soerakarta. Haar ouders waren:
Johan Frederik van Stralenhoff
* 1781/82
+ 18-07-1841 Soerakarta
X
Margaretha Elisabeth Ditloff
* 27-10-1785 Soerakarta
+ 22-02-1816 Soerakarta
De ouders van Johan Frederik van Stralenhoff waren:
Ditlof Frederik van Stralenhoff
* 05-07-1760 Soerakarta
+ 25-12-1815 Batavia
X
Johanna Suzanna Hartsinck (?)
* 01-07-1777 Soerabaja
+12-08-1815 Batavia
De ouders van Ditlof Frederik van Stralendorff waren:
Frédéric Christopher von Stralendorff
* 12-09-1720 Neukalde Mecklenburg
+ 12-02-1784 Soerakarta
X
Sintes (?)
*
+ <1784 Soerakarta
Zoals eerder aangegeven is Frédéric Christopher von Stralendorff de eerste resident van Soerakarta geweest en ligt begraven bij Johanna Dorothea Ertzinger & Leonora Carolina Dezentjé
De ouders van Frédéric Christopher von Stralendorff waren:
Joachim Dietrich von Stralendorff
*
+ 1760
X
Anna Hedwig con Schurf
*
+
De ouders van Joachim Dietrich von Stralendorff waren:
Hans Detlof von Stralendorff
* 1630
+ 1697
X
Elisabeth von Staffeld
*
+


Rijke erftante of Rijke schoonmoeder II

Het is zeer aannemelijk dat Luitenant Johannes Boode, familie is geweest van Coenraad Bo(o)de. Coenraad is ondermeer gehuwd geweest met Geertruida Cornelia de Lopes.

Theorie die wel erg kloppend lijkt:

Geertruida wilde niet nalaten aan haar stiefzoon Boode, evenwel aan zijn kinderen; ergo de baby Johanna Dorothea Boode van 14-08-1799. Ze maakt haar nicht Catharina Cornelia de Lopes tot erfgename op voorwaarde van vruchtgebruik en dat als zij kinderloos sterft haar erfenis voor een kwart naar de in leven zijnde bloedverwanten van Coenraad Boode gaat. Dit vind ook plaats op 27-12-1800 voor de notaris Huibert Ketelaar te Batavia. Het is daarom zeer aannemelijk dat we nu eindelijk de rijke erftante van Johanna Dorothea Boode hebben gevonden.
~ Zie hierboven Rijke erftante of Rijke schoonmoeder I; mogelijk erfde Johannes Augustinus Dézentjé niet van een rijke tante van zijn vrouw, maar van diens schoonmoeder Johanna Margaretha Schutz! Zeer waarschijnlijk had zij via haar man Johannes Boode uiteindelijk van Geerttruida Cornelia de Lopes geërfd.


Coenraad Bode op het schip de Spiering Soldaat van Gottenburg Anno 1734


In het testament d.d. 18.10.1775 van boekhouder Daniel Gotlob Klyn en Catharina Johanna Beuckers wordt genoemd de huisvrouw van oud capitain titulair der burgerij en heemraad [van Batavia] Coenraad Bode. De huisvrouw van Bode wordt met de huisvrouw van Andries Bernardus Uijtterstad, verzocht Catharina Johanna Beuckers af te leggen. Gezamenlijk zullen beide vrouwen dan de kleding van de overledene erven. Ook zal het kind Anna Christina Klyn (beter gezegd Anna Catharina Klyn) bij juffrouw Bode ter opvoeding moeten worden besteed.
Johannes Ezayas de Lopes & Catharina Draakman waren broer en schoonzus van Geertruida Cornelia de Lopes. Zij wordt samen met haar man Coenraad Boode genoemd in hun testament van 05-05-1777


Testament anno 28-08-1779 van Coenraad Bo(o)de & Geertruida Carolina de Lopes. Coenraad benoemt geen eigen kinderen in dit testament, maar zijn broer Christoffel Boode en de kinderen van zijn overleden zus Anna Margaretha Boode, zijnde Reijnhard Ludewich & Christoffel Vogelzang.
Weeskamer Amsterdam

Dit document maakt deel uit van het dossier dat gaat over de erfenis van Coenraad Bode [wat betreft zijn Duitse familie]. Hiermee zijn naast zijn geboortedatum ook zijn ouders bekend geworden.


Coenraad Boode komt als eerste te overlijden en daarna Geertruida Cornelia de Lopes. We zien haar terug als weduwe in 1800.

Extract van de vendurol van de vendutie 26 januari 1801

Hieronder de vidimus uit 1805 van het testament van Geertruida Cornelia de Lopes [een akte waarbij een bevoegde autoriteit verklaart een oudere akte te hebben gezien en overeenkomstig te zijn met de na die verklaring volledig afgeschreven tekst].

Kind van Johanna Dorothea Boode en Johannes Augustinus Dezentjé: /
Child of Johanna Dorothea Boode and Johannes Augustinus Dezentjé:

Johanna Dorothea Charlotta Dezentjé
* 16-08-1815 Ampel
+ 09-04-1852 Ampel
X 06-02-1831 Soerakarta
Wilhelmus Hilling
~ 23-08-1798 Papenburg (Hannover)
+ 29-07-1878 Salatiga
Wilhelmus Hilling was op zijn beurt de executeur van de boedel Francois Tobias Deux na diens overlijden. Uit het tweede huwelijk van Francois Tobias Deux met Raden Adjeng Adiniegar kwam: /

Wilhelmus Hilling was in turn the executor of the estate Francois Tobias Deux after his death. From the second marriage of Francois Tobias Deux with Raden Adjeng Adiniegar came:

Emmerlina Mathilda Deux
* 12-05-1838 Soerakarta
+ 03.09.1912 Soerakarta
X
Charles Wilhelm Frederik Adolph Hilling

Hij was een zoon van Wilhelmus Hilling en Johanna Dorothea Charlotta Dezentjé! /
He was a son of Wilhelmus Hilling and Johanna Dorothea Charlotta Dezentjé!


Grafische weergave van alle familieverbanden
Alle informatie leidt naar de volgende conclusie / All information leads to the following conclusion:

Kind
1 Johanna Dorothea Boode

Ouders
2 Johannes Boode
3 Johanna Margaretha Schultz

Grootouders
4 ....... Boode
5 .......
6 Jan Andries Schultz
7 Johanna Dorothea Ertsinger


VERSCHILLENDE ARTIKELEN /VARIOUS ARTICLES DEZENTJÉ

Van de genealogie Dezentjé zijn er verschillende artikelen geschreven. In de meeste artikelen zitten de onderlinge links verwerkt / Various articles have been written about the Dezentjé genealogy. The mutual links are incorporated in most articles.

V
oor alle zekerheid zijn hier alle artikelen bijeen van de familie Dezentjé / To be sure, all the articles of the Dezentjé family are gathered here:PRINCESS

LORD OF AMPEL

VOC AND FAMILY

HUGUENOTS

MENNONITES

PARENTUM INFIDELIUM

FAMOUS POET

SLAVES


Bij CONSANGUINITY is ook de familie Dezentjé opgenomen met daarin een Parenteel van Jean François Teissonniére / At the tab CONSANGUINITY the Dezentjé family is also included, with an additional ‘Parenteel’ of Jean François Teissonniére.

Voorts zijn in de PEDIGREE van de Probandus zijn directe voorouders opgenomen met alle gevonden documentatie / In addition, within the PEDIGREE of the Probandus his direct Dezentjé ancestors are mentioned with all the documentation that has been found.NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE