https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
ReformationReformation / Reformatie

Heinrich Motherer [Gen. 14 Nr.:13440 STAMOUDOUDER], born / geboren omstreeks 1485 in Kronweißenburg / Elsaß Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Note / Notitie: Vorname auch Henrich! ~ Henri Moterer.

The genus Moter, formerly Motherer, seems to find it's roots with he place Mothern, located in the Lower-Elzas region near the German French border, about 15 kilometers from Wissembourg (German: Weißenburg im Elsaß); A town ocated in the far northeast of France, right on the border with Germany. The municipality belongs to the department of Bas-Rhin.Mothern

De geslachtsnaam Moter, eertijds Motherer, lijkt zich terug te voeren naar de plaats Mothern, die zich in de regio Onder-Elzas begeeft in de buurt van de Duits Franse grens ligt zo'n 15 kilometer van Wissembourg (Duits: Weißenburg im Elsaß); een gemeente en stadje in het uiterste noordoosten van het Frankrijk gelegen, vlak aan de grens met Duitsland. De gemeente behoort tot het departement Bas-Rhin.'Heinrich Motherer was patriarch van de gehele Moter familie uit Zuid-Hessen, velen daarvan waren voorgangers.'

De Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes stamt af van een nazaat van deze stamvader: Elisabetha Friederice Moter, zie onderaan dit artikel: 1530 Confessio Augustana.'Heinrich Motherer was the patriarch of the whole Moter family, living in South Hessen, many of whom were pastors.'

The Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes descends from this progenitors descendant Elisabetha Friederice Moter, see bottom of this article: 1530 Confessio Augustana.


Religion/Religie: Katholisch, später Evangelisch.
Occupation/Beroep: Priester / Pfarrer: REFORMATOR!
Note/Notitie: Heinrich-Moter-Straße Griesheim!1517 Katholischer Priester zu Weißenburg an St. Thomas und St. Johannan
1522 In Weißenburg/Elsaß wird die Reformation durch Heinrich Motherer, Pfarrer der Johanneskirche, und Martin Bucer eingeführt
1523 Vertrieben wegen seiner lutherischen Predigten
1523 - 1524 Pfarrer in Straßburg
1524 - 1525 Pfarrer zu Weißenburg
[er wird wieder 1525 in Weißenburg und in den Wirren des Bauernkrieges erneut vertrieben]
1526 Ist er in Wittenberg
[unter dem Rektorat von Justus Jonas an der Universität Wittenberg (heute Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) eingeschrieben]
1527 - 1528 Pfarrer zu Arheilgen bei Darmstadt 1527 wurde mit der Einsetzung des ersten evangelischen Pfarrers Heinrich Moter die lutherischer Reformation eingeführt
1529 - 1543 Lutherischer Pfarrer zu Griesheim bei Darmstadt


Martin Luther Protestant ReformationThe Catholic clergyman Heinrich Motherer had been a follower of Martin Luther and the Reformation.

On Oct. 31, 1517, as an Augustinian monk Martin Luther posted 95 debate questions [disputatio pro declaratione virtutis indulgentianrum] on the door of Wittenberg Church, which began the movement known as “the Reformation” ~ attacking the Catholic Church’s corrupt practice of selling “indulgences” to absolve sin which was used especially for the construction of the St. Peter's Basilica in Rome.
 

Martin Luther

traffic in indulgences / Handel in aflaat

According to the officially approved practice of the medieval church, absolution of sin was granted to the sinner who had repented, upon his confession and satisfaction; the latter consisted of punishments (such as fasting, prayers, pilgrimages, or even exclusion from the Eucharist) imposed on the penitent sinner by the bishop or the priest on the basis of certain ecclesiastical regulations. Yet the sinner who was reconciled with God through absolution still had to experience purgatory. This was considered a place of temporary punishment as was still due, so to speak, for mortal sins already forgiven. Having thus completely atoned for his guilt he would be admitted to the heaven of God.

Volgens de officieel erkende praktijk van de middeleeuwse kerk kreeg de zondaar absolutie van de zonde wanneer die zich berouwde op zijn bekentenis en voldoening; De laatste bestond uit straffen (zoals vasten, gebeden, pelgrims, of zelfs uitsluiting van de eucharistie) die door de bisschop of de priester op grond van bepaalde kerkelijke voorschriften aan de boetvaardige zondaar werden opgelegd. Toch moest de zondaar die door de absolutie met God in het reine was gekomen nog steeds vagevuur ervaren. Dit werd beschouwd als een plaats van tijdelijke straf. Als hij aldus volledig voor zijn schuld boetedoening had gedaan, zou hij toegelaten worden tot het hemelrijk van God.


Heinrich Motherer most likely studied Theology in Heidelberg at the oldest University of Germany, founded in 1386. This university had long since closed its doors against the Reformation in Martin Luther's 1518 Heidelberg Disputation [The Heidelberg Disputation was held at the lecture hall of the Augustinian order on April 25, 1518. It was here that Martin Luther, as a delegate for his order, began to have occasion to articulate his views. In the defense of his theses, which culminated in a contrast between divine love and human love, Luther defended the doctrine of human depravity and the bondage of the will].
 

De katholieke geestelijk Heinrich Motherer was een volgeling van Martin Luther en de Reformatie.

Op 31 oktober 1517, zou Martin Luther als Augustinse monnik, 95 stellingen [disputatio pro declaratione virtutis indulgentianrum] aan de deur van de Wittenbergse Kerk nagelen. Hij begon hiermee de beweging die bekend zou worden als 'de Reformatie' ~ de corrupte praktijk van de katholieke kerk werd aangevallen; hierbij ging het met name om de verkoop van aflaat [indulgentia] om de zonde [penitentie] te verlossen die met name gebruikt werd voor de bouw van de Sint-Pietersbasiliek in Rome.

Witenburg/WittenbergHeinrich Motherer studeerde waarschijnlijk de Theologie in Heidelberg aan de oudste universiteit van Duitsland, opgericht in 1386. Deze universiteit zou haar deuren tegen de Hervorming in Martin Luther's 1518 Heidelberg Dissertatie sluiten.

De Heidelberg Dissertatie werd gehouden in de hoorzaal van de Augustijnse orde op 25 april 1518. Het was hier dat Martin Luther de kans kreeg om zijn standpunten te formuleren. In de verdediging van zijn theses, die culmineren in een tegenstelling tussen goddelijke liefde en menselijke liefde, verdedigde Martin Luther de leer van menselijke verdrukking en de bondage van de wil.Weißenburg

It is documented that at the age of 32 Heinrich Motherer worked, when the Reformation began, in 1517 as a Catholic spiritual leader in St. John's Church in Weißenburg. Initially, the 'Johanneskirche' was a parish church of Wissembourg, under the protection of the Weissenburg abbey. But this changed when he could buy it's independently around 1520. He wanted to be able to choose is own employees and thus bought his church, the Church of St. John, of the Benedictine Abbey. This was done, in consultation with the Weißenburger counsil, for an amount of 500 guilders.

In Elzas - like in other provinces of the Holy Roman Empire of the German Nation, the Lutheran doctrine, based on the "pure gospel", was spreading very rapidly, especially with the common people of the free cities.
In response, the Vatican issued the 'Decet Romanum Pontificem' (English: It pleases the Pope of Rome). It was a Papal 'bulla' of Pope Leo X on January 3, 1521, with which he officially excommunicated Maarten Luther and his followers, and thus Heinrich Motherer, and called them heretics.

Indeed, the Weißenburger population had been in conflict with the abbey for many years. The abbots appointed the priests of the communities that were often barely formed. That was not in the case of Heinrich Motherer and his 'Johanneskirche' in Wissembourg. He was an illuminated man who managed to save the church and make them independent. He declared publicly that he was in favor of the Reformation.
He married Anna Jacob [Gen. 14 Nr.:13441 STAMOUDOUDER] of Germersheim in 1522.l'église Saint Jean de Wissembourg


Het is gedocumenteerd dat hij op 32-jarige leeftijd Heirich Motherer in 1517, toen de Hervorming begon, als katholieke geestelijke leider in de St. Johannes Kerk in Weißenburg gewerkt heeft. Aanvankelijk was de Johanneskirche een parochiekerk van Wissembourg, onder de bescherming van de abdij Weissenburg. Maar dit veranderde toen hij het zelfstandig kon kopen rond 1520. Hij wilde in staat zij nom zijn werknemers zelf te kiezen en kocht dientengevolge zijn kerk, de Johanneskirche, van de Benedictijnse abdij. Dit gebeurde in overleg met de Weiβenburger wethouders voor een bedrag van 500 gulden.

In de Elzas - net als in andere provincies van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie, was de Lutherse doctrine, gebaseerd op de "pure evangelie" zich zeer snel aan het verspreiden, vooral bij de burgerij van de vrije steden.
In reactie hierop heeft het Vaticaan de 'Decet Romanum Pontificem' (Nederlands: Het behaagt de paus van Rome) uitgevaardigd. Het was een pauselijke bul van paus Leo X op 3 januari 1521, waarmee hij Maarten Luther en zijn volgelingen, en dus ook Heinrich Motherer, officieel excommuniceerde en ze uitriep tot ketters.

De Weißenburger bevolking waren inderdaad al vele jaren in conflict met de abdij. De abten benoemden de priesters van de gemeenschappen die vaak nauwelijks werden gevormd. Dat was niet in het geval van Heinrich Motherer en zijn Johanneskirche in Wissembourg. Hij was een verlicht man die erin geslaagd was om de kerk te verlossen en hen onafhankelijk te maken. Hij verklaarde in het openbaar zich voor de Reformatie.
Hij trouwde in 1522 Anna Jacob [Gen. 14 Nr.:13441 STAMOUDOUDER] van Germersheim.Because Heirich Motherer wanted to teach the people in the foundations of the Protestant doctrine, he turned to Martin Butzer from Schlettstadt, who was preacher at Franz von Sickingen and was known for his zeal and good knowledge of the Holy Scriptures. Butzer came to Weißenburg in November 1522. Since the beginning of his short term, he was in conflict with the monks. Butzer invited his opponents to a public disputation, but they did not come.

They proclaimed the new Protestant doctrine with such great zeal that both Butzer and Moterer were excommunicated and the Bishop threatened them to face a worldly court. On the basis of their belief that the Bible was the sole source for knowledge to attain salvation (sola scriptura), they preached that the Mass should not be considered as the recrucifying of Christ, but rather the reception of God's gift of salvation through Christ. they accused the monks of creating additional rules above what is contained in the Bible.
 

Omdat Heirich Motherer de mensen de grondslagen van de protestantse leer wilde bijbrengen, ging hij naar Martin Butzer van Schlettstadt, die predikant was bij Franz von Sickingen en bekend was om zijn ijver en goede kennis van de Heilige Schriften. Butzer kwam op zijn verzoek in november 1522 naar Weißenburg. Sinds het begin van zijn korte termijn was hij in conflict met de monniken. Butzer nodigde zijn tegenstanders uit naar een openbaar dissertatie, maar ze kwamen niet.

Ze verkondigden de nieuwe evangelische doctrine met zo'n grote ijver dat zowel Butzer als Moterer werden geëxcommuniceerd en de bisschop ze dreigde voor een seculiere rechtbank te slepen. Op basis van hun overtuiging dat de Bijbel de enige bron was van kennis om de verlossing te bereiken (Sola scriptura), preekten zij dat de Mis niet zou worden beschouwd als de recrucificatie van Christus, maar eerder de ontvangst van Gods geschenk van verlossing door Christus. Zij beschuldigden de monniken dat zij extra regels te schiepen boven wat er in de Bijbel voorkomt.

The political situation was very tense. When Weiβenburg got into trouble after a defeat of Protestant troops, the city council asked the pastor and his assistant spokesman to leave the city until it was calmer again. In order not to arouse any attention, this escape should be done secretly. As the two men were not to be blamed for the misery of the city, they agreed. Thus it was that Heinrich Moterer and Martin Butzer left with their wives, on the night of the 13th to the 14th of May, 1523, head over heels via a secret gate in the 'Stadtmauer Weißenburg', and fled to Straβburg.

At the end of 1523 or at the beginning of 1524 Heinrich Motherer came back to Weißenburg. However, when peasant revolts came in 1525 and the Catholic 'pfälzische Kurfürst' intervened, he had to leave his hometown again with his wife and children, this time forever.

He decided to go to Wittenberg at this time to study Martin Luther's interpretation of the Gospel. Under his Latinized name Henricus Moterus, we find him in the list of students enrolled at Wittenberg University in 1526.Henricus Moterer Weissenburg in Wittenberg 1526Landgraf Philip of Hesse helped Heinrich Motherer, after a year of his studies in Wittenberg, to a parish in Arheilgen. He reformed the church there, because as early as 1527 we find him as a Lutheran pastor in Arheilgen. In this community, which was at that time still independent, he introduced the Reformation immediately after his commission.Landgraf Philipp asked the Council of Luther and Melanchthon to carry out the first reform measures in Hesse. Landgraaf Philipp vraagt het advies van Luther en Melanchthon voor het uitvoeren van de eerste reformatorische maatregelen in Hessen.


De politieke situatie was zeer gespannen. Zo kwam Weiβenburg in de problemen kwam na een nederlaag van de protestantse troepen, dientengevolge heeft de gemeenteraad aan Heinrich Motherer gevraagd om samen met zijn kapelaan de stad te verlaten totdat het weer rustig werd. Om geen aandacht te trekken, moesten zij in het geheim vluchten. Omdat beide mannen niet de schuld van het ongeluk van de stad op hun geweten hadden, gingen zij akkoord. Zo kwam het dat Heinrich Moterer en Martin Butzer met hun vrouwen in de nacht van 13 op 14 mei 1523 hals over kop door een geheime deur in de stadsmuur Weiβenburg naar Straatsburg zijn gevlucht.

Eind 1523 of begin 1524 was Heinrich motherer weer terug in Weiβenburg. Maar met de komst van de boerenopstanden in 1525 greep de Katholieke keurvorst van de Palts in en moest hij met zijn vrouw en kinderen zijn stad weer verlaten, dit keer voor altijd.

Hij besloot daarop naar Wittenberg te gaan en Martin Luthers interpretatie van het Evangelie te gaan studeren. Onder zijn latijnse naam 'Henricus Moterus' vinden we hem in 1526 in het studentenregister van de universiteit van Wittenberg ingeschreven.

De Landgraaf Philip van Hessen hielp hem aan een parochie in Arheilgen [Landgraf Philipp von Hessen verhalf ihm zu einer Pfarrstelle in Arheilgen]. Hij hielp Heinrich Motherer na zijn jaar van de studie in Wittenberg, want al in 1527 vinden we hem als een Lutherse predikant in Arheilgen. In deze, dan onafhankelijk, gemeenschap introduceerde hij onmiddelijk na zijn aantreden de Reformatie.Arheilgen Ortsteil Wissenschaftsstadt Darmstadt

The well-to-do suburbs differed considerably from the poorer upper districts, with their extensive farmsteads. The inhabitants did not only relate their wealth to the size of their fields, but also to their location on the main road from Frankfurt am Main to Heidelberg. Travelers made a station here and set up their horses. Both villages were separated by the Ruthsenbach and each surrounded by a water filled village moat. However, the cathedral arches as landlords were the higher jurisdiction over both villages. After the extinction of the lords of Falkenstein they took advantage of this to gain possession of the Unterdorf, which finally was theirs 1437. In 1479, the now united Arheilgen fell to the landgraves of Hesse with the entire 'Obergrafschaft Katzenelnbogen'.

In 1527 the Reformation was introduced with the establishment of the first evangelist Heinrich Moter. The pilgrimage church "Our Lady of Love" in the north-east of the Arheilger district felt victem to his couse, which was probably abolished after 1527 and auctioned on demolition.
De rijke buitenwijken verschilden aanzienlijk van de armere wijken, met hun uitgebreide boerderijen. Dit had zowel betrekking op de omvang van hun velden en hun locatie aan de hoofdweg van Frankfurt naar Heidelberg. Reizigers stopten hier en lieten hun paarden rusten. Beide dorpen werden gescheiden door de rivier Ruthsenbach en elke dorp was omringd door een met water gevulde gracht. Echter, de aan de Kathedraal verbonden verhuurders hadden de hogere jurisdictie over Beide dorpen. Na het uitsterven van de heren van Falkenstein grepen zij hun kans in 1437 en wisten zo in het bezit te komen van het lager gelegen dorp. In 1479, vielen de nu verenigde Arheilgen landen, met de gehele 'Obergrafschaft Katzenelnbogen', onder de graven van Hessen.

In 1527 werd de Reformatie geïntroduceerd met de komst van de eerste evangelist Heinrich Moter. De bedevaartskerk "Onze Lieve Vrouw van Liefde" in het noord-oosten van de wijk Arheilger werd als gevolg hiervan in 1527 het slachtoffer en is geveild op de sloop.


Zur Erinnerung an den Reformator Arheiligens wurde 1927 in Arheiligen bei der Kirche die "Motereiche" gepflanzt.


Marienkirche
45 Jahre lang war diese neue Marienkirche katholisch. Daran erinnert noch der heute vorhandene silbervergoldete Abendmahlskelch aus der Zeit um 1500, der auf seinem Knauf den eingravierten Namen MARIA trägt.
Dann wurde 1527 in Arheilgen durch Heinrich Moterus, einen direkten Lutherschüler, die Reformation eingeführt. Hiermit waren auch erste einschneidende Veränderungen im Inneren des Kirchengebäudes verbunden. So ist anzunehmen, dass der seitherige Marienhochaltar sowie der Altar zum Abhalten der Frühmesse verschwanden. Zudem rückte das Kirchenschiff stärker in den Mittelpunkt des gottesdienstlichen Geschehens. Darum wurden nun im Kirchenschiff ausreichend Sitzgelegenheiten geschaffen und die Emporen eingebaut.
Heinrich-Moter-Straße Griesheim! Griesheim ist die größte Stadt im hessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg.


Das Dorf Griezheim: 1529 Reformationeinführung durch Heinrich Moter.
H
einrich Motherer passed away / is overleden 1543 in Griesheim - Darmstadt Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, about / ongeveer 63.1530 Confessio Augustana

Alexander Hinrich Cruseman & Margrieta Gertraut (Geertruijt) Eyffers waren de ouders van Jan Adam Krüsemann die met Elisabeth Frederica Moter gehuwd was. Zij was een dochter van Johann Heinrich Moter [Opgeleid te Giessen 10-05-1717. Hierna Pagen-Erzieher te Darmstadt 1729-1735. Vervolgens predikant te Nieder-Ramstadt 1735-1743. Predikant te Pfungstadt Hessen]. Hij was een directe nazaat van Heinrich Motherer [Gen. 14 Nr.:13440 STAMOUDOUDER]. Alexander & Margieta waren beiden van de AUGSBURGSE CONFESSIE.
Alexander Hinrich Cruseman & Margrieta Gertraut (Geertruijt) Eyffers were the parents of Jan Adam Krüsemann who had married with Elisabeth Frederica Moter. She was a daughter of Johann Heinrich Moter [Educated Giessen May 10, 1717. Hereafter Pagen-Erzieher in Darmstadt 1729-1735. Then pastor at Nieder-Ramstadt 1735-1743. Pastor in Pfungstadt Hessen]. He was a direct descendant of Heinrich Motherer [Gen. 14 Nr.:13440 STAMOUDOUDER]. Alexander & Margieta were both of the AUGSBURGSE CONFESSIE.


25 Juni 1530 was het voor heel de evangelische christenheid in Europa een hoogst belangrijke dag. Op deze zaterdag werd in de namiddag, tussen 3 en 5 uur, in de kapittelzaal van het bisschoppelijk paleis te Augsburg door Christian Beyer, de kanselier van Keursaksen, een geloofsbelijdenis plechtig voorgelezen, die opgesteld was door Melanchton, Luthers vriend en medewerker en hoogleraar te Wittenberg, een belijdenis die de geschiedenis is ingegaan onder de naam Augsburgse confessie.

Het had heel wat voeten in de aarde gehad eer het zo ver gekomen was, dat de Lutheranen verlof hadden gekregen om ten overstaan van Karel V en de leden van de Augsburgse Rijksdag, in het openbaar getuigenis af te leggen van hun geloof. Wel waren er al bepaalde artikelen door Luther en anderen geformuleerd, onder andere te Marburg in het voorafgaande jaar 1529, maar zij vormden niet zulk een geheel als wat te Augsburg de keizer werd aangeboden.

In deze confessie handelden 21 artikelen over de leer - de hoofdstellingen van de lutherse leer - en 7 over de godsdienstige en kerkelijke misbruiken binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

De Confessio was gematigd van toon, daar Melanchton en Maarten Luther hoopten op een verzoening met de Rooms-Katholieke Kerk. “En daarbij is niets gezegd of samengevat om ook maar iemand te beschadigen. Slechts datgene is vermeld wat blijkbaar noodzakelijkerwijs gezegd moet worden, opdat men zou kunnen begrijpen dat in onze leer of ceremoniën niets is aangenomen wat tegen de Schrift of de katholieke kerk ingaat”, zegt het nawoord.

Nadat de Confessie op 25 Juni op de rijksdag voorgelezen was, behield de keizer de Latijnse tekst voor zich, maar de Duitse overhandigde hij aan de keurvorst van Mainz voor het rijksarchief. Aan de Protestanten werd verboden de confessie door de druk openbaar te maken [KLIK OP DE AFBEELDING HIERONDER]
June 25, 1530, was a most important day for all Evangelical Christendom in Europe. On this Saturday, between 3 and 5 a.m., in the chapter house of the Bishop's Palace at Augsburg, Christian Beyer, the Chancellor of the Imperial Saxons, solemnly read a creed written by Melanchthon, Luther's friend and collaborator and professor at Wittenberg, a confession that has gone down in history under the name of the Augsburg Confession [37.128 KB] .

It had taken quite some effort to get to the point where the Lutherans had been given leave to publicly testify to their faith before Charles V and the members of the Augsburg Diet. Certain articles had already been formulated by Luther and others, including at Marburg in the previous year 1529, but they did not form such a whole as what was presented to the emperor at Augsburg.

This confession dealt with 21 articles on the doctrine - the main theses of the Lutheran doctrine - and 7 on the religious and ecclesiastical abuses within the Roman Catholic Church.

The Confessio was moderate in tone, as Melanchthon and Martin Luther hoped for reconciliation with the Roman Catholic Church. “And nothing has been said or summarized to harm anyone. Only that which apparently must necessarily be said is stated, so that it may be understood that nothing has been accepted in our teachings or ceremonies that is contrary to Scripture or the Catholic Church, ”says the afterword.

After the Confession was read on the Reichstag on June 25, the Emperor kept the Latin text for himself, but handed the German one to the Elector of Mainz for the State Archives. Protestants were prohibited from publishing the confession due to the pressure [CLICK ON THE IMAGE ABOVE]


NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE