https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
Infantem parentum infidelium e ChinaFilia parentum infidelium e China

Henriëtta van de Bergen (Feijntje) [Gen. 6 Nr.: 55 OUDOUDER] Volgens opgave geboren op 12-04-1804 Soerakarta (Solo) Nederlandsch Indië. Rooms-Katholiek gedoopt op 16-04-1828 Ampel (res. Soerakarta) [een maand voor haar huwelijk op 18-05-1828 te Soerakarta met Johannes Augustinus Dezentjé] ~ Doopgetuige & peter [susceptor] was Fredericus Philippus Franciscus Darlang [hij huwt 21-04-1844 met Johanna Helena van Rhijn te Soerakarta]. Echter; bij de doop wordt dezelfe geboortedatum opgegeven als haar man Johannes Augustinus Dezentjé! Omdat zij pas in 1828 Rooms Katholiek gedoopt is en dezelfde geboortedag is gekozen van haar echtgenoot & dat zij 30 jaar oud was toen zij stierf; is zij ca 1802 geboren en niet in 1804 [toen Henriëtta overleed 19 aug 1832 zette haar man in een rouwadvertentie dat ze 30 jaar was en kan zij dus niet in 1804 zijn geboren].DOOP / BAPTISMIn Sourakarta 12 Aprilis 1804 est nata et in Ampel 16 Aprilis 1828 est baptisata Henrietta van de Bergen, filia legitima parentum infidelium e china quorum nomina non constant. Susc. Fredericus Philippus Franciscus Darlang.

Te Soerakarta geboren 12 april 1804 [1802?] en op 16 april 1828 gedoopt Henriëtta van de Bergen, wettige dochter van ongelovige Chinese ouders wier namen niet vaststaan.
Henriëtta van de Bergen (Feijntje) [Gen. 6 Nr .: 55 OUDOUDER] According to registration born on 12-04-1804 Soerakarta (Solo) Dutch East Indies. Baptised a Roman Catholic on 04/16/1828 Ampel (res. Soerakarta) [a month befor her wedding on 18-05-1828 at Soerakarta to Johannes Augustinus Dezentjé ~her christening witness & godfather [susceptor] was Fredericus Philippus Franciscus Darlang [he married 04/21/1844 to Johanna Helena van Rhijn in Surakarta]. However; at the baptism the same birth date is given as her husband Johannes Augustinus Dezentjé! Because she was only baptized Roman Catholic in 1828 and the same birthday was chosen from her husband & that she was 30 years old when she died; she was born around 1802 and not in 1804 [when Henriëtta died Aug. 19, 1832, her husband put a mourning advertisement that she was 30 years old, so she could not have been born in 1804].Sacramento Baptisimi sine consensu parentum

Voor meer informatie over het sacrament van de doop & infedelium: Sacramento Baptisimi [80.837 KB] blz. 273
For more information about the sacrament of baptism & infidelium: Sacramento Baptisimi [80.837 KB] page 273


Boeddhisme & TaoÔsme

Henriëtta van de Bergen gaf volgens het doopboek aan de wettige dochter te zijn van ongelovige ouders uit China wier namen niet vaststaan. ~ De traditionele Chinese religie heeft elementen van confucianisme/voorouderverering, boeddhisme en taoïsme. Van deze elementen is voorouderverering het belangrijkste.

Henriëtta van de Bergen, according to the baptism book, testified to be the lawful daughter of unbelieving parents from China whose names were not given. ~ The traditional Chinese religion has elements of Confucianism / ancestor worship, Buddhism and Taoism. Ancestor worship is the most important of these elements.
 

Vrijheid van geloof / Right to freedom of religion

Bekering is het overgaan of doen overgaan tot een (andere) godsdienst. Dit overgaan kan vanuit een vorige religie of vanuit Agnosticisme of een atheïstische overtuiging. Volgens artikel 18 van de Universele verklaring van de rechten van de mens heeft iedereen recht op vrijheid van godsdienst en houdt dit ook "de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen" in.
Conversion is the passing on or passing on to a (different) religion. This can be done from a previous religion or from Agnosticism or an atheistic conviction. According to Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights, everyone has the right to freedom of religion and this also includes "the freedom to change religion or belief".


In de twaalfde eeuw ontwikkelde China zich als zeemacht. Handelaren uit de zuidelijke provincies Guandong en Fujian voeren met de noordelijke moessonwinden in jonken naar Indonesië. Hun handelswaar bestond onder meer uit zijde en porselein.

Ze huwden met vrouwen uit het immigratieland, kregen er kinderen en bleven voorgoed. Deze nakomelingen van Chinese en Indonesische voorouders werden vaak Peranakan Chinezen genoemd, een benaming die afgeleid is van het Indonesische woord anak, dat ‘kind ’betekent.
China developed as a naval power in the 12th century. Traders from the southern provinces of Guandong and Fujian sailed to Indonesia with the northern monsoon winds. Their merchandise consisted of silk and porcelain, among other things.

They married women from the immigration country, had children there and stayed forever. These descendants of Chinese and Indonesian ancestors were often called Peranakan Chinese, a name derived from the Indonesian word anak, meaning "child."


There was a reason why she was baptized Roman Catholic so late in her life. A marriage of Christians and non-Christians was then prohibited by law. Henriëtte was baptized a Roman Catholic one month before her wedding. This in itself is strange because her future husband Johannes Augustinus (Tinus) [also see the article: Lord of Ampel] descended from fled Huguenots. As far as we know, he was a Protestant. Henriëtta van de Bergen was from infedel parents from China according to the baptism book.

Er was een reden waarom zij zich zo laat in haar leven Rooms Katholiek liet dopen. Een huwelijk van christenen en niet-christenen was toen wettelijk verboden. Henriëtta liet zich een maand voor haar huwelijk Rooms Katholiek dopen. Dit is op zich vreemd omdat haar toekomstige echtgenoot Johannes Augustinus [Tinus] [zie o.a. het artikel Lord of Ampel] van gevluchte Hugenoten afstamde. Voor zover bekend was hij Protestant. Henriëtta van de Bergen was van ongelovige ouders uit China volgens het doopboek.
 

De 'de Paula Lopes' familie is Rooms Katholiek

Vaak nam men christelijke (Europese) namen aan bij zo’n late doop. Foto's van haar kinderen wijzen niet op een Chinese afkomst. Toch is dit zeer waarschijnlijk wel het geval. Weet dat haar man een 50% Europese en 50% Javaanse afkomst kende; ergo haar kinderen zouden derhalve zowel Europees, Javaans als Chinees bloed in hun aderen hebben stromen!

In de rouwadvertentie schrijft haar man dat zij een zorgende moeder was voor acht kinderen. In het onderstaand overzicht staan in totaal twaalf kinderen genoemd, waarvan de eerste in 1820 wordt geboren. Henriëtta zou toen 17 jaar oud zijn geweest. Dat dit niet ongewoon is, zien we bij haar schoondochter Johanna Dorothea Charlotta Dezentje, de dochter uit het eerste huwelijk van haar man met Johanna Dorothea Boode, die huwde toen zij 15 jaar oud was en op haar 16e haar kind kreeg! Van de eerste drie kinderen van Henrëtta weten we dat haar man hen in 1825 wettigde bij het HOOGGERECHTSHOF TE BATAVIA. Hun moeder werd toen opgegeven als zijnde de Chinese vrouw Feijntje. De akte vermeldde ook de geboortedata van de drie kinderen, wat klopt; het eerste kind Arnoldus Bernardus Christianus werd geboren 22 febr 1820.Christian (European) names were often assumed at such a late baptism. Photos of her children do not indicate Chinese descent. Yet this is very likely the case. Know that her husband was of 50% European and 50% Javanese descent; ergo her children would therefore have European, Javanese and Chinese blood running in their veins!

In the funeral advertisement her husband writes that she was a caring mother for eight children. The overview below lists a total of twelve children, the first of whom is born in 1820. Henriëtta would have been 17 years old at the time. That this is not unusual, we see with her daughter-in-law Johanna Dorothea Charlotta Dezentje, the daughter from her husband's first marriage to Johanna Dorothea Boode, who married when she was 15 years old and had her child at the age of 16! From the first three children of Henrëtta we know that her husband authorized them in 1825 at the SUPREME COURT IN BATAVIA. Their mother was mentioned as the Chinese lady, named Feijntje. The deed also stated the birth dates of the three children, which is correct; the first child Arnoldus Bernardus Christianus was born February 22, 1820.
 


07-10-1825 Hooggerechtshof / Supreme Court Batavia

15-11-1825 Hooggerechtshof Batavia

acht of twaalf kinderen / eight or twelve children

Henriëtta van de Bergen kreeg bij haar man Johannes Augustinus Dezentjé in totaal 12 kinderen [zie de link hieronder bij zijn 28 kinderen]. Echter bij haar overlijden wordt alleen vermelding gemaakt van acht kinderen. De vraag is waarom? De reden lag in het feit dat haar man bij haar overlijden heeft aangegeven dat er nog acht kinderen in leven waren. Onderstaand overzicht laat duidelijk zien dat vier kinderen al waren overleden.

At the time of her death Henriëtta van de Bergen had a total of 12 children with her husband Johannes Augustinus Dezentjé [see the link below with his 28 children]. However, only eight children are mentioned upon her death. The question is why? The reason was that her husband indicated at her death that eight children were still alive. The overview below clearly shows that four children had already died. 
Arnoldus Bernardus Christianus Dezentjé 22-02-1820/ 31-10-1878 VRIJMETSELAAR Johanna Philippina Dezentjé 14-06-1821 / 24-10-1891 Arnold Robert Dezentjé 08-07-1822 / 27-10-1856 Adrianus Bartholomeus Dezentjé .. -04-1824 / 05-01-1860 VRIJMETSELAAR Ampellina Margaretha Albertina Dezentjé 22-01-1825 / 09-07-1825 Ampellius Ferdinandus Dezentjé 12-01-1826 / 05-02-1888
           
     
August Jan Casper Dezentjé 21-02-1827 / 23-01-1856 VRIJMETSELAAR Diederik Alexander Dezentjé 31-03-1828 / 04-07-1829 Diederik Bartholomeus Dezentjé 19-09-1829 / .. - .. 1829 Johannes Augustinus Dezentjé 18-10-1830 / 25-07-1831 Helena Susanna Dezentjé 18-08-1831 / 26-06-1897 Johannes Augustinus Dezentjé 19-08-1832 / 02-10-1903 VRIJMETSELAAR


Er waren in totaal 28 kinderen die Johannes Augustinus Dezentje verwekte. Een overzicht is hier te zien:

JOHANNES AUGUSTINUS DEZENTJE 28 CHILDREN [79 KB]

Ther are 28 children in total that Johannes Augustinus Dezentje has fathered. Click on the link above to see the overview.Vrijmetselaars / Freemasons

Hierboven staat aangegeven dat sowieso tot nu toe is uitgezocht dat vier van de zes levende zonen van Henriëtta van de Bergen & Johannes Augustinus Dezentjé VRIJMETSELAAR waren. Above is indicated that research has shown at least four of the six living sons of Henriëtta van de Bergen & John Augustinus Dezentjé were FREEMASONS.


PERSOON LOGE
Arnoldus Bernardus Christianus Dezentjé
22-02-1820/ 31-10-1878
LA CONSTANTE ET FIDÈLE & L'UNION FRÉDÉRIC ROYAL
Adrianus Bartholomeus Dezentjé
.. -04-1824 / 05-01-1860
LA CONSTANTE ET FIDÈLE
August Jan Casper Dezentjé
21-02-1827 / 23-01-1856
LA CONSTANTE ET FIDÈLE
Johannes Augustinus Dezentjé
19-08-1832 / 02-10-1903
LA CONSTANTE ET FIDÈLE & DE VRIENDSCHAP & NEDERLANDSCH OOST INDË


Vrijmetselaarsloge La Constante et Fidèle Samarang


Zilveren 'Bedelnap' La Constante et Fidele Semarang
 
Johannes Augustinus [Tinus] Dezentjé had zelf het goede voorbeeld gegeven aan zijn hierboven genoemde zonen. Hij was in Batavia ingewijd als Vrijmetselaar. In 1837 besluiten de loges van Batavia te fuseren tot loge "De Ster in het Oosten", een samensmelting van de twee Loges ‘La Fidèle Sincérité” en “La Vertueuse”, respectievelijk opgericht in 1767 en 1769. Er volgde een consitutiebrief op 19 augustus van dat jaar ~ Obediëntie Grootoosten der Nederlanden; onder Prins Willem Frederik Karel van Oranje-Nassau 1797-1881 [in 1816 werd hij benoemd tot grootmeester-nationaal en kwam daarmee 65 jaar lang aan het hoofd te staan van de maçonnieke beweging in Nederland, en dus ook tijdgenoot van Tinus]. Als het goed is, moet Tinus tot aan zijn dood in 1839 lid zijn geweest van de Vrijmetselarij.
August Jan Casper Dezentjé, luitenant van de dragonders van de sultan van Soerakarta, geboren 17 juni 1765 te Japara, overleden 2 december 1826 in Soerakarta. Gehuwd met Johanna Magdalena Kops, geboren 24 januari 1776, overleden 19 maart 1852 te Soerakarta, dochter van Christoffel Kops.

Hun 4 kinderen:

*Johannes Franciscus Dezentjé, geboren 21-1-1791 te Soerarakarta en aldaar overleden 10 maart 1819. Hij huwde met de dochter van de Sultan van Bantam.

* Johanna Hendrika Dezentjé overleed 22 oktober 1856 te Soerakarta. Ze huwde met Johan August Wener, geboren ca 1793, overleden 16 september 1856 te Soerakarta.

* Johannes Augustinus Dezentjé, geboren 12-04-1796 Soerakarta en overleden 07-11-1839 Ampel. Bijgenaamd de 'Senôpati' (legeraanvoerder over 1000 man) en 'Sergi van Ampèl' ~ de Indische Zwijger, ook wel eens genoemd: den waren en werkelijken bedwinger van Diponêgorôs opstand. Hij huwde drie maal, zie daarvoor de artikelen

a. Rijke erftante / Rich aunt; betreffende Johanna Dorothea Boode

b. Filia parentum infidelium e China; betreffende Henrietta van de Bergen

c. Princess / Prinses; betreffende Radin Ayu Tjondro Kusuma (haar Christelijke naam was Sarah Helena)

* Leonora Carolina Dezentjé, geboren 3 januari 1801, overleden 14 juni 1819 te Soerabaya. Ze huwde circa 1815 [Soerakarta?] met de suikerfabrikant François Tobias Deux, geboren Soerakarta vóór 1 augustus 1798. Volgens een oud [hardnekkig] familieverhaal was hij een bastaardzoon van Napoléon Bonaparte; zie artikel Napoleon Buonaparte.


Johannes Augustine [Tinus] Dezentjé himself had set a good example to his sons mentioned above. He was initiated as a Freemason in Batavia. In 1837 the lodges of Batavia decide to merge into lodge "De Ster in het Oosten", an amalgamation of the two lodges "La Fidèle Sincérité" and "La Vertueuse", founded respectively in 1767 and 1769. A constitutional letter followed on August 19 of that year ~ Obedience Great East of the Netherlands; under Prince Willem Frederik Karel van Oranje-Nassau 1797-1881 [in 1816 he was appointed grand master national and thus became the head of the Masonic movement in the Netherlands for 65 years, and was also a contemporary of Tinus]. Tinus must have been a member of Freemasonry until his death in 1839.
August Jan Casper Dezentjé, lieutenant of the dragoons of the sultan of Soerakarta, born June 17, 1765 in Japara, died December 2, 1826 in Soerakarta. Married to Johanna Magdalena Kops, born January 24, 1776, died March 19, 1852 in Soerakarta, daughter of Christoffel Kops.

Their 4 children:

*Johannes Franciscus Dezentjé, born 21-1-1791 in Surarakarta and died there 10 March 1819. He married the daughter of the Sultan of Bantam.

* Johanna Hendrika Dezentjé died October 22, 1856 in Soerakarta. She married Johan August Wener, born about 1793, died September 16, 1856 in Soerakarta.

* Johannes Augustinus Dezentjé, born 12-04-1796 Soerakarta and died 07-11-1839 Ampel. Nicknamed the 'Senôpati' (army commander of 1000 men) and 'Sergi van Ampèl' ~ the 'Indische Zwijger', also sometimes called: the true and real conqueror of Diponêgorôs revolt. He married three times, see the articles for that

a. Rich Heiress / Rich Aunt; concerning Johanna Dorothea Boode

b. Filia parentum infidelium e China; concerning Henrietta van de Bergen

c. Princess / Princess; concerning Radin Ayu Tjondro Kusuma (her Christian name was Sarah Helena)

* Leonora Carolina Dezentjé, born January 3, 1801, died June 14, 1819 in Soerabaya. She married about 1815 [Soerakarta?] to the sugar manufacturer François Tobias Deux, born Soerakarta before 1 August 1798. According to an old [stubborn] family story, he was a bastard son of Napoléon Bonaparte; see article Napoleon Buonaparte.


HUWELIJK / MARRIAGE

Gen VI/54 & 55 Huwelijk Johannes Augustinus Dezentje & Henriëtta van de Bergen


Gen VI/54 & 55 Wedding Johannes Augustinus Dezentje & Henriëtta van de Bergen
Voordat het huwelijk gesloten werd, waren er nog zeven kinderen geboren. Waarom het huwelijk pas in 1828 werd gesloten is te verklaren door het feit dat Johannes Augustinus Dezentje als enige Europese Senopati betrokken was geweest in de Java oorlog tussen 1825 en 1830 [zie het artikel Lord of Ampel]. Zo weten we met zekerheid [uit een huwelijksakte; zie hieronder bij Officiële documentatie] dat één van de kinderen dat onecht geboren werd uit Henriëtta haar zoon Ampellius Ferdinandus Dezentjé 12-01-1826 [zie het artikel Famous Poet] was. Dit past precies met de vermeldingen bij de andere buitenechtelijke kinderen en hun onbekende moeder. Het eerste kind dat na de Java oorlog werd erkend is Helena Susanna Dezentjé, geboren 18-08-1831 Soerakarta. Zij is de betovergrootmoeder waar de probandus Marnix Alexander de Paula Lopes van af stamt.
Voorts is de naam Henriëtta van de Bergen 'non existent' voor haar doop op 18-04-1828! Al met al voldoende bewijzen dat Henriëtta van de Bergen één en dezelfde is als de Chinese vrouw Feijntje.

Seven children were born before the marriage was perpetuated. Why there was no marriage untill 1828 can be explained by the fact that Johannes Augustinus Dezentje was the only European Senopati involved in the Java war between 1825 and 1830 [see the article Lord of Ampel]. We know with certainty [from a marriage certificate; see below at Official documentation] that one of the children who was born illegitimate out of Henriëtta, was her son Ampellius Ferdinandus Dezentjé 12-01-1826 [see the article Famous Poet]. This fits exactly with the notes of the other illegitimate children and their unknown mother. The first child to be recognized after the Java War is Helena Susanna Dezentjé, born 18-08-1831 Soerakarta. She is the great-great-grandmother from whom the probandus Marnix Alexander de Paula Lopes descends.
Furthermore, the name Henriëtta van de Bergen is 'non existent' before her baptism on 18-04-1828! All in all, sufficient evidence that Henriëtta van de Bergen is one and the same as the Chinese lady Feijntje.OfficiŽle documentatie

Dit is één van de weinige officiële documenten die gevonden zijn waarop Henriëtte van de Bergen vermeld is.

Het betreft een zoon van Henrietta van de Bergen en broer van Helena Suzanna Dézentjé, waar de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes van afstamt. De naam van deze broer is Ampelius Frederikus Dezentjé. Hij huwt [te Amsterdam als enige van alle kinderen] op 51 jarige leeftijd met de adelijke Maria Adriana Clifford Kocq van Breugel. Het betrof een bijzonder huwelijk; op het document staat dat hij geen beroep had; hij is blind geworden.

Daarnaast valt het op dat Hendrik Johannes Enderlein het document ondertekend heeft; hij was een Nederlands militair en politicus. Enderlein was de tweede minister van Oorlog in het kabinet-Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg. Hij was officier bij de genie en directeur der militaire verkenningen.

Opmerking: we herkennen de naam Darlan. Deze naam is ook te vinden als doopgetuige van Henriëtta van de Bergen, de heer Fredericus Philippus Franciscus Darlan uit Sourakarta, het is zijn zoon Franciscus Darlan uit Arnhem die ook dit document heeft ondertekend! De familie Dezentjé en die van de familie Darlan waren goede vrienden. Beiden waren landhuurders.
This is one of the few official documents that have been found in which Henriëtte van de Bergen is mentioned.

It is a son of Henrietta van de Bergen and brother of Helena Suzanna Dézentjé, of whom the Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes descended from. The name of this brother is Ampelius Frederikus Dezentjé. He married [in Amsterdam as the only one of all children] at the age of 51 with the noble Maria Adriana Clifford Kocq van Breugel. It was a special marriage; the document states that he did not have a profession; he had become blind.

In addition, it is striking that Hendrik Johannes Enderlein has signed the document; he was a Dutch soldier and politician. Enderlein was the second Minister of War in the Heemskerk-Van Lynden cabinet of Sandenburg. He was an officer iand director of military reconnaissance.

Note: we recognise the name Darlan. This name is also to be found as baptisimal witness of Henriëtta van de Bergen, Mr. Fredericus Philippus Franciscus Darlan from Sourakarta, it is his son, Franciscus Darlan, from Arnhem who also signed this document! The family Dezentjé and that of the family Darlan were close friends. Both were landlords.


Amppellius Ferdinandus Dezentjé Jonkvrouw Maria Adriana Clifford Kocq van Breugel Helena Suzanna Dézentjé Hendrik Johannes Enderlein
Bijzonder is nog te vermelden dat de zus van Jonkvrouw Maria Adriana Kocq van Breugel, bekend met de naam Jonkvrouw Justine Georgette Caroline Clifford Kocq van Breugel, [dus een zus van de schoondochter van Henriëtta van de Bergen] gehuwd was met Ds [Dominee] Marie Adrien Perk. Zij waren de ouders van de beroemde Jaques Fabrice Herman Perk [genoemd naar zijn opa Jaques Fabrice Herman Clifford Kocq van Breugel].
It is also worth mentioning that the sister of Jonkvrouw Maria Adriana Kocq van Breugel, known by the name Jonkvrouw Justine Georgette Caroline Clifford Kocq van Breugel, [thus a sister of the daughter-in-law of Henriëtta van de Bergen] was married to Ds [Dominee] Marie Adrien Perk. They were the parents of the famous Jaques Fabrice Herman Perk [named after his grandfather Jaques Fabrice Herman Clifford Kocq van Breugel].
   
Familiewapen Kocq van Breugel Jaques Fabrice Herman Perk


Nog meer bewijs: DNA onderzoek van de Probandus

De Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes, heeft een melding gekregen van het feit dat in zijn DNA [DeoxyriboNucleic Acid] bewijs is geleverd van het feit dat hij Chineese voorouders heeft. Eigen DNA onderzoek van de Probandus gedaan in 2012 in Los Angeles door het bedrijf 23andme [Zie HEREDITY]. Uit dit onderzoek blijkt dat er 1,2 % van het DNA Chinees is én dat het van moeders zijde afkomstig is, hetgeen juist is!DNA-II


The Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes, has been notified that his DNA [DeoxyriboNucleic Acid] has provided evidence of the fact that he has Chinese ancestry! DNA test of the Probandus done in 2012 in Los Angeles by the company 23andme [See HEREDITY]. This research shows that 1.2% of the DNA is Chinese and that it comes from the mothers side of the family; which is correct!Dit is één van de zeldzame officiële documenten die gevonden zijn waarop Henriëtte van de Bergen vermeld is. Het betreft een zoon van Henriëtta & Tinus die de namen van zijn vader draagt; Johannes Augustinus Dezentje. Hij is het laatste kind in een rij van twaalf, een echt erkend en wettig kind. Zijn moeder sterft in het kraambed tijdens zijn geboorte. Hij is hier te zien in een extract van het Militaire Stamboek uit 1851. Zijn geboortedatum [en dus overlijdensdatum van zijn moeder Henriëtta van de Bergen] staat vermeld: 18 augustus 1832.
This is one of the official and rare documents found in which Henriëtte van de Bergen is mentioned. It concerns a son of Henriëtta & Tinus who bears the names of his father; Johannes Augustinus Dezentje. He is the last child in a row of twelve. His mother dies during his birth. He can be seen here in an extract from the Military book from 1851. His date of birth is mentioned [and thus the date of the death of his mother Henriëtta van de Bergen]: August 18th 1832.


OVERLIJDEN / DEATH

Henriëtta is overleden op 19-08-1832 [Regerings almanak 1833/266] in Ampel (Jawa Barat [Djawa Barat] res. Soerakarta) Nederlands Indië, 30 jaar oud. Zij stierf in het kraambed.
Notitie bij Henriëtta: Ook bekend als ~ Henriëtte van den Berghen.

Henriëtta died 19-08-1832 [Government almanac 1833/266] in Ampel (Jawa Barat [Djawa Barat] res. Soerakarta) Dutch East Indies, 30 years old. She died in childbirth.
Note: Henriëtta: Also known as ~ Henriëtte van den Berghen.

Overlijden Henriëtta van de BergenDeath of Henriëtta van de Bergen


Op de privé begraafplaats Dezentjé in Bojolali is er slechts één traditionele Chinese tombe, een zogenaamde 'bongpay' [makam berbentuk seperti bongpay atau makam Tionghoa]. Het is zeer aannemelijk dat dit het graf is van Henriëtta van de Bergen omdat zij Chinees was en de tweede vrouw was van Johannes Augustinus Dezentjé.


Nog een huwelijk en doop voor het huwelijk!

Note: nadat Henriëtta overleed, is haar echtgenoot op een gegeven moment gehuwd met een inlandse prinses [Sara Helena Raden Aijoe Tjondro Koesoemo]; ook zij liet zich Rooms Katholiek dopen!

Note: after Henriëtta died, her husband was married to a native princess [Sara Helena Raden Aijoe Tjondro Koesoemo]; she too was baptized a Roman Catholic!


VERSCHILLENDE ARTIKELEN /VARIOUS ARTICLES DEZENTJÉ

Van de genealogie Dezentjé zijn er verschillende artikelen geschreven. In de meeste artikelen zitten de onderlinge links verwerkt / Various articles have been written about the Dezentjé genealogy. The mutual links are incorporated in most articles.

V
oor alle zekerheid zijn hier alle artikelen bijeen van de familie Dezentjé / To be sure, all the articles of the Dezentjé family are gathered here:PRINCESS

LORD OF AMPEL

RICH AUNT

VOC AND FAMILY

HUGUENOTS

MENNONITES

FAMOUS POET

SLAVES


Bij CONSANGUINITY is ook de familie Dezentjé opgenomen met daarin een Parenteel van Jean François Teissonniére / At the tab CONSANGUINITY the Dezentjé family is also included, with an additional ‘Parenteel’ of Jean François Teissonniére.

Voorts zijn in de PEDIGREE van de Probandus zijn directe voorouders opgenomen met alle gevonden documentatie / In addition, within the PEDIGREE of the Probandus his direct Dezentjé ancestors are mentioned with all the documentation that has been found.NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE