https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Baron
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Raadpensionaris Johan de Witt
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Emperador Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
MennonitesHet is 1517 en de Augustijner monnik Maarten Luther zet 95 stellingen op papier [zie ook het artikel Reformation]. Het is een tamelijk gewaagde onderneming, want de stellingen kaarten stuk voor stuk misstanden in de katholieke kerk aan. Hij hoopt dat de stellingen een kerkhervorming teweegbrengen. Wat hij niet heeft voorzien, is dat hij het startschot geeft van een kerkscheuring die de wereld voorgoed zou veranderen. Op een gegeven moment radicaliseerd de reformatie. Mede hierdoor werden mensen vervolgd. Keizer Karel V van het Heilige Roomse Rijk ziet het als zijn taak het geloof te beschermen, en veroordeelt de ideeën van Luther. In de gebieden waar hij zelf de directe macht heeft, zoals in de Nederlanden, worden in 1523 voor het eerst mensen met Lutherse ideeën tot de brandstapel veroordeeld.
 

Martin LutherIt is 1517 and the Augustinian monk Maarten Luther puts 95 statements on paper [also see the article Reformation]. It is a rather daring undertaking, because the statements all point to abuses in the Catholic Church. He hopes that the statements bring about a church reform. What he did not foresee is that he gave the starting signal for a split in the church that would change the world forever. At one point the reformation radicalized. Partly because of this people were persecuted. Emperor Charles V of the Holy Roman Empire sees it as his duty to protect faith and condemns Luther's ideas. In the areas where he himself has direct power, such as in the Netherlands, people with Lutheran ideas were sentenced to the stake for the first time in 1523. c
 

Martin LutherDe familie Ertzinger [zie het artikel Rich Aunt] waren zogenaamde Mennonieten! De mennonieten, genoemd naar de katholieke priester Menno Simons (1492-1561) uit het Friese Witmarsum, worden in Nederland meestal doopsgezinden genoemd. Menno Simons bekeerde zich tot het anabaptisme [Grieks ανα (opnieuw, dubbel) + βαπτιζω (dopen)]. Het anabaptisme ontstond in Zürich ca 1525 tijdens de reformatie. Hij trad in 1536 uit de Rooms-Katholieke Kerk en trok, zijn afwijkende leer predikend, door de Nederlanden en het noorden van Duitsland. De mennonietische opvatting dat de christelijke gemeenten onafhankelijk van de staat dienden te zijn liep vooruit op de moderne scheiding van kerk en staat [men werd immers in die tijd als gevolg van de doop als kind ingeschreven in de stadsregisters].
 

The Ertzinger family [see the Rich Aunt article] were so-called Mennonites! The Mennonites, named after the Catholic priest Menno Simons (1492-1561) from the Frisian Witmarsum, are usually called Mennonites in the Netherlands. Menno Simons converted to anabaptism [Greek ανα (again, double) + βαπτιζω (baptisms)]. Anabaptism originated in Zurich around 1525 during the reformation. He left the Roman Catholic Church in 1536 and, preaching his deviant teachings, traveled through the Netherlands and northern Germany. The Mennonite view that the Christian congregations should be independent of the state anticipated the modern separation of church and state [after all, one was registered as a child in the city registers as a result of baptism].
 

Reformatie 1525 Reformation

Anti-roomse spotprent met een groep van reformatoren gezeten om een tafel waarop een brandende kaars staat. De kandelaar staat op een boek aangeduid als de Evangelie. De duivel, de paus, een kardinaal en een monnik proberen tevergeefs de kaars uit te blazen. De figuren zijn met letters aangeduid die in het onderschrift, zes kolommen Nederlands, worden verklaard.

Anti-Roman cartoon with a group of reformers seated around a table with a burning candle. The candlestick is on a book referred to as the Gospel. The devil, the pope, a cardinal and a monk try in vain to blow out the candle. The figures are indicated by letters which are explained in the caption, six columns in Dutch.


Plautdietsch is de internationaal bekende aanduiding voor de oude, eigen taal van Mennonieten of Menisten.

Tot het begin van de 20e eeuw bestonden de Mennonieten in essentie uit twee groepen: doopsgezinden van Nederlands-Noord-Duitse afkomst en doopsgezinden van Zwitsers-Zuid-Duitse afkomst. De familie Ertzinger is afkomstig uit Schleitheim Schaffhausen Helvetia (Zwitserland). De essentie was dat men zich liet dopen op basis van de eigen beleidenis.

Net als in Frankrijk de Hugenoten werden vervolgd, werden ook de Mennonieten in Zwitserland vervolgd. Deze vervolging ging zo ver dat men ter dood veroordeeld kon worden.
 

In wanhoop overwogen vele doopsgezinden dan maar weg te trekken (te vluchten). Een groep trok naar de Elzas. Een andere groep wilde via Engeland naar de engelse kolonies in noord Amerika. Van deze vluchtelingen/emigranten zijn nazaten te vinden onder de "Amish" in de USA, vooral in Pennsylvania. De naam Amish komt van de naam van de zwitserse voorman Jacob Amman.Diverse groepen van wederdopers uit Zwiterland zochten steun bij doopsgezinden elders in Europa. Zo waren er ook kontakten met doopsgezinden in de Nederlanden (met name in Delft), waar immers in de praktijk geloofsvrijheid gold. Deze nederlanders probeerden via de Staten Generaal der Verenigde Provincien diplomatieke druk op de zwitserse kantons uit te laten oefenen. Helaas zonder resultaat.


Plautdietsch is the internationally known designation for the ancient, native language of Mennonites or Menists.

Until the beginning of the 20th century, the Mennonites consisted essentially of two groups: Mennonites of Dutch-Northern German descent and Mennonites of Swiss-South-German descent. The Ertzinger family comes from Schleitheim Schaffhausen Helvetia (Switzerland). The essence of the mennonite teachings is that people are baptized based on their own policy.

Just as the Huguenots were persecuted in France, the Mennonites were also persecuted in Switzerland. This persecution went so far that people could be sentenced to death. In desperation, many Mennonites considered leaving their country (fleeing). A group went to the Elzas.
 

Another group went via England to the English colonies in North America. Of these refugees / emigrants, descendants can be found under the "Amish" in the USA, especially in Pennsylvania. The name Amish comes from the name of the Swiss foreman Jacob Amman.Various groups of Mennonites from Switserland sought support from Mennonites elsewhere in Europe. There were also contacts with Mennonite believers in the Netherlands (in particular in Delft), where freedom of religion was applied in practice. These Dutchmen tried through the States General of the United Provinces to have diplomatic pressure on the Swiss cantons. Helas to no effect.


De weg van het beroemde Zwarte Woud van Duitsland naar de spectaculaire Rijnwaterval bij Schaffhausen komt Zwitserland binnen in een pretentieloos dorp genaamd Schleitheim. De meeste reizigers gaan er haastig doorheen op weg naar de geweldige scènes die voor hen liggen.
De stad en de naam Schleitheim hebben een grotere belangstelling, want hier vond in februari 1527 een belangrijke vergadering plaats van Zwitserse en Zuid-Duitse wederdopers. De jonge doopsgezinde beweging dreigde te desintegreren onder de druk van gewelddadige vervolging.

The road from Germany's famed Black Forest to the spectacular Rhine Falls at Schaffhausen enters Switzerland at an unpretentious village called Schleitheim. Most travelers pass through it hurriedly on their way to the great scenes ahead.
The town and the name of Schleitheim holds a greater interest, for it was here that in February 1527 an important meeting of Swiss and South German Anabaptists took place. The young Anabaptist movement was in danger of disintegrating under the pressure of violent persecution.


Anabaptisten ter dood veroordeeld op de brandstapel of op het zwaard / Anabaptists sentenced to death at the stake or by sword


De Schleitheim-bekentenis was de meest representatieve uitspraak van de anabaptistische principes door een groep Zwitserse wederdopers in 1527 in Schleitheim (Zwitserland), waar de familie Ertzinger vandaan kwam.De belijdenis bestond uit zeven artikelen, geschreven tijdens een tijd van zware vervolging:

Doop

De doop wordt toegediend aan degenen die bewust berouw hebben getoond en hun leven hebben aangepast en geloven dat Christus is gestorven voor hun zonden en die het voor zichzelf vragen (de doop van de gelovige). De kinderdoop wordt met name aan de kaak gesteld.

The Ban (Excommunication)

Een christen moet leven met discipline en op de weg van gerechtigheid wandelen. Degenen die uitglijden en in de zonde vervallen, moeten in het geheim twee keer worden vermaand, maar de derde overtreding moet openlijk worden gedisciplineerd en als laatste redmiddel worden verboden. Dit moet altijd gebeuren voorafgaand aan het breken van het brood.

Breken van brood (communie)

Alleen degenen die zijn gedoopt, kunnen deelnemen aan de gemeenschap. Deelname aan de communie is een herinnering aan Christus 'lichaam en bloed; het echte lichaam en bloed van Christus is niet aanwezig in het avondmaal.

Scheiding van het kwaad

De gemeenschap van christenen zal geen band hebben met degenen die in ongehoorzaamheid blijven en een geest van rebellie tegen God. Er kan geen gemeenschap zijn met de goddelozen in de wereld; er kan geen deelname zijn aan werken, kerkdiensten, vergaderingen en burgerzaken van hen die in tegenspraak zijn met de geboden van God (katholieken en protestanten). Alle kwaad moet worden weerstaan, inclusief hun wapens van kracht zoals het zwaard en de wapenrusting.

Pastors in de kerk

Voorgangers moeten goede mannen zijn. Sommige verantwoordelijkheden die zij getrouw moeten uitvoeren, zijn onderwijzen, disciplineren, het verbod, het leiden in gebed en de sacramenten. Ze moeten door de kerk worden gesteund, maar moeten ook gedisciplineerd worden als ze zondigen.

Het zwaard (Christelijke pacifisme) - geen tegenwicht

Geweld mag onder geen beding worden gebruikt. De manier van geweldloosheid heeft een patroon naar het voorbeeld van Christus die nooit geweld heeft getoond tegen vervolging of als een straf voor de zonde. Een christen zou geen oordeel moeten vellen in wereldse geschillen. Het is niet gepast voor een christen om als magistraat te dienen; een magistraat handelt volgens de regels van de wereld, niet volgens de regels van de hemel; hun wapens zijn werelds, maar de wapens van een christen zijn spiritueel.

De eed

Er mag geen (eed) gedaan worden omdat Jezus het eedaflegging en vloeken verbood. Getuigen is niet hetzelfde als vloeken. Wanneer een persoon een getuigenis aflegt, getuigen ze van het heden, of het nu goed of slecht is.


Monument for Menno SimonsThe Schleitheim Confession was the most representative statement of Anabaptist principles, by a group of Swiss Anabaptists in 1527 in Schleitheim (Switzerland) where the Ertzinger family came from.The Confession consisted of seven articles, written during a time of severe persecution:

Baptism

Baptism is administered to those who have consciously repented and amended their lives and believe that Christ has died for their sins and who request it for themselves (believer's baptism). Infant baptism is specifically denounced.

The Ban (Excommunication)

A Christian should live with discipline and walk in the way of righteousness. Those who slip and fall into sin should be admonished twice in secret, but the third offense should be openly disciplined and banned as a final recourse. This should always occur prior to the breaking of the bread.

Breaking of Bread (Communion)

Only those who have been baptized can take part in communion. Participation in Communion is a remembrance of Christ's body and blood; the real body and blood of Christ is not present in the sacrament.

Separation from Evil

The community of Christians shall have no association with those who remain in disobedience and a spirit of rebellion against God. There can be no fellowship with the wicked in the world; there can be no participation in works, church services, meetings and civil affairs of those who live in contradiction to the commands of God (Catholics and Protestants). All evil must be resisted including their weapons of force such as the sword and armor.

Pastors in the Church

Pastors should be men of good repute. Some of the responsibilities they must faithfully carry out are teaching, disciplining, the ban, leading in prayer, and the sacraments. They are to be supported by the church, but must also be disciplined if they sin.

The Sword (Christian pacifism) – nonresistance

Violence must not be used in any circumstance. The way of nonviolence is patterned after the example of Christ who never exhibited violence in the face of persecution or as a punishment for sin. A Christian should not pass judgment in worldly disputes. It is not appropriate for a Christian to serve as a magistrate; a magistrate acts according to the rules of the world, not according to the rules of heaven; their weapons are worldly, but the weapons of a Christian are spiritual.

The Oath

No (oaths) should be taken because Jesus prohibited the taking of oaths and swearing. Testifying is not the same thing as swearing. When a person bears testimony, they are testifying about the present, whether it be good or evil.


20-12-1714 Schleitheim Schaffhausen Helvetia

X/830 Doop / Baptism Leonard Ertzinger


1737 -1777 VOC

X/830 Betaling Maandgelden. Zie ook in vorig document Jan Louis van Nimwegen! /   Payment Monthly fees. Also see Jan Louis van Nimwegen in the previous document!


Kornet Leonard Ertzinger bevorderd 1756


Compagnie Cavalleristendie onder bevel staat van luitenant Leonard Ertsinger 1770/Company Cavallery under command of Lieutenant Leonard Ertsinger 1770


Testament 177610/830 Inventaris van den Boedel van Leonard Ertzinger [luitenant der dragonders te Soerakarta] / Inventory of the possesions of Leonard Ertzinger [lieutenant of the dragoons in Surakarta]


Het is niet bekend of hij ooit huwde. Wel had hij kinderen bij een onbekende vrouw!

Genoemd wordt in het testament van Leonard Ertzinger; 'Een vrije Javaanse vrouw" die de naam Singem draagt. Zij wordt een kistje en 40 rijksdaalders toebedeeld als prelegaat. Zij wordt verder niet genoemd bij de inventaris die gaat over de waarde van de nog over de 5 kinderen gelijkelijk te verdelen nalatenschap, waarbij de prelegaten niet behoorden. Deze vrouw zal ongewtijfeld een speciale plaats in zijn leven hebben gehad van Leonard Ertzinger en mogelijk met hem ongehuwd hebben samengeleefd, maar het testament vermeldt slechts "zijne voormelde vijff natuurlijke kinderen, waarvan Johanna Dorothea Ertsinger de oudste was" niet bij wie ze zijn verwekt. Dit is de reden waarom deze Javaanse vrouw voor alsnog niet als stamouder in deze kwartierstaat is opgenomen.

There is mention in the will of Leonard Ertzinger; "A free Javanese woman" who bears the name Singem. She is assigned a coffin and 40 state daalders as a prelegate. She is not mentioned further in the inventory that deals with the value of the legacy that is still to be distributed among the 5 children. This woman must have undoubtedly had a special place in his life from Leonard Ertzinger and possibly have lived with him unmarried, but the will mentions only "his aforementioned five natural children, of whom Johanna Dorothea Ertzinger was the oldest" not with whom they are conceived, which is why this Javanese woman has not yet been included as an ancestor in this pedigree.VERSCHILLENDE ARTIKELEN /VARIOUS ARTICLES DEZENTJÉ

Van de genealogie Dezentjé zijn er verschillende artikelen geschreven. In de meeste artikelen zitten de onderlinge links verwerkt / Various articles have been written about the Dezentjé genealogy. The mutual links are incorporated in most articles.

V
oor alle zekerheid zijn hier alle artikelen bijeen van de familie Dezentjé / To be sure, all the articles of the Dezentjé family are gathered here:PRINCESS

LORD OF AMPEL

RICH AUNT

VOC AND FAMILY

HUGUENOTS

PARENTUM INFIDELIUM

FAMOUS POET

SLAVES


Bij CONSANGUINITY is ook de familie Dezentjé opgenomen met daarin een Parenteel van Jean François Teissonniére / At the tab CONSANGUINITY the Dezentjé family is also included, with an additional ‘Parenteel’ of Jean François Teissonniére.

Voorts zijn in de PEDIGREE van de Probandus zijn directe voorouders opgenomen met alle gevonden documentatie / In addition, within the PEDIGREE of the Probandus his direct Dezentjé ancestors are mentioned with all the documentation that has been found.NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE