https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
JudaismROSH GALUTDon Abraham Senior van Castilië (1412 - 1493). Was hij de laatste Exilarch?

De verwijzing naar Don Abraham Senior [de laatste rabbijn van Castilië] als 'Exilarch' is onderzocht door professor Haim Beinart [een emeritus hoogleraar van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem].

De verwijzing naar Don Abraham Senior in een brief uit 1487 waarin Don Abraham Senior wordt beschreven als Exilarch is niet van het ene individu naar het andere, maar van de ene Joodse gemeenschap (de Joden van Castilië) naar de andere (de Joden van Rome en Lombardije) en, op deze basis draagt het het volle gewicht van een officiële communicatie.

Joden waren nogal nauwkeurig in hun gebruik van officiële en religieuze terminologie en de auteurs van de brief moeten zich bewust zijn geweest van de implicaties van het gebruik van het woord 'Exilarch', namelijk dat de aldus beschreven persoon een afstammeling was van koning David! ~ Een geldig gebied voor verder onderzoek.

Exilarch betekent ‘Prins van de Gevangenschap’ of ‘Hoofd van de Ballingschap’. De titel is erfelijk in het Huis van David en ontstond tijdens de Babylonische ballingschap van 597-538 v.Chr. In de Bijbel worden drie afzonderlijke gelegenheden genoemd (Jeremia 52:28-30):

1. In 597 v.Chr., tijdens het bewind van Jechonia, de voorlaatste koning van Juda, werd de tempel van Jeruzalem gedeeltelijk geplunderd, en een aantal van de leidende burgers werd in ballingschap naar Babylon gevoerd, waaronder Jechonia die werd vervangen door Zedekia, de laatste koning van Juda. Juda.
2. In 587 v.Chr. vond er opnieuw een opstand plaats onder Zedekia. Jeruzalem werd met de grond gelijk gemaakt en de Eerste Tempel werd verwoest door de Nieuw-Babylonische koning Nebukadnezar, waarna een verdere deportatie volgde. Zedekia werd verblind, zijn kinderen werden gedood en hij werd geketend naar Babylon gevoerd.
3. Vijf jaar later in 583 vermeldt Jeremia een derde gevangenschap.


ראש גולה [ rosh galut ]

D
on Abraham Senior of Castile (1412 - 1493). Was he the last Exilarch?

The reference to Don Abraham Senior [the last rabbi of Castile] as 'Exilarch' is researched bij professor Haim Beinart [an emeritus professor of the Hebrew University of Jerusalem].

The reference to Don Abraham Senior in a letter of 1487 which describes Don Abraham Senior as Exilarch is not from one individual to another, it is from one Jewish community (the Jews of Castile) to another (the Jews of Rome and Lombardy) and, on this basis, it carries the full weight of an official communication.

Jews were rather precise in their use of official and religious terminology and the authors of the letter must have been aware of the implications of the use of the word 'Exilarch', namely that the person so described was a descendent of King David! ~ A valid area for further research.

Exilarch means ‘Prince of the Captivity’ or ‘Head of the Exile’. The title is hereditary in the House of David and originated during the Babylonian captivity or exile from 597-538 BC. Three separate occasions are mentioned in the Bible (Jeremiah 52:28-30):

1. In 597 BC during the reign of Jeconiah, penultimate King of Judah, the temple of Jerusalem was partially despoiled, and a number of the leading citizens were taken in captivity to Babylon, including Jeconiah who was replaced by Zedekiah, the last King of Judah.
2. In 587 BC another rising took place under Zedekiah. Jerusalem was razed to the ground and the First Temple was destroyed by the Neo-Babylonian King Nebuchadnezzar and a further deportation ensued. Zedekiah was blinded, his children were killed and he was taken to Babylon in chains.
3. In 583 five years later, Jeremiah records a third captivity.

Abraham ben Eliyahu Senneor is geboren op 12-10-1412 in Segovia, Reino de Castile. Hij werd gedoopt op 15-06-1492 te Valladolid [van Joods naar Katholiek]. Abraham is overleden voor 20-03-1493, ongeveer 80 jaar oud. Hij is begraven omstreeks 1493 in Monstario del Faral, Reino de España.
Notitie: Regedor de Segóvia, secretário dos reis católicos.

Ook bekend als Fernão Pérez Coronel (!); na zijn bekering tot het Christendom en zijn doop [~de Senior-familie, Sennor of Senor].

'He was a Sephardic rabbi, banker, politician, patriarch of the Coronel family and last Crown rabbi of Castile, a senior member of the Castilian hacienda (almojarife of the Castile or royal administrator). In 1492, at the age of 80, he converted to Roman Catholicism, taking the name Fernão Pérez Coronel, thus founding the noble lineage of Coronel.'
 
Abraham Seneor zou naar verluidt tweemaal gehuwd zijn geweest. Zijn eerste huwelijk was met Violante de Cabrera [Gen. 18 Nr.: 157211 & 157275 EDELOUDER]. Het tweede huwelijk was met Myriam bat Abraham Ha-Leví Abulafia.

Toch staat in de genealogie hieronder uit 1631 dat hij met een hofdame Maria Coronel huwde die werkzaam was binnen het paleis.
Er is voor de genoemde vrouwen geen steekhoudende bewijs en derhalve zijn deze niet verder opgevoerd.

Reynes Catholicos maakte van Fernan Perez een rijke burger van Segovia door hem te trouwen met D. Maria, kolonel, vrouwe van zijn paleis, zodat een dergelijke nobele opvolging kon voortduren, en gaf hem vijf rode adelaars als wapen in een zilveren veld, waarvan de middelste doorboord was. [1492]Reynes Catholicos hizieron a Fernan Perez des a Conso rico Cuidadano de Segovia casandolo con D. Maria coronel dama disupalacio para queenel se continua se tan noble sucesion, y ledio por armas encampo de plata sinco aguilas roxas enaspa la delmedio cornada. [1492]Abraham Seneor is said to have been married twice. His first marriage was to Violante de Cabrera [Gen. 18 No.: 157211 & 157275 NOBLE PARENT]. The second marriage was to Myriam bat Abraham Ha-Leví Abulafia.

Yet this genealogy of 1631 states that he married a lady-in-waiting Maria Coronel who worked within the palace.
There is no cogent evidence for the women mentioned and therefore they have not been included further.

Reynes Catholicos made Fernan Perez a wealthy citizen of Segovia by marrying him to D. Maria, colonel, lady of his palace, so that such a noble succession could continue, and he gave him arms in a silver field with five red eagles, the one in the middle being gored. [1492]
In 1466 verschijnt hij als financier aan het hof van Hendrik IV, koning van Castilië (1454 - 1474). In 1468 komt zijn naam voor als Verhuurder van de Dienst en de Berijding. In de periode 1468-1473 bekleedde hij onder meer de functie van Verhuurder van Tienden van Castilië.

In 1466 he appeared as a financier at the court of Henry IV, King of Castile (1454 - 1474). In 1468 his name appears as Lessor of the Service and the Riding. In the period 1468-1473 he held the position of Lessor of Tithes of Castile, among other things.Vanwege zijn rijkdom, intelligentie en aristocratische houding was hij zo in de gunst van de Castiliaanse hoogwaardigheidsbekleders dat hij in 1469 erin slaagde het huwelijk van de Infanta (later koningin) Isabella tot stand te brengen met Ferdinand van Aragon.

Because of his wealth, intelligence and aristocratic bearing, he was so in favor with Castilian dignitaries that in 1469 he managed to arrange the marriage of the Infanta (later Queen) Isabella to Ferdinand of Aragon.
 
Het koninkrijk Spanje vindt zijn oorsprong in het huwelijk van Ferdinand en Isabella in 1469. Hun verbintenis en hun heerschappij leidden tot een oorlog die de moderne wereld vormde.

Het huwelijk van Ferdinand II van Aragon en Isabella I van Castilië is een van de meest meesterlijke politieke theaterstukken uit de geschiedenis. Het was verre van een liefdesverhaal, terwijl Ferdinand en Isabella in alle opzichten een hartelijk en mogelijk zelfs gelukkig stel waren; hun verbintenis was de opeenstapeling van honderden jaren Spaanse geschiedenis, door oorlog en intriges gesmeed tot een dynastieke verbintenis die legde de basis voor de moderne Spaanse staat en voor de katholieke vorsten van Spanje.

The Kingdom of Spain charts its origin in the marriage of Ferdinand and Isabella in 1469. Their union, and their rule, triggered a war that forged the modern world.

The marriage of Ferdinand II of Aragon and Isabella I of Castile is one of the most masterful pieces of political theater in history. It was far from a love-story, while, by all accounts, Ferdinand and Isabella were a cordial and possibly even happy couple, their union was the accumulation of hundreds of years of Spanish history, forged by war and intrigue into a dynastic union that laid the foundations for the modern Spanish state and of the Catholic monarchs of Spain.


Henrique IV & IsabellaI
n 1473 nam Abraham Senior deel aan de verzoening van Hendrik IV van Castilië met zijn zus Isabella, de toekomstige koningin, en Ferdinand van Aragon, toen prinsen.

De koningin, wiens vertrouwen Senior genoot, schonk hem, als blijk van dankbaarheid voor de diensten die hij haar had verleend, een levenslang pensioen van 100.000 maravedíes [munt Ibirisch Schiereiland], dat in 1480 werd bevestigd door Hernando do Talavera, haar biechtvader.


In 1473 Abraham Senior took part in the reconciliation of Henry IV of Castile with his sister Isabella, the future queen, and Ferdinand of Aragon, then princes.

The queen, whose confidence Senior enjoyed, gave him, as a token of gratitude for the services he had rendered her, a lifelong pension of 100,000 maravedíes [Ibirian Peninsula currency], which was confirmed in 1480 by Hernando do Talavera, her confessor.


Senior ontving ook de koninklijke benoeming van "rab do la corte" (hofrabbijn - voor welk ambt hij echter, zoals veel van zijn voorgangers, niet de juiste kwalificaties had) en van belastinginner.

In 1476 verschijnt hij als opperrabbijn met jurisdictie van Burgos tot de Zee, in een brief van koning Ferdinand aan de procuratoren van de aljamas, gedateerd 12 maart [Senior ontving ook de koninklijke benoeming van "rab do la corte" (hofrabbijn - voor welk ambt hij echter, zoals veel van zijn voorgangers, niet de juiste kwalificaties had) en van belastinginner].
In 1477, een jaar later, bekleedde hij verschillende functies: Alguacil burgemeester van de Aljamas en Joden van Segovia, rechter rabbijn en hoofddistributeur van alle Aljamas van Castilië, ontvanger van kruiden en alcabala (eerbetoon dat de verkoper betaalde aan de schatkist bij de aankoop en verkoop, en beide contractpartijen in de uitwisseling), van kruiden van de Orde van Alcántara en hoofdontvanger van de dienst van veeteelt.
In 1479 verschijnt hij als verzamelaar en verhuurder van het aartsbisdom Toledo (Castilla-La Mancha).
In 1480 verminderden de Cortes van Toledo 50.000 maravedis van de 150.000 die hij in Segovia had gevestigd.


Senior also received the royal appointment of "rab do la corte" (court rabbi - for which office, however, like many of his predecessors, he was not properly qualified) and of tax collector.

In 1476 he appears as chief rabbi with jurisdiction from Burgos to the Sea, in a letter from King Ferdinand to the procurators of the aljamas, dated March 12 [Senior also received the royal appointment of "rab do la corte" (court rabbi - for which office, however, like many of his predecessors, he was not properly qualified) and of tax collector].
In 1477, a year later, he held several positions: Alguacil mayor of the Aljamas and Jews of Segovia, right rabbi and chief distributor of all Aljamas of Castile, receiver of spices and alcabala (tribute that the seller paid to the treasury upon the purchase and sale, and both contracting parties in the exchange), of herbs of the Order of Alcántara and main recipient of the service of animal husbandry.
In 1479 he appears as collector and landlord of the Archdiocese of Toledo (Castilla-La Mancha).
In 1480 the Cortes of Toledo reduced 50,000 maravedis from the 150,000 he had settled in Segovia.Aankopen tussen / Purchases between 1480 - 1490Isabella I en Ferdinand II besloten in 1482 het laatste Moorse bolwerk Granada te veroveren. In 1484 beval een brief van de katholieke vorsten hem als opperrechter van de aljama's van de Joden van Castilië om 16.000 Castilianen te verzamelen, die werden verspreid om de oorlog in Granada te helpen [gelokaliseerd aan de voet van de Sierra Nevada]. Hij hielp de kosten van de militaire operatie te betalen, die leidde tot de inname van Granada in 1492 toen de Moorse sultan Boabdil zich overgaf.

Als beloning voor het afronden van de Reconquista werden Isabella en Ferdinand in 1496 door paus Alexander VI getooid met de eretitel ‘Reyes Católicos’ (Katholieke Vorsten).
Isabella I and Ferdinand II decided to conquer the last Moorish stronghold of Granada in 1482. In 1484, a letter from the Catholic Monarchs ordered him as Chief Justice of the Aljamas of the Jews of Castile to gather 16,000 Castilians, who were dispersed to aid the war in Granada [located at the foot of the Sierra Nevada]. He helped pay the costs of the military operation that led to the capture of Granada in 1492 when the Moorish sultan Boabdil surrendered.

As a reward for completing the Reconquista, Isabella and Ferdinand were decorated with the honorary title 'Reyes Católicos' (Catholic Monarchs) by Pope Alexander VI in 1496.


Drie jaar later, in 1487, werd hij benoemd tot penningmeester van de Heilige Broederschap, bijgestaan door zijn schoonzoon Meir Melamed. Met de oprichting van Santa Hermandá (1476), gepromoot door Quintanilla, droeg Abraham Senior bij als penningmeester in het jaar 1488. Santa Hermandá Nueva del Reino (de Nieuwe Heilige Hermandad van het Koninkrijk) was als rechtbank in het leven geroepen door de Katholieke Koningen, ten einde misdrijven in afgelegen streken begaan, te bestraffen.

Three years later, in 1487, he was appointed treasurer of the Holy Brotherhood, assisted by his son-in-law Meir Melamed. With the founding of Santa Hermandá (1476), promoted by Quintanilla, Abraham Senior contributed as treasurer in the year 1488. Santa Hermandá Nueva del Reino (the New Holy Hermandad of the Kingdom) was created as a court by the Catholic Monarchs , in order to punish crimes committed in remote areas.
 

In 1490 bekleedde Abraham Senior de positie van 'Recaudador Mayor del Reino' [hoofdverzamelaar van het koninkrijk] en bereikte de hoogste hoogte die een Jood ooit had bereikt in de Castiliaanse vijftiende eeuw.

Hij financierde veel aan het hof samen met Ishaq ben Yehuda, een vrijgevigheid die de vorsten in gedachten hielden, die hem verschillende gunsten verleenden; zo benoemden ze hem hem tot lid van de Koninklijke Raad en hoofdaccountant van prins João.


In 1490 Abraham Senior took the position of 'Recaudador Mayor del Reino' [chief collector of the kingdom] and reached the highest height ever reached by a Jew in the Castilian fifteenth century.

He financed much at court together with Ishaq ben Yehuda, a generosity which was remembered by the princes, who granted him several favors; they appointed him a member of the Royal Council and chief accountant of Prince João.Spaanse joden pleiten voor koning Ferdinand en koningin Isabella, terwijl grootinquisiteur Tomás de Torquemada pleit voor hun uitwijzing uit Spanje.
Spanish Jews plead for King Ferdinand and Queen Isabella, while Grand Inquisitor Tomás de Torquemada pleads for their expulsion from Spain.


Decreto de expulsión

Toen het decreet dat de joden uit Spanje verdreef (31 maart 1492) algemeen bekend was geworden, haastte Abraham Senior zich naar de koningin en smeekte hij haar om hem te sparen. Dit resulteerde in het feit dat hij toe moest geven aan het verzoek van de koningin dat hij zijn broeders in de steek zou laten. Op 15 juni 1492 werden hij en zijn zoon gedoopt in Valladolid, in het klooster van Santa María Guadalupe in de aanwezigheid van de koning en koningin samen met de kardinaal van Spanje Don Pedro González de Mendoza, aartsbisschop primaat van Toledo, en met de aanwezigheid van de prior van het klooster Fray Nuño de Arévalo. De koning en koningin en de primaat van Spanje waren 'padrinos del bautizu' [peetouders van de gedoopte]. Vervolgens nam Abraham Senior de naam "Fernão Perez Coronel" aan [Fernão ~ de voornaam van de peetvader, Koning Fernando].

When the decree expelling the Jews from Spain (March 31, 1492) had become public knowledge, Abraham Senior hastened to the queen and begged her to spare him. This resulted in him having to give in to the queen's request that he abandon his brothers. On June 15, 1492, he and his son were baptized in Valladolid, in the Monastery of Santa María Guadalupe in the presence of the King and Queen together with the Cardinal of Spain Don Pedro González de Mendoza, Archbishop Primate of Toledo, and with the presence of the prior of the Fray Nuño de Arévalo monastery. The King and Queen and the Primate of Spain were 'padrinos del bautizu' [godparents of the baptized]. Subsequently, Abraham Senior took the name "Fernão Perez Coronel" [Fernão ~ the first name of the godfather, King Fernando].


Het was een glorieuze gebeurtenis in de geschiedenis van de Joodse bekeringen tot het christendom, wat een grote triomf was voor de bekeringspolitiek die door de vorsten werd gepromoot, omdat zij twee zeer invloedrijke Joden uit Castilië waren, wiens getuigenis door anderen kon worden nagevolgd en zo hun vertrek uit Spanje kon voorkomen vóór het verstrijken van de tijd die was vastgelegd in het 'edicto de expulsión' [edict van verdrijving].

It was a glorious event in the history of Jewish conversions to Christianity, which was a great triumph for the conversion policy promoted by the monarchs, because they were two very influential Jews from Castile, whose testimony could be imitated by others and so their departure from Spain could have occurred before the expiry of the time set in the 'edicto de expulsión' [edict of expulsion].Edict Alhambra [verdrijving] 1492


Los Reyes Fernando e Isabel, por la gracia de Dios, Reyes de Castilla, León, Aragón y otros dominios de la corona, al príncipe Juan, los duques, marqueses, condes, órdenes religiosas y sus Maestres, señores de los Castillos, caballeros y a todos los judíos hombres y mujeres de cualquier edad y a quienquiera esta carta le concierna, salud y gracia para él. ....
KLIK HIER VOOR EEN TRANSCRIPTIE IN HET SPAANS [252 KB] VAN DE VERBANNING VAN DE JODEN UIT SPANJE.

CLICK HERE FOR A TRANSCRIPT IN SPANISH [252 KB] OF THE EXHIBITION OF THE JEWS FROM SPAIN.


KLIK HIER VOOR EEN TRANSCRIPTIE IN HET NEDERLANDS & ENGELS VAN DE VERBANNING VAN DE JODEN UIT SPANJE [248 KB] .

Het Edict werd in de week van 29 april 1492 openbaar gemaakt. Het handvest verklaarde dat het joden niet was toegestaan binnen het Spaanse koninkrijk te blijven. Maar de joden die zich wilden bekeren, waren welkom om te blijven. De macht van het rijke Spaanse jodendom had geen gevolgen. Of een Jood nu rijk of arm was, deed er niet toe, ze moesten zich allemaal nog bekeren of vertrekken.
CLICK HERE FOR A TRANSCRIPT IN DUTCH & ENGLISH OF THE EXHIBITION OF THE JEWS FROM SPAIN [248 KB] .

The Edict was made public during the week of April 29, 1492. The charter stated that Jews were not allowed to remain within the Spanish kingdom. But Jews who wanted to convert were welcome to stay. The power of wealthy Spanish Jewry had no consequences. Whether a Jew was rich or poor did not matter, they all still had to convert or leave.


Hieronder treft u aan een copy van het Register van Koninklijk Besluit van de Katholieke Koning en Koningin op de verdrijving van Joden [31-03-1492 Granada Spanje]. Het heeft twee, goed gedifferentieerde delen: de eerste, met een toelichting met een religieuze rechtvaardiging van de monarchen, ervan overtuigd dat de eenheid van het geloof bevordert de sociale cohesie en bestuur. Het tweede deel bepaalt het vertrekschema, de verkoop van hun goederen en het verbod om meerdere goederen af te nemen.
 
Below you will find a copy of the Register of Royal Decree of the Catholic Monarchs on the Expulsion of Jews [31-03-1492 Granada Spain]. It has two, well-differentiated parts: the first, with an explanation with a religious justification of the monarchs, convinced that the unity of the faith promotes social cohesion and governance. The second part determines the departure schedule, the sale of their goods and the prohibition on purchasing multiple goods.
KLIK HIER VOOR EEN TRANSCRIPTIE IN HET NEDERLANDS & ENGELS [230 KB] VAN DE REACTIE OP DE VERBANNING VAN DE JODEN UIT SPANJE DOOR ISAAC BRAVANEL.
[Edict 29 april 1492]
CLICK HERE FOR A TRANSCRIPT IN DUTCH & ENGLISH [230 KB] OF THE RESPONSE TO THE EXHIBITION OF THE JEWS FROM SPAIN BY ISAAC BRAVANEL.
[Edict April 29, 1492]


Op zijn beurt ontving Fernán (Abraham Senior) bijzondere zaken, waaronder deze Kennisgeving van privileges en Spaanse adel "hidalguía" als Fernán Pérez Coronel.

In turn, Fernán (Abraham Senior) received special things, including this Notice of Privileges and Spanish nobility "hidalguía" as Fernán Pérez Coronel.
Carta de traslado de privilegios e hidalguía de Fernán Pérez Coronel (Abraham Senior). Conservada en el Palacio de los Olvidados


Sbraham Seneor [1488] Fernán Pérez Coronel [1492]


Alão de Moraes vertelt dat de familie die hij heroprichtte, de Coronéis, een familiewapen opnam met een schild met vijf steenarenden, op een blauw veld. Aanvankelijk had hij een ander zegel die hiernaast staat afgebeeld.

Hij werd tot ridder benoemd, met de privileges waarvan hij en zijn nakomelingen werden erkend als edellieden [de um feudo notório pela vingança de 500 sodos].

Zijn bekering werd hem niet in dank afgenomen door de Joodse bevolking. ZIj refereerden naar hem als zijnde < 'Sonei Or' ~hij die het licht haat > !

Alão de Moraes tells that the family he refounded, the Coronéis, adopted a family coat of arms with a shield with five golden eagles, on a blue field.
Initially he had a different seal shown here.
 

He was made a knight, with the privileges of which he and his descendants were recognized as noblemen [de um feudo notório pela vingança de 500 sodos].

His conversion was not appreciated by the Jewish population. They referred to him as being < 'Sonei Or' ~he who hates the light>!

De Coronel familie was oorspronkelijk een uitgestorven adelijke Portuguese naam en werd weer aangenomgen door Abraham Seneor, bij diens [gedwongen] doop op 15-06-1492 op 80 jarige leeftijd en waarbij hij zijn familienaam moest veranderen in Coronel en feitelijk daarmee zich liet bekeren tot het Christendom vanuit het Jodendom. Zijn volledige naam werd Fernão Pérez Coronel.


Nobleza

*'El 25 de julio de 1492, según Carta Ejecutoria de Hidalguía, se le permitió acceder a la nobleza, extendida a sus descendientes, por vía masculina y femenina.'
 
*Op 25 juli 1492 kreeg hij volgens de Executory Letter van Hidalguía toegang tot de adel, uitgebreid tot zijn nakomelingen, via mannelijke en vrouwelijke lijnen.
 
*On July 25, 1492, according to the Executory Letter of Hidalguía, he was granted access to the nobility, extended to his descendants, through male and female lines.


Monasterio de Santa María del Parral

Monasterio de Santa María del Parral herbergt de kapel van Golgotha van de familie Coronel, en bevat het graf van Abraham ben Eliyahu Senneor / Fernão Pérez Coronel.
Monasterio de Santa María del Parral houses the Chapel of Calvary of the Coronel family, and contains the tomb of Abraham ben Eliyahu Senneor / Fernão Pérez Coronel.


Hoofdaltaarstuk en delen van de cenotaven van de kerk van "Monasterio de Santa Maria del Parral"


Het klooster van Santa María del Parral herbergt nog steeds “Capilla del Descendimiento” van de familie Coronel, en bevat de graven van Fernão Pérez Coronel [Abraham Seneor].

“Fernão Pérez Coronel hizo en este monasterio una rica capilla que se llama del Crucifixo e la doto de diez mil de juro en su testamento porque rogasen a Dios por su alma”

“Fernão Pérez-Colonel heeft in dit klooster een rijke kapel die het Kruisbeeld wordt genoemd en hij geeft tienduizend rente in zijn testament omdat hij tot God bidt voor zijn ziel”
Het Jerónimo-klooster van Santa María del Parral bevindt zich in Alameda, aan de voet van de zogenaamde “Peñas Grajeras” en met uitzicht op de rivier de Eresma. De kapel gesticht door Ferná0 Pérez Coronel, genaamd “Capilla del Descendimiento” of “del Crucifijo”, is de tweede aan de linkerkant vanaf de ingang van de kerk.
De deuropening van de kapel, uitgehouwen in witte kalksteen, wordt ondersteund dooreen conopiale boog [aan de kant van het evangelie].


 


Fernáo Pérez Coronel verzorgde de architectonische aspecten van de "CHAPILLA DEL DESCENDIMENTO"
Het wapenschild van de boog werd op de sleutsteen van de boog geplaatst.
Op de binnenmuren van de kapel zijn drie lucilles bewaard gebleven, die bedoeld waren om de graven van de familie Colonel te huisvesten.
Op de muren openen drie cenotaven, allen verssierd met cardina's [~ een cenotaaf is een grafteken dat al sinds de klassieke oudheid wordt opgericht ter nagedachtenis aan overledenen van wie het stoffelijk overschot elders verkeert of onvindbaar is. Een cenotaaf werd vaak aangebracht in de wand van een kerk].


Nazaten van Fernão Perez Coronel zouden zeer vermogend zijn en diverse kastelen bezitten en gingen tot de adel behoren. Mede hierdoor waren er onderling vele huwelijken binnen de familie.
Descendants of Fernão Perez Coronel were said to be very wealthy and owned several castles and became members of the nobility. Partly because of this, there were many marriages within the family.


Genealogisch onderzoek heeft aangetoond dat de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes een direct nazaat is van Abraham Senior / Fernão Perez Coronel. Via zijn heredity DNA was het al bekend dat er sprake was van een binding met de Ashkenazi Joden. The link is via de Braziliaanse nakomelingen van zijn dochter Constança Coronel. Tevens is via deze tak de Gravin van Barral bekend; Luisa Barros Daisy Portugal [de grote liefde van Dom Pedro II, de llaatste keizer van Brazilië]. Haar man was familie van Josephine de Beauharnais, de vrouw van Napoleon Bonaparte.
 
Genealogical research has proven that the Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes is a direct descendant of Abraham Senior / Fernão Perez Coronel. Via his heredity DNA it was know that there were ties to the Ashkenazi Jewish. The link is via Brazilian descendants of his daughter Constança Coronel. Also descended from this branch was the Countess of Barral; Luisa Barros Daisy Portugal [the great love of Dom Pedro II, the last emperor of Brazil]. Her husband was a relative of Josephine de Beauharnais, wife of Napoleon Bonaparte.
NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE