https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
Réfugiés à l'étranger; La guerre des CévennesHet Edict van Nantes

Het Edict van Nantes was een op 13 april 1598 door de Franse koning Hendrik IV uitgevaardigd op het kasteel van de hertogen van Bretagne in de gelijknamige plaats Nante. De hugenoten (protestanten) kregen rechten op uitoefening van hun geloof en behielden garnizoensrecht in een paar Zuid-Franse steden.

Hendrik IV werd tot katholiek gedoopt, maar bekeerde zich tot het protestantisme. Het protestantisme is een van de vier grote stromingen binnen het christendom, naast het rooms-katholicisme de oosters-orthodoxe kerken en het anglicanisme. De stroming ontstond nadat leerstellingen en praktijken in de middeleeuwse katholieke kerk in West-Europa van binnenuit weerstand begonnen op te roepen. De reactie die dat teweegbracht en die aanving in de vroege 16e eeuw, is bekend geworden als de Reformatie.
 

The Edict of Nantes was issued on April 13th 1598 by the French king Henry IV at the castle of the Dukes of Brittany in the same place by the name of Nante. The Huguenots (Protestants) were given rights to exercise their faith and kept garrison duty in a few southern French cities.

Henry IV became baptized Catholic, but converted to Protestantism. Protestantism is one of the four major traeds within Christianity, alongside Roman Catholicism, Eastern Orthodox churches and Anglicanism. The flow came after doctrines and practices of the medieval Catholic Church in Western Europe began to call resistance from within the inside. The triggered reaction, which began in the early 16th century, has become known as the Reformation.Het woord protestantisme is afgeleid van het Latijnse woord protestari, wat 'publiekelijk verklaren' betekent. In 1529 verklaarden de lutherse vorsten en steden ten overstaan van de keizer van het Heilige Roomse Rijk dat ze het niet eens waren met de besluiten om de godsdienstvrijheid terug te draaien en dat ze deze besluiten niet zouden uitvoeren. Die redevoering werd later bekend als het Protest van Spiers. Dat leidde tot de benaming protestant, die vanaf dat moment de aanduiding werd van alle christenen die zijn voortgekomen uit de Reformatie.

The word Protestantism derives from the Latin word protestari what "to publicly declare' means. In 1529 Lutheran Royals and cities declared, in the face of the emperor of the Holy Roman Empire, that they disagreed with the decision to reverse the religious freedom and that they would not carry out those decisions. That speech became known as the Protest of Spiers. That led to the Protestant denomination, which marked from that moment all the Christians who have emerged from the Reformation.Edict van Nantes 1598De hugenoten waren de Franse aanhangers van Calvijn. In het katholieke Frankrijk kwam het vanaf 1562 tot bloedige godsdienstoorlogen, waarbij vele hugenoten werden vermoord. Vooral de Bartholomeusnacht [23 augustus 1572] kostte vele hugenoten het leven. De vijfde heilige oorlog tegen de hugenoten begon op 23 februari 1574, de vervolging duurt tot 1598. In dat jaar vaardigde koning Hendrik IV het 'Edict van Nantes' uit, dat aan de hugenoten vrijheid van religie toekende. Hendrik IV was zelf ooit hugenoot geweest, maar had zich, om de troon te kunnen bestijgen, bekeerd tot het katholieke geloof. Ondanks de vrijheid van geloof werd het niet echt veilig voor de hugenoten in Frankrijk. Omstreeks 1660 besloten steeds meer hugenoten Frankrijk te ontvluchten om te ontkomen aan de dragonnades, pesterijen waarbij militairen in hun huizen werden gelogeerd.
 

The Huguenots were French followers of Calvin. In Catholic France of 1562 it came to bloody religious wars, where many Huguenots were killed. Especially on the infamous Bartholomewnight [August 23 1572] many Huguenots lives were taken. The fifth holy war against the Huguenots began on February 23 1574, the prosecution lasted until 1598. In that year King Henry IV issued the 'Edict of Nantes', that attributed to the Huguenots freedom of religion. Henry IV had himself once a Huguenot, but because he had to be able to ascend the throne, converted to Catholicism. Despite the freedom of belief, it was not really safe for the Huguenots in France. Around 1660 many Huguenots decided to flee France to escape the ongoing bullying by the military who were being located and stayed within their houses.
 

Toen in 1685 koning Lodewijk XIV een einde maakte aan het Edict van Nantes (door een nieuw edict, het Edict van Fontainebleau), werd het openlijk belijden van de hugenootse godsdienst een strafbaar feit.

When in 1685, King Louis XIV put an end to the Edict of Nantes (with a new edict, the Edict of Fontainebleau), it became an offence to profess the Huguenot religion.Edit fontainebleau 1685Huguenots ; réfugiés à l'étranger

Etienne Teissonniére [Gen. 10 Nr.: 816 STAMOUDER = Gen. 9 Nr.: 432 OUDBETOVERGROOTOUDER], geboren in Saint André de Valborgne en Cevennes. Etienne is overleden op 08-04-1737 in Sieburg-Carlshafen Hessen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij Etienne: De betekenis van de naam Etienne is ’gekroond’ !
Etienne was inwoner van Hameln [Duitsland] in 1712, daar was een duidelijke reden voor, zie verder! Voor zijn afstammelingen, klik hier op PARENTEEL.
Hij trouwde op 20-09-1712 in Sieburg-Carlshafen Hessen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation met
 

Zegel Dezentjé

Etienne Teissonnière [Gen. 10 No .: 816 PARENT STRAIN = Gen. 9 No .: 432 OUDBETOVERGROOTOUDER] Born in Saint André de Valborgne and Cevennes. Etienne died 08-04-1737 in Siegburg-Carlshafen Hesse Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Note: The meaning of the name 'Etienne' is crowned!
Etienne was a resident of Hameln [Germany] in 1712, there was an obvious reason for this, see below! To see his descendants, click here PARENTEEL.
He married on 20-09-1712 in Siegburg-Carlshafen Hesse Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation with9/432 & 433 Huwelijk / Marriage Etienne Teissoniére & Jeanne Marie Pronçeau


Jeanne Marie Pronçeau [Gen. 10 Nr.: 817 STAMOUDER = Gen. 9 Nr.: 433 OUDBETOVERGROOTOUDER], geboren in Helvetia [Zwitserland]. Jeanne is overleden op 15-04-1758 in Syburg-Carlshafen Hessen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Notitie bij Jeanne: Native Suisse!
Kind uit dit huwelijk:
Jean François (Johan Frans) Teissonniére (Dessonjé) [Gen. 9 Nr.: 408 OUDBETOVERGROOTOUDER = Gen. 8 Nr.: 216 OUDOVERGROOTOUDER], geboren op 20-10-1727 in Carlshafen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (zie 216 & 408).Note: de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes, stam twee maal af van deze voorouders via Johannes Augustinus Dézentjé.
 

Jeanne Marie Pronçeau [Gen. 10 No .: 817 PARENT STRAIN = Gen. 9 No .: 433 OUDBETOVERGROOTOUDER] , born in Helvetia [Switzerland]. Jeanne is deceased on 15-04-1758 in Syburg-Carlshafen Hesse Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.
Note to Jeanne: Native Suisse!
Child from this marriage:
Jean Francois (Johan Frans) Teissonnière (Dessonjé) [Gen. 9 No .: 408 OUDBETOVERGROOTOUDER = Gen. 8 No .: 216 OUDOVERGROOTOUDER] , born on 20-10-1727 in Carlshafen Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation (see 216 and 408).

Note: the Probandus Marnix Alexander the Paula Lopes, is descended twice from these ancestors by Johannes Augustine Dezentjé.Notitie bij het huwelijk van Etienne en Jeanne: Landgraf Carl von Hessen-Kassel te Duitsland stichtte een aantal dorpjes om de stroom van vluchtende Franse Hugenoten te huisvesten. Een ervan was Sieburg, gebouwd in 1699 voor 180 vluchtelingen en in 1717 hernoemd tot Karlshafen [Der heutige Stadtteil Bad Karlshafen wurde 1699 als Sieburg (Syburg/Sybourg) von Landgraf Karl als Exulantenstadt von Hessen-Kassel zur Ansiedlung von Hugenotten, protestantischen Glaubensflüchtlingen aus Frankreich, gegründet].
Etienne was een Fransman die als Hugenoot (zogenaamde refugies, die na de opheffing van het Edict van Nantes in 1685, hun ongastvrij land verlieten) daadwerkelijk is gevlucht. St André de Valborgne is zijn geboortedorp, nu in het Parc Nationale des Cévennes, een schitterende natuurgebied even boven Montpellier. Dit idyllisch stukje Frankrijk was net als in zoveel delen van Europa al sinds het begin van de reformatie het strijdtoneel tussen de Katholieken en Protestanten.
 

Marriage-note of Etienne and Jeanne: Carl Landgraf von Hessen-Kassel in Germany founded a number of villages to accommodate the stream of fleeing French Huguenots. One was Siegburg, built in 1699 for 180 refugees and renamed in 1717 to Karlshafen [Der heutige Stadtteil Bad Karlshafen wurde 1699 als Sieburg (Syburg/Sybourg) von Landgraf Karl als Exulantenstadt von Hessen-Kassel zur Ansiedlung von Hugenotten, protestantischen Glaubensflüchtlingen aus Frankreich, gegründet].
Etienne was a Frenchman who as a Huguenot (called réfugiés, who left their inhospitable country in 1685, after the abolition of the Edict of Nantes) actually fled his hometown St André de Valborgne in France, now in the Parc National des Cévennes, a beautiful natural area just north of Montpellier. This idyllic part of France was, like in so many parts of Europe since the beginning of the Reformation, the battle between Catholics and Protestants.Europa heeft heel wat godsdienstoorlogen gekend, maar geen ervan was zo wreed als die tussen de calvinistische bewoners van de Cevennen en het bewind van de Franse 'Zonnekoning' Lodewijk XIV!

T
oen Lodewijk XIV het Edict van Nantes opzegde en het protestantisme bij wet verbood, vluchtten vele Hugenoten weg uit hun geboortestreek. Onder zijn bewind ontstond namelijk de oorlog van de Cevennen of de oorlog van de Camisards; een opstand van de protestantse boeren in de Cevennen en Bas-Languedoc, een trots en in meerderheid calvinistisch volk.
 

Europe has seen a lot of religious wars, but none was as cruel as that between the Calvinist inhabitants of the Cevennes and the reign of the French "Sun King" Louis XIV!

When Louis XIV withdrew the Edict of Nantes, and Protestantism was banned by law, many Huguenots fled away from their homeland France. Under his reign war of the Cevennes or the war of the Camisards began; an uprising of the Protestant farmers in the Cevennes and Bas-Languedoc, a proud and in majority Calvinist nation.Deze camisards leven voornamelijk in de Cevennes. Kennis van het terrein en de eigenaardigheden van het reliëf van de Cevennen stellen hen in staat om twee jaar weerstand te bieden aan de koninklijke troepen in een ongelijke strijd vergelijkbaar met een guerrilla De opstand wordt eerst gevoed door een "religieuze bewustwording" en geleid door ongeschoolde leiders zoals Jean Cavalier, een bakkerszoon. Katholieke kerken worden in brand gestoken en hun priesters gedood of gedwongen te vluchten. Met de goedkeuring van paus Clemens XI , die de camisards excommuniceerde, vermoorden de soldaten van de koning onder leiding van maarschalk Montrevel bijna alle inwoners van meer dan 450 dorpen!

These camisards lived mostly in the Cevennes. Their knowledge of the terrain and the peculiarities of the relief of the Cevennes allowed them to offer resistance for two years to the royal troops in an unequal battle similar to a guerrilla. The uprising initially was powered by a "religious awakening" and led by unskilled leaders like Jean Cavalier, a baker's son. Catholic churches were set on fire and their priests slain or forced to flee. With the approval of Pope Clement XI, who excommunicated the camisards, the soldiers of the king, led by Marshal Montrevel, murdered almost all the inhabitants of over 450 villages!

Zo trokken velen uit Saint André de Valborgne en Cevennes, waaronder Ettiene Teissonniére, via Zwitserland naar Duitsland.
Een stuk boven Kassel en oostelijk van Paderborn ontstond aan de Weser bij het plaatsje Sieburg een nieuw stadje, Karlshafen, voornamelijk bewoond door Hugenoten. Onder hen bevond zich ook de jonge Etienne Teissonnière. Hij ontmoette daar een meisje Jeanne Marie Pronçeau, de dochter van vluchtelingen uit Zwitserland. In 1712 zijn zij getrouwd in het kerkje van Sieburg. Wat precies het beroep van Etienne was is onbekend; wel is bekend dat hij zich bekwaamde in de heelkunde en pharmacie. Het stel kreeg negen kinderen, vier meisjes en vijf jongens. Het stadje had rond 1750 ongeveer 700 inwoners. Het is duidelijk dat niet voor allen een toekomst was weggelegd in Karlshafen. Ook van de familie Tessonnière zijn een aantal telgen de wijde wereld ingetrokken. Drie van hen zijn naar Nederland gereisd.

So many left Saint André de Valborgne and Cevennes, including Ettiene Teissonnière through Switzerland to Germany.
A little above Kassel and eastwards of Paderborn emerged beside the Weser at the small town of Siegburg a new town, Karlshafen, mainly inhabited by Huguenots. Among them was the young Etienne Teissonnière. He met a girl Jeanne Marie Pronçeau, the daughter of refugees from Switzerland. In 1712 they were married in the church of Siegburg. What exactly Etienne occupation was, is unknown; it is known that he was proficient in surgery and pharmacy. The couple had nine children, four girls and five boys. Around the year 1750 the town had 700 inhabitants. It was clear that not everybody had a future reserved Karlshafen. Also the Tessonnière family went forth into the world. Three of them traveled to the Netherlands.10/816 [9/432] Overlijden / Death of Etienne Teissoniére


8/216 Baptism / Doop Jean François Teissoniére [französischen Kirchenbuch Karlshafen]


Rond 1743 kwamen de broers Jean François Tessonnière (Jan Frans, 18 jaar) en Jean Tessonnière (Johannes, 15 jaar) met hun zuster Charlotte Tessonnière(23 jaar) in Amsterdam terecht. Gedrieën probeerden zij voet aan de grond te krijgen. Dankzij de inventiviteit van Charlotte slaagden zij daar goed in. Zij maakten medicijnen naar de oude recepten die zij van hun vader hadden meegekregen. Daar zat goede handel in. Bovendien bleek de kleine Johannes met veel flair bij allerlei kwalen een diagnose te kunnen stellen waarvoor zij de beste medicijnen “in huis” hadden. Hoewel hij klein van stuk was, maakte hij mede door het prachtige lakense pak dat Charlotte voor hem gemaakt had zoveel indruk dat de mensen hem op zijn zeventiende al aanspraken met “Dokter” of “Meester”.1743 Jean François Teissonniére in Amsterdam

Toen Jean Tessonniere in Amsterdam aankwam heeft hij zich aldaar laten inschrijven bij de Waalse kerk op 09-07-1743. Er staat bij vermeld dat hij afkomstig was van Carlshaven [Hessen].

When Jean Tessonniere arrived in Amsterdam he enrolled there at the Walloon Church on 09-07-1743. It states that he was from Carlshaven [Hessen].


Around 1743 the brothers Jean François Tessonnière (Jan Frans, 18) and Jean Tessonnière (Johannes, 15) with their sister Charlotte Tessonnière (23 years) came to Amsterdam. The three of them tried to get a foothold. Thanks to Charlotte inventiveness they succeeded extremely well. She was able to make medicine based on the old recipes that they had inherited from their father. Trade was good. Moreover, the little Johannes appeared to be able to diagnose, with great flair, various ailments of which they had the best medicine "in house". Although he was small in stature, he made an impressive appearance, mainly due to the the beautiful woolen suit that Charlotte had made him. People already addressed him, at the age of seventeen, with "Doctor" or "Master".

Frans was avontuurlijker van natuur. Hij hoorde praten over de kansen die het VOC in het verre Indië bood aan mannen zoals hij. Hij meldde zich aan in 1744 en vertrok met 64 andere jongens naar de Kaap, om van daar door te reizen naar Indië. Door taal en spellingsproblemen veranderde zijn de familienaam daar in Dezentjé.

De oorspronkelijke naam Dezentjé is dus in zijn oorsprong een Franse naam; een verbastering van wellicht de Sentier (van ‘t Padje) -Tissutier (wever) - Teissonier - Teissonnière - Dessonjé. De naam zoals die nu is, is een fonetisch geschreven woord.

Frans was adventurous by nature. He heard talk about the opportunities that were offered by the VOC in the East Indies to men like him. He volunteered and in 1744 he went with 64 other boys to the Cape, and from there to travel to East India. By language and spelling difficulties his family name changed there into Dezentjé.

The original name Dezentjé is therefor a French name to its origin; perhaps a corruption of the Sentier ( 't Padje) -Tissutier (weaver) - Teissonier - Teissonnière - Dessonjé. The name as it is today, is a phonetically written word.Gegevens van Jean Frans Tissomje uit CarelshaveVaandrig in het VOC-leger te Java
Datum indiensttreding: 06-11-1744
Datum uit dienst: 16-01-1773 (overleden)
Functie bij indiensttreding: Soldaat
Reden uit dienst: Overleden

Maandbrief: Nee
Schuldbrief: Ja

Gegevens van de vaart;
Schip: Eendracht Vertrek: 06-11-1744 [zie boek VOC hieronder]
Kamer: Amsterdam Kaap: 07-03-1745
Vertrek uit de Kaap : 22-03-1745
Aankomst in Batavia : 08-06-1745

Onder leiding van schipper Nanning Broeder. Hij overleed onderweg. Na 4 maanden kwam men aan op Kaap de Goede Hoop en op 8 juni 1745 zeilde men Batavia binnen.
Het schip werd in 1754 omgedoopt in ‘Elswoud’. In gebruik bij de VOC vanaf 1742 tot 1756 (VERGAAN, Ceylon). Gebouwd voor de Kamer van Amsterdam op de werf te Amsterdam.
laadvermogen: 1150 ton.


Data from Jean Francois Tissomje from Carel Have Ensign in VOC - army to Java
Date of employment: 06-11-1744
Date of employment: 16-01-1773 (deceased)
Occupation at commencement of employment: Soldier
Reason for terminating employment: Deceased

Month certificate: No
Debenture: Yes

information concerning the voyage;
Ship: Unity Departure: 06-11-1744 [see book VOC below]
Room: Amsterdam Cape: 07-03-1745
Check out the Cape: 22-03-1745
Arrival in Batavia: 08-06-1745

Led by skipper Nanning Brother. He died en route. After four months, they arrived at the Cape of Good Hope, and on June 8, 1745 it sailed in Batavia.
The ship was renamed in 1754 in "Elswoud. In use, with the VOC, from 1742 until 1756 (perish, Ceylon). Built for the Amsterdam Room on the wharf in Amsterdam.
load capacity: 1150 tons.
In de hierboven getoonde VOC documenten staat ondermeer dat Jan Bennevelt die officiant en bediende was van de Oost-Indische Compagnie der Kamer Amsterdam als kamerbewaarder/kamerbode een schuld [vanaf 1746] afbetaald van Jean Frans Tissomje aan de Heer Abraham Jochemsz. Ook zien we dat de Predikantszoon, koopman en Resident van Semarang de Heer Jan Louis van Nimwegen een gemachtigde was.

Written in the VOC documents shown above are, among others, is Jan Bennevelt who was officiant and employee of the East India Company of the Chamber of Amsterdam and who as custodian of Jean Frans paid off his debt [from 1746] to Sir Abraham Jochemsz. We also see that Pastor Son, merchant and resident of Semarang Mr. Jan Louis van Nimwegen was an authorized representative.

25-03-1757 Resolutie Kasteel BataviaMet advancement gegratificieerd

8/216 Johan Frans Dessonjé [bij de infanterie]:

Resoluties van het Kasteel Batavia
25 maart 1757:
,,Missive van den heer Raad extraordinair
en Gouverneur van Java Nicolaas Harting,
gedagteekend op den 10 courant en werd
‘uyt dies teneur tot het uyterste contente-
ment’ vernomen, dat eyndelijk de vreede
getroffen was met den laatsten en bij ‘s
Compagnie’s papieren met den te wel be-
kenden rebel in naame Maas Said of
Pangerang Aria Mancoe nagara, die de
Compie zedert zijnen opstand en die van
andere printen in den jare 1741 in diverse
gelegenheden veel spels berokkend
mitsgrs in de noodzakelijkheid gebragt
heeft, om sestien jaren lang een sterke
krijgsmagt te Java op de been te houden
en dus doende enorme onkosten te maken,
in voegen dat door dat gewenschte evene-
ment het gantsche eyland Java voortaan
zal kunnen ‘iouisseeren’, enz. enz.” .
Men leest dan aan het einde dezer Resolutie;
“laatstelijk geflicteerd wesende dat volgens
een al oud gebruyk de brengers van dierge-
lijke blijde boodschappen, waartoe steeds
een begunstigd perzoon werd uytgesogt, met
een advancement werden gegratificeerd, zoo
werd conform goed-gevonden den corporaal
]ohan Frans Dessonjé die de missive hier be-
stelt heeft te begunstigen met de qualiteit
van vendrig onder toevoeging der gewone
gagie”.

[pangerang (Javaanse vorstentitel)]


Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie

Mossel XXXII 31 december 1757: Naar Java zijn in afwachting van werk overgegaan de onderkooplieden Marten van der Sleijde, mr. Jacob Brinkhorst en Gerardus Willem van Renesse. Van het korps dragonders is overleden de kapitein Jan Willem Hertzogenraad in wiens plaats de boventallige kapitein-luitenant van dat korps Charles Louis Colmond is getreden; tot luitenant is bevorderd de onder-luitenant Frederik van Wijnerman en tot onder-luitenant de kornet Casper Lodewijk Tropponegro; bij de infanterie is een vaandel gegeven aan korporaal Johan Francois Dessonje, terwijl vaandrig Frans Haak tot ingenieur is benoemd ter vervanging van de overleden luitenant-ingenieur Claude Mandre.
 
General missives of Governors-General and recommend men XVII of the United East India Company

Mossel XXXII December 31, 1757: In Java, awaiting work, are proceeded among the merchants Marten van der Sleijde, Mr Brinkhorst and Jacob Gerardus Willem van Renesse. Of the corps of dragoons is deceased captain Jan Willem Hertz Eyes. Council entered into his place superfluous Commander of the corps Charles Louis Colmond; Lieutenant was promoted sub-lieutenant Frederick Wine Erman and lower lieutenant Cornet Casper Louis Tropponegro; at the infantry a banner was given to Corporal Johan Francois Dessonje, while ensign Frans Haak is appointed to engineer to replace the deceased lieutenant engineer Claude Mandre.
VERSCHILLENDE ARTIKELEN /VARIOUS ARTICLES DEZENTJÉ

Van de genealogie Dezentjé zijn er verschillende artikelen geschreven. In de meeste artikelen zitten de onderlinge links verwerkt / Various articles have been written about the Dezentjé genealogy. The mutual links are incorporated in most articles.

V
oor alle zekerheid zijn hier alle artikelen bijeen van de familie Dezentjé / To be sure, all the articles of the Dezentjé family are gathered here:PRINCESS

LORD OF AMPEL

RICH AUNT

VOC AND FAMILY

MENNONITES

PARENTUM INFIDELIUM

FAMOUS POET

SLAVES


Bij CONSANGUINITY is ook de familie Dezentjé opgenomen met daarin een Parenteel van Jean François Teissonniére / At the tab CONSANGUINITY the Dezentjé family is also included, with an additional ‘Parenteel’ of Jean François Teissonniére.

Voorts zijn in de PEDIGREE van de Probandus zijn directe voorouders opgenomen met alle gevonden documentatie / In addition, within the PEDIGREE of the Probandus his direct Dezentjé ancestors are mentioned with all the documentation that has been found.NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE