https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
de Paula Lopes family nameCANIS LUPUS SIGNATUSDE PAULA LOPES DOS SANTOSDE PAULA LOPES NAAM WORDT ZOWEL PORTUGAL ALS IN BRAZILIË GEVONDEN TEN GEVOLGE VAN HET VERDRAG VAN TORDESILLAS.

Het Verdrag van Tordesillas (Portugees: Tratado de Tordesilhas), ondertekend op Tordesillas op 7 juni 1494 door Paus Alexander VI en gewaarmerkt in Setúbal, Portugal, verdeelde de nieuw ontdekte landen buiten Europa tussen het Portugese rijk [LANDEN NAAR HET OOSTEN] en de kroon van Castilië [LANDEN NAAR HET WESTEN].

De meeste landen negeerden het verdrag over het algemeen, met name degenen die protestant werden na de protestantse reformatie, zoals de Republiek Der Zeven Verenigde Nederlanden.THE DE PAULA LOPES NAME CAN BE FOUND IN BOTH PORTUGAL AND BRAZIL BECAUSE OF THE TREATY OF TORDESILLAS.

The Treaty of Tordesillas (Portuguese: Tratado de Tordesilhas), signed at Tordesillas on June 7, 1494 by Pope Alexander VI, and authenticated at Setúbal, Portugal, divided the newly discovered lands outside Europe between the Portuguese Empire [LANDS TO THE EAST] and the Crown of Castile [LANDS TO THE WEST].

Most countries generally ignored the treaty, particularly those that became Protestant after the Protestant Reformation, like The Dutch Republic.
Verspreiding / Diffusion

Hoe vaak komt de achternaam 'van Paula Lopes' voor?

De achternaam is de 578.557e meest voorkomende familienaam wereldwijd. Het wordt gedragen door ongeveer 1 op 13.420.895 mensen. 'De Paula Lopes' komt vooral voor in Zuid-Amerika, waar 99 procent van 'de Paula Lopes' woont.

De achternaam 'door Paula Lopes' komt het meest voor in Brazilië, waar het wordt gehouden door 539 mensen, of 1 op 397.169. In Brazilië komt door Paula Lopes het meest voor in: Minas Gerais, waar 25 procent wordt gevonden, São Paulo, waar 23 procent wordt gevonden en Rio de Janeiro, waar 11 procent wordt gevonden. Naast Brazilië is het te vinden in 3 landen. Het komt ook veel voor in Thailand, Zuid-Afrika en Nederland.FATUM; Feitelijk het noodlot. Mede door de aardbeving van 1755 en de inval van Napoleon Buonaparte, is de familie de Paula Lopes dos Santos geëmigreerd naar Brazilië. Klik hiernaast op de afbeelding van een Portuguese Karveel voor de fado; een uitdrukking van de Portugese volksziel.FATUM; In fact, fate. Partly due to the earthquake of 1755 and the invasion of Napoleon Buonaparte, the family de Paula Lopes dos Santos emigrated to Brazil. Click on the photo alongside of a Portuguese Caravel for the fado; an expression of the Portuguese folk soul.


How Common Is The Last Name 'de Paula Lopes'?

The last name is the 578,557th most commonly occurring family name world-wide. It is borne by approximately 1 in 13,420,895 people. 'De Paula Lopes' occurs mostly in The [South] Americas, where 99 percent of 'de Paula Lopes' live.

The last name 'de Paula Lopes' is most frequent in Brazil, where it is held by 539 people, or 1 in 397,169. In Brazil de Paula Lopes is most prevalent in: Minas Gerais, where 25 percent are found, São Paulo, where 23 percent are found and Rio de Janeiro, where 11 percent are found. Besides Brazil it is found in 3 countries. It is also common in Thailand, South Africa and The Netherlands.CODICIS IURIS CANONICI

Waar komt de naam DE PAULA LOPES vandaan en wat is de etymologie van deze familienaam? Van de familie is onomstootelijk bewezen dat zij Rooms-Katholiek is [zie het artikel van de Inquisition]!

De Codex Iuris Canonici ~ Wetboek Katholieke Kerk meldt dat de Rooms-Katholieke Kerk het kinderdoopsel (of kinderdoop) kent, waarbij een kind zo vroeg mogelijk gedoopt wordt. Dit doet men naar aloude traditie en omdat de ouders krachtens hun christelijke overtuiging de heilzame of zelfs heilsnoodzakelijke werking van het doopsel niet mogen onthouden aan hun kind.

Mattheus 28:19 geeft ons de doopformule: Daar luidt de opdracht van Christus aan Zijn discipelen:"Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende en onderhouden alles wat Ik u geboden heb".


Where does the name DE PAULA LOPES come from and what is the etymology of the name? Beyond any doubt, it has been proven that the family is Roman Catholic [please see the article: Inquisition]!

The CODEX IURIS CANONICI ~ Catholic Church Law of the Roman Catholic Church tells us of the child's baptism (or infant baptism), where a child is baptized as early as possible. This is done to ancient tradition and because parents under their Christian beliefs may not deprive the beneficial or even necessary salvation effect of the baptism of their child.

Matthew 28:19 gives us the baptismal formula: It tells us about the mission Christ gave to His disciples:"Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit ."


Binnen de rooms-katholieke kerk zijn de doop en het vormsel twee van de sacramenten. Volgens de rooms-katholieke geloofsleer ontvangt de gedoopte heiligmakende genade, de vergiffenis van alle voordien begane zonden (inclusief erfzonde) en een onuitwisbaar merkteken op de ziel. In de Rooms-Katholieke Kerk wordt het plechtige doopsel door een priester of diaken (soms door een bisschop) toegediend.
Vooral bij de katholieken, is het gebruikelijk dat bij de doop ook een naam wordt gegeven. Deze gewoonte komt uit de tijd dat het in de tijd van Jezus gebruikelijk was om bij de besnijdenis een naam aan een kind te geven [Lucas 1:59]. Hierbij speelt op de achtergrond mee de gedachte dat de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is. Men spreekt dan van een doopnaam. Soms krijgt een kind als doopnaam een naam van een heilige of wordt een kind genoemd naar een peetoom of peettante.

Within the Roman Catholic church the Baptism and Confirmation are two of the sacraments. According to Roman Catholic doctrine the baptiszed receives the sanctifying grace, the forgiveness of all previous sins (including the original sin) and an indelible mark on the soul. In the Roman Catholic Church the solemn baptism is administered by a priest or deacon (sometimes by a bishop).
Especially among Catholics, it is common that a name is given at baptism. This habit comes from when it was common in the time of Jesus to give a name to a child at the circumcision [Luke 1:59]. Also one should keep in mind the idea that baptism has come in place of circumcision. This is called a baptismal name. Sometimes, a child is given a baptismal name of a saint or a child is named after a godfather or godmother.

LOPES DOS SANTOS

6/32 Francisco, nasceu a 25.1.1774, baptizado.


Francisco de Paula Lopes dos San(c)tos was gedoopt als Francisco, zoon van Luis Lopes dos San(c)tos. De naam ‘de Paula’ heeft hij aangenomen bij zijn vormsel [confirmatio]. Hiermee is officieel de familienaam gewijzigd van 'Lopes dos Santos' in 'de Paula Lopes dos Santos'. Het Vormsel met het doopsel vormt min of meer één geheel. De doop wordt doorgaans in het eerste levensjaar toegediend, als eerste opname in Christus’ kerk. Dit is geen bewuste keuze en ervaring van de dopeling zelf. Het vormsel maakt het doopsel af waarbij je zelf de Geestkracht die God in Christus schenkt ervaart. Mede hierdoor kies je zelf bewust voor het geloof; feitelijk het ontvangen van de Heilige Geest.

Francisco de Paula Lopes dos San(c)tos was baptized Francisco, son of Luis Lopes dos San(c)tos. The name "de Paula" he adopted at his confirmation [confirmatio]. This has officially changed familyname of 'Lopes dos Santos' in 'de Paula Lopes dos Santos'. Confirmation and Baptism are more or less a whole. Baptism is usually administered in the first year, the first inclusion in Christ's Church. This is not a conscious choice and experience of the baptism itself. Confirmation makes the baptism whole in which you yourself experience the power of Spirit that God gifts in Christ. With this you choose self-consciously for the faith, and thus actually receiving the Holy Spirit.DE PAULA LOPES DOS SANTOS

Hieronder is een kopie van een origineel document te zien aangaande een aanvraag om te worden benoemd tot kapitein van de Orde van Malta, ondertekent door Francesco de Paula Lopes dos Santos.


Below is a copy of an original document of an application to be appointed Captain of the Order of Malta, signed by Francisco de Paula Lopes dos Santos.
Senhor

Diz Francisco de Paula Lopes dos Santos, Alferes da Companhia dos Privilegiados de Malta da Corte, que ele suplicante com grande desvelo e inteligência na ausência dos Ajudantes do mesmo Corpo João Estanislau Monteiro, falecido, e Manuel José Rodrigues Ganhado, cuja existência se ignora, tem servido de Ajudante já no ensino do manejo Militar, já na formatura do Corpo e divisão de guardas, e porque seus serviços deviam ser atendidos, este o motivo por que implora a Vossa Majestade o haja de promover ao posto imediato que lhe compete de Capitão Ajudante do mesmo Corpo de Malta, graça esta que se tem concedido aos que têm montado guarda a Vossa Majestade nos dias mais festivos como foi o de cinco de Junho presente em que o suplicante foi um dos oficiais da Guarda que receberam a Vossa Majestade; e sua Real Família no Paço da Bemposta.

Pede a Vossa Majestade se digne por efeitos da sua Real Grandeza e Beneficência fazer-lhe a graça que suplica.

E Receberá Mercê.

Francisco de Paula Lopes dos Santos

 
Sir

Francisco de Paula Lopes dos Santos, Ensign of the Court’s Company of the Privileged of Malta says that in the absence of the Aids of the same Corps João Estanislau Monteiro, deceased, and Manuel José Rodrigues Ganhado, whose existence is unknown, he has served with great intelligence and zeal as Aid both in the teaching of military management, and in the formation of the Corps and division of guards, and because his services should be attended to, this is why he implores Your Majesty to promote him to the immediate post that he deserves of Captain Aid of the same Corps of Malta, a grace that has been granted to those who have guarded Your Majesty in the festive days like that of the last fifth June in which the supplicant was one of the officers of the Guard who saluted Your Majesty; and His Royal family at the Palace of Bemposta.

He asks Your Majesty, by the effects of his Royal Grandeur and Beneficence, to grant him the grace he requests.

And he shall receive favour.

Francisco de Paula Lopes dos Santos


Francisco de Paula Lopes dos Santos liet zich noemen naar de Heilige ‘Franciscus de Paula’ van de Rooms-Katholieke Kerk (* 27-03-1416 Paola Italië + 02-04-1507 Plessis-lès-Tours Frankrijk / 1519 Heilig verklaard). Hij is een heilige van de Rooms-Katholieke Kerk. Franciscus werd geboren in de stad van Paola [op zijn beurt vernoemd naar Franciscus van Assisi], die ligt in de zuidelijke Italiaanse provincie Cosenza, Calabrië [Koninkrijk Napels]. Deze heilige werd begunstigd met een eminente geest van profetie. Hij voorspelde dat op 29-05-1453 Constantinopel veroverd zou worden door de Turken, onder het bevel van Mahomet II, wanneer de laatste Christelijke Keizer Constantijn Palaeologus werd gedood.
Franciscus stichtte een jaar later in 1454 zijn eigen ‘Ordo Minimorum”. De twee belangrijkste stromingen in deze orde waren nederigheid en geweldloosheid. Het woord "Minim" verwijst naar het leven met het kleinste of minste; zij omhelzen nederigheid, eenvoud en duidelijkheid.
 
Fanciscus van Assisi wordt afgebeeld in een habijt, waarvan de kraag tot over de gordel omlaag valt. Vaak met het woord 'glorie' ergens op de afbeelding, meestal boven hem; of als 'asceet' met gesel, boek en doodshoofd. Dit schilderij, op koper geschilderd is in het bezit van de probandus Marnix Alexander de Paula Lopes. Hij ontvangt hier de Stigmata!

Franciscus van Assisi is depicted in a habit, the collar of which falls down over the belt. Often with the word 'glory' somewhere on the image, usually above him; or as 'ascetic' with scourge, book and a skull. This painting, which is painted on copper, is in the possession of the Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes. Here he is receiving the Stigmata!


Francisco de Paula Lopes dos Santos named himself after the Holy '‘Franciscus de Paula" of the Roman Catholic Church (* 27-03-1416 Paola Italy + 02-04-1507 Plessis-lès-Tours, France / 1519 Canonised). He is a saint of the Roman Catholic Church. Franciscus [who himself was named after Franciscus de Assisi] was born in the town of Paola, which lies in the southern Italian province of Cosenza, Calabria [Kingdom of Naples]. This saint was favored with an eminent spirit of prophecy. He predicted that Constantinaple would be captured on 29-05-1453 by the Turks, under the command of Mahomet II, when the last Christian Emperor Constantine Palaeologus was slain.
One year later in 1454 Francis founded his "Ordo minimorum". The two main currents in this order were humility and nonviolence. The word "Minim" refers to life with the smallest or least; they embrace humility, simplicity and clarity.St François de Paule marchant sur les flots ~Liszt

Klik op de foto hierbovcen om 'St François de Paule marchant sur les flots' te beluisteren dat door Frans Liszt werd gecomponeerd in ere van Franciscus de Paula! Volgens een beroemd verhaal, in het jaar 1464, werd hem de doorgang door een schipper geweigerd tijdens een poging om de Straat van Messina naar Sicilië over te steken. Naar verluidt legde hij zijn mantel op het water, bond het ene uiteinde aan zijn staf vast en zeilde over de zeestraat. De tweede van Franz Liszts 'Legendes' (voor piano-solo) beschrijft dit verhaal in muziek.

Click on the picture above to listen to 'St François de Paule marchant sur les flots' composed by Frans Liszt in honor of Franciscus de Paola. According to a famous story, in the year 1464, he was refused passage by a boatman while trying to cross the Strait of Messina to Sicily. He reportedly laid his cloak on the water, tied one end to his staff and set sail across the strait. The second of Franz Liszt's "Legendes" (for solo piano) describes this story in music.

~ Saint François de Paule marchant sur le détroit de Messine


Een van de brieven die te vinden is in de Inventaris [628.994 KB] [het duurt even om te laden] die werd gemaakt van de goederen die waren achtergelaten Luis Lopes dos Santos na diens overlijden in 1794, waarin we duidelijk kunnen zien dat alleen Franscico de naam 'de Paula' aanneemt en deze toevoegt aan de naam ‘Lopes dos Santos’ en daarmee de naam 'de Paula Lopes dos Santos' creëerde.

One of the letters in the Inventory [628.994 KB] [it takes a little while to load] that was made of the goods that were left by the death of Luis Lopes dos Santos in 1794 in which we can clearly see that only Franscico adopts the name ‘de Paula’ and ads it to that of ‘Lopes dos Santos’ and thus creating the name ‘de Paula Lopes dos Santos’.EtymologyDe naam 'Paula' is afgeleid van het Griekse woord 'paulè' (vrouwelijke vorm van 'paulos'). De oorsprong is te vinden in een Portugese naam uit vroegere tijden ter ere van 'São Francisco de Paula', de aanpassing van de Italiaanse 'San Francesco da Paola'. Het is hierbij duidelijk dat deze Heilige werd genoemd naar de stad Paola van het toemalige Koningrijk Napels. De etymologie is 'klein', terug te voeren naar paucus, 'klein, gering, weinig'.

The name 'Paula' is the female name derived from Paulos. Its origins can be found in a Portuguese name from ancient times in honor of São Francisco de Paula, an adaptation of the Italian 'San Francesco da Paola. Here it is clear that this saint was named after the city of Paola in the Kingdom of Naples. The etymology is 'small', it's root can be traced back to paucus, 'small, little'.De naam 'Lopes' is een oude Portugese familienaam en betekent, 'zoon van Lopo'. Lopo is Lobo in de moderne Portugese, 'wolf'. Lopes, is hetzelfde van de Spaanse Lopez, beide uit het Latijn Lupici, letterlijk 'van de wolf' (lupus).
De Iberische wolf (Canis lupus signatus) is een kleine ondersoort van de wolf, die alleen in Spanje en Portugal voorkomt. De familie is vernoemd naar deze wolf die voornamelijk in het noorden van Portugal voorkomt en waar de familie haar oosprong vindt [de stamvader (zie hieronder) van de familie is geboren in Eyra Velha, Paços da Serra, Gouveia Koninkrijk Portugal].
 

The name 'Lopes' is an old Portuguese familyname and means 'son of Lopo'. Lopo is Lobo in modern Portuguese, 'wolf'. Lopes is the same with the Spanish Lopez, both from Latin Lupici, literally "wolf" (lupus).
The Iberian wolf (Canis lupus signatus) is a small subspecies of the wolf, which can only be found in Spain and Portugal. The family is named after this wolf that occurs mainly in the north of Portugal. This is also where the family originates from [the oldest ancestor known of this family (see below) was born in Eyra Velha, Paços da Serra, Gouveia, Kingdom of Portugal].wolves-001


De naam 'Santos' is afgeleid van het oud Portuguees santo, die zijn oorsprong vind in het Latijn sānctus. De etymologie is 'Heilig, eerbiedwaardige'.
The name 'Santos' is derived from the old Portuguese santo, which finds its origin in the Latin Sanctus. The etymology is 'Holy and Honorable'.

De familienaam 'DE PAULA LOPES' kent geen patroniem. Een patroniem is een familienaam afgeleid van de naam van de vader. Van de stamvader is al in de zeventiende eeuw een achternaam bekend. Manuel Lopes is de stamvader van de familie de Paula Lopes. Ondanks dat de naam door de eeuwen heen vier keer is veranderd, is de naam 'Lopes' steeds gebleven.

The surname 'DE PAULA LOPES' knows no patronymic. A patronymic is a name derived from the name of the father. The Sirname of the progenitor Manuel is 'Lopes' [the word progenitor can be traced to the Latin prōgignere, which means "to beget," and so is linked to the beginning of a genealogical line]. 'Lopes' is already a well known name in the seventeenth century. Despite that the name has changed over the centuries four times, the name 'Lopes' always remained.Naamswijziging 4 maal / Name change 4 times

I De familie is in de zeventiende eeuw voor het eerst bekend met de naam / The family was first known by the name in the seventeenth century

LOPES LAVRADOR
Zie hiervoor de stamvader / Please see the progenitor
Manuel Lopes Lavrador [Gen. 9 Nr.: 256 OUDBETOVERGROOTOUDER]
.................................................................................................................................................................................

II De familie heeft haar naam aangepast in de achtiende eeuw naar / The family has changed its name to the eighteenth century to

LOPES DOS SANTOS

Zie hiervoor / Please see
Luís Lopes dos Sanctos [Gen. 7 Nr.: 64 OUDGROOTOUDER]
..................................................................................................................................................................................
III De familienaam werd in dezelfde eeuw aangepast naar / The name was changed in the same century to

DE PAULA LOPES DOS SANTOS

Zie hiervoor / Please see
Francisco de Paula Lopes dos Sanctos [Gen. 6 Nr.: 32 OUDOUDER]
..................................................................................................................................................................................
VI De huidige familienaam is in de negentiende eeuw aangepast naar / The current name has been changed in the nineteenth century

DE PAULA LOPES

Zie hiervoor / Please see
Joaquim de Paula Lopes [Gen. 5 Nr.: 16 BETOVERGROOTOUDER]
...................................................................................................................................................................................Descendant Chart; click on pictureLOPES LAVRADOR

Gen. 9 Nr.: 256 OUDBETOVERGROOTOUDER Manuel Lopes Lavrador


LOPES DOS SANTOS

Gen.7 Nr.: 64 OUDGROOTOUDER Luis Lopes dos Santos


DE PAULA LOPES DOS SANTOS

Gen. 6 Nr.: 32 OUDOUDER Francisco de Paula Lopes dos Santos


Het is zelfs bijzonder dat een stam van deze familie haar naam weer heeft zien terug veranderen naar:

It is even more astonishing to know that a branch of this family has seen it's name change back again to:

de Paula Lopes dos SantosDE PAULA LOPES

JOAQUIM DE PAULA LOPES CARLOS DE PAULA LOPES ANIBAL DE PAULA LOPES DERRICK HENRY DE PAULA LOPES MARNIX ALEXANDER DE PAULA LOPES


DE FOTO'S VAN ALLE GENERATIES DIE DE NAAM DE PAULA LOPES HEBBEN GEDRAGEN
/ THE PICTURES ABOVE ARE OF ALL GENERATIONS WITH THE DE PAULA LOPES NAMEGen. 5 Nr.: 16 BETOVERGROOTOUDER De huidige familienaam DE PAULA LOPES werd door Joaquim de Paula Lopes dos Santos aangepast bij zijn huwelijk in Brazilië met Maria Ricarda Botelho [Gen. 5 Nr.: 17 BETOVERGROOTOUDER] ondanks het feit dat hij gedoopt werd als Joaquim, zoon van Francisco de Paula Lopes dos Santos.

Gen. 5 Nr.: 16 BETOVERGROOTOUDER
The current surname DE PAULA LOPES was adapted by Joaquim de Paula Lopes dos Santos at his marriage in Brazil Maria Ricarda Botelho [Gen. 5 No .: 17 BETOVERGROOTOUDER] although he was born Joaquim, son of Francisco de Paula Lopes dos Santos.Em treze de março de mil oitocentos e nove, nesta Paroquial dos Anjos,
o reverendo coadjutor Bernardo Joze Marques baptizou Joaquim, filho de Francisco de Paula Lopes dos Santos baptizado na freguesia de Santo Andre, desta cidade, e de Maria Theodora, baptizada na de Sao Nicolao, recebidos na Nossa Senhora do Socorro e moradora nesta dos Anjos .... da Cruz. Nasceu aos treze de fevererio passado. Padrinho foi Ant. Jose de Souza. E para constar fiz este termo. José Ferrão de Mendonça e Sousa.
The thirteenth of March one thousand eight hundred and nine, in the Parish of dos Anjos, Reverend Bernardo Jose Marques, baptized Joaquim, son of Francisco de Paula Lopes dos Santos baptized in the parish of Santo Andre, of this city, and Maria Theodora, baptized in the parish of San Nicolas, received at Nossa Senhora do Socorro and residents of this Anjos, .... da Cruz. He was born in the thirteenth of February past. His godfather was Jose de Sousa and to make it legal he signed it ut supra. José Ferrão de Mendonça e Sousa.


“Aos dezoito de Agosto de mil oito centos e quarenta e nove, em Oratório particular nesta Freguesia, pelas sete horas da noite, depois de feitas as denunciações na forma do Concilio Tridentino, e não apparesendo impedimento algum como consta dos banhos que ficão em em meu poder; de minha licença em presença do Padre Francisco Alves de Abrantes, e das testemunhas Bernardino Francisco de Azevedo Campos, e Joaquim Ignacio Ribeiro Junior, pessoas conhecidas, se receberão em Matrimonio por palavras de presentes Joaquim de Paula Lopes, filho legitimo de Francisco de Paula Lopes e de Maria Theodora, com Maria Ricarda Botelho, filha legitima de João José Botelho e de Jacinta Rosa Coitinho; o nubente he natural de Portugal, e morador nesta, e a nubente he natural e moradora na mesma, e logo receberão as bênçãos nupciais no Rito Romano; do que para constar mandei fazer este assento em que me assignei. O Vigo Mel Joaqm Xer Sobro.”

Cota: Matriz do Santíssimo Sacramento da Boa Vista, Recife, Lv. C2, 1842-1856, fl. 78v.º.
Translation:
On eighteenth August of eighteen forty nine, at a Private Chapel in this Parish, at about seven in the evening, after the denunciations in the form of the Tridentine Council, and not appearing any impediment as stated in the Baths that stay in my possession; under my permission in the presence of Father Francisco Alves de Abrantes and the witnesses Bernardino Francisco de Azevedo Campos, and Joaquim Ignacio Ribeiro Junior, whom I know, were received in Matrimony by words of present Joaquim de Paula Lopes, legitimate son of Francisco de Paula Lopes and Maria Theodora; to Maria Ricarda Botelho, legitimate daughter of João José Botelho and Jacinta Rosa Coitinho; the groom is from Portugal and a dweller in this [parish], and the bride was born and is a dweller at the same [parish], and they soon received the nuptial blessings according to the Roman Rite; and for it to be known, I did this record and signed it. The Vicar Mel Joaqm Xer Sobro.”

Reference: Matriz do Santíssimo Sacramento da Boa Vista, Recife, Lv. C2, 1842-1856, fl. 78v.º.


De huidige naam DE PAULA LOPES van de stam van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes is vijf generaties ongewijzigd gebleven. Wel is bekend dat in Brazilië er familieleden [allen afstammende van de stamvader Manuel Lopes] zijn die de naam weer verlengd hebben met andere namen zoals;

The current name DE PAULA LOPES which is the main branche of the Probandus Marnix Alexander the Paula Lopes decends from, has been unchanged for five generations. It is known that in Brazil there are family members [all descended from the progenitor Manuel Lopes] who have again extended the name to other names such as;Austregésilo de Paula Lopes
Cordeiro de Paula Lopes
Borges de Paula Lopes
Falcão de Paula Lopes
Furtado de Paula Lopes
Salazar de Paula Lopes
Gonsalves Pereira de Paula Lopes
Azevedo de Paula Lopes


São Francisco de Paula

'São Francisco de Paula' is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul. Zij werd gesticht op 21 mei 1878.


NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE