https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Judaism
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
Corpo de MaltaAlferes do Real Corpo dos Privilegiados de Malta

Francisco de Paula Lopes dos Santos, Ensign of the Royal Corps of the Privileged of Malta, enlisted and swore the flag in the year of 1798


Himo da Ordem de Malta

  • Unbekannter KŁnstler:
    hino-da-ordem-de-malta.mp3


De geboorte van de Orde van Sint-Jan dateert van rond 1048. Kooplieden uit de oude Mariene Republiek Amalfi verkregen van de kalief van Egypte de toestemming om een ​​kerk, klooster en ziekenhuis te bouwen in Jeruzalem, om pelgrims van elk religieus geloof te verzorgen of race.
De Orde van Sint Jan van Jeruzalem - de kloostergemeenschap die het ziekenhuis leidde - werd onafhankelijk onder leiding van de stichter, de zalige Gérard Thom 1099. Paus Paschal II keurde de oprichting van het ziekenhuis goed met de stier van 15 februari 1113

De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta (ook wel Maltezer Orde van Orde van Malta) was een door de koning van Jeruzalem gestichte ridderorde met een soevereine status; door de Kerk erkend als kloosterorde. Orde der Tempeliers in 1312 werd de opheffing van de oprichters van de Katholieke Kerk.

De hospitaalridders vormen een katholieke voortzetting van de oude ridderlijke beproeving naast de Tempeliers sinds de kruistochten een bijzondere plaats hebben in de Europese geschiedenis. De Orde van Malta heette aanvankelijk de Orde van Sint-Jan van Johannieterorde, een naam die nog wordt uitgevoerd door de protestants geworden afdeling.

De Orde bleef tot 1530 zonder een eigen territorium, toen Grootmeester Fra 'Philippe de Villiers de l'Isle Adam het eiland Malta in bezit nam, dat door keizer Karel V met goedkeuring van paus Clemens VII aan de Orde was verleend. Er werd besloten dat de Orde neutraal moest blijven in elke oorlog tussen christelijke naties.

Het Maltese Kruis blijft het symbool van de Soevereine Militaire orde van Malta.

Het Maltese Kruis; Zijn acht punten wijzen op de acht verplichtingen of ambities van de ridders, namelijk "leven in waarheid, geloven, iemands zonden vergeven, blijk geven van nederigheid, rechtvaardigheid liefhebben, dankbaar zijn, oprecht en openhartig zijn en verdragen van vervolging.""Ave Crux Alba" Hino da Ordem de Malta

Sovereign Military Order of Malta (1099-) National Anthem "Ave Crux Alba" [click on the picture above]


The birth of the Order of Saint John dates from around 1048. Merchants from the ancient Marine Republic of Amalfi obtained permission from the Caliph of Egypt to build a church, monastery and hospital in Jerusalem, to accommodate pilgrims of all religious beliefs grooming or race.
The Order of Saint John of Jerusalem - the monastic community that led the hospital - became independent under the leadership of its founder, Blessed Gerard Thom 1099. Pope Paschal II approved the establishment of the hospital with the bull of February 15, 1113

The Sovereign Military Hospital Order of Saint John of Jerusalem, of Rhodes and of Malta (also called Maltese Order of Malta) was a knighthood of sovereignty founded by the king of Jerusalem; recognized by the Church as a monastic order. Order of the Knights Templar in 1312 was the dissolution of the founders of the Catholic Church.

The Knights Hospitallers are a Catholic continuation of the ancient knightly ordeal alongside the Knights Templar since the Crusades have a special place in European history. The Order of Malta was initially called the Order of Saint John of Johannite Order, a name still carried out by the department that became Protestant.

The Order remained without its own territory until 1530, when Grand Master Fra 'Philippe de Villiers de l'Isle Adam took possession of the island of Malta, which had been granted to the Order by Emperor Charles V with the approval of Pope Clement VII. It was decided that the Order should remain neutral in any war between Christian nations.

The Maltese Cross remains the symbol of the Sovereign Military Order of Malta.

The Maltese Cross; His eight points point to the knights' eight obligations or ambitions, which are, "to live in truth, to believe, to forgive one's sins, to show humility, to be righteous, to be thankful, to be sincere and frank, and to endure persecution."Atesto do Real Corpo dos Privilegiados de Malta

Joaquim Pedro Cardo Maldonado, capitão comandante do Real Corpo dos Privilegiados de Malta da Corte, e Termo, Reposteiro da Câmara do Número de El-Rei Nosso Senhor etc.

Atesto que Francisco de Paula Lopes, Alferes do Real Corpo dos Privilegiados de Malta, do meu Comando, assentou Praça e jurou Bandeira no ano de mil setecentos noventa e oito, e tem servido de Ajudante, pela ausência de João Estanislau Monteiro, que como criado de Sua Majestade o acompanhou para o Rio de Janeiro, aonde faleceu, servindo sempre com prontidão, e zelo no Real Serviço. E sendo-me esta pedida lha mandei passar, e vai por mim assinada, e selada com o selo deste Real Corpo. Quartel da minha residência em 9 de Junho de 1823.

Joaquim Pedro Cardo Maldonado

Capitão Comandante Interino

 
Joaquim Pedro Cardo Maldonado, commanding captain of the Royal Corps of the Privileged of Malta of the Court, and District, curtain of the Chamber of the number of the King our Lord etc.

I certify that Francisco de Paula Lopes, Ensign of the Royal Corps of the Privileged of Malta, under my command, enlisted and swore the flag in the year of seventeen ninety eight, and has served as Aid, for the absence of João Estanislau Monteiro, whom as His Majesty’s servant accompanied him to Rio de Janeiro, where he died, always serving with readiness and zeal in the Royal Service. And since this was required to me I ordered it to be made, and it is signed by myself, and sealed with this Royal Corps’ seal. Headquarters of my residence on 9th June 1823.


Joaquim Pedro Cardo Maldonado

Interim Commanding CaptainBreve noticia das ordens monastico-militares em Portugal ~ Francisco de Paula Lopes dos Santos staat in dit boek genoemd als Capitão Ajudante; de assistent van de kapitein van de Orde van Malta.
 
In 1807 weigerde Portugal in te gaan op Napoleon Bonapartes eis om toe te treden tot het Continentaal stelsel (embargo tegen Engeland). Een Franse invasie volgde en Lissabon werd ingenomen op 1 december 1807. Twee dagen voor de invasie vertrokken, met behulp van de Britten, 40 schepen met als passagiers de Portugese kroonprins Dom João VI en zijn volledige hofhouding van 15.000 man richting Brazilië.

Na de Franse invasie van 1807, door Napoleon Bonaparte, was Portugal in zeer moeilijke economische en Politieke situatie beland.

De Bevolking was ontevreden omdat':

De landbouw, handel en industrie waren geruïneerd en veroorzaakte een ernstige economische crisis. De Regering van Portugal werd bestuurd door de Britten die niet veel oog hadden voor de Portugese handel. De Portugese handelaren werden daardoor benadeeld en de bevolking werd mede daardoor overbelast.
Als gevolg van deze crisis, voelden vele Portugesen zich aangetrokken door de ideeën van vrijheid en gelijkheid, die de Franse Soldaten vers hadden verspreid tijdens de invasie. Na de nederlaag van de Franse troepen in 1814 wilde het Portugese volk meer zelfbestuur. Portugal kende een lange periode van politieke onrust daardoor. Uiteindelijk leidde deze onrust tot een einde van een lang verblijf van de koning in Brazilië, toen zijn terugkeer naar Portugal werd geëist door de revolutionairen.

De liberale revolutie (Revolução Liberal) was het gevolg en brak uit op 24 augustus 1820.
De revolutie heeft geleid tot de terugkeer in 1821 van het Portugese Hof van Portugal naar Brazilië. Koning João VI zwoer toen trouw dat hij zou terugkeren naar Portugal [independência ou morte!]. Hij deed dat in 1821 na 14 jaar. Portugal ging gebukt onder grote politieke onrust sinds die liberale revolutie. Het liberalisme was geïnstalleerd geweest door een culturele elite. In mei 1823 was er een tegenbeweging. Het heette Vilafrancada omdat het gebeurde in Vila Franca de Xira en het werd gestart door de koningin Carlota Joaquina van Spanje en de Infante Dom Miguel. Koning João VI greep op tijd in en werd de situatie meester.

De koning keerde terug naar Lissabon onder een feestelijke stemming en kwam naar het paleis van Bemposta op 5 juni 1823. Francisco de Paula Lopes dos Santos, de vader van Joaquim de Paula Lopes, was een van de bewakers die er was om hem te begroeten! Op 09-06-1823 wordt de vader van Joaquim vervolgens voorgedragen voor de post van Capitão Ajudante dos Privilegiados de Malta da Core. Uit een document van 14 december 1826 blijkt dat hij inderdaad deze post toegewezen had gekregen. De post van de kapitein dat hij bij het korps bezette verhief hem tot wat werd genoemd 'nobreza civil’.

De koningin had aartsconservatieve opvattingen en wilde een kordate regering in Portugal. Haar man wilde echter niet afstappen van zijn geloften aan de grondwet. Carlota Joaquina vormde een alliantie met haar jongste zoon, infant Michaël, die zijn moeders conservatieve ideeën deelde. Op 30 april 1824 gebruikte Carlota Joaquina de positie van haar zoon als bevelhebber in het leger, en zij grepen de macht en hielden de koning gevangen in diens Bemposta paleis in Lissabon. Daar probeerde Carlota Joaquina haar man tot een abdicatie te dwingen, en op die manier kon haar zoon Michaël koning worden. Johan VI kreeg echter hulp van burgerij en de Britten, behield zo zijn troon en dwong Michaël om het land te verlaten. Ook de koningin moest in ballingschap gaan, dit was echter maar voor een korte periode.
Dit geheel suggereert dat Francisco de Paula Lopes dos Santos de kant van de liberale partij had gekozen. Dit kan ook verklaren waarom zijn zoon uiteindelijk is vertrokken naar Brazilië, aangezien vele liberalen het erg moeilijk kregen. Joaquim was 17 jaar toen zijn vader de post van Capitão kreeg en dus oud genoeg om zelfstandig een bestaan elders op te bouwen.


Senhor

Diz Francisco de Paula Lopes dos Santos, Alferes da Companhia dos Privilegiados de Malta da Corte, que ele suplicante com grande desvelo e inteligência na ausência dos Ajudantes do mesmo Corpo João Estanislau Monteiro, falecido, e Manuel José Rodrigues Ganhado, cuja existência se ignora, tem servido de Ajudante já no ensino do manejo Militar, já na formatura do Corpo e divisão de guardas, e porque seus serviços deviam ser atendidos, este o motivo por que implora a Vossa Majestade o haja de promover ao posto imediato que lhe compete de Capitão Ajudante do mesmo Corpo de Malta, graça esta que se tem concedido aos que têm montado guarda a Vossa Majestade nos dias mais festivos como foi o de cinco de Junho presente em que o suplicante foi um dos oficiais da Guarda que receberam a Vossa Majestade; e sua Real Família no Paço da Bemposta.

Pede a Vossa Majestade se digne por efeitos da sua Real Grandeza e Beneficência fazer-lhe a graça que suplica.

E Receberá Mercê.

Francisco de Paula Lopes dos Santos

 
Sir

Francisco de Paula Lopes dos Santos, Ensign of the Court’s Company of the Privileged of Malta says that in the absence of the Aids of the same Corps João Estanislau Monteiro, deceased, and Manuel José Rodrigues Ganhado, whose existence is unknown, he has served with great intelligence and zeal as Aid both in the teaching of military management, and in the formation of the Corps and division of guards, and because his services should be attended to, this is why he implores Your Majesty to promote him to the immediate post that he deserves of Captain Aid of the same Corps of Malta, a grace that has been granted to those who have guarded Your Majesty in the festive days like that of the last fifth June in which the supplicant was one of the officers of the Guard who saluted Your Majesty; and His Royal family at the Palace of Bemposta.

He asks Your Majesty, by the effects of his Royal Grandeur and Beneficence, to grant him the grace he requests.

And he shall receive favour.

Francisco de Paula Lopes dos Santos


Armas das Ordens Militaires & Religioes RegularesSenhor

Por Despacho da Junta da Sereníssima Casa do Infantado de 13 de Agosto do corrente ano, Manda Vossa Majestade que eu informe o requerimento de Francisco de Paula Lopes dos Santos, em que pede a Vossa Majestade o posto de Capitão Ajudante dos Privilegiados de Malta da Corte, por ter falecido na Corte do Rio de Janeiro o que exercia este Posto, e achar-se ausente Manuel José Rodrigues Ganhado há mais de 25 anos, que era supra neste Posto. O suplicante achava-se unido ao Corpo dos Privilegiados de Malta que fazia a Guarda do Palácio da Bemposta no dia 5 de Junho do presente ano.

É quanto posso informar a Vossa Majestade que mandará o que for servido. Quartel da minha residência em 14 de Setembro de 1823.

Joaquim Pedro Cardo Maldonado

Capitão Comandante Interino

 
By dispatch of the Board of the Most Serene House of Infantado dated 13th August of the current year, Your Majesty orders me to inform Francisco de Paula Lopes dos Santos’ request, in which he asks Your Majesty the post of Captain Aid of the Privileged of Malta of the Court, for having passed away at the Court of Rio de Janeiro the one who occupied this post, and Manuel José Rodrigues Ganhado, who was supra in this post being absent for more than 25 years. The supplicant was united to the Corps of the Privileged of Malta that did the Guard of the Palace of Bemposta on 5th June of the present year.

It is as much as I can inform Your Majesty, who will order what he thinks is appropriate. Headquarters of my residence on 14th September 1823.

Joaquim Pedro Cardo Maldonado
Interim Commanding Captain


De brief hierboven gedateerd 14 september 1823, is directe gericht aan Koning João VI met het verzoek om Francisco de Paula Lopes dos Santos te benoemen voor de post van Capitão Ajudante dos Privilegiados de Malta da Core. Uit een document hieronder van 14 december 1826 blijkt dat hij inderdaad deze post toegewezen had gekregen.


Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor

Participo a Vossa Excelência que ontem seria meio-dia se me apresentou, Francisco de Paula Lopes dos Santos, Capitão Ajudante do Real Corpo dos Privilegiados de Malta da Corte, e Termo, dizendo-me que no Armazém Real do Exército se esperava que eu mandasse buscar as Armas que havia requisitado, pois já lá havia ordens para se me entregarem, e que para esse fim ali se lhe havida dado o rascunho da Procuração cujo é o que incluso remeto a Vossa Excelência, e persuadido que isto se não oporia à vontade de Vossa Excelência passei a fazer a dita Procuração, e em virtude dela me foram remetidos os objectos requisitados e mencionados, no dito rascunho da Procuração, o que tudo pus em arrecadação, e debaixo de chave, no quarto que antes servia para o Sargento da Guarda do Real Palácio da Bemposta, cuja chave se acha em meu poder, esperando as últimas ordens de Vossa Excelência para fazer uso de tudo o referido quando Vossa Excelência assim mo determinar.

Prontificou-se a Guarda da Real Capela da Bemposta, como Vossa Excelência me ordenou, e composta de 1 Alferes, 1 Sargento, 1 Cabo e 2 Soldados, todos fardados com os antigos uniformes, e fez-se o serviço sem novidade mais do que a de um moço que disse ser do Hospital Real de São José, o qual perturbando a boa harmonia, em razão talvez de ter bebido alguma bebida espirituosa me foi conduzido ao Corpo da Guarda, e fazendo-me certo ser com efeito Moço das Enfermarias do dito Hospital Real de São José, com um ofício, por dois soldados da Guarda do Palácio, o remeti ao Excelentíssimo Senhor Principal Câmara, Enfermeiro-mor do mesmo Hospital Real de São José, e da sua entrega aí, me trouxeram o recibo que incluo remeto a Vossa Excelência. Deus Guarde a Vossa Excelência. Lisboa 15 de Dezembro de 1826

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Visconde de Vila Nova da Rainha

João Evangelista Alves Caldeira
Capitão servindo de Comandante

Most Illustrious and Excellent Sir

I inform Your Excellency that yesterday at midday Francisco de Paula Lopes dos Santos, captain aid of the Royal Corps of the Privileged of Malta at the Court, and District, came to me saying that at the Royal Army Warehouse it was expected that I would order the fetching of the guns that I had requested, because there was already an order for them to be delivered to me, and for that end the attached draft of the commission was delivered and now sent to Your Excellency, which I did, and in virtue of it the requested and mentioned objects in the said commission draft were sent to me, and I put them all in the storage, under key, in the room that formerly was used for the Royal Palace of Bemposta Guard’s Sargent, which key is in my power, waiting for Your Excellency’s latest orders so everything can be used when Your Excellency so orders me to.

The Guard of the Royal Chapel of Bemposta was ready, as Your Excellency had ordered me, and it was composed of 1 Ensign, 1 Sargent, 1 Corporal, 2 Soldiers, all uniformed with the old uniforms, and the service was done without any news more than one boy who said he was of the Royal Hospital of Saint Joseph’s, who disturbing the good harmony, for having drunk some spirits, was sent to me to the Guards’ Corps, and being sure that he was indeed a boy of the Nurseries of the Royal Hospital of Saint Joseph’s, with a paper, by two soldiers of the Palace’s Guard, I sent him to the Most Excellent Principal Câmara, chief nurse of the same Royal Hospital of Saint Joseph’s, and of his delivery there, I was brought a receipt that I send attached to Your Excellency. God save Your Excellency. Lisbon, 15th December 1826.

Most Illustrious and Excellent Viscount of Vila Nova da Rainha

João Evangelista Alves Caldeira
Captain serving as Commandant

   
Recebi o Moço das Enfermarias António José, Preso por [rasgado] da Guarda Real do Corpo de Malta e juntamente um oficial [rasgado] ser Enfermeiro-mor, Hospital Real de São José 14 de Dezembro de 1826.

António de Sena Pereira


João Evangelista Alves Caldeira, capitão comandante interino do Corpo dos Privilegiados de Malta

(Selada com o selo deste Corpo)

Pela presente Procuração por mim só assinada, dou poder ao Senhor Francisco de Paula Lopes dos Santos, capitão ajudante do dito Corpo, para que possa receber do Senhor Miguel Gomes Dias Almoxarife do Arsenal Real do Exército o seguinte

- 60 Espingardas do padrão da Polícia concertadas com varetas e baionetas.

- 60 Bandoleiras de anta novas para as ditas.

- 1 Caixa de guerra de madeira nova.

- 1 Bandoleira de anta nova para a dita.

- 1 Mola para a dita bandoleira.

- 1 Par de Baquetas para a dita.

Poderá o dito meu Procurador receber e assinar o conhecimento de recibo que haverá por firme e valioso Quartel de


I received António José, a boy of the Nurseries, arrested for [ripped] of the Corps of Malta’s Royal Guard and together an officer [ripped] being chief-nurse, Royal Hospital of Saint Joseph’s 14th December 1826.

António de Sena Pereira


João Evangelista Alves Caldeira, ínterim commanding captain of Malta’s Corps of Privileged.

(Sealed with the seal of this Corps)

By the present Commission signed only by myself, I give power to Mr. Francisco de Paula Lopes dos Santos, captain aid of the said Corps, so that he can receive the following from Mr. Miguel Gomes Dias Treasurer of the Royal Army Arsenal

- 60 police pattern rifles with rods and bayonets.

- 60 new tapir bandoleers for them.

- 1 new wooden war drum.

- 1 new tapir bandoleer for it.

- 1 string for the said bandoleer.

- 1 pair of drumsticks for it

The said my commissioner may receive and sign the receipt knowledge that will be taken by firm and valuable Headquarters of
Over de status van Francisco de Paula Lopes dos Santos, het volgende; de post van de kapitein dat hij bij het korps bezette verhief hem tot wat werd genoemd 'nobreza civil’. Dit is te vergelijken met het Nederlandse Patriciaat. Het korps werd voornamelijk samengesteld door mensen die eigendom huurden van de Orde van Malta, die zodanig een paar historische privileges hadden. Een daarvan was dat men deel uitmaakte van dit bijzondere korps in plaats van te dienen aan het front met het leger of bij andere para-militaire eenheden.family bible / familiebijbelNAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE