https://www.de-Paula-Lopes.nl
'De Paula Lopes' name
Princess
Countess
Count
Baron
Museum Ridder Smidt van Gelder
Esquire
Lord of Ampel
Rich Aunt
Napoleon Buonaparte
Resident / Crown jewels
Mayors & Bailiffs
VOC
VOC AND FAMILY
Benjamin Franklin
Reformation
Inquisition
Corpo de Malta
Huguenots
Mennonites
Russian Orthodox Church
Parentum Infidelium
Gnosticism & Pantheism
Pope
Raadpensionaris Johan de Witt
Sint Sebastiaansschutterij
Palace Honsholredijck
State Portrait
Famous Poet
Johann Wolfgang von Goethe
Governor of the Residence
Governor of Pernambuco
Slaves
Brazilian culture
Império Brazil
Republic of Brazil
Pieter Post
Casa Príncipe Maurício
Opening a grave
Banking matters
1929 Crash
Nationalities
Soldaat van Oranje
Operation Market Garden
Unknown (wartime)marriage
Wentworth
Preventing of a kidnapping
Task for the Probandus
Gnosticism ~ Agnosticism & Panthe´smeTHE PROBANDUS VIEW ON RELIGION

De visie van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes op religie is dat het bestaan van God, van het goddelijke of het bovennatuurlijke onbekend is of dat de mens niet in staat is om voldoende rationele redenen te bieden om ofwel het geloof dat God bestaat of het geloof dat God niet bestaat te rechtvaardigen. Het betekent eenvoudigweg dat een mens niet zal zeggen dat hij weet of gelooft wat hij niet wetenschappelijke kan aantonen. Bijgevolg plaatst het agnosticisme niet alleen het grootste deel van de populaire theologie, maar ook het grootste deel van de anti-theologie opzij! ~ Gelet op het intellect, volg je verstand voor zover je kan ... Doe niet alsof je weet waar onwetende mannen zeker van zijn!

RESPECT BETEKENT, EERBIED OF WAARDERING DIE MEN HEEFT VOOR (OF ONTVANGT VAN) IEMAND VANWEGE ZIJN GELOOF, KWALITEITEN, PRESTATIES OF VAARDIGHEDEN. HET WOORD BETEKENT OORSPRONKELIJK OMZIEN NAAR, EN VANDAAR REKENING HOUDEN MET. DE PROBANDUS HEEFT ALTIJD DIT ALS HOOGSTE WAARDE GEHOUDEN. [12.292 KB]De zeventiende-eeuwse filosoof Spinoza werd op vierentwintigjarige leeftijd uit de Joodse gemeenschap van Amsterdam verbannen wegens 'afschuwelijke ketterijen' en werd uiteindelijk door alle religieuze autoriteiten beschimpt omdat hij beweerde dat mensen delen zijn van een enkele, verenigde aard, die God is identiek aan de natuur, en die reden, niet openbaring, levert de waarheid van elk aspect van God. Onverschrokken maakte hij deze thesis de basis voor een rationele kruistocht tegen bijgeloof en vooroordelen.

'GOD ZOU GEZEGD HEBBEN:

STOP MET BIDDEN EN JEZELF TE PIJNIGEN!
WAT IK WIL DAT JE DOET, IS DE WERELD IN GAAN EN GENIETEN VAN JE LEVEN.
IK WIL DAT JULLIE GENIETEN, ZINGEN, PLEZIER HEBBEN EN GENIET VAN ALLES DIE IK VOOR JOU HEBBEN GEMAAKT.'
Ook is er nog meer dan de mens en moet er ook gekeken worden naar het Pantheïstische (A)Gnost! pάν, pan = alles; θeος, theos = God! De Probandus typeert zich dan ook als een Pantheïstische (A)Gnost ! ~ een levensbeschouwing die ervan uitgaat dat alles (en iedereen) goddelijk is. Het goddelijke is immanent [dat wat het bewustzijn niet te boven gaat maar binnen de ervaring of het bewustzijn blijft] en alomvattend; universa, natuur en God zijn identiek. Pantheïsten geloven dus niet in een persoonlijke of antropomorfe [toekennen van menselijke eigenschappen aan niet-menselijke wezens] God.

[Klik op de afbeelding hiernaast]


Earth-lights


The Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes view on religion is that the existence of God, of the divine or the supernatural is unknown or that man is incapable of providing sufficient rational grounds to justify either the belief that God exists or the belief that God does not exist. It simply means that a man shall not say he knows or believes that which he has no scientific grounds for professing to know or believe. Consequently, agnosticism puts aside not only the greater part of popular theology, but also the greater part of anti-theology! ~ In matters of the intellect, follow your reason as far as it will take you ... Do not pretend to know what ignorant men are sure of!

RESPECT MEANS, APPROACH OR VALUATION WHICH ONE HAS FOR (OR RECEIVES FROM) SOMEONE FOR HIS FAITH, QUALITIES, PERFORMANCE OR SKILLS. THE WORD ORIGINALLY MEANS TO TAKE ACCOUNT OF. THE PROBANDUS HAS ALWAYS HELD THIS AS THE HIGHEST VALUE. [12.292 KB]The seventeenth-century philosopher Spinoza was expelled from the Jewish community of Amsterdam at the age of twenty-four for 'horrendous heresies', and was eventually reviled by all religious authorities for claiming that human beings are parts of a single, unified nature, that God is identical with nature, and that reason, not revelation, supplies the truth of any aspect of God. Undeterred, he made this thesis the basis for a rational crusade against superstition and prejudice.

Here's some of Baruch Spinoza's wisdom:

'GOD WOULD HAVE SAID:

STOP PRAYING AND PUNCHING YOURSELF IN THE CHEST!
WHAT I WANT YOU TO DO IS GO OUT INTO THE WORLD AND ENJOY YOUR LIFE.
I WANT YOU TO ENJOY, SING, HAVE FUN AND ENJOY EVERYTHING I'VE MADE FOR YOU.'
There is more than man alone and that is why there also should be looked at Pantheïstisme ! pάν, pan = everything; θeος, theos = God, the Probandus therefore characterizes himself as a Pantheistic (A)Gnost! ~ a philosophy of life that assumes that everything (and everyone) is divine. The divine is immanent [that which does not exceed consciousness but remains within experience or consciousness] and comprehensive; universes, nature and God are identical. Pantheists do not therefore believe in a personal or anthropomorphic [assigning human qualities to non-human beings] God.

[Click on the picture on the right]


Agnosticus

Wat is een agnosticus? Agnosticisme komt van het Grieks ''gnoosis'' (weten), met het voorvoegsel ''a-'' (niet). Letterlijk is dus een ''agnost'' "iemand die (het) niet weet".

Een agnost is van mening dat het onmogelijk is om de waarheid te kennen omtrent de zaken waar het Christendom en andere religies zich mee bezig houden, zoals God en het hiernamaals. Agnostici zijn geen atheïsten.

Een atheist, net als een Christen, huldigt het standpunt dat we kunnen weten of er wel of geen God is. De Christen is van mening dat we kunnen weten dat er een God is; de atheïst, dat we kunnen weten dat er die er niet is.

De agnost stelt zijn oordeel uit, zeggende dat er niet voldoende bewijs is, noch voor bevestiging, noch voor ontkenning. Tegelijkertijd kan een agnost zeggen dat het bestaan van God, ook al is het niet onmogelijk, heel erg onwaarschijnlijk is. Hij kan de houding hebben zoals een behoedzame filosoof zou hebben ten opzichte van de goden van het oude Griekenland. Als iemand mij zou vragen om te bewijzen dat Zeus, Poseidon, Hera en de rest van de Olympische goden niet bestaan, dan zou ik daarvoor geen doorslaggevende argumenten kunnen vinden. Een agnost kan vinden dat de christelijke God even onwaarschijnlijk is als de Olympische goden. Als de oudste agnost wordt wel Protagoras (480 - 410 v. Chr.) gezien. Hij achtte het onmogelijk om het bestaan van de goden uit de Griekse mythologie te bewijzen. Een bekend citaat van Protagoras is: ''De mens is de maat van alle dingen''.

[Klik op de afbeelding hieronder]

Agnosticism

Strictly speaking, agnosticism is about knowledge, and knowledge is a related but separate issue from belief, the domain of theism and atheism. ”A” means “without” and “gnosis” means “knowledge.” Hence, agnostic: without knowledge, but specifically without knowledge of gods.

An agnostic believes that it is impossible to know the truth on matters in which Christianity and other religions deal with, such as God and the hereafter. Agnostics are no atheists.

An Atheist, just like a Christian, honours the point of view that we can or can not know if there is a God. The Christian believes that we can know that there is a god; the atheist, believes that we can not know there is a god.

The agnostic postpones his judgement by saying that there is no sufficient proof, nor to be affirmative, nor for disapproval. At the same time an agnostic can say that the existence of god is, even if not impossible, very improbable. He can have an attitude like a cautious philosopher who has respect to the gods of old Greece. If someone would ask me prove that Zeus, Poseidon, Hera and the rest of the Olympic gods do not exist, then I wouldn't be able to find any decisive arguments. An agnostic can find that the Christian god is just as improbable as the Olympic gods are. The oldest agnostic to be known is Protagoras (480 - 410 BC.). He considered it impossible prove the existence of the gods from the Greek mythology. A well known citation of Protagoras is: "people are the measure of all things ''.

[Click on the picture above]Gnosis ~De kennis die we door onze eigen ervaring opdoen, in tegenstelling tot kennis die ons wordt verteld of waarin we geloven. Gnosis is bewuste, ervaringskennis, niet alleen intellectuele of conceptuele kennis, overtuiging of theorie.

De Probandus is van mening dat niets waar of onwaar is als het het zelf niet heeft ervaren. Aldus realiserend dat de fundamenten van de samenleving fragiel zijn en dat wij de herders van onze eigen beschaving moeten zijn. Wat goed of fout is in de Nederlandse samenleving, betekent niet dat dit hetzelfde is als in de Indonesische samenleving. We moeten begrijpen dat wij de architecten van onze acties zijn, en dat we moeten leven met de gevolgen ervan, glorieus of tragisch, want elke keuze heeft een prijs. Laat de samenleving nooit de richting van uw morele kompas bepalen!

[Klik op onderstaande afbeelding]
 
 
Gnosis ~The knowledge we gain from our own experience, as opposed to knowledge that we are told or in which we believe. Gnosis is conscious, experiential knowledge, not just intellectual or conceptual knowledge, belief or theory.

The opinion of the Probandus is that nothing is true or false if it has not experienced it itself. Realizing that the foundations of society are fragile and that we must be the shepherds of our own civilization. What is right or wrong in Dutch society does not mean that it is the same as in Indonesian society. We must understand that we are the architects of our actions, and that we must live with the consequences, glorious or tragic, because every choice has a price. Never let society determine the direction of your moral compass!

[Click on the picture above]


Similarities between (A)gnosticism and Buddhism

* Bevrijding of redding kan worden bereikt door een bevrijdend inzicht, namelijk gnosis of jnana
* Onwetendheid, of een gebrek aan inzicht, genaamd agnosis of avidyā, is de hoofdoorzaak van beknelling
* Bevrijdend inzicht kan worden bereikt door innerlijke openbaring, niet door externe kennis


* Liberation or salvation can be achieved by a liberating insight, namely gnosis or jnana
* Ignorance, or a lack of insight, called agnosis or avidyā, is the root cause of entrapment in this world
* Liberating insight can be achieved by interior revelation, not by external knowledgeYing-Yang


"The Great One produces the two poles [i.e. Heaven and Earth], which in turn give rise to the energies of the dark (yin) and the light (yang). These two energies then transform themselves, one rising upwards, and the other descending downwards; they merge again and give rise to form".
Vrijheid / Freedom

Ieder heeft, volgens art. 6 van de Nederlandse grondwet, het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Everyone has, according to Dutch law, the right to freely practice his religion or belief, individually or in community with others, subject to everyone's responsibility according to the law.
 
De Probandus bevindt zich op het snijvlak van het gnostisch en agnostisch denken en heeft de leiding heeft over zijn eigen ziel, lichaam, gedachten, acties en bestemming en zorgt ervoor dat hij deze soevereine autoriteit niet aan enig geloof overdraagt.

[Klik op onderstaande afbeelding]
The Probandus is at the intersection of gnostic and agnostic thinking and is in charge of his own soul, body, thoughts, actions and destiny and ensures that it does not transfer this sovereign authority to any belief.

[Click on the image above]


Finding GOD

Om GOD te vinden hoeven we alleen maar naar de natuur te kijken. Omdat we er deel van uitmaken, ook voor onszelf; ergo zijn we een deel van het goddelijke; van God. Kijken naar de natuur in al haar aspecten brengt ons op een ontdekkingsreis van zowel de microscopische wereld als het immense universum. De volgende film geeft ons een manier om te begrijpen dat we een deel zijn van het geheel, maar zo oneindig klein. Als we begrijpen dat de maan een effect heeft, zo kennen we de getijden van de oceanen, dus de aarde heeft een effect op de omringende planeten in ons zonnestelsel en vice versa. Alles is met elkaar verbonden. Hoe en door wie blijft een van de mysteries van het goddelijke; het is alles, het is GOD. [click on the picture below]
 
 
In order to find GOD we only need to look at nature. As we are a part of it, also to ourselves; ergo we are a part of the divine; of GOD. Looking at nature in all its aspects brings us to a journey of discovery of the microscopic world as to the immense universe. The following film gives us a way to understand that we are a part of the whole, but so infinitely small. If we comprehend that the moon has an effect we know the tides of the oceans, so the earth has an effect on the surrounding planets in our solar system and visa versa. So everything is connected. How and by whom remains one of the mysteries of the divine; it is all, it is GOD. [klik op de afbeelding hierboven]


NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE