https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENEALOGY
INTERNET TOP 101
INTERNET TIPS
COMPUTER TIPS
RIDDLES
ANSWERS
WIST U DAT?Meerderjarig / Naamrecht / Huwelijk

Wist u dat >
... in 1901 de meerderjarige leeftijd ging van 23 naar 21 jaar
... in 1988 toen, de Probandus zelf 21 jaar was, de meerderjarige leeftijd ging naar van 21 naar 18 jaar
... deze op termijn nog lager zal worden?

Vanaf 1998 bestaat het nieuw naamrecht waarbij men de keuze heeft tussen het voeren van de naam van de vader of de moeder. Bij het Invoering van het geregistreerd partnerschap het kind is van de moeder en de vader het moet erkennen; twee mannen of twee vrouwen kunnen op het gemeentehuis met elkaar 'trouwen'. De naam van de ambtenaar wordt op de akten vermeld; in Friesland moeten de akten tweetalig.

In 2001 is het homo-huwelijk in Nederland mogelijk, alsmede ook homo-adoptie. In dat jaar ontstaat ook de flitsscheiding: door omzetting van een huwelijk in een geregistreerd.partnerschap; dit laatste kan bij de notaris ontbonden worden en de dag daarna is de scheiding een feit.Becoming of age / Choosing a name / Marriage

Did you know that
... in 1901, the age of becoming of age went from 23 to 21 years
... in 1988, the age of becoming of age went from 21 to 18 years, and that the Probandus himself was 21 years old
... in the long run the age will still drop?

As from 1998 there is a new ´Surname´ law in The Netherlands that gives you the right to choose between bearing the name of the father or the mother. When there is no marriage, at setting-up the registered partnership the child always belongs to the mother, the father must recognise it. Two men or two women can 'marry ' each other by registered partnership at the municipality house. The name of the civil servant is mentioned on the certificates. In Friesland the certificates must be bilingual.

In 2001, gay-marriage is possible in the Netherlands, as well as also adoption by gay couples. In that same year ´flash divorce´ was introduced: by conversion of a marriage into a registering partnership, which can be dissolved at the notary and thus a day afterwards the separation is a fact.Raar maar waar!

Toen de Probandus 20 jaar oud was had hij een broer die zijn vader en moeder nog had. Bovendien had die broer ook een zus die geen zus was van de Probandus! Daarnaast had de Probandus ook nog een zus die alleen haar moeder had én een zus die wees was!

Het kan raar lopen in het leven. Vele zaken beïnvloeden ons bestaan. In de genealogie van de Probandus is de impact van de beide wereldoorlogen enorm geweest. Dit is dan ook de reden dat zijn vier grootouders allen uit verschillende landen afkomstig zijn. Ook spraken zij allen andere talen; Portugees, Engels, Maleis en Nederlands.
 

Odd but true!

When the Probandus was 20 years old he had a brother who still had a father and a mother. Moreover that brother also had a sister whom was not a sister of the Probandus! The Probandus himself had a sister who only still had her mother and a sister who already was an orphan!

Life can be strange at times. A lot of matters influence our existence. In the genealogy of the Probandus the impact of both World Wars has been enormous. This partly explains the reason why it is that his four grandparents each were born in other countries. They also all spoke other languages; Portuguese, English, Malaysian and Dutch.Voornamen kunnen achternaam zijn!

Wist u dat de voornamen ´Marnix & Alexander` van de Probandus eigenlijk ook achternamen kunnen zijn?
De familie Marnix is afkomstig uit Maurienne et Tarantaise in Savoye. Jean de Marnix, Sieur de Toulouse (1483-1532). Hij was een vertrouweling van Margaretha van Oostenrijk, de tante van Karel V (door hem benoemt in 1506 benoemd tot landvoogdes over de Nederlanden). Hij kwam met haar naar de Nederlanden als haar secretaris, schatbewaarder en later als haar testament-uitvoerder. Zijn kleinzoon was Philips van Marnix heer van St. Aldegonde, Boulant les Marches, West-Souburg en Touwinck. Deze is tegenwoordig vooral bekend als auteur van het Wilhelmus, het Nederlandse volkslied. Of hij daadwerkelijk de schrijver is, staat echter allerminst vast. Wellicht is het aan hem toegeschreven omdat hij schrijver was en voor Willem van Oranje werkte (1571). Etymologisch is de betekenis van ‘Marnix’ de schitterende heer.
Alexander in het Grieks: Aλέξανδρος, Aléxandros. In 356 v. Ch. Was er een Macedonische strijdheer die negentig procent van de toen bekende wereld veroverde door zijn leger 22.000 mijl in acht jaar af te laten leggen. Zijn naam was Alexander de Grote. Alexander trok via het Perzische Rijk naar Egypte en van daaruit naar India in het Oosten. Etymologisch is de betekenis van ‘Alexander’ afweerder der mannen.Your first name can also be a surname!

Did you know that the first two names of the Probandus ´Marnix & Alexander` actually can also be surnames? The family Marnix comes from Maurienne et Tarantaise in Savoye. Jean de Marnix, Sieur de Toulouse (1483-1532). He was a confidant of Margret of Austria, the aunt of Charles V (appointed by him in 1506 as ´guardian´ concerning the The Netherlands). He came with her to the The Netherlands as her treasurer and later as the executor of her last Will and testament. His grandson was Philips of Marnix lord of Saint Aldegonde, Boulant les Marches, West-Souburg and Touwinck. He is nowadays especially known for being the author of the Wilhelmus, the Dutch National Anthem. If he really is the writer, is uncertain. Possibly it has been attributed to him because he worked as a writer for William of Orange (1571). Etymologically the meaning of ` Marnix´ is the superb lord.
A
lexander in Greek: Aλέξανδρος, Aléxandros. In 356 BC. there was a Macedonian fighter who conquered ninety per cent of the known world at that time by marching 22.000 miles with his army. His name was Alexander the Great. He travelled via the Persian Empire to Egypt and from there on to India in the east. Etymologically the meaning of ` Alexander´ is defender of men.Everybody, Somebody, Anybody!

This is a story about four people named Everybody, Somebody, Anybody, and Nobody. There was an important job to be done and Everybody was sure that Somebody would do it. Anybody could have done it, but Nobody did it. Somebody got angry about that, because it was Everybody's job. Everybody thought
Anybody could do it, but Nobody realized that Everybody wouldn't do it. It ended up that Everybody blamed Somebody when Nobody did what Anybody could have done!


Fortuna.Fortes.Fovet


Agnosticus

Wat is een agnosticus? Agnosticisme komt van het Grieks ''gnoosis'' (weten), met het voorvoegsel ''a-'' (niet). Letterlijk is dus een ''agnost'' "iemand die (het) niet weet".
Een agnost is van mening dat het onmogelijk is om de waarheid te kennen omtrent de zaken waar het Christendom en andere religies zich mee bezig houden, zoals God en het hiernamaals. Agnostici zijn geen atheïsten.
Een atheist, net als een Christen, huldigt het standpunt dat we kunnen weten of er wel of geen God is. De Christen is van mening dat we kunnen weten dat er een God is; de atheïst, dat we kunnen weten dat er die er niet is. De agnost stelt zijn oordeel uit, zeggende dat er niet voldoende bewijs is, noch voor bevestiging, noch voor ontkenning. Tegelijkertijd kan een agnost zeggen dat het bestaan van God, ook al is het niet onmogelijk, heel erg onwaarschijnlijk is. Hij kan de houding hebben zoals een behoedzame filosoof zou hebben ten opzichte van de goden van het oude Griekenland. Als iemand mij zou vragen om te bewijzen dat Zeus, Poseidon, Hera en de rest van de Olympische goden niet bestaan, dan zou ik daarvoor geen doorslaggevende argumenten kunnen vinden. Een agnost kan vinden dat de christelijke God even onwaarschijnlijk is als de Olympische goden. Als de oudste agnost wordt wel Protagoras (480 - 410 v. Chr.) gezien. Hij achtte het onmogelijk om het bestaan van de goden uit de Griekse mythologie te bewijzen. Een bekend citaat van Protagoras is: ''De mens is de maat van alle dingen''.Agnosticism

Strictly speaking, agnosticism is about knowledge, and knowledge is a related but separate issue from belief, the domain of theism and atheism. ”A” means “without” and “gnosis” means “knowledge.” Hence, agnostic: without knowledge, but specifically without knowledge of gods.
An agnostic believes that it is impossible to know the truth on matters in which Christianity and other religions deal with, such as God and the hereafter. Agnostics are no atheists.
An Atheist, just like a Christian, honours the point of view that we can or can not know if there is a God. The Christian believes that we can know that there is a god; the atheist, believes that we can not know there is a god. The agnostic postpones his judgement by saying that there is no sufficient proof, nor to be affirmative, nor for disapproval. At the same time an agnostic can say that the existence of god is, even if not impossible, very improbable. He can have an attitude like a cautious philosopher who has respect to the gods of old Greece. If someone would ask me prove that Zeus, Poseidon, Hera and the rest of the Olympic gods do not exist, then I wouldn't be able to find any decisive arguments. An agnostic can find that the Christian god is just as improbable as the Olympic gods are. The oldest agnostic to be known is Protagoras (480 - 410 BC.). He considered it impossible prove the existence of the gods from the Greek mythology. A well known citation of Protagoras is: "people are the measure of all things ''.Ying-Yang


"The Great One produces the two poles [i.e. Heaven and Earth], which in turn give rise to the energies of the dark (yin) and the light (yang). These two energies then transform themselves, one rising upwards, and the other descending downwards; they merge again and give rise to form".
What is SETI@home?

What is SETI@home?
SETI@home is a scientific experiment that uses Internet-connected computers in the Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI). You can participate by running a free program that downloads and analyzes radio telescope data.

http://setiathome.berkeley.edu/
 


SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) is a scientific area whose goal is to detect intelligent life outside Earth. One approach, known as radio SETI, uses radio telescopes to listen for narrow-bandwidth radio signals from space. Such signals are not known to occur naturally, so a detection would provide evidence of extraterrestrial technology.
Radio telescope signals consist primarily of noise (from celestial sources and the receiver's electronics) and man-made signals such as TV stations, radar, and satellites. Modern radio SETI projects analyze the data digitally. More computing power enables searches to cover greater frequency ranges with more sensitivity. Radio SETI, therefore, has an insatiable appetite for computing power.SETI DATA INFO / USER INFO MARNIX ALEXANDER DE PAULA LOPES


 


"Every one who is seriously involved in the pursuit of science becomes convinced that a spirit is manifest in the laws of the Universe-a spirit vastly superior to that of man, and one in the face of which we with our modest powers must feel humble."
-= Albert Einstein =-


Devies Koninkrijk der Nederlanden

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden : Het wapen van de Republiek (de Unie) was afgeleid van het wapen van Holland. De Hollandse leeuw was echter rood op een gouden veld. Wapenspreuk: 'Vigilate Deo Confidentes'.
Het wapen van de Staten Generaal was omgekeerd: een gouden leeuw op een rood veld.
De wapenspreuk luidt: Concordia Res Parvae Crescunt. Oftwel: Eendracht maakt macht.
 

De Republikeinse spreuk wordt in het nieuwe Verenigd Koninkrijk der Nederlanden niet meer gebruikt en vervangen door de spreuk van de Oranjes: Je maintiendrai.
Na de Belgische Revolutie in 1830 wordt de wapenspreuk opgenomen, oorspronkelijk enkel in het Frans: L'Union fait la force. Pas toen het Nederlands gelijk gesteld werd aan het Frans, nam de Belgische staat de spreuk Eendracht maakt macht aan (feitelijk de oude spreuk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden). Soms vindt men de variante: "Eenheid baart macht".

National motto of the Kingdom of the Netherlands

Republic of the Seven United Netherlands (1581-1795): The coat of arms of the Republic (the Union) was derived of the coat of arms of Holland. Motto: 'Vigilate Deo Confidentes'
The Dutch lion however was red and placed on a golden field.
The Coat of arms of The States-General had the reversed: a golden lion on a red field. The national motto was: Concordia Res Parvae Crescunt, meaning: In Harmony Small Things Grow.
The Republican motto was no longer used in the new United Kingdom of the The Netherlands and was replaced by the motto of the family of Orange: Je maintiendrai, meaning: I shall maintain. After the Belgian revolution in 1830, the Belgian national motto: L'Union fait la force, meaning Unity makes power was adopted initially in French. Only after Dutch had been seen as equal to French, did the Belgian State adopt the motto: Eendracht maakt macht (in fact the old motto of the Republic of the Seven United Netherlands). Sometimes one finds a variation: Eendracht baart macht (Unity gives birth to power).Le Jardin d'HollandeGoogle

Wist u dat Google (een van de meest gebruikte zoekengine’s) is afgeleid van googol, een 1 met honderd nullen. Deze term is bedacht door Milton Sirotta, het 9-jarige neefje van de Amerikaanse wiskundige Edward Kasner.

Did you know that Google (one of the most used search engines) has been derived from googol, a 1 with hundred zeros? This term was invented by Milton Sirotta a 9-year-old nephew of the American mathematician Edward Kasner.Google


NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE


De vraag is.....