https://www.de-Paula-Lopes.nl
GENEALOGY
INTERNET TOP 101
INTERNET TIPS
COMPUTER TIPS
RIDDLES
ANSWERS
ANTWOORDEN / ANSWERSWAT KAN DIT ZIJN?

Antwoord:

Een dobbelsteen ~ Uitleg:

"Het is altijd 1 tot 6": de nummers op de zijden van de dobbelsteen,
"Het is altijd 15 tot 20": de som van de zichtbare zijden van de dobbelsteen nadat hij tot rust is gekomen na een worp,
"Het is altijd 5": het aantal zichtbare zijden van de dobbelsteen als hij ligt,
"maar het is nooit 21": de som van de zichtbare zijden van de dobbelsteen is nooit 21 als hij stil ligt,
"tenzij het vliegt": de som van alle zichtbare zijden als de dobbelsteen vliegt is 21 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6).


WHAT CAN THIS BE?

Answer:

A dice
~ explanation:
It is always 1 up to 6: the numbers on the sides of the dice,
it is always 15 up to 20: the sum of the visible sides of the dice after it rests from a through,
it is always 5: the number of visible sides of the dice when it lies on the table,
but it is never 21: the sum of the visible sides of the dice is never 21 if it lies on the table,
unless it flies: the sum of all visible sides if the dice flies is 21(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6).WAT HEEFT HIJ GEZEGD?

Antwoord:

Generaal Wolf zei: "Ik zal worden doodgeschoten." Als die bewering waar was, zou hij dus worden opgehangen, en derhalve niet worden doodgeschoten. Maar daardoor werd zijn uitspraak onwaar, wat inhoudt dat hij moest worden doodgeschoten, waarmee de uitspraak weer wel waar was, enzovoorts. Met andere woorden: het vonnis van de rechtbank kon niet worden voltrokken, en de generaal werd vrijgelaten.


WHAT DID HE SAY?
Answer:

General Wolf said: "I shall be shot." If that statement where true, he would therefore be hung, and concequently not shot to death. But as a result his pronouncement became untrue, what implied that he had to be shot, in which the pronouncement became true again, etc.. In other words: the sentence of the court could not be carried out, and the general was released.HOE VOORKOM JE DAT DE WOLF DE GEIT OPEET?

Antwoord:

Er zijn twee oplossingen:

Eerst neemt de man de geit mee, de wolf met de kool achterlatend. Dan gaat hij terug en neemt vervolgens de wolf mee naar de overkant. Daar aangekomen, neemt hij de geit weer mee terug. Daarna brengt hij de kool over. Hij gaat nogmaals terug, de wolf met de kool achterlatend, en neemt tenslotte de geit mee over.

Eerst neemt de man de geit mee, de wolf met de kool achterlatend. Dan gaat hij terug een neemt vervolgens de kool mee naar de overkant. Daar aangekomen, neemt hij de geit weer mee terug. Daarna brengt hij de wolf over. Hij gaat nogmaals terug, de wolf met de kool achterlatend, en neemt tenslotte de geit mee over.


HOW DO YOU PREVENT THE WOLF EATING THE GOAT?

Answer:

There are two solutions:

First of all the man takes the goat along, leaving the wolf with the cabbage behind. Then he returns and takes the wolf along to the other side. When he arrives, he takes the goat back. After that he takes the cabbage to the other side. He goes back again, leaving the wolf with the cabbage, and finally takes the goat over.

First of all the man takes the goat along, leaving the wolf with the cabbage behind. Then he returns and takes the cabbage to the other side. When he arrives, he takes the goat back. Afterwards he brings the wolf over. He goes back once more, leaving the wolf with the cabbage behind, and finally takes the goat to the other side.HOE CONTROLEER IK OF DE LAMP WEL OF NIET BRANDT?

Antwoord:

Om de juiste schakelaar (1, 2 of 3) te vinden, zet je schakelaar 1 om en laat deze gedurende een aantal minuten op 'aan' staan.

Daarna schakel je nummer 1 weer uit en zet schakelaar 2 aan.
Nu ga je de kamer binnen.
Brandt het licht, dan is dus schakelaar 2 de juiste. Brandt het licht niet, dan is het dus 1 of 3.

Even voelen aan de gloeilamp geeft dan direct het antwoord: is de lamp nog warm, dan is het schakelaar 1 geweest, is de lamp koud, dan is het nummer 3.IS THE LAMP ON, YES OR NO?

Answer:


To find the correct switch (1,2 or 3), you switch number 1 on and leave it on during a number of minutes. Afterwards you switch number 1 off and switch number 2 on. Now you enter the room. If the light is on, then switch 2 is the correct switch. If the light is not burning, then it must be either 1 or 3.

By feeling the bulb you will get an instant answer: is the lamp still warm, then it must have been switch 1, if the lamp is cold, then it is number 3.WAT IS DIT?

Antwoord:

Niets!


WHAT IS THIS?

Answer:

Nothing!ZEG EENS, WIE IS DE ZOON EN WIE IS DE MOEDER?

Antwoord:

De Zoon is het wijn en de Moeder de druiven op het land.


TELL US, WHO IS THE SON AND WHO IS THE MOTHER?

Answer:


The son is the wine and the mother the grapes in the country.DE GENEALOOG

Antwoord:

H
et was zijn zoon!


THE GENEALOGIST

Answer:

I
t was his zoon!UIT DEZELFDE OUDERS!

Antwoord:

E
r was sprake van een drieling, hij had een broer en een zus.


FROM THE SAME PARENTS!

Answer:

T
hey were triplets, he had a brother and a sister.ZO VADER ZO ...

Het betreft hier een moeder en haar zoon.


A CHIP OFF THE OLD BLOCK...

Answer:

I
t is a mother with her son.MAG DIT WETTELIJK?

Antwoord:

I
emand die zelf dood is kan niet hertrouwen!


IS THIS LEGAL?

Answer:


Someone who is dead cannot remarry!OPTISCH BEDROG OF...?

In dit verhaal is er geen sprake van vier personen, maar slechts van drie: grootvader, vader en zoon.


OPTICAL FRAUD OR...?

Answer:

I
n this story there are not four people, but only three: grandfather, father and son.MODERNE TIJDEN, OF ZIT HET ANDERS IN ELKAAR?

Antwoord:

D
it kan als het jouw grootvader is van moederszijde.


MODERN TIMES, OR IS THIS REALLY THE CASE?

Answer:

T
his is possible if it is your grandfather on your mothers side of the family.BROER & ZUS

Antwoord:

E
r zijn vier jongens en drie meisjes!


BROTHER & SISTER

Answer:

There are four boys and three girls!OORLOGSSITUATIE

Antwoord:

D
e Hollandse schone dacht: "Waarom heeft de Duitser de oude vrouw gekust?" De oude dame dacht: "De Duitser kreeg zijn verdiende loon." (een klap van de Hollandse Schone voor zijn vrijpostig gedrag). De Duitser dacht: "Wat oneerlijk, die knul kust de jonge schone maar ik krijg een klap." De Nederlandse knul dacht: "Één nul voor het Verzet. Ik kus mijn eigen hand en verkoop een Duitser een klap, en er is niemand die daar iets van weet."


WAR SITUATION

Answer:

D
utch beauty thought: "Why did that German kiss the old lady?" The old lady thought: "That German got what he deserved." (a slap of Dutch beauty for his impertinent behaviour). The German thought: "what dishonestly, that lad kissed the young beauty but I got a slap." The Dutch lad thought: One zero for the resistance. I kiss my own hand and give the German a slap, and there is nobody who knows a thing about it.WELKE DAG VAN DE WEEK ZOU HET ZIJN?

Antwoord:

H
ij kwam erachter dat het zaterdagochtend was!

WHICH DAY OF THE WEEK COULD IT BE?

Answer:


He realised that it was Saturday morning!NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE