https://www.de-Paula-Lopes.nl
HISTORY OF SURNAMES
WHAT IS GENEALOGY?
YOUR OWN RESEARCH
HEREDITY
HERALDRY
INDEX
PEDIGREE I - V
PEDIGREE VI - X
PEDIGREE XI - XV
PEDIGREE XVI - XX
PEDIGREE XXI - XXV
FULL PRESENTATION
TABLEAU
TEXT
OUTLINE
TALES
FAMILY SAGA I
FAMILY SAGA II
ARTISTS
ANCESTRAL LINEAGE
DID YOU KNOW?
IN SEARCH OF...
LINKS & TIPS
INTERNET & COMPUTER
BRAIN TEASERS
TEMPUS
FORTUNA FORTES FOVETWelcome-Glitter

welkommetjes


Welcome-Glitter

Genealogie / Genealogy De Paula Lopes

Nederlands en Engels / Dutch and English

Deze site is zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld!

Het is ook mogelijk kom via Google Translate hieronder een andere taal te kiezen!


Genealogie, sibbekunde of stamboomonderzoek is een discipline van de geschiedkunde die zich bezighoudt met voorouderlijk onderzoek en de afstamming van een familie in zowel genetisch als in historische context.
This is a bilingual site in Dutch and English!

You can also select a nother language using Googel Translate above!

Genealogy, clan history- or genealogical research is a discipline of a historian that deals with research and ancestral lineage of a family in genetic and historial context.
Lectori salutem ~ Lezer wees gegroet!
Om de zoveel maanden zal een webmaster zijn website aanvullen met nieuwe gegevens. Dit zal zeker ook het geval zijn met de onderwerpen die u hierboven in de navigatiebar ziet staan. [Druk op functietoets F11 voor de beste weergave van iedere pagina].

Het bouwen en sleutelen aan deze website is een continu proces zijn waarbij uw input van groot belang is. Meer hierover onder de IK ZOEK button. U wordt aldaar van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren. U kunt dit ook meteen doen door op de contact button onderaan deze pagina te klikken.
 

THIS IS MY TIMEOpbouw van deze website:

Waar zit uw familie?: Voor uw eigen genealogisch onderzoek, heb ik een artikel geschreven. Dit artikel geeft u wat inhoudelijke informatie over het fenomeen familieonderzoek. De 'Stappen bij eigen onderzoek' helpt u op een praktische en logische manier bij uw eigen genealogisch onderzoek. Voorts kunt u op deze site de geografische spreiding van uw familienaam in Nederland in één oogopslag zien. Het is een lange weg terug naar het hof waarin we Adam en Eva aantreffen! 
Kwartierstaat: Volgens de Van Dale is genealogie de geslachtsrekenkunde; de leer van de ontwikkeling en verwantschap van geslachten (families). Een genealoog is dan ook iemand die de afstamming en verwantschap van families naspoort; de stamboom uitzoekt. Dit kan in de vorm van een stamreeks, een genealogie, een parenteel of een kwartierstaat. Er is voorlopig gekozen om een kwartierstaat te maken. In kort komt het erop neer dat het hier gaat om een in generaties gerangschikte opgave van alle wettige voorouders (ascendenten) van een proband (kwartierdrager waarmee de stamboom begint), zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke lijn. Dat wil zeggen de 2 ouders, de 4 grootouders, 8 overgrootouders, 16 betovergrootouders, enz. De kwartiernummering is afkomstig van Stefan Kekulé von Stradonitz (1863-1933). De nummering start bij de Proband met nummer 1 en geeft in elke volgende generatie steeds de vader het dubbele nummer en de moeder het dubbele nummer + één. De mannelijke voorouders hebben dus altijd een even nummer en de vrouwen een oneven nummer. 

Acta viros probandusGrafische weergave: zoals hierboven aangegeven zal deze site zich vooral richten op de kwartierstaat van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes. Toch zijn er ook stamreeksen, genealogieen en parentelen opgenomen om bepaalde familieverbanden te kunnen bewijzen c/q verklaren. Van de kwartierstaat is er een grafisch overzicht gemaakt die de stamboom visualiseert. 
Familiegeschiedenis: Maak met het lezen van deze verhalen een reis door de tijd, ontdek de onderlinge verbanden die de verschillende familieleden met elkaar hebben gehad. Reis mee over de hele wereld en zie welke rol zij gespeeld hebben in deze wereld. Bekijk de plekken waar zij gewoond hebben. Zie oude documenten, foto's en nog veel meer. 
Artiesten: Ontmoet diverse beroemde schilders binnen de familie en de privé-collectie van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes, waaronder die van de familie Kruseman. Zij staan bekend voor hun meesterwerken van onder andere de Russiche Tsaar en de Nederlandse Koninklijke familie die te vinden zijn in diverse nationale en internationale musea. 
Consanguiniteit: Letterlijk betekent dit: gemeenschappelijk bloed! Tussen twee mensen kunnen meerdere consanguïniteitsverbanden bestaan, bijvoorbeeld naarmate ze meer gemeenschappelijke voorouders hebben. Consanguine personen hebben meer genen met elkaar gemeen dan op grond van het toeval verwacht kan worden. Zo heeft iedereen 50% van zijn genen gemeen met zijn vader en met zijn moeder; en 25% met ieder van zijn grootvaders en grootmoeders, en gemiddeld 50% met zijn volle broers en zussen. In deze kwartierstaat is zeker sprake van consanguiniteit. 
Interactief: Vandaag de dag zijn computers uit het dagelijks leven nauwelijks weg te denken en zijn interactieve Internet toepassingen op vele manieren mogelijk. Het is goed om van elkaar te leren en het gebruik hiervan aangenamer te maken.
KLIK OP DE FOTO HIERONDER EN U ZIET HOE BIJVOORBEELD DE NEDERLANDEN DOOR DE EEUWEN HEEN ZIJN VERANDERD.U treft de plaatsnamen in het geduide jaar met de staatkundige geschiedenis juiste benaming van het land. Als voorbeeld is dit voor de Nederlanden:

Sacrum Romanum Imperium
Zeventien Provinciën
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
Bataafse Republiek
Bataafse Gemenebest
Koninkrijk Holland
Eerste Franse Keizerrijk
Vorstendom der Nederlanden
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijk der Nederlanden


BY CLICLKING ON THE PICTURE ABOVE YOU WILL SEE HOW FOR INSTANCE THE NETHERLANDS HAS CHANGED THROUGHOUT THE AGES.

You will find the place names in guidance of the mentioned year with the political historical correct country name. As an example this is for the Netherlands:

Sacrum Romanum Imperium
Seventeen Provinces
Dutch Republic of the Seven United Provinces
Batavian Republic
Batavian Commonwealth
Kingdom of Holland
First French Empire
Principality of the Netherlands
United Kingdom of the Netherlands
Kingdom of the NetherlandsErkenning / Recognition

De genealogische en familiegeschiedenis-website 'MyHeritage' is op zoek gegaan naar genealogische sites met kwaliteit van amateurs met het doel om deze de erkenning te geven die ze verdienen. In 2010 is deze site gekozen op de originaliteit van de presentatie en informatie op de site.

The genealogical and Internet site for family history 'MyHeritage' has undertaken some research to find quality genealogical sites of amateurs with the aim to give them the recognition which they deserve. In 2010, this site was chosen on basis of the originality of the presentation and on the information that has been given.
 
"Our expert judging panel has set three criteria: 1) high quality content; 2) originality in topic choice, approach and design; and 3) frequently updated content" [Second Floor Cardiff House, Tilling Road, London NW2 1LJ, England]


Top Genealogie Sites


"Nu hebben we u hiervoor geselecteerd. We kozen uw site op de originaliteit van de presentatie en informatie op de site"


UNIVERSALLY AND ETERNALLY TRUESUB SPECIE AETERNITATISUNDER THE ASPECT OF ETERNITY

[HONORIFIC EXPRESSION DESCRIBING WHAT IS UNIVERSALLY AND ETERNALLY TRUE]VANUIT HET PERSPECTIEF VAN HET EEUWIGE

[EEN EERVOLLE UITDRUKKING DIE BESCHRIJFT WAT UNIVERSEEL EN EEUWIG WAAR IS]We zijn allen gelijk geboren/We are all born alike

De boom van het leven van de mens met de diverse condities van de Schepping, geboorte, leven, dood, begraven, opstanding en het laatste oordeel, met observaties uit de Geschriften over de takken.

The Tree of Mans Life declareing the like, and unlike, or various condition of all men in their estate of Creation, birth, life, death, buriall, resurrection, and last Judgment, with pyous observations out of the Scriptures upon the severall branches.
WE ZIJN ALLEMAAL GELIJK GEBOREN [Omnes homines dignitate et iure liberi et pares nascuntur]

V
oor wat de meeste vooroudersonderzoekers 'etniciteit' noemen, gebruikt de probandus Marnix Alexander de Paula Lopes in plaats daarvan een term die de voorkeur heeft van genetici: 'meest recente gemeenschappelijke voorouder'. Aangezien ons aantal voorouders met elke generatie verdubbelt naarmate we teruggaan in onze stamboom, hoe verder we teruggaan, hoe meer onze takken elkaar kruisen. Uiteindelijk zullen alle mensen een theoretische gemeenschappelijke voorouder bereiken! Twee mensen met voorouders uit hetzelfde geografische gebied zullen meestal recenter een gemeenschappelijke voorouder delen dan twee mensen met een erfgoed uit verschillende delen van de wereld. De Verenigde Naties erkennen persoonlijke identiteit als een mensenrecht. Feitelijk maakt het dus niet uit waar je vandaan komt.


WE ARE ALL BORN ALIKE

For what most ancestry researchers label “ethnicity,” The probandus Marnix Alexander de Paula Lopes instead uses a term preferred by geneticists: “most recent common ancestor”. Since our number of ancestors doubles with every generation as we move back up our family tree, the further back we go, the more our branches start to intersect. Eventually, all humans will reach a theoretical common ancestor! Two people with ancestry from the same geographical area will usually share a common ancestor more recently than two people with heritage from different parts of the globe.The United Nations recognizes personal identity as a human right. Infact, it doesn't matter where you come from.


*** CLICK ON THE PICTURE ABOVE TO SEE THIS GREAT WORLD TRAVELLING THROUGH TIME ***


Welcome-GlitterTESTES TEMPORVM ET VERITATIS
* MY TURN TODAY, YOURS TOMORROW. AND THUS PASSES AWAY THE GLORY OF THE WORLD *Welcome-Glitter

Welcome foreign visitors!

Lectori salutem ~ greetings to he whom reads this!
Once in a while a webmaster will put new data on his website. This will also most certainly be the case with the subjects which are presented on the navigation bar. [ Press on the F11 key for the best representation of every page ].

Building and repairing this Internetsite is an ongoing process in which your input is very important. Under the IK ZOEK button, more information is given about the several topics. You are invited to make your own contribution to this site. You can do this by clicking on the contact button, which is to be found at the bottom of each page.
 
This site contains various documents from different countries. Most of them are in English, Dutch, Portuguese and German.


Construction of this site

Where does your family come from?: For your own genealogisch research, I have written an article. This Article gives you substantive information on the phenomenon of family research. The ' steps at doing your own research ' help you in a practical and logical way with your own genealogisch research. Additionally, you can see the geographical spacing of your family name in the Netherlands on this site at a single glance. It is a long way back to the Garden of Eden where we find Adam and Eve! 
Quarter pedigree: At one time or another, we all become interested in our family heritage. Perhaps, this explains why the subject of genealogy has become so popular today. This family tree embodies families who have lived all over the world. Countries where most research has been done are; Great Britain, The Netherlands, Brazil, and Indonesia. This site contains a family pedigree which resembles an inverted pyramid compiled of several generations in the direct family line towards the Probandus (the holder of the family line). Visit the genealogical site by clicking the navigation bar. There are many genealogy and family tree sites on the Web. Some of the families on this site may help you to trace your own forebears. On this site a choice has been made to make a quarter pedigree. Here all legitimate anscesors (ascendents) of the Proband (quarter barer with which the pedigree starts), are classified in generations, both in male and in the female line. This means the 2 parents, the 4 grandparents, 8 greatgransparents, 16 greatgreatgrandparents, etc.. The quarternumbering originated from Stefan Kekulé von Stradonitz (1863-1933). The numbering starts at the Proband with number 1 and gives in each next generation the father always the double of that number and the mother + one. The male anscestors have therefore always an even number and the women an odd number. 


Graphic reproduction: like declared above, this site will aim to especially create a quarter pedigree of the quarterbarer (Probandus) Marnix Alexander the Paula Lopes. Nevertheless other genealogies have been added to be able prove certain family circles tribe ranges. Of the Quarter pedigree a graphic overview which visualises the pedigree, has been made. 
Family history: Travel through time by reading these tales, discover the interrelationships which the different family members have had with each other. Travel the complete world and see which role they have played in worldhistory. Look at the places where they have lived. See old documents, photographs and paintings and still much more. 
ARTISTS: Meet several famous painters within the family and the private collection of the Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes, including the Kruseman family. They are known for their masterpieces, among others, of the the Russian Tsar and the Dutch Royal Family, which can be found in various national and international museums. 
Consanguinity is the quality of being descended from the same ancestor as another person. The degree of relative consanguinity can be illustrated with a consanguinity table, in which each level of lineal consanguinity (i.e., generation) appears as a row, and individuals with a collaterally-consanguineous relationship share the same row. The connotations of degree of consanguinity varies by context (Canon law & Roman law). In the Roman Catholic Church, unwittingly marrying a closely-consanguinious blood relative is grounds for an annulment, but dispensations were granted, actually almost routinely (the Catholic Church's ban on marriage within the fourth degree of relationship (third cousins) lasted from 1550 to 1917; before that, the prohibition was to marriages between as much as seventh degree of kinship). 
Feel free to ad interactive genealogical information via the 'contact' button at the bottom of this page. In doing so you will also be able to contact the webmaster. What would one be without computers nowerdays? Interactive Internet applications are possible in many ways. It is good to learn from one and other so the use of computers becomes more pleasant.


INCIPIT VITA NOVA "thus begins a new life"

Iedereen heeft talloze voorouders gehad, onder wie rijk en arm, Grieken en barbaren, koningen en slaven, die elkaar opvolgen.

(Theaetetus [415–369 BC], Plato phronèsis, 24 dialogen)
Everyone has had myriads of progenitors, among them rich and poor, Greeks and barbarians, kings and slaves, succeed one another.
(Theaetetus [415–369 BC], Plato phronèsis, 24 dialogues)
 


DeoxyriboNucleic Acid [DNA]Erfelijkheid is het proces van het doorgeven van eigenschappen en kenmerken van ouders aan nakomelingen via genen. De nakomelingen krijgen hun kenmerken via genetische informatie van hun moeder en vader.
Genetica is een tak van wetenschap die het DNA, genen, genetische variatie en erfelijkheid bestudeert.

Heredity is the process of passing the traits and characteristics from parents to offsprings through genes. The offspring, get their features and characteristics that is genetic information from their mother and father.
Genetics is a branch of science that studies the DNA, genes, genetic variation, and heredity.


Death cometh soon or lateAncestral origins of the Probandus

Portugal [CLICK PICTURE [56.660 KB] ] Brazil [CLICK PICTURE [38.565 KB] ] England [CLICK PICTURE [109.317 KB] ] Denmark [CLICK PICTURE [21.502 KB] ] Germany [CLICK PICTURE [109.633 KB] ]
The Netherlands [CLICK PICTURE [72.163 KB] ] Belgium [CLICK PICTURE [20.670 KB] ] France [CLICK PICTURE [150.467 KB] ] Switserland [CLICK PICTURE [90.615 KB] ] Dutch Indies [CLICK PICTURE [16.901 KB] ]


Global visitors to the 'de Paula Lopes' genealogy

Flag Counter


This site has been updated and improved

De laatste wijzigingen op deze website hebben plaatsgevonden op donderdag 25 juli 2024 om 09:41:49 uur.

Welcome-GlitterWelcome-Glitter

************* CANIS LUPUS SIGNATUS *************

NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE
Welcome-Glitter