https://www.de-Paula-Lopes.nl
DIRECT RELATIONS
de Paula Lopes
dos Anjos de Arruda Falcão
Happé
Bangert
Dezentjé
Hilling
Van Oranje Nassau
Buonaparte
BLOEDVERWANTSCHAPHAEC EST ARBOR CONSANGUIVITATIS

Dit is om de boom van inteelt te vermijden / This is to avoid the tree of inbreeding


CONSANGUINITEIT

Onder bloedverwantschap of consanguiniteit (gemeenschappelijk bloed) wordt verstaan:
A. de relatie tussen personen van wie de een van de ander afstamt
B. de relatie tussen hen die van eenzelfde persoon of personen afstamtKwartierverliesEen bijzondere vorm van consanguiniteit is het kwartierverlies; men stamt één of meerdere keren af van dezelfde voorouder! Dit komt diverse keren voor in de kwartierstraat van de Probandus Marnix Alexander de Paula Lopes:

A. Paul Louis Elize Happé [grootvader]
B. Gerhardus Visscher [overgrotovader]
C. Lucy Rawlin [oudouder]
D. Herbort von Düvel [stamoudbetovergrootouder]Feitelijk praten we over een zekere mate van inteelt!

Deze formule geeft aan dat de inteelt coëfficiënt in een populatie gemakkelijk te berekenen is, zodra je de genetische verwantschap tussen de ouders weet. Bijvoorbeeld, de genetische verwantschap tussen een volle broer en zus is 0,5. Als zij nakomelingen krijgen, zijn die nakomelingen ingeteeld. Hun inteelt coefficient zou dan ½ * 05. = 0,25 zijn. Dit betekent dat de nakomelingen een kans van 25% hebben om homozygoot te zijn omdat hun ouders dezelfde genetische materiaal dragen. Als twee heterozygote organismen zich samen voortplanten, geven zij een van de twee verschillnde vormen van een gen [allel] apart door zodat er verschillende combinaties voor hun nageslacht mogelijk zijn: er kunnen dan zowel homozygote als heterozygote nakomelingen ontstaan. Hoe meer generaties terug de gemeenschappelijke voorouders leefden, des lager is de verwantschap van de ouders en des te te kleiner is de inteelt coëfficiënt.

nv= aantal generaties aan vaders kant
nm= aantal generaties aan moeders kant
In fact, we are talking about a degree of inbreeding!

The formula indicates that the coefficient of inbreeding in a population is easy to calculate, once you know the genetic relationship between the parents. For example, the genetic relationship between a full brother and sister is 0.5. If they have offspring, those offspring are inbred. Their inbreeding coefficient would then be ½ * 05. = 0.25. This means that the offspring have a 25% chance of being homozygous because their parents carry the same genetic material. When two heterozygous organisms reproduce together, they pass on one of the two different forms of a gene [allel] separately so that different combinations are possible for their offspring: both homozygous and heterozygous offspring can then arise. The more generations back the common ancestors lived, the lower the parental kinship and the smaller the inbreeding coefficient.

nv= number of generations on father's side
nm= number of generations on maternal side


VERWANTSCHAP TOT IN HET EXTREME

De mate van bloedverwantschap wordt uitgedrukt in graden.
Bloedverwanten zijn:

MOEDER, VADER, BROER, ZUSTER, OOM, TANTE, ZOON, DOCHTER, NEEF EN NICHT; KLIK HIER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [2.847 KB]

Voor het burgerlijk recht wordt het aantal generaties geteld tussen twee personen. Daarbij zijn twee situaties mogelijk: de 'de rechte lijn', dit betreft personen die direct van elkaar afstammen, en 'de zijlijn', dat zijn personen die niet van elkaar afstammen maar wel een gemeenschappelijke voorouder hebben.
Van vader naar dochter is bijvoorbeeld één generatie, oftewel eerste graad van bloedverwantschap. Dit is een voorbeeld van 'de rechte lijn' van bloedverwantschap. Voor 'de zijlijn' van bloedverwantschap wordt van de ene persoon het aantal generaties geteld tot de gemeenschappelijke voorouder (die persoon zelf wordt niet meegerekend!) en vervolgens wordt het aantal generaties door geteld naar de andere persoon. Broer en zus betreft dus tweede graad van bloedverwantschap in 'de zijlijn'. Tweede graad in 'de rechte lijn' is bijvoorbeeld het geval tussen grootvader en kleinkind.
E
r bestaan verschillen qua strafbaarheid in huwelijken tussen bloedverwanten (consanguine huwelijken genoemd) tussen bijvoorbeeld landen. Zo is een huwelijk tussen neef en nicht niet strafbaar in Nederland, maar wel in België. In Nederland is tot en met de derde graad strafbaar.

Consanguinity means descent from a common ancestor; a consanguineous couple is usually defined as being related as second cousins or closer.

The Least You Need To Know
C
onsanguinity is common. Most consanguineous marriages are legal in the UK; the exceptions are relationships between second degree relatives (uncle-niece, half sibs), and incest, in relationships between first degree relatives; legislation on consanguineous marriage varies widely between states in the USA. Consanguinity is to be distinguished from affinity, which is the relation of a person, through marriage, to the consanguineous relatives of a spouse. Marriage between persons in lineal consanguinity (persons in the direct line of descent, such as father and daughter) and between brothers and sisters is void under common law, church law, and statute. Whether or not marriages between persons of collateral consanguinity (those having a common ancestor but not related in direct line of descent) are prohibited as incestuous depends on statutory provision and judicial interpretation.É longa a lista das torpezas das Linhagens da fidalguia. Taes são os poeticos amores da Edade-média, cujo brio é perfidia, cuja bravura é crueldade, cuja nobreza é astucia. A carne, o sangue e o ouro, a orgia bestial, a carniceria e o roubo são os elementos d'essas historias, em que a rudeza barbara apparece manchada de podridões asquerosas.
 
The list of the depravity of the bloodlines of the nobles is long. Such are the poetic loves of the Middle Ages, whose pride is faithless, whose courage is cruelty, whose nobility is cunning. The flesh, the blood and the gold, the bestiality, carnicery and plunder are the elements of these stories, in which that barbaric crudeness seems stained with disgusting rottenness.
 
De lijst van de verdorvenheid van de bloedlijnen van de edelen is lang. Dat zijn de poëtische liefdes van de Middeleeuwen, wier trots trouweloos is, wiens moed wreedheid is, wiens adel sluw is. Het vlees, het bloed en het goud, de beestachtig, carnicery en roof zijn de elementen van deze verhalen, waarin die barbaarse grofheid lijkt bevlekt met walgelijke rottigheid.


The Tree of Consanguinity, is an arrow shaped table held up by a king, identified as Adam from whom all men were ultimately descended. He stares directly out at the viewer, holding a palm branch in each hand. His feet rest upon recumbent lions. Within the circles in the arrow are named the blood relatives with whom marriage is forbidden. The Tree of Affinity, shows the relationships one has with the family of one’s spouse. It identifies those relatives whom one could not marry if the spouse were to die. At the top, on either side of a stylized tree stand a young man and woman. She is particularly elegantly dressed, her pink cape lined within miniver – a black and white fur, popular with the nobility in the 14th century. The bottom corners are filled with two particularly fine grotesques.


% SHARED AUTOSOMAL DNA

NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE