https://www.de-Paula-Lopes.nl
DIRECT RELATIONS
de Paula Lopes
dos Anjos de Arruda Falcão
Happé
Bangert
Dezentjé
Hilling
Van Oranje Nassau
Buonaparte
The origin of life and human evolution

De oorsprong van het leven & menselijke evolutie

Evolutie produceert over een zeer groot aantal jaren [zie ook: TEMPUS] een enorme diversiteit aan levensvormen.
Over a large number of years [also see: TEMPUS], evolution produces tremendous diversity in forms of life.


Het proces van evolutie produceert een patroon van relaties tussen soorten. Naarmate afstammingen evolueren en splitsen en modificaties worden geërfd, ddiversifiëren hun evolutionaire paden. Dit levert een vertakkend patroon van evolutionaire relaties op.

T
he process of evolution produces a pattern of relationships between species. As lineages evolve and split and modifications are inherited, their evolutionary paths diverge. This produces a branching pattern of evolutionary relationships.Human ancestral lineage

Begrijpen hoe een stamboom in elkaar zit. De wortel van de boom vertegenwoordigt de voorouderlijke afstamming en de uiteinden van de takken vertegenwoordigen de afstammelingen van die voorouder. Terwijl je van de wortel naar de tuiteinden gaat, ga je vooruit in de tijd.
Understanding a family tree. The root of the tree represents the ancestral lineage, and the tips of the branches represent the descendants of that ancestor. As you move from the root to the tips, you are moving forward in time.


Elke afstamming heeft voorouders die uniek zijn voor die afstamming en voorouders die worden gedeeld met andere geslachten [zie ook HEREDITY].
Each lineage has ancestors that are unique to that lineage and ancestors that are shared with other lineages [also see HEREDITY].


Al het leven begon 3,8 miljard jaar geleden; primaten en menselijke geslachten ontsproten slechts vijf miljoen jaar geleden. De meest gebruikte methode en bewijsmateriaal dat wetenschappers gebruiken om data op gebeurtenissen te zetten is via Radiometrische datering!

De methode vergelijkt de veelheid van een van nature voorkomende radioactieve isotoop binnen het te dateren materiaal. die een bekende constante snelheid van verval kennen.

L
ife began 3.8 billion years ago; primates and human lineages diverged only five million years ago. The most used method and evidence that scientists use to put dates on events is Radiometric dating!

The method compares the abundance of a naturally occurring radioactive isotope within the material to the abundance of its decay products, which form at a known constant rate of decay.THE AGE EQUATION

In een eeuw tijd zijn de technieken van radiometrische datering enorm verbeterd en uitgebreid. Datering kan nu worden uitgevoerd op monsters met behulp van een massaspectrometer die zo klein zijn als een nanogram.

In a century the techniques of radiometric dating have been greatly improved and expanded. Dating can now be performed on samples as small as a nanogram using a mass spectrometer.
De wiskundige formule die radioactief verval relateert aan geologische tijd is:

The mathematical expression that relates radioactive decay to geologic time is:
t is age of the sample,
D is number of atoms of the daughter isotope in the sample,
D0 is number of atoms of the daughter isotope in the original composition,
N is number of atoms of the parent isotope in the sample at time t (the present), given by N(t) = Noe-λt, and
λ is the decay constant of the parent isotope, equal to the inverse of the radioactive half-life of the parent isotope times the natural logarithm of 2.


NAAR BOVEN / TO TOP OF PAGE